Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 4. jul 2018.

CrnomGorom

BUDVA

Raščišćavanje kame-

njemzatrpane pješačke staze u

PerazićaDolukodhotela ,,As“,

udužini od 150metara, počelo

je uponedjeljakumjestou

petak.

Prema riječima koordinatora za

investicije u Javnompreduzeću

za upravljanje morskimdobrom

Rajka Radulovića, radovi kasne

jer je izvođač, irma ,,V-projekt“ iz

Nikšića, imala poteškoća sa orga-

nizacijom i transportommašina.

- Radovi su u toku, a sve će biti

završeno u naredna dva-tri dana,

na zadovoljstvo šetača i turista –

kazao je Radulović za naš list.

Staza je trebalo da bude očišćena

krajemprotekle sedmice, ali je

nikšićka irma odgodila radove

zbog najave nevremena.

Redakciji Pobjede prije dvije

sedmice javili su se mještani iz

Petrovca koji su kazali da je u

uvali kod hotela ,,As“ staza blo-

kirana gomilom kamenja, zbog

kojeg ne mogu da se spuste na

dvije obližnje plaže, kao ni da

dođu do Reževića gdje se nalazi

manastir.

Radulović je tada objasnio da je

problempočeo prije 12 mjeseci

kada se kamenje odronilo od

brda u blizini hotela koji grade

godinama.

– Situacija na stazi pogoršala se

zbog velikih talasa usljed nevre-

mena koje se desilo krajemmarta

– kazao je Radulović ranije.

I. T.

BUDVA:

Firma ,,V-projekt“ sa zakašnjenjempočela radove u Perazića Dolu

Očistiće stazuza tri dana

OMELOIHNEVRIJEME:

Mašine ,,V-projekta“ uklanjajukamenje

MOJKOVAC:

U SMŠ „Vuksan Đukić“ zadovoljni junskimupisnim rokom

Odjeljenja

polovično

popunjena

IMASLOBODNIHMJESTA:

SMŠ „VuksanĐukić“

DejanVuković

U gimnaziju je upisano 28 svršenih osnovaca, mjesta ima za još toliko. Isti je

slučaj sa ekonomskim tehničarima, dok u kombinovanomodjeljenju kuvari

– konobari ima još pet mjesta za konobare - kaže DejanVuković

MOJKOVAC

–Upis učenika

u junu, na sve smjerove, bio

jenanivouprethodnihgo-

dina–kažedirektor Sred-

njemješovite škole „Vuksan

Đukić“DejanVuković. On

dodajeda suodjeljenja za

sadauglavnompolovično

popunjena.

- Zadovoljni smo junskim

upisnim rokom. Veći odziv u

tom prvom roku, kao ni pret-

hodnih godina, nijesmo ni

očekivali. Mjesta, dakle, još

ima dovoljno - kazao jeVuko-

vić.

Ugimnaziju je u junu, po nje-

govim riječima, upisano 28

svršenih osnovaca. Mjesta

ima za još toliko.

Dva zainteresovana kandida-

tanijesuprošla jernijesuima-

li potrebnih 58 bodova. Na

četvorogodišnje školovanje

za turističkog tehničara upi-

sano je 14 kandidata (dva ot-

palazbogmanjkabodova),što

je polovina planiranog broja.

Isti je slučaj i sa ekonomskim

tehničarima, samo što tu nije

bilo onih sa nedovoljnimbro-

jem bodova. U kombinova-

nom odjeljenju kuvari – ko-

nobari upisana su 23 kuvara i

devet konobara. Slobodno je

još petmjesta za konobare.

- Vjerujem da će plan upisa

biti ispunjen u avgustovskom

roku - rekao je Vuković.

Ponjegovimriječima,školaće

se naredne školske godine

uključiti u program dualnog

obrazovanja.

R.Ć.

Nikšić: Župabez strujeod9do 17 sati

PODGORICA

-Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnijenapa-

janje električnomenergijom

uvišeopština. Zbog togapo-

trošači upojedinimnaseljima

ponekoliko sati neće imati

struju.

Andrijevica:

od 9 do 14:30 sati

Cecune (izlaz u blizini crkve) i

Prisoja (izlazKuburović).

Berane:

od8do14:30satiBuba-

nje (izlaz Nemanje); od 8:30 do

12 sati Kaludra (izlazBabići).

BijeloPolje:

od 9 do 15 sati Ne-

dakusi i Pape.

Budva/Petrovac:

od9do11sati

dio naselja u blizini hotela

Montekaza; od 9 do 12 sati dio

naselja Lazi; od 11 do 13 sati dio

naseljaNerin.

