Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 48 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Srijeda, 4. jul 2018.

Kultura

PODGORICA

Diskusija o stvaralaštvu

reditelja Živka Nikolića, pod nazivom

„Ljepota ilma“, biće priređena danas u 11

sati u Info centru EU (Ulica 19. decembra).

Govoriće reditelj Branko Baletić, direktor

Crnogorske kinoteke Andro Martinović i

glumac Boro Stjepanović, koji je igrao u

Nikolićevim ilmovima.

Delegacija Evropske unije, uz podršku

ambasada zemalja članica Evropske unije,

Info centra EU i Crnogorske kinoteke, od 5.

do 13. jula u Podgorici organizovaće „Dane

evropskog ilma 2018“. Crnogorska publi-

ka moći će da pogleda 16 ilmova različitih

žanrova evropskih produkcija. Manifesta-

ciju će sjutra veče u 20 sati u bioskopu

Sinepleks otvoriti „Ljepota poroka“, u režiji

Živka Nikolića. Za sve projekcije ulaz je

besplatan, a karte se rezervišu i preuzima-

ju prema uobičajenoj proceduri bioskopa

Sinepleks. Evropska unija je 2018. progla-

sila za Godinu kulturne baštine pod sloga-

nom „Naša baština: gdje prošlost susrijeće

budućnost.“

R. K.

„Ljepota filma“ u InfocentruEU

BAR

PredstavaKraljevskog

pozorištaZetski dom, urežiji

AndrašaUrbana - „Leptir“,

odigrana jepreksinoćuokvi-

rudijelapozorišne selekcije

Ljetopisa, posvećene crno-

gorskomteatru. Upredstavi,

čiji je tekst napisaoAleksan-

darRadunovićPopaj, uloge

su tumačili AnaVujošević, Sr-

đanGrahovac iDejan Ivanić,

koji sunakraju izvođenjado-

bili ovacijepublikeuBaru.

ISTINA

Sugestivno, surovo i beskom-

promisno,Andrašjejošjednom

suočio gledaoca sa istinom,

ovoga puta istinom o porodici,

čovjeku, njegovoj otuđenosti,

sebičnosti, njegovom identitet-

skom lutanju, nedostatku em-

patije, poremećenim vrijedno-

stima, i opet o društvu čiji se

svaki deformitet imanaogleda-

ju u pojedinačnim odnosima,

svim slojevima naše svijesti, je-

ziku, postupcima.

- Moje viđenje je da je ono naj-

tragičnije uvijek u društvu i da

je to taj porodični razdor, dakle,

ta otuđenost u porodici, neraz-

govor, neiskrenost, jedna nepa-

žnja, neobzir, nebriga za sop-

stveno dijete i onog drugog

poredvas.Uposljednjevrijeme

tojeapsolutnopoduticajemsti-

canja materijalnih dobara, po-

boljšanja finansijske situacije i

to je karakteristično za jednu

primitivnusredinu,kakvajena-

ša. E onda se dešava to da ruku

niko nikom ne pruža. Mi se če-

sto pozivamo na našu tradiciju,

na nešto što je važna i čestita

prošlost, a biće da to nije tako.

Bićedami jakomalopravihvri-

jednosti ostavljamo iza sebe -

kazala je glumica Ana Vujoše-

vić.

PORODICA

Ovaj komad „beskompromisno

dekonstruiše pojam porodice.

Čovjek, unutar sopstvene ne-

sposobnosti da se obračuna sa

tradicionalnim pristupom

društvu, nije u stanju da posta-

ne adekvatno „ja“, autentično

lice osnovne zajednice, da pri-

hvationogdrugog,skojimtreba

da čini onu prvobitnu ćeliju

društva, koja svakako nije na-

mijenjena za destrukciju već za

stvaranje“.

-Andrašzatotraži daseponovo

rodimo, da razmislimo o nama

samima, da damo šansu životu,

boljim odnosima, boljem razu-

mijevanju i boljoj budućnosti.

