Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 4. jul 2018.

CrnomGorom

PLJEVLJA

- Opština je pozvala

građane, preduzeća i ustanove,

nevladine organizacije da pred-

lože kandidate za Nagradu ,,20.

novembar“zaovugodinu–obja-

veljno jena sajtuopštine.

Nagradasedodjeljujezaostvare-

ne rezultate i dati doprinos iz

oblasti naučnoistraživačkog ra-

da, unapređenja i organizacije

proizvodnje, turizma, trgovine i

usluga imnogedruge.

Prema pravilima, najveće pri-

znanjegradadodjeljujesegrađa-

nima i pravnim licima za najviše

zasluge i postignute rezultate u

teorijskom i praktičnom radu i

djelovanju u svim oblastima

ljudskog stvaralaštva, kao i oso-

bama koje žive i rade van pod-

ručjaopštine iliCrneGore.

Prošle godine nagradu su dobili

prosvjetni radnici Zorica Je-

strovićiFadiHadžalićiOŠ,,Boš-

koBuha“.

T.Č.

PLAV

-Drugabiciklističkatr-

ka ,,Osmica“narelacijiPlav-

Gusinje-Plav, duga30kilome-

tara, održana jeusubotuali je

loševrijemeuticalodabroj

učesnikabudemanji odočeki-

vanog, pa ihjebilosamo30i to

izPlava,Andrijevice iBijelog

Polja–kazao jezaPobjedudi-

rektorTurističkeorganizacije

PlavEdinJadadić.

Učesnicima se pridružio mladi

parturistaizNjemačkepajetrka

dobilameđunarodni karakter.

-OnisudošliuPlavdaobiđume-

đunarodnu planinarsku stazu

„Vrhovi Balkana“, međutimloše

vrijemeihjenatjeralodatuosta-

nu za vikend. Kada su saznali za

trku,izrazilisuželjudaučestvu-

ju–objasnio jeJadadić.

Maršruta je bila kao i prošle go-

dine.

–IzPlavasevoziladionicapreko

ŠarkinovićaLatkadoselaMarti-

novića, i tu smo prešli most pre-

ko rijeke Ljuče. Onda smo dru-

g om s t r a n om d o š l i d o

Ali-pašinih izvora. Tu smo od-

marali oko pola sata. Iz Gusinja

setrkanastavilaponovodoMar-

tinovića, i tu se opet prelazi rije-

ka Ljuča, da bi se preko Vojnog

sela stiglo uPlav. Prelaskomdva

puta preko mosta, staza se ukr-

šta i pravi se osmica, pa otuda i

naziv trke – objasnio je Jadadić,

dodajući da je zadovoljan jer je

sveproteklounajboljemredu.

Trka nije takmičarska, već ima

rekreativni i promotivni karak-

ter.Sviučesnicidobilisumajicei

zahvalnicu. Prema riječima Ja-

dadića, trojica Plavljana koji su

godinama davali značajan do-

prinos u promociji i afirmaciji

biciklizma dodijeljeni su speci-

jalni trofeji. U pitanju su Rasim

Muminović, Ramiz Bajraktare-

vić iElvisOmeragić.

– Finansijsku pomoć pružio je

velikibrojpreduzetnika,uglav-

nom vlasnika ugostiteljskih

objekata iz Plava i Gusinja. Na-

dam se da će se narednih godi-

na uključiti veći broj sponzora,

da bismo obezbijedili održi-

vost, kakobi trkapreraslau tra-

dicionalni događaj. Nadam se

da će i broj učesnika rasti iz go-

dine u godinu – poručio je Ja-

dadić.

I. T.

ŠAVNIK

–Lokalnauprava

najmanjecrnogorskeopštine

konsolidovala je javne finansi-

je i stvorilauslovezarealizaci-

jukapitalnihprojekatau

poddurmitorskomkraju.

PredsjednikopštineMijomir

Vujačićpodsjećada jeovogo-

dišnji budžetplanirannabli-

zudvamilionaeura, što jedu-

plovišenego, naprimjer, 2014.

godine.

