Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Utorak, 3. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

-Nakonšto je

AntenaMutrinastavkaobja-

vilapodatkeoNVOimedij-

skimkućamakojesu„povu-

kle“najvišenovca izkaseEU,

uperiodu2007-2016, objavili

sui grantovedodijeljeneu

2017, koji sudostupniuTran-

sparensi sistemu.

Uprošlojgodinije,kakopokazu-

jesistem,bila101budžetskaoba-

veza, dok je opredijeljeni iznos

za sve korisnike - 55,501,388 eu-

ra.

I u2017, kao što će pokazati pre-

gled,uglavnimulogamasustare

- nove „zvijezde grantova“. Na-

pominjemo i da smo ovaj put iz-

dvojili projektečija jevrijednost

bilapreko20.000eura.

Pregled grantova što ih je dobio

jedankorisnik:

Fors Montenegro fondacija za

razvoj sjevera Crne Gore -

745,890eura.

FondzaaktivnograđanstvoFakt

fondacija–300.000eura.

Asocijacija za demokratski

prosperitet -Zid–290.306eura.

Centar za građansko obrazova-

nje (CGO) –133.905eura.

Centar za demokratsku tranzi-

ciju(CDT) –100.000eura.

Crnogorska panevropska unija

-40.897eura.

ZAJEDNIČKIPROJEKTI

Pregledprojekatagdjejenosilac

bila jedna NVO ili jedan medij

(za jedan ili više projekata), uz

napomenu da, kao i za prethod-

nih deset godina, nema preci-

znihpodatakakoliko jeko tačno

pojedinačno dobio u timzajed-

ničkimprojektima.

Centarzamonitoringiistraživa-

nje-triprojektavrijedna613.065

eura.

Mreža za afirmacijunevladinog

sektora - četiri projekta –

565.940eura.

Centar za građansko obrazova-

nje - tri projekta–546.785eura.

NVO Ul info dva projekta –

405.163eura.

Udruženje paraplegičara Bar,

HumanitarnaorganizacijaCari-

tas barske nadbiskupije, Fonda-

cija biznis start-up centar Bar –

390.800eura.

Bonumassociation-dvaprojek-

ta–350.265eura.

Zadruganevladinaorganizacija

–293.284eura.

NVO Stečajci u Crnoj Gori –

291.490eura.

Centar za demokratiju i ljudska

prava - dva projekta – 290.141

eura.

Nevladino udruženje izdavača i

knjižara Crne Gore, Udruženje

Ženska akcija, Javna ustanova

Centar zakulturuPlužine sa če-

tiri inostraneNVO– 281.491 eu-

ra.

Mreža nevladinih organizacija

zaafirmacijuevropskihintegra-

cionihprocesa sa još dvije crno-

gorskeNVO–262.800eura.

Institut alternativa i Novi hori-

zont –224.253eura.

Centar za razvoj nevladinih or-

ganizacija –CRNVO, Nevladina

organizacija Aktivna zona,

Udruženje za razvoj civilnog

društva–221.599eura.

CrnogorskaLGBTIQasocijacija

Kvir Montenegro i Juventas -

150.000eura.

Centar za razvoj nevladinih or-

ganizacija-CRNVOiUdruženje

mladihsahendikepom–145.060

eura.

Institut zamedije Crne Gore sa

još dvije strane NVO – 124.955

eura.

Alternativna teatarska aktivna

kompanija–141.622eura.

JP RTCrne Gore sa dvije crno-

gorskeNVO–111.879eura.

Društvo za novinsko-izdavačku

djelatnostMonitord.o.o.Podgo-

ricainevladinafondacijaCentar

za istraživačko novinarstvo Cr-

ne Gore sa jednom stranom

NVO–90.250eura.

Nevladino udruženje Prima –

86.452eura.

Asocijacija za demokratski

prosperitet Zid - dva projekta –

67.927eura.

Nevladino udruženje Centar za

neformalnu edukaciju – 38.894

eura.

Fors Montenegro fondacija za

razvoj sjevera Crne Gore –

29.896eura.

CaritasCrneGore–29.167eura.

Društvo za borbu protiv side -

Cazas–25.796eura.

