Table of Contents Table of Contents
Previous Page  15 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 48 Next Page
Page Background

15

Pobjeda

Srijeda, 4. jul 2018.

Kultura

,

šta

njaju posebnim zvukom. U to ime,

sve vas pozivamda i ove godine

zajedno učinimo da trgovi Budve

iznova ožive, a pozornice postanu

istinski svijet za sebe – izjavio je

Krapović.

Prva predstava koju je publika

vidjela poslije ceremonije otva-

ranja bila je Šekspirova drama

„Romeo i Julija“, u režiji Selme

Spahić, produkcija Bosanskog

narodnog pozorišta iz Zenice.

R. K.

DraganMićanovićnaotvaranju festivalaGrad teatar Budva

zložba ,,O the Road“

ragezapripadnošću

IDENTITET

MirzaDedać izložio je instalaci-

ju naslovljenu ,,Preko Albanije“

koja, kako je kazao, predstavlja

preispitivanjenekevrstepolitič-

kog identitetaunekomnajužem

smislu.

- Rad je biografskog karaktera.

Iskoristio sam staru sliku iz po-

rodičnog albuma na kojoj jemoj

djed izvojničkihdana.Nanjoj je

on u uniformi srpske kraljevske

vojske. Fotografija je snimljena

1915. godine, pred formiranje

Solunskog fronta. On je bio so-

lunski borac, prešao je Albaniju

sa srpskom vojskom pri povla-

čenju usljed napada centralnih

sila. Ta fotografijami je posluži-

la da se pozabavim cijelim pro-

blemom identiteta - nacional-

nog, vjerskog, kulturnog i

političkog. Zanimljivo mi je to

što je u vrijeme kada se on rodio,

mjesto njegovog rođenja pripa-

dalo Osmanskom carstvu, a dr-

žava ukojoj je umro bila je SFRJ.

Zanimljiv je taj opseg teritorija,

zemalja kojima je on pripadao i

kako se on kao pripadnik islam-

ske vjeroispovijesti snalazio u

svemu tome. Ovo nije intimna

priča ili porodični narativ, ovdje

sam samo dao podatke iz njego-

ve lične karte. Nijesam želio da

prepričavamnekuintimnupriču

o djedu, već da obuhvatim širi

kontekst koji je sada vrlo aktue-

lan. Pitanje nacionalnog identi-

teta jevažnokadaseradi onašim

malimdržavama koje pokušava-

ju da pronađu svoj novi identitet

- istakao jeDedać.

U tekstu napisanom povodom

izložbe istoričar umjetnosti Mi-

loš Zec naveo je da je pojam do-

ma ključan za izložbu ,,Off the

Road“, naročito umanifestacija-

ma gdje se fizički aspekt kuće

presijecasametafizičkompotra-

gom za domom - drugim riječi-

ma, ova izložba istražuje našu

potraguzapripadnošću,potragu

koja premošćava geografsku po-

ziciju ,,doma“ i njegovu filozof-

sku teoretizaciju.

Izložba semože pogledati do 31.

avgusta.

A.Đ.

PODGORICA/SARAJEVO

Kratkometražni doku-

mentarni film„TAM450“, u

režijiMomiraMatovića, bi-

ćeprikazanuglavnomta-

kmičarskomprogramu

predstojećegSarajevo film

festivala.

Ovaj dokumentarac, koji je

premijerno prikazan u okto-

bru prošle godine u selu Kle-

nak u Banjanima, naći će se

među ostvarenjima izMađar-

ske, Katara, Slovenije, Hrvat-

ske,Švedske,BugarskeiBosne

i Hercegovine, Makedonije,

Njemačke, Austrije, Srbije,

Holandije, Italije, Turske i

Francuske.

- Izabrani filmovi, od kojih će

više od polovine imati svjet-

sku imeđunarodnupremijeru

u Sarajevu, reflektuju snažnu

sliku svijeta u kojem živimo,

posmatranu kroz filmski au-

torskikreativniizraz.Posebno

raduje da većina reditelja i

producenata debituje u dugo-

metražnoj dokumentaristič-

koj produkciji, a značajno je

istaknutidajevišeodpolovine

filmova ostvarenje rediteljki i

producentkinja – navodi se u

saopštenju direkcije Sarajevo

filmfestivala.

Kadrove dokument arca

„TAM450“Matović je snimio

u Banjanima, a glavni akter je

mještanin Risto Baćović i sta-

novnici sela Klenak. Baćović

je vlasnik neobičnog kamiona

„TAM4500“, starogvišeod50

godina.Ovagrdosijana točko-

vima, sva ulupana i izlomlje-

na, za mještane sela Klenak

godinama je glavni oslonac u

teškim seoskim poslovima.

Točkovi „dajca“ mogu kuda i

koza ne može. Baćović svima

izlazi ususret, pomaže pri iz-

vlačenju drva, sijena i prevozi

sve ostale teške terete širom

Banjana.