On nam sugeriše da iz ružnog

uvijek može da se rodi lijepo,

kao što i iz lijepog ponekad na-

Predstava Andraša Urbana ,,Leptir“ odigrana na Barskom ljetopisu

Izložba slika barske umjetnice Vahide Nimanbegu biće otvo-

rena večeras u 21 sat u galeriji „Velimir A. Leković“. Izložbu će

otvoriti dr Anastazija Miranović. Iste večeri, od 22 sata u Sta-

romBaru biće održan ranije najavljivani koncert Dine Desan-

čić i benda Akademia. Cimerovi „Pirati s Kariba“, Mocartov

„Turski marš“, Betovenova „Simfonija br. 5“, Ofenbahov

„Kan-kan“, Bramsova „Mađarska igra“, Levija kompozicija

„Ameno“, „Grk Zorba“, „O, bela ćao“, „Kaljinka“... samo su neke

od kompozicija koje će se tomprilikom čuti u njihovoj nesva-

kidašnjoj kombinaciji električnih instrumenata sa violinom,

obrađenih u rok maniru. Ulaz na koncert biće besplatan.

IzložbaVahideNimanbegu

ikoncertDineDesančić

ibendaAkademia

staje ružno i da smo stalno u

tom ciklusu, ali da moramo ra-

diti na tome i boriti se za sve to

samo istinom - dodala je Vujo-

šević.

Muziku za predstavu radio je

takođe Aleksandar Radunović

Popaj, dok Urban, osim režije,

potpisuje i scenografiju. Dra-

maturgiju je uradio Rajko Ra-

dulović, a kostimografiju Lina

Leković.

A.Đ.

KOTOR

Glavni takmičarski

programKotorskog festivala

pozorišta zadjecuprvedvije

večeri obilježile supredstave

„Pepeljuga“ teatraBoškoBu-

ha izBeograda i „Modrobla-

go“Gradskogpozorišta iz

Podgorice.

„Modro blago“ preksinoć je u

Kotoru publiku izvuklo iz do-

sadne svakodnevice i uvelo u

bajkoviti svijet, pokazujući da

ni u bajci ne vlada samo dobro.

Brojna publika je uživala u ovoj

duhovitoj priči punoj misterije.

Ovaj komad Stevana Koprivice

režirala je Staša Koprivica, a

uloge su igrali Vule Marković,

Jelena Simić, Pavle Popović,

Vukan Pejović, Maja Šarenac,

Dejan Đonović, Goran Slavić,

Jelica Vukčević/Marija Đurić,

Branka Femić-Šćekić i Emir

Ćatović.

DIVANOSJEĆAJ

Drugog dana festivala, u Kul-

turnom centru „Nikola Đurko-

vić“, u sklopu revijalnog pozo-

rišnog programa izvedena je

predstava „Anđeoska ulica“

Lutkarskog pozorišta Puck iz

Rumunije, po tekstu i u režiji

Dećebala Marina. Ova sjajna

neverbalna lutkarskapredstava

zadivila je najmlađe vizuelnim

efektima, specifičnom poeti-

komi vještinamaglumaca. Glu-

mica Andrea Bonovan izrazila

jezadovoljstvozboggostovanja

uKotoru.

- Osjećaj je stvarno divan. Osje-

tili smo dječiju toplinu, publika

je bila sa nama. Mnogo vam

hvala što ste nas ugostili i bili

podrška –kazala jeBonovan.

Predstavu,premanjenimriječi-

ma, čini posebnom toplina srca

i sama tema koja govori o tome

kako otvoriti svoje srce i pove-

zati se s drugima, kao i šta se

zbiva kada touradimo.

Drugog dana festivala počeli su

ibrojnipropratniprogrami.Ko-

torskoj publici su se predstavili

i učenici Osnovne škole „Mak-

simGorki“ iz Podgorice, koji su

naPjaciodkinaizvelipredstavu

„Kapetan Džon Piplfoks“ u

sklopu programskog segmenta

„Dječije scensko stvaralaštvo“.

