Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 4. jul 2018.

Politika

PODGORICA

-

Sjednica

SkupštineopštineBudva, koja

jetrebalodabudeodržanada-

nas, nazahtjevodbornikaCr-

nogorske jeodgođenaza10.

jul zbognedostatkakvoruma.

Nasjednicu,kakosuranijeina-

javili, nijesu došli odbornici

DPS-a,Crnogorske,kaoineza-

visni odbornik Stevan Džako-

vić.

OdborniciCrnogorskesu,osim

odlaganja sjednice, tražili i sa-

stanak na kome bi iznijeli svoj

prijedlog za formiranje ma-

njinske vlasti, za što bi joj bila

potrebnapodrškajoš14odbor-

nika.

-Tražili smo od-

laganje sjedni-

cejersmobiliu

saznanjudaaktuelnavladajuća

koalicija neće obezbijediti ve-

ćinuzafunkcionisanjeskupšti-

ne. Planiramo da jasno i preci-

zno iznesemo naš program i

tražimomanjinskupodršku za

isti.Smatramosesposobnimda

obezbijedimo normalno funk-

cionisanje, ukoliko još 14 od-

bornika prepozna to”, naveo je

Ivančević.

Jošjednimodgađanjemsjedni-

ce lokalnog parlamenta vlada-

juća koalicija uBudvi zapala je

u politički ćorsokak, čime je

otvoren put za uvođenje pri-

nudne uprave, a onda i raspisi-

vanje vanrednih izbora u toj

opštini.

Ukoliko izVlade opštini Budva

bude upućeno upozorenje, što

predstavlja prvi korak za uvo-

đenje prinudne uprave, pred-

sjednik opštineDraganKrapo-

vićiniciraćeskraćenjemandata

lokalnomparlamentu.

Krapović uvođenje prinudne

uprave, kako je rekao, smatra

poražavajućim.Dodao je idabi

najkorektnije rešenje bilo

razpisivanjevanrednih izbora.

– Ovo jeste politička kriza i ja-

sno je da se sve političke krize

rješavaju izborima. U svakom

slučaju, vanredni izbori su ča-

snije rješenje i mnogo bolje od

prinudneuprave–smatraKra-

pović.

Dodao je i da zahtjev Crnogor-

ske za odlaganje sjednice vidi

kao put za dovođenje situacije

uregularnostanje i eliminaciju

mogućnosti za uvođenje pri-

nudneuprave.

–Nadamseda takoneštoneće-

mo dozvoliti – naglasio je Kra-

pović.

Ocijenio je i dabi, ukolikoDža-

ković pristane da formira veći-

nu sa Crnogorskom i DPS-om,

to predstavljalo političku ko-

rupciju.

–To bi bilo treći put da se poli-

tičkom korupcijom obezbje-

đuje vlast u Budvi u proteklih

deset godina -naglasio jeon.

Krapović je, upitan da li bi Cr-

nogorskoj ponudio da uđe u

vladajuću koaliciju, odgovorio

da to treba da se razmotri unu-

tarpostojećevlasti.

– Ne vidim razloga zašto ne bi

popričali osvimopcijama–za-

ključio jeKrapović.

Šef odborničkog kluba DPS-a

Marko Vuković kazao je da bi

poslije današnjeg neodržava-

njasjednicepredjednikuskup-

štine i predsjedniku Opštine

Budvatrebalodabudejasnoda

ovavlastvišenepostoji,tedasu

novi izbori najbolja opcija za

Budvu. Vuković nije decidno

odgovorio da li postoji moguć-

nost da Demokratska partija

socijalista podrži manjinsku

vladukojubipredvodiliodbor-

nici Crnogorske, ali nije decid-

noni isključio i tumogućnost.

PODGORICA

CrnaGorabi

i prije 2025. godinemoglada

pristupi Evropskoj uniji, oci-

jenio je ambasadorBugarske

uPodgoriciMladenČerve-

njakovnapredstavljanjure-

zultatabugarskogpredsje-

davanjaSavjetomEU.

Červenjakov je upozorio i da

lideri u procesu integracija

moraju pokazati veći progres

u vladavini prava i slobodi

medija.Ocijenio je i dabi naša

zemlja do kraja godinemogla

otvoriti poglavlja 27. i 28.

Kada je riječ o samoj Uniji,

Červenjakov smatra da ona

mora da čuva svoje granice i

vodi proaktivnu politiku, ali i

da bi migrantske kampove

trebalo graditi u Sjevernoj

Africi ili Turskoj, a ne u nekoj

evropskoj državi.

Ocijenio je i da je predsjeda-

vanje Bugarske SavjetomEU

bio veliki izazov i odgovor-

nost, ali da je dokazano da

jedna, po evropskim standar-

dima srednje-mala država,

može kvalitetno da predsje-

dava.

–Zadovoljnismonašimpred-

sjedavanjem, to je bio veliki

uspjeh i dokazali smo da smo

sposobni daorganizujemo ta-

ko važan događaj – rekao je

Červenjakov i podsjetio da je

prioritet predsjedavanja bila

evropska perspektiva i pove-

zanost država Zapadnog Bal-

kana.