- Gotovo u potpunosti uspjeli

smodarealizujemoizbornipro-

gramkojismobiračimaponudi-

li prije četiri godine, a oni su to

cijenili i ukazali nampovjerenje

da nastavimo gdje smo stali. Iz

kapitalnogbudžetaopštine i dr-

žave u tom periodu realizovali

smo projekte vrijedne više od

2,5milionaeura - kažeVujačić.

RAZVOJSELA

On ističe da su posebnu pažnju

posvetili unapređenju infra-

strukture u ruralnompodručju,

što je preduslov za ozbiljnije i

kvalitetnije bavljenje poljopri-

vredom.

-Asfaltiranojeosamkilometara

lokalnih saobraćajnica, rekon-

struisano i probijeno 266 kilo-

metara lokalnih puteva, što je

koštalo više od 600.000 eura. U

prethodnom mandatu uspjeli

smo da, bez obzira na vremen-

ske neprilike, sve puteve održa-

vamo prohodnim, a dobro se

zna koliko ovdje snjegovi pada-

ju i koliki je to trošak za lokalnu

kasu. Samo za čišćenje snijega

izdvojeno je višeod 150.000eu-

ra,auizgradnjuvodovodauBo-

anu, Gornjoj Bijeloj, Gornjoj

Bukoviciuloženojeoko270.000

–kažeVujačić.

On dodaje da je više od stotinu

hiljada eura koštala izgradnja i

sanacijamostova.

-Nijesmozanemarili činjenicu

da je naša varošica, iz godine u

godinu,sveposjećenija,pasmo

seposvetili iuređenjugradskoj

jezgra,štojekoštalogotovomi-

lion eura. Sad s ponosommo-

žemo reći da je slika Šavnika

neuporedivo ljepša, da su re-

konstruisaniTrgMatijeJakića,

kuća Pekića, asfaltirane grad-

ske saobraćajnice, završena

prva faza ulice u tzv. naselju

Sicilija... - kaže zadovoljno Vu-

jačić.

Uskoro će u centru gradića biti

izgrađenimoderanterenzama-

le sportove sa tribinama za 400

gledalaca, a blizu 200.000 eura

u te svrhe obezbijedili suMini-

starstvosporta,Direkcija javnih

radova i lokalnauprava.

IprivredniciuŠavnikuvidesvo-

ju šansu, pa je kompanija Voli u

centru započela izgradnju pro-

dajnog objekta, koji bi za oko

mjesec i po trebalo da bude za-

vršen.

ZAŠTITAPRIRODE

Uz pomoć države započeti su i

važni projekti iz oblasti zaštite

životne sredine. I to je koštalo

višeodmiliona.Izgrađenojepo-

strojenje za prečišćavanje ot-

padnih voda, a građevinskema-

šine ušle su i na deponiju

„Zauglina“, koja će uskoro biti u

potpunosti sanirana. Završena

je u minule dvije godine i pri-

marna i sekundarna kanalizaci-

ona mreža u varošici, pa bi se

moglorećidaćeŠavnikvrlobrzo

biti bezcrnihekološkihtačaka.

Svjesni su Šavničani da buduć-

nost njihovog razvoja počiva na

valorizaciji prirodnih potenci-

jala, pa su zbog toga i formirali

preduzeće Park prirode „Dra-

gišnica i Komarnica“ koje će

upravljati zaštićenim područ-

jem i doprinositi turističkom

promovisanju sve popularnijeg

kanjonaNevidioinjegoveokoli-

ne.

- Nadam se da će, napokon, biti

izgrađene i hidroelektrane, od

kojih je najveća planirana na

Komarnici,kaoidaćesvojuulo-

gu opravdati nedavno osnovani

Agrobiznis centar, jer konačan

cilj je da, u saradnji s Ministar-

stvompoljoprivrede i ruralnog

razvoja, poljoprivredne proi-

zvođače ohrabre i u što većoj

mjeri im olakšaju da dođu do

sredstava koje obezbjeđuju

Agrobudžet i brojni međuna-

rodni fondovi –kažeVujačić.

