Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Srijeda, 4. jul 2018.

Svijet

BANGKOK

- Spasioci sunakon

devetodnevnepotragepronašli

žive 12dječaka i njihovog trenera

fudbala, koji sunestali 23. junau

poplavljenoj pećini na sjeveru

Tajlanda.

Oni će, međutim, morati da nauče

da rone ili da čekaju mjesecima da

se voda nakon poplave povuče, sa-

opštila je vojska.

Dječaci između 11 i 16 godina i nji-

hov 25-godišnji trener pronađeni

sunepovrijeđeni i iscrpljeni unutar

pećinskog kompleksa. Preživjeli su

takoštosupilivodukojajekapalasa

stalaktita. Spasioci se bore sa vo-

domkojaraste, kakobi grupiupeći-

ni dostavili što više potrepština.

Vojskanavodikakoćeimhranumo-

rati slati najmanje četiri mjeseca.

Vlasti navode kako pokušavaju da

uspostave telefonske veze i dostave

električnu energijuupećinu.

Dječake injihovogtrenerapronašla

su dva britanska ronioca koji su se

pridružili stotinama spasilaca.

Vijest o pronalasku mališana i nji-

hovog trenera izazvala je slavlje na

Tajlandu, budući da se danima nije

znaloda suoni uopšte živi.

Jedan od spasilaca koji ih je prona-

šao rekao je da dječaci izgledaju

malaksalo, ali da je najvažnije da su

živi.

- Našamisija još nije završena. Biće

kompletna kada sva djeca budu

izvučena iz pećine - poručio je ko-

mandanttajlandskejedinice„Foke“

ArpakornJokongaev.

Nakondevet danadječaci živi

pronađeni upećini naTajlandu

BERLIN

-Njemačkakance-

larkaAngelaMerkel izjavila

jeda jenakriznomsastanku

saCSUnakon„teškeborbe“

postignut kompromis omi-

graciji, koji predviđauspo-

stavljanje tranzitnihcentara

na granici saAustrijom. Li-

derCSUHorstZehofer po-

ručio jedaostajena funkciji

ministraunutrašnjihposlo-

vaNjemačke.

Merkel je objasnila da će mi-

granti iz centara, koji buduus-

postavljeni na granici između

Njemačke i Austrije, biti vra-

ćeni uzemljeukojima supret-

hodno registrovani.

- Time je sačuvan duh par-

tnerstvauEvropskoj uniji - re-

kla je Merkel i dodala da će

istovremeno biti preduzete

nacionalne mjere kako bi se

bolje upravljalo migracijom,

prenose njemačkimediji.

Prethodno je lider CSUHorst

Zehofer izjavioda jepostignut

dogovor o tome kako se u bu-

dućnosti može spriječiti ile-

galna imigracija na granici iz-

među Njemačke i Austrije.

Poručio je, takođe, da ostaje

ministar unutrašnjihposlova.

Zehoferjeprijesastankaponu-

dio ostavku na obje pozicije

ako kancelarka ne prihvati

kontrolenagranici kojebi obu-

hvatile i vraćanje nekihmigra-

nata sa njemačke granice.

Dogovor koji je Njemačka po-

stiglasadrugimdržavamačla-

nicamaEUjepremamišljenju

predsjednika Evropske komi-

sijeŽanKlodJunkerauskladu

sa zakonima Unije. Junker je

pojasnio i da nijesu detaljno

prostudirali prijedlog, ali dase

naprvi pogledčini da jeuskla-

du sa zakonima.

-Nijesmodetaljnoprostudira-

li prijedlog koji su postigle

Hrišćansko-demokratska

unija Njemačke (CDU) i Hri-

šćansko-socijalna unija Ba-

varske (CSU), ali smo pitali

pravnu službu Komisije i na

prvi pogled mi se čini da je u

skladu sa zakonima EU. Me-

đutim, ono što zahtijeva od

drugih nemože se predvidjeti

danas-rekaojeJunker,preno-

si ANSA.

Junkerje,kakonavodiRojters,

pozitivno prihvatio dogovor,

ali i dodao da je neophodna

podrškadržavačlanicaEUka-

ko bi dogovor bio uspiješno

realizovan.

Treći koalicioni partner nje-

mačke kancelarke Angele

Merkel, socijaldemokrate, ni-

su odmah prihvatili dogovor,

rekavši da im treba vremena

da razmotre „kompromis“.

Jedan od zvaničnika socijal-

demokrata rekao je za Rojters

da dogovor vidi kao „ček bez

pokrića“.

Iako je malo vjerovatno da će

evropske diplomate odbiti

njemačkidogovoromigracija-

ma sa drugimdržavama člani-

cama Evropske unije, pravni

stručnjaci EU pregledaju taj

dogovor, navodi Rojters.

Upitan da li je dogovor u skla-

du sa zakonima EU ili ih krši,

neimenovani evropski zvanič-

nikrekao jezabritanskuagen-

ciju da stručnjaci trenutno

proučavajudogovor.