–Deklaracijaoevropskojper-

spektivi država ovog regiona,

donijeta u maju u Sofiji, veo-

ma jeznačajna jerposljednjih

15 godina EU nije donijela ni

jedan takav dokument. Prio-

ritet jedaZapadni Balkanbu-

de stabilna, prosperitetna i

razvijenazona–naveo jeČer-

venjakov.

Bugarski ambasador je naveo

i da bi Albanija i Makedonija

već u junu iduće godine mo-

gle otpočeti pristupne prego-

vore o članstvu u EU, te da je

Bugarska tokom predsjeda-

vanja pregovarala sa Dan-

skom,FrancuskomiHolandi-

jom, koje subile protiv.

–AlbanijaiMakedonijabipri-

stupne pregovore mogle ot-

početi i ranije, ali to nije mo-

guće zbog nekih država koje

su protiv – smatra Červenja-

kov.

On, kako je rekao, očekuje da

će evropska perspektiva Za-

padnog Balkana biti ključna

tokomaustrijskog predsjeda-

vanja.

Đ.Ć.

Zbog nedostatka kvoruma odgođena sjednica Skupštine opštine Budva

Novavećina, novi izbori

ili prinudnauprava?

Odbornici Crnogorske koju predvodi

Dragan Purko Ivančević su tražili sastanak,

koji će biti održan u četvrtak 5. jula,

na kome bi iznijeli svoj prijedlog za

formiranjemanjinske vlasti, za što bi joj bila

potrebna podrška još 14 odbornika

Predstavljeni rezultati bugarskog predsjedavanja SavjetomEvropske unije

PODGORICA

-Samitzemalja

ZapadnogBalkana, nakojem

čeučestvovatipremijerCrne

GoreDuškoMarković, biće

održanuLondonu9. i 10. jula.

U susret samitu ambasadorka

UK u Crnoj Gori Alison Kemp,

na zvaničnoj Fejsbuk stranici

Ambasade,uvideo-porucijesa-

opštiladaćepremijerMarković

sa ostalim liderima zemalja Za-

padnog Balkana i evropskim

partnerima razgovarati o una-

pređenju uzajamne saradnje,

ekonomskog razvoja i bezbjed-

nosti širomregiona.

Kempuvideo-porucipodsjećai

što joj građani Crne Gore kažu

kada sanjima razgovara.

– Oni mi kažu da buduću Crnu

Goru vide uEvropi, kao dioEU.

Velika Britanija podržava ovo

stremljenje.Iakominapuštamo

EU,VelikaBritanijavjerujedaje

proces pristupanja od funda-

mentalnog značaja za bezbjed-

nost, stabilnost i prosperitet

Zapadnog Balkana. Kao doma-

ćinsamita, britanskavladapod-

vlači svoju dugoročnu i trajnu

posvećenost ZapadnomBalka-

nu – kazala je, između ostalog,

ambasadorkaKemp.

R.P.

STRAZBUR

-

Evropskaunija

ćebiti kompletnatekkadase

toj zajednicinacijapridruže i

zemljeZapadnogBalkana,

izjavio jeuStrazburuaustrij-

ski kancelarSebastianKurc,

predstavljajućiposlanicima

Evropskogparlamentapriori-

teteaustrijskogpredsjedava-

njaEU.

On je poručio da će jedan od tri

prioritetaaustrijskogpredsjeda-

vanja biti približavanje Zapad-

nog Balkana članstvu uEU. Kao

preostale prioritete, naveo je si-

gurnost i borbu protiv ilegalne

migracije, kao i digitalizaciju i

automatizaciju u cilju osigura-

njaprosperitetaEU, prenosiTa-

njug.

– Zapadni Balkan ne samo da

ima evropsku perspektivu koju

zaslužuje, već zaslužuje i član-

stvouEU.Zatoćemoiraditinaj-

bolještoznamokakobipodržali

proces njihovog pristupanjaEU

– izjavio jeKurc.

Austrijskikancelarjeporučioda

EU mora da bude aktivna u

svom susjedstvu kako bi osigu-

rala stabilnost, sigurnost imir.

– Jugoistočna Evropa, a poseb-

noZapadniBalkan, blizususrca

Austriji –kažeKurc.

On je zatražio da se zemljama

Zapadnog Balkana da „iskrena

perspektiva“ i omogući stabilno

napredovanje ka članstvu u EU,

dabise,kakojerekao,pobijedile

druge zemlje koje imajuuticaj u

regionui kompletiraoEUproje-

kat.

–Moramo da u nekom trenutku

završimoprojekatEUiuvedemo

te zemlje uUniju kako bi dopri-

nijeli napretku Evropske unije,

ali i podržali naše osnovne vri-

jednosti –ocijenio jeKurc.

R.P.

Poruka ambasadorke UK uoči samita zemalja Zapadnog Balkana u Londonu

Kemp: Pojačaćemo i politički i

diplomatski angažmanuCrnoj Gori

Zemlje JugoistočneEvrope

zaslužilečlanstvouEU

Poruka austrijskog kancelara Sebastijana Kurca

Mladen

Červenjakov

DraganKrapović

StevanDžaković

Đ.Ć.

Červenjakov:

CrnaGora i

prije2025.

možepostati

članica