Uprethodnečetiri godine funk-

cionisanje lokalne uprave je

unaprijeđeno zapošljavanjem

28fakultetskiobrazovanihmla-

dih ljudi, pa su premamišljenju

Vujačića sada efikasniji i spre-

mniji kao administracija za bu-

duće reforme i izazove koji ih

očekuju.

R.PEROŠEVIĆ

KOTOR

– Dom zdravlja teh-

nološki, kadrovski i prostorno

adekvatno je osposobljen za

turističku sezonu – kaže di-

rektor te zdravstvene ustano-

ve dr IgorKumburović.

Toznači,dodajeon,dasupotpu-

no spremni da pruže adekvatnu

ipravovremenuzdravstvenuza-

štitu kako osiguranicima, tako i

svim turistima koji posjete Ko-

tor.

I ovog ljeta radiće turistička

ambulantauslužbama izabra-

nogdoktora zadjecu, odrasle i

žene. Turistička ambulanta će

raditi udvije smjeneod7do 14

sati i od 14do 21 sati.

Prema njegovim riječima,

praksa je pokazala da su ljeti

najčešće zastupljene stomač-

ne tegobe, povrede, alergijske

reakcije, toplotni udari i tego-

be koje su vezane za kardiova-

skularna oboljenja.

- Ne preporučuje se sunčanje

unajtoplijemdijeludanaod10

do 17 sati, već umjereno sun-

čanje u jutarnjimsatima do 10

i popodne od 17 sati, uz obave-

zno korišćenje zaštitnih sred-

stava posebno za djecu - pod-

sjeća drKumburović.

Takođe, treba se kloniti vrući-

ne kako bi se izbjegla dehidri-

racija.

- Rashladiti tijelo, piti dovolj-

no tečnosti, posebno vode ili

niskokaloričnih napitaka bez

kofeina, šećera i alkohola.

Ukoliko se osjeti vrtoglavica,

slabost, nemoć ili jaka glavo-

bolja neophodno je preći u

hladniji prostor i odmah se

obratiti ljekaru - preporučuje

drKumburović.

Ne treba se, dodaje on, izlagati

opasnosti tokomplivanja i ro-

njenja, aukolikou tokusunča-

njaosjetiteumor,malaksalost,

glavobolju, povraćanje, povi-

šenu temperaturu, obavezno

se javite spasiocu na plaži i

najbližojzdravstvenojustano-

vi.

S.M.

Čistecrne tačke, grade

ulice i sportski teren

MijomirVujačić

LOKALNAUPRAVAZADOVOLJNAUČINKOM:

Šavnik

Uskoro će u centru gradića biti izgrađen i teren zamale sportove sa tribinama

za 400 gledalaca. I privrednici u Šavniku vide svoju šansu, pa kompanija

Voli gradi savremeni objekat, koji bi za okomjesec i po trebalo da bude

završen. Građevinskemašine ušle su i na deponiju „Zauglina“, koja će

uskoro biti u potpunosti sanirana – kažeMijomir Vujačić

Vujačić: Nijesmo

zanemarili činjenicu

da je naša varošica, iz

godine u godinu, sve

posjećenija, pa smo

se posvetili i uređenju

gradskog jezgra, što je

koštalo gotovomilion

eura. Sad s ponosom

možemo reći da je

slika Šavnika neupor-

edivo ljepša, da su re-

konstruisani TrgMati-

je Jakića, kuća Pekića,

asfaltirane gradske

saobraćajnice...

Predlaganje

kandidataza

nagradugrada

PLJEVLJA

MNOGIODUSTALI ZBOG

KIŠE:

: Start trke

Održana druga biciklistička trka Plav-Gusinje-Plav, učestvovalo 30 ljubitelja dvotočkaša

,,Osmica“ dobilameđunarodni karakter

Dr IgorKumburović

KOTOR

Domzdravlja

spreman

za sezonu

ŠAVNIK:

Najmanja crnogorska opština ovog ljeta je veliko gradilište

NAGRAĐENI:

Muminović,

Bajraktarević i Omeragić