Cetinje:

od9do 11 sati Ćeranići

i dio Donjeg kraja; od 10 do 13

sati Bogišinkrš.

Gusinje:

od9do14:30satiUlica

Omeragića (uži dio grada).

Herceg Novi:

od 8 do 12 sati

Pristan, Rakite i Špiljice.

Kolašin: od 10 do 14 sati Lugovi

i Đuđevina.

Kotor:

od9do11satiRisan-dio

potrošača TS „Mala“ prema

Smokovcu.

Nikšić:

od9do 17 sati potrošači

Župe; od9do14satiKuta,Vasi-

ljevići, Dučice, Dučićki dolovi,

Morakovo, Bjeloševina i Vodo-

vod Morakovo; od 9 do 14:30

satiUnač, repetitorUnač, Trsa,

Pišče, Nedajno, Podmilogora,

Boričje, Seljkovac, Borkovići i

Dubljevići; od 10 do 14 sati Nu-

do; od 15 do 18 sati Lukovo.

Pljevlja:

od 8 do 16 sati Vaško-

vo, Glisnica, Boljanići, Rađevi-

ći, Vis, Poblaće, Kovač i Potko-

vač.

Rožaje:

od 13 do 14:30 sati Do-

njeBiševo.

Ulcinj:

od 8 do 14:30 sati Češki

kamp i plaža Safari sa okolnim

plažama;od8do17satipodruč-

jeVladimirasaokolnimselima.

M. N.

Crnogorski elektrodistributivni sistem izvodi radove u 12 opština

TIVAT

–Radovi na asfaltira-

njuputaodkružnog tokana

Jadranskojmagistrali doSo-

lila, udužini odokopet kilo-

metara, nijesupočeli juče,

kako jenajaviopotpredsjed-

nikopštine, SinišaKusovac,

pamještaniKrtolanijesu

uklonili blokadukadeponiji

naGrabovcu.

Komunalno preduzeće zbog

toganemagdjedaodlažezele-

ni otpad, a problemimaju i fir-

meBemaks i Jedinstvokojene

mogu na Grabovcu da odlažu

šut i zemljane iskope.

Asfaltiranjeputa trebadaoba-

vi podgorička firma Tehno-

put, a sa intenzivnim radovi-

ma će, po riječima Kusovca,

krenuti danas.

VOZILAKOMUNALNOGNIJESUPROŠLA:

Krtoljani naputu

Mještani nastavili

blokadudeponije

Mještani Krtola prekjuče su

blokirali prilaz deponiji Gra-

bovac,jerOpštinanijeispošto-

vala dogovor da asfaltiranje

putaodkružnog tokadoSolila

počne uponedjeljak.

S.K.

Zbog blokadeKomu-

nalno preduzeće nema

gdje da odlaže zeleni

otpad, a problem imaju

i rme Bemaks i Jedin-

stvo koje nemoguna

Grabovcuda odlažu šut

i zemljane iskope

HercegNovi:

Izgrađene rampe uMeljinama i Bijeloj

Domorabezprepreka

HERCEGNOVI

-Rampeko-

je ćeolakšati kretanjeoso-

bama sa invaliditetomi sla-

bijepokretljivosti izgrađene

sunaplaži uMeljinama i na

ulazuuMjesnuzajednicu

Bijela. Na taj način imje

omogućenodanapješčanoj

plaži Sidrouživajuukupa-

nju, u šta su se jučeuvjerili i

korisnici hercegnovskog

Dnevnog centra.

To je prva plaža koja je prila-

gođenaosobama sa invalidite-

tom, nakon inicijative iz lokal-

ne uprave. Radovi su izvedeni

u saradnji Sekretarijata za lo-

kalnu upravu i MZMeljine, a

uz pomoć JP za upravljanje

morskimdobrom i kompanije

Lazure.

Kako je kazala sekretarka za

lokalnu upravu Vesna Samar-

džić,tajprojekatsamojejedan

u nizu čiji je cilj da se olakša

svakodnevica osobama sa in-

validitetom. Istakla je poseb-

nozadovoljstvoštosepokaza-

lo kako su mjesne zajednice

TIVAT:

Nije počelo asfaltiranje puta do Solila

spremne da daju punu podrš-

ku realizaciji projekata.

-U blizini plaže uskoro će biti

označena i parking mjesta re-

zervisana isključivo za osobe

sa invaliditetom – poručili su

izMZMeljine.

Osobama sa invaliditetom

omogućenjepristupiMjesnoj

zajednici Bijela.

Rampa je izgrađena angažo-

vanjemMZ, u saradnji sa Se-

kretarijatom za lokalnu upra-

vu, a finansirana u najvećem

dijeludonacijamamještana.

Ž. K.

PlažauMeljinama