Višeodšezdesetorodjece,tako-

đe, počelo je da pohađa i radio-

nicu „Napravimo pinjatu“, koju

vodi pinjata majstorica Anđela

Milošević iz Kotora. U sklopu

drugogdanaKotorskog festiva-

la pozorišta za djecu, koncer-

tom ispred Katedrale Svetog

Tripuna počeo je i deveti Festi-

val gudača, koji je otvorio Gu-

dački orkestar Glazbene šole

„Franc Šturm“ izLjubljane.

URUKEDJECE

Kotorski festival pozorišta za

djecu, podsjetimo, počeo je 1.

jula na obnovljenoj Ljetnjoj

sceniuKotoru.Svečanootvara-

nje tradicionalno je obilježila

predajaključevagradaKotorau

rukedjece.Tomprilikom,pred-

sjednik opštine Kotor Vladimir

Jokić je istakao da Kotor ima

mnogo festivala koji prelaze

granice i CrneGore i regiona.

- Ovaj festival posvećen je naj-

boljima među nama. Previše je

odraslih na sceni. Mislim da je

vrijeme da vlast narednih dana

ode najboljima ovdje - u ruke

djece. Kotor je, svakako, uvijek

bio graddjece - rekao je Jokić.

U ime djece, ključeve je ove go-

dine primio mali admiral Bo-

keljske mornarice Luka Kova-

čević.

Direktorfestivala,rediteljPetar

Pejaković, publici je ispričao

anegdotu kojom je pokušao da

objasni kolika jemoć pozorišta.

Pejaković je tražio pojačanje na

sceni, pa jepozvaodamusepri-

druže djeca, koja su na različite

načineuključenaufestival.Više

desetina djece, koja su sinoć bi-

la na sceni, imalo je istu želju –

da Kotor postane grad djeteta.

Djeca nijesu bila usamljena u

ovoj želji, pa im se publika pri-

družila, te simboličnim pušta-

njem balona u nebo svoju želju

poslala u svijet, sa nadomda će

se ispuniti.

Nakon svečanog dijela, pro-

gram je nastavljen izvedbom

predstave „Pepeljuga“ pozori-

štaBoškoBuhaizBeograda,ko-

ju je režirala Iva Milošević. U

petoj verziji Buhine Pepeljuge

igraju Jelena Trkulja, Uroš Jo-

vičić, Katarina Gojković, Teo-

doraRistovski i drugi.

R.K.

Teatri iz Crne Gore i Srbije obilježili prve dvije večeri Kotorskog festivala pozorišta za djecu

Kakootvoriti svoje srce

Scena izpredstave „Modroblago“

Publikapozdravila istinu

predstave „Leptir“

BUDVA

Jedan od najpoznatijih

ljetnjih festivala u regionu, Grad

teatar Budva, započeo je svoje 32.

izdanje svečanomceremonijom

na sceni Terasa između crkava.

Festival je proglasio otvorenim

beogradski glumac Dragan Mića-

nović, čija se velika karijera koju

je ostvario na ovomprostoru i u

inostranstvu, više od dvije decenije

značajno vezuje i za budvanske

scene, gdje se uvijek rado vraća.

- Već trideset dvije godine tokom

ljetnjihmjeseci ovdje dolaze pisci,

muzičari, reditelji, glumci, kostimo-

gra i, scenogra i, rekviziteri, šmin-

keri, svjetlomajstori, tonmajstori,

čitava pozorišna skalamerija. Ja

vam želimda još mnogo godina

dočekujete te ljude ovdje, i da

sa njima razmjenjujete energiju,

strast i maštu. Proglašavam festi-

val otvorenim i dajem riječ teatru

- kazao je Mićanović.

Kako je istakla Milena Lubarda-

Marojević, direktorka festivala,

Grad teatar će se ove godine baviti

najviše klasikom, onimdjelima

koje smatra vječitim.

- I baš zbog neprolaznih vrijednosti

na sceni, željeli smo da naš ovogo-

dišnji festival otvori Dragan Mića-

nović, naš Hamlet, naš Konte Zano-

vić, naš Vojvoda Vuksan, naš Šjor

Fortunato - naglasila je Lubarda.