Neimenovani zvaničnik

objašnjavadazakoni EUoazi-

lu predviđaju i tranzitne zone

na teritoriji državačlanicaEU,

gdje bimigranti i izbjeglice bi-

li procesuirani.

- Iako krši zakone EU, koliko

drugih stvari nije u skladu sa

običajnim pravom, pogotovo

kada su migracije u pitanju.

Ovo je politička misija kako bi

se spriječile turbulencije u

Njemačkoj i kao takva će biti i

usvojena - dodao je neimeno-

vani evropski zvaničnik.

Drugi, takođe neimenovani

sagovornik Rojtersa, zaklju-

čuje kako će trebati puno vre-

mena da se uspostave tranzit-

ni centri, a kamoli da se

postignu bilateralni dogovori

sa Austrijom, Italijom i dru-

gim zemljama po pitanju mi-

granata.

VAŠINGTON

-Državni sekretar SADMajkPompeoupetak

ćeponovoposjetiti SjevernuKoreju, štoćebiti njegova treća

posjeta toj zemlji zaprethodna trimjeseca.

Ovo je saopštio američki Stejt department. Pompeov dolazak

ujednojeiprvaposjetanekogvisokogzvaničnikaSADodistorij-

skog sastankapredsjednikaDonaldaTrampa sa lideromSjever-

neKorejeKimDžongUnom, koji jeodržan12. junauSingapuru.

Na tomsastankuKimseobavezaonapotpunudenuklearizaciju

Korejskog poluostrva.

Trampov savjetnik za nacionalnu bezbjednost Džon Bolton

prethodno je izjavio da SAD imaju plan za okončanje programa

za razvoj nuklearnog oružja i balističkih raketa SjeverneKoreje

za godinu dana, a neki eksperti iznose otvorene sumnje da je to

moguće.

BoltonjeuintervjuuzaCBSnajaviodaćePompeouskororazgo-

varati o tome sa zvaničnicimaPjongjanga.

-DržavnisekretarMajkPompeorazgovaraćesapredstavnicima

SjeverneKorejeubliskojbudućnosti,otomekakozaistademon-

tirati cio njihov programoružja zamasovno uništenje i balistič-

ke rakete za godinudana - rekao jeBolton.

MOSKVA

-Napočetku samitaRusije i SAD16. julauHelsin-

kiju,moguć je tet-a-tet (učetiri oka) susret predsjednika

VladimiraPutina iDonaldaTrampa, ukolikoo tomebude

postignut dogovor, rekao jeportparolKremljaDmitrij Pe-

skov.

Peskov jerekaodaRusijiupotpunostiodgovaraformat tet-a-tet,

ali i dodao da ruskom predsjedniku odgovaraju svi formati sa-

stanka koji odgovaraju i njegovimsagovornicima, prenosi Tas.

- Ne isključujemo da prvo bude održan sastanak dvojice pred-

sjednika oči u oči, ako prije toga bude postignut dogovor o tome

- zaključio jePeskov.

Članovi delegacije Kongresa SADborave u posjeti Rusiji. Sena-

torRičardŠelbi, koji predvodi delegaciju, izjavio jekako senada

„novomdanu“ uobnovi odnosaRusije i SAD.

Šelbi, inače republikanac iz Alabame, sastao se uMoskvi sa ru-

skimministrom spoljnih poslova SergejomLavrovom, prenosi

AP.

-Došlismoovdjeshvatajućidasunamodnosinapeti,alibiodno-

si SAD i Rusijemogli biti bolji, jer imamo neke zajedničke inte-

rese po svijetu na kojima bi, nadamse, mogli zajedno da radimo

- rekao je Šelbi Lavrovuna početku sastanka.

Američki senator je istakaoidaSADiRusija„jesutakmaci, alida

nemorajubiti neprijatelji“.

-Moraćemodačekamoi vidimokakoćemodalje, alipriznajemo

da je svijetu bolje akoRusija i SAD imajumanje tenzija - zaklju-

čio je američki senator.

Lavrov ječestitaokongresmenimapredstojećiDannezavisnosti

SAD, rekavši da se „istinski nada da će ova posjeta simbolizovati

obnovuodnosa dva parlamenta“.

Ruske državne novinske agencije navele su da se američki kon-

gresmeni nadaju i sastankusaPutinom, ali jePeskov saopštioda

takav sastanak ipaknije uplanu.

Delegacija Kongresa SAD, uoči samita

uHelsinkiju, boravi u posjeti Rusiji

Putin i Tramp

učetiri oka?

MajkPompeoupetak

ponovouPjongjangu

Krizni sastanak njemačkih CDU i CSU omigracijama završen kompromisom

Dogovorenoformiranje

tranzitnih centara

nagranici saAustrijom

Merkel je

objasnila da

ćemigranti

iz centara

koji budu

uspostavljeni

na granici

između

Njemačke i

Austrije biti

vraćeni u

zemlje u kojima

su prethodno

registrovani.

Postignuti

dogovor

je, prema

mišljenju

predsjednika

Evropske

komisije Žan

Klod Junkera,

u skladu sa

zakonima Unije

Priredila:

ĐurđicaĆORIĆ

Vladimir Putin i DonaldTramp