Film„TAM4500“nastao jepo

idejiBataPerovića, scenarista,

direktor fotografije i reditelj je

Momir Matović. Direktor fo-

tografije druge ekipe je Relja

Eraković, montažerka je Lji-

ljanaVukobratović, muziku je

komponovalaSlobodankaBo-

bana Dabović, tonsku obradu

su uradili Velibor Hajduković

i Nebojša Zarić, a saradnik je

IgorSeferović.Dokumentarac

je nastao u produkciji „Mat-

filmMontenegro“, a sufinan-

siran je novcem za kinemato-

grafijuMinistarstva kulture.

Sarajevo filmfestival biće odr-

žanod 10. do 17. avgusta.

J.N.

DokumentaracMomiraMatovića biće prikazan na poznatoj

lmskoj manifestaciji u glavnomgradu Bosne i Hercegovine

„TAM4500“ uselekciji

Sarajevo filmfestivala

Kadar iz lma „TAM4500“

PODGORICA

Prof. drGo-

ranRadović reagovao je juče

na tvrdnjudekanaArhitek-

tonskog fakultetaprof. dr

SvetislavaPopovićada je

Istorija arhitektureCrneGo-

rebila izjednačena samo sa

arhitekturomsakralnihobje-

kata.

Takonstatacijaprof.drPopovi-

ća objavljena je u tekstu „Mož-

da dobijemo mnogo, ali za po-

četak gubimo sve“, uPobjedi, 1.

juna. Reagovanje prenosimo u

cjelini.

- NapredmetuIstorijaarhitek-

ture Crne Gore ne izučava se

samo sakralna arhitektura.

Izučava se i arhitektura profa-

nih objekata, arhitektura forti-

fikacionih sistema i objekata,

urbanizam…Hronološki, obu-

hvaćen je period od praistorije

dodanas. Već s kraja 13. i počet-

ka14.vijekaimamouCrnojGo-

ri zanimljive ostatke profane i

vojne arhitekture sa čime se

upoznajustudenti i što jesve to

obrađenokrozpredmet.Jedno

obimnopoglavlje jeposvećeno

tradicionalnoj arhitekturi koja

seizučavakrozspecifičnostitri

geografskapodručja:primorje,

kontinentalni dio i sjeverno

područje Crne Gore. Studenti

se kroz sve tematike detaljno

upoznajusastilovimagradnjei

arhitektonskim specifičnosti-

ma graditeljstva nastalim na

našem prostoru. Osim toga,

obrađeni su i prostori koji su

nekadazahvatali kulturni i vla-

steničniprostorodređenihvla-

dara i vlastele sa ovih prostora,

a čije teritorije su zahvatale

današnje teritorije Hrvatske,

Albanije, Bosne i Hercegovine.

Važan segment je i arhitektura

fortifikacijskih objekata u Cr-

nojGori.Njihovseznačajispe-

cifičnostiadekvatnoakcentuju

kroz odgovarajuće analize i

tumačenja. Od kakvog je zna-

čaja detaljno poznavati tu te-

matiku ilustruje činjenicada je

najveći dio tognasljeđa većda-

nas pod posebnim režimom

zaštite na internacionalnom

nivou. Funkcionalan element

nastavnog predmeta Istorija

arhitekture Crne Gore je i

njen multikulturalni i multi-

konfesionalnikarakter.Natlu

CrneGoresusrijećusekuture

Istoka i Zapada, što je izuzet-

na vrijednost. Izučava se

islamska arhitektura. Izučava

se istorija arhitekture s domi-

nantnim uplivom katoličan-

stvakojajekodnasdalaposeb-

novrijedne rezultate. Izučava

se arhitekturaVizantije koja je

takođe ostvarila važan uticaj.

Nemamajorizacije.Studentise

upoznaju o svemu što je zna-

čajno za arhitekturu i kulturu

CrneGore.

Posebno je obrađena i arhitek-

tura20. vijeka. Tamaterija raz-

vrstanajeupettematskihcjeli-

na, pet graditeljskih faza od

kojih svaka ima svoj značaj i

upečatljive reprezente u pro-

storu.

Dakle, nema mjesta špekula-

cijamadajeIstorijaarhitektu-

re Crne Gore studentima Ar-

h i t ek t onskog f aku l t e t a

predavana kao istorija sakral-

ne arhitekture. Ta tvrdnja je

neosnovana u težnji da se

opravda postupak ukidanja

predmeta Istorija arhitekture

Crne Gore i izučavanja ove

oblasti, što je istokada bi sena

studiju književnosti na Filo-

zofskom fakultetu u Nikšiću

ukinulo izučavanje Njegoša i

Lalića - zaključio jeRadović.

V.S.

UFOKUSU:

Ukidanje Istorije arhitekture CG na Arhitektonskom fakultetu

Višeod izučavanja

crkvenihobjekata

RADOVIĆ:

Nije tačan

navod dekana Popovića

da se na predmetu

Istorija arhitekture

Crne Gore isključivo

predavala

arhitektura

sakralnih objekata

GoranRadović