Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 48 Next Page
Page Background

18

Pobjeda

Srijeda, 4. jul 2018.

Hronika Podgorice

GradskapreduzećaPutevi,

Zelenilo iNVOGrinhoumu

saradnji saSlužbomzaštite

pokrenuli suprojekat s ci-

ljemočuvanja zelenih

površinauglavnomgradu.

Upark-šumi kodKombinata

aluminijumaprijedvadana

je izvedenaposljednja akcija

uklanjanjavećekoličineko-

munalnogotpada saviše lo-

kacijauparku imanjihdiv-

ljihdeponija. Takođe,

probijeni su i očišćeni po-

žarni putevi i uklonjenbiljni

otpadkoji predstavlja rizik

zanastanakpožara.

SARADNJA

- Radnici preduzeća Putevi

probili su i prokrčili zapuštene

i obrasle puteve kroz park i

ukloniligrađevinskiotpadišut

sa puteva, takoda jesadaomo-

gućeno nesmetano kretanje

vatrogasnih vozila u slučaju

potrebe.EkiperadnikaZeleni-

la krčile su i potkresivale rasti-

nje uz puteve i u saradnji sa

Službom zaštite deponovale i

kontrolisano palile zeleni ot-

pad– saopšteno je izPGbiroa.

Grupaod11 radnikaČistoće sa

grupom volontera Grin hou-

ma bila je angažovana na ruč-

nom čišćenju i sakupljanju

komunalnog otpada na Će-

movskom polju, na potezu

preko puta logističkog centra

Voli.

- Kako je na ovom prostoru

evidentirana veća količina

građevinskog materijala i ra-

znogkabastogotpada, Čistoća

jena raspolaganje stavila i jed-

nuradnumašinukao i tri vozi-

la kiper za odvoz sakupljenog

otpada. Tokom jučerašnjeg

dana sakupljeno je 350 kesa

uglavnomkomunalnog i sitni-

jegkabastogotpada, aodveze-

no je 15 kiperskih tura građe-

Radnici preduzeća Vodo-

vod i kanalizacija već dva

dana popravljaju kvar na

atmosferskoj kanalizaciji

naraskrsniciBulevaraMi-

haila Lalića i Ulice Meše

Selimovića u Bloku pet.

Navodeći da jeu tokuprva

faza radova, iz Vodovoda

kažu da je na toj lokaciji

usljedoštećenjakolektora

atmosferske kanalizaci-

je došlo do ulegnuća kolo-

vozne površine odnosno

propadanja asfalta.

- Ekipe društva Vodovod i

kanalizacija u ponedjeljak

su počele sanaciju kvara na

kolektoru atmosferske ka-

nalizacije. Prva fazazavrše-

najejuče,adrugidioradova

planiran je da bude završen

danas u toku dana – kazali

su izVodovoda.

Završetkom radova na ko-

lektoruatmosferskekanali-

zacije, dodaju oni, stvoriće

se uslovi za sanaciju kolo-

vozne površine, odnosno

asfaltiranje oštećenog

dijela saobraćajnice.

- Tokom izvođenja radova

neće biti prekida i obustave

saobraćaja – poručuju iz

Vodovoda.

Nj.B.

Sanirajukvar

uBlokupet

Zajednička akcija gradskih preduzeća, službi

i

NVOGrin houm

Očistili šumuprekoputa

logističkogcentraVoli

Upark-šumi kod Kombinata

aluminijuma uklonjena je veća

količina komunalnog otpada sa više

lokacija i manjih divljih deponija.

Probijeni su i očišćeni požarni

putevi i uklonjen biljni otpad koji

predstavlja rizik za nastanak požara

vinskog materijala i drugog

kabastog otpada – ističe se u

saopštenju.

PREVENCIJA

Tokom ovog projekta sprove-

dene su i druge aktivnosti radi

očuvanja svih važnih lokacija

u glavnom gradu, pa su Grin

houm i gradska preduzeća i

ranijeorganizovalibrojnepre-

ventivne poslove za sprečava-

nje požara, sadnju drveća i

drugo.

- U sklopu projekta organizo-

vana je i promo kampanja sa

izradom banera za internet

portale, a planirana je izrada

edukativnih flajera, koje bi u

tokuobilaskanajkritičnijihlo-

kacija i nadrugenačinedijelili

pripadnici Službe zaštite. Vje-

rujemodaćeove i drugeaktiv-

nostikojezajedničkisprovode

Glavni grad, odnosno njegova

preduzeća i NVO doprinijeti

očuvanju prirodnih ljepota

Podgorice i kvaliteta života

svihnas – poručuju iz gradske

uprave.

Akcija čišćenja predstavlja fi-

nalizaciju aktivnosti koje se

sprovode na toj lokaciji.

-NVOGrinhoumjeusaradnji

sa Službom zaštite inicirala

kod Glavnog grada prokrčiva-

njepožarnihputeva, potkresi-

vanje grana i čišćenje otpada,

građevinskog šuta i guma u

park-šuminaĆemovskompo-

lju – lokacija preko puta logi-

stičkog centraVoli. Ćemovsko

polje je jedinstvenazelenapo-

vršina koja je izdijeljena na

požarne sektore između kojih

se nalaze požarni putevi – na-

vodi se u saopštenju.

Aktivnosti Grin houma finan-

sijski je podržao Crnogorski

Telekom kroz program,,Za

svakodobro“.

Nj.B.

Aktivnosti preduzeća

Vodovod i kanalizacije

RaskrsnicaBulevaraMihaila

Lalića i UliceMešeSelimovića

Detalj saakciječišćenja