Prije nego što je Mićanović progla-

sio festival otvorenim, publici se u

ime osnivača Grada teatra, opštine

Budva, obratio gradonačelnik Dra-

gan Krapović.

- Nalazimo se na trgu na kojem

ćemo u narednih pedeset dana

prisustvovati umjetničkim izvođe-

njima koja će naš grad i ove godine

učiniti mjestom igre, mjestom

dramskih sukoba, mjestom velikih

istina i snažnih osjećanja, mjestom

provokacije i sukobljenih stavova,

ali i mjestomdijaloga i zajedništva.

Jer, sve je to svojstveno iskrenoj

i živoj umjetnosti, kakvu je Grad

teatar uspio da očuva. Ako je zaista

čitav svijet pozornica, onda je ovo

mjesto sve to. I svijet, i pozornica.

Prihvatajući ono najbolje od istoka

i zapada, trudeći se da stvorimo

sve potrebne uslove za to da se

umjetnici svih jezika osjećaju u

Budvi kao kod kuće, a građani i

posjetioci Budve vide ono najbolje

od umjetnosti, mi vjerujemo da,

čuvajući Grad teatar, čuvamo

Budvu - poručio je Krapović.

On je istakao da je festivalska

publika navikla da je Grad teatar

iznenađuje, da je tjera da se pita,

da čini da ona vidi šire i dalje, i da

pred nju donosi nova i važna djela.

- Generacije Budvana koje su odra-

stale i odrastaju uz Grad teatar,

čiji se ukus ovdje formira i brusi,

predstavljaju naš najveći bene it.

Organizatori namnajavljuju da će

ovogodišnji programbiti okrenut

klasici, a u gradu koji je star preko

dva i pomilenijuma savremena

izvođenja klasike sigurno odzva-

Počeo festival Grad teatar Budva

Pozornic

strast,m

PODGORICA

-Kolektivna

izložbanaslovljena ,,Off the

Road“ otvorena jeuponedje-

ljakvečeugaleriji Perjanički

dom. UmjetniciNemanjaGoli-

janin,MirzaDedać, Lidija

Delić, NikolaKekerović,Mila

Panić, TijanaRadenković, Saša

Tatić, TadijaJaničić i IvanŠu-

kovićpredstavili su se instala-

cijama, fotografijama i crte-

žom.

SJEĆANJE

Ivan Šuković izložio je rad pod

nazivom ,,Displacement“. Kako

je istakao, riječ jeovideoraduko-

ji je sastavljenodzapisa različitih

lokaliteta snimljenih korišće-

njem drona kao tehnologije pra-

ćenja i kontrole.

-Upokretnimslikamamarkirane

suteritorijesjećanjakojeomogu-

ćavaju pristup područjima koja

su ranije bila nepristupačna. Rad

problematizuje sjećanje kao ne-

savršeno i kako nad njim moć

imaju (nove) tehnologije koje

prošlost mogu vezati za ono što

proživljavamo u sadašnjosti - ka-

zao je Šuković.

LidijaDelićpublici sepredstavila

instalacijom ,,Kako putovati s lo-

sosom“.

- Rad je inspirisan istoimenom

pričomUmbertaEka. Slikenako-

jima je prikazan losos na parčetu

hljeba započete suna Islandu, pr-

vobitno kao vizuelna dnevnička

bilješka jednog dana, koja su

usljed rutinirane repeticije islan-

dskih obroka pretvorila u niz po-

novljenih prizora. Slika dnevnog

obroka simbolizuje lični osjećaj

nostalgije, tuge, a ujedno i humo-

ra, sjećanje na mjesto i događaj u

kojem sam u jednom trenutku

učestvovala - kazala jeDelić.

U Perjaničkomdomu otvorena kolektivna

Istraživanjep

DraganMićanović:

Već trideset dvije godine

tokom ljetnjihmjeseci ovdje dolaze pisci,

muzičari, reditelji, glumci... Ja vamželimda

jošmnogo godina dočekujete te ljude