Table of Contents Table of Contents
Previous Page  19 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 48 Next Page
Page Background

19

Pobjeda

Srijeda, 4. jul 2018.

Hronika Podgorice

Na trasi drugog dijela obila-

znice oko Golubovaca, od

aerodroma do kružnog toka

u Mojanovićima, počelo je

postavljanje asfaltnog sloja na

dvije nove kolovozne trake.

Asfalt je za sada postavljen u

dužini od oko 500metara, u

dijelu od nadvožnjaka domje-

sta gdje će biti izgrađen novi

kružni tok.

IVIČNJACI

Kako objašnjava Dušan Kokić

iz Direkcije za saobraćaj, radni-

ci ,,Bemaksa“ postavljaju ivič-

njake na potezu

od kružnog toka do hipermar-

keta ,,Gold“.

- Radovi se odvijaju planira-

nomdinamikom. Završavaće-

mo dionicu po dionicu. Nakon

postavljanja ivičnjaka u tom

dijelu, ići će postavljanje asfal-

ta, dok će se umeđuvremenu

ivičnjaci postavljati dužinom

od ,,Golda“ do ,,Fab lajva“ –

precizirao je Kokić, uz napo-

menu da će sve biti završeno u

predviđenim rokovima.

SAOBRAĆAJ

Zastoja u odvijanju saobraćaja

za sada nema a, kako tvrdi

Kokić, neće ih biti ni u danima

sezone koji predstoje.

- Kao i do sada, neće biti zastoja

u odvijanju saobraćaja. U sva-

kom trenutku dok radovi budu

u toku biće obezbijeđeno odvi-

janje dvosmjernog saobraćaja,

naizmjenično prema moguć-

nostima, novim, ili dok se one

rade, postojećim kolovoznim

trakama – poručio je Kokić.

Proširenje puta od aerodroma

Golubovci do Mojanovića, vri-

jednosti 4.696.396 eura, izvodi

građevinska irma ,,Bemaks“.

Na osnovu sporazuma o ko i-

nansiranju projekta, 70 odsto

troškova snosi Direkcija za

saobraćaj, a 30 odsto Glavni

grad, uz dodatnu obavezu

Glavnog grada, koji je inan-

sirao troškove rješavanja

imovinsko-pravnih odnosa na

ovoj dionici. Nakon završetka

radova Podgorica i Golubovci

biće povezani modernom sao-

braćajnicombulevarskog tipa

sa četiri saobraćajne trake,

razdjelnimostrvom i obostra-

nim trotoarima.

I.Kr.

Kao i do sada, neće biti zastoja u odvijanju saobraćaja. U svakom trenutku

dok traju radovi biće obezbijeđeno odvijanje dvosmjernog saobraćaja,

naizmjenično premamogućnostima, novim, ili dok se one rade, postojećim

kolovoznim trakama – poručio je Dušan Kokić iz Direkcije za saobraćaj

Radovi na trasi drugog dijela obilaznice oko Golubovaca

Asfaltirali

500metara

saobraćajnice

ZbogodržavanjaSvjetskogprvenstvau fudbalu, odlaže sepoče-

tak četrdeset osmih Lješanskih sportskih igara – saopštio je or-

ganizator igara.

Početak takmičenja, koje će se igrati na sportskim terenima u

Farmacima, zakazan je za 16. jul.

H.P.

U glavnomgradu za danas je

najavljeno pretežno sunčano

i toplo vrijeme. U poslijepod-

nevnim satima uslijediće slab

do umjeren razvoj oblačnosti

i mala mogućnost za krat-

kotrajnu kišu i grmljavinu.

Duvaće slab do umjeren

vjetar, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazdu-

ha oko 21, najviša dnevna do

35 stepeni.

H.P.

Šahisti najuspješnije crnogor-

ske šahovske škole ŠKBuduć-

nostbilisudominantninaPio-

nirskom i Omladinskom

prvenstvu Crne Gore, koje je

održanouPljevljimaod28. ju-

na do 2. jula.

- Mateja Popović bila je prva

do14godina,dokjeIvaVučko-

vić osvojila trećemjesto. Uka-

tegoriji do 20 godina, Tijana

Rakić dijelila je prvo mjesto,

Dario Alivodić je bio drugi,

dok je Marko Vučković osvo-

jio treće mjesto – saopštila je

Prizma, ovlašćena agencija za

odnose sa javnošću šahovskog

klubaBudućnost.

Šahovski klub Budućnost od

formiranja 1949. godineostva-

rio jebrojne i veoma zapažene

rezultate. Ubjedljivo je naju-

spješnijišahovskiklubuCrnoj

Gori, aktuelni šestostruki uza-

stopni prvak zemlje, a od

2006. godine devet puta je

osvajao titulu šampiona drža-

ve.

H.P.

Završeno Pionirsko i Omladinsko prvenstvo Crne Gore

Dominacijamladih

šahistaBudućnosti

Članovi dječjeg i pionirskog

„Montefolk“ ansambla, kao

i folkloraši omladinciKIC-a

„BudoTomović“učestvova-

li suod27. junado 1. julana

desetojmeđunarodnoj smo-

tri folklora „Ohridsko jeze-

ro“uMakedoniji. Festival je

bio revijalnogkaraktera, a

crnogorsku foklornu tradi-

cijupredstavilo jeoko60

igrača, uzrastaod sedamdo

18godina.

Rukovodilac FA ,,Budo Tomo-

vić“ Emin Đečević kazao je da

suučestvovale i ekipe izTurske,

Rumunije, Češke i Poljske, kao i

da je osimpredstavljanja nacio-

nalnih igara, lijepo druženje

obilježilo festivalskedane.

- Najbitnije da su djeca srećna i

nasmijana, onda sami ja srećan.

Obišli smo čuvenu Ohridsku

tvrđavuiokolnemanastire.Naši

najmlađi izveli su splet dječjih

igara izCrneGore, pioniri – pa-

stiricu i splet dječjih igara iz Sr-

bije,aomladincisusepredstavi-

li igrama iz Spiča (vrsuta i igre

stare Crne Gore) – rekao je Đe-

čević.

Kakojedodao,utokusupripre-

mezaučešćenanovomfestiva-

lu „Šato Gambert“ u Marseju

od6.do14.jula,gdjećenastupi-

ti sa Narodnim orkestrom FA

,,BudoTomović“.

- Iako festival nije takmičarskog

karaktera, organizatori će podi-

jeliti nagrade i priznanja za naj-

ljepše učesnike, najboljukoreo-

grafiju, izvedbu, kostim, kao i

nagrade za najbolji orkestar –

rekao jeĐečević.

Organizator festa uMarseju je

CIOFF (Internacionalno vijeće

organizacijafolklornihfestivala

i umjetnosti), koje pokriva troš-

kove smještaja i hrane ekipa ze-

maljaučesnika.

I.Če.

Početak Lješanskih igara zakazan za 16. jul

Zbog svjetskogprvenstva

odlažusportske igre

Pretežnosunčano, do35stepeni

Članovi folklornog ansambla KIC-a „Budo Tomović“ na ljetnjoj turneji

NakonOhrida, pripremezaMarsej

D. MIJATOVIĆ

Dušan Kokić iz Direkcije za

saobraćaj najavljuje da će

do sredine jula biti završen

veći dio radova izgradnje

nadvožnjaka. Trenutno se,

precizira on, čeka reakcija

Željezničke infrastrukture,

koja treba da izmjesti stru-

ju sa kontaktne mreže.

- Svi stubovi na nadvožnja-

ku su završeni. Treba da se

privremeno izmjesti struja

sa kontaktne mreže da bi

počeli postavljati montaž-

ne nosače za ploču nadvo-

žnjaka. To će biti završeno

u narednih 15 dana, nakon

čega se postavlja ploča na

nadvožnjak i onda se asfalt

produžuje na dio do kruž-

nog toka u Mojanovićima

– kazao je Kokić.

Postavljeni

stuboviza

nadvožnjak

NAŠINAJMLAĐI PREDSTAVILI

TRADICIJUCRNEGORE:

Detalj izOhrida

Sadodjelanagrada

RADOVI TEKUPREDVIĐENOM

DINAMIKOM:

Detalj sagradilišta