Regionalnarazvojnaagencijaza

Bjelasicu, Komove i Prokletije –

26.594eura.

Društvomladih ekologa Nikšić

–20.125eura.

ŠAMPIONI

Na kraju, pregled „šampiona“ u

2017. gdje su uračunate vrijed-

nosti kako pojedinačnih, tako i

zajedničkih projekata u kojima

suparticipiraliNVOimediji.

NVO:

1.ForsMontenegro-775.786eu-

ra

2. Centar za građansko obrazo-

vanje (CGO) - 680.690eura

3.Centarzamonitoring i istraži-

vanje–613.065eura

4. Mreža za afirmaciju nevladi-

nogsektora–565.940eura

5.NVOUl-info–405.163eura

Mediji:

1.JPRTCrneGore–111.879eura

2.Društvozanovinsko-izdavač-

ku djelatnost Monitor d.o.o.

Podgorica–90.250eura

Nejasnojezaštonekihprojekata

namijenjenihza profesionaliza-

ciju medija u Crnoj Gori ima u

sistemuEUza2017, anekihne.

Otkud u evidenciji za 2017. pro-

jektiiz2018?!AntenaMobjavila

je skrin šotove na kojima se vidi

da su u evidenciji za 2017. pro-

jekti u kojima učestvuju CIN i

Monitor, te MANS i KRIK i

OCCRP, kao i sporni projekat

Javnog servisa, CGO-a i Ul-info.

Tu je i zajednički projekat Insti-

tuta za medije sa kolegama iz

Slovenije iVelikeBritanije.

AntenaMnavodi da se, sadruge

strane,uTransparensievidenci-

ji nenalazedvaprojekta:

Jedan u kojem je koordinator

Mina News agency zajedno sa

NVO 35 milimetara i NOMEN

koji će EU finansirati sa 115.147

eura

I drugi u kojem su koordinator

Vijesti sa Građanskom alijan-

som koji će EU pomoći sa

124.997 eura, analaze se, kao što

semoževidjetiubrošuriEU,ko-

ja je podijeljena 3. maja 2018. na

predstavljanjuprojekata, gdje je

prisustvovaoisamšefdelegacije

AivoOrav.

Kaoštosemoževidjeti, pojedini

projekti kojima je trajanje iden-

tično nalaze u evidenciji sajta

EU, adrugi ne.

Nažalost, najglasniji zagovorni-

ci transparentnosti i u2017. upr-

kos nazivu samog sistemaTran-

sparensy uvjerili su nas još

jednomdasudalekoodtogprin-

cipa.

NVOIMEDIJI

Da je EUuplatila ozbiljne sume

pojedinimNVO imedijima dalo

se naslutiti i na početku našeg

istraživanja, ipak, na kraju

uspjeli su, bez sumnje, da nas

iznenade vrtoglavim brojkama

zacrnogorskeprilike!

„Šampioni“ su bili dio projekata

čija je ukupna vrijednost dosti-

zala i preko2.500.000eura!

Još jednom ističemo da bar do

sada u Delegaciji EU nije bilo

spremnosti da namobjasneme-

todologiju, pa samim tim nije-

smo, između ostalog, ni dobili

precizne podatke koliko je ko

dobio u zajedničkim projekti-

ma, čije vrijednosti su nerijetko

bile i milionske. Ostali smo, bar

za sada, uskraćeni za to objaš-

njenje, kao i za onona kojemće-

mo insistirati, a to je-kosupoje-

dinci koji su dobili grantove čija

jevrijednostišlaipreko300.000

eura.

Podsjećamodazaovih11godina

nijesmo izdvajali projekte po

pet, 10 ili 15hiljada eura, kojih je

takođebilomnogo, nozbiljakad

se saberu oni su naspram „zvi-

jezdagranta“obična „sića“.

Zbog toga je nekim subjektima

sa liste pripalo i više nego što je

prikazano, budući da nijesmo

računaliiznosemanjeod20.000

eurazaNVO.

Ada li su pojedineNVO i mediji

opravdali, kako smo i naslovili

seriju tekstova, „titulu“ zvijezda

grantova EUuCrnoj Gori - pro-

sudite sami:

Tabela 1 (NVO):

1. Omladinski kulturni centar

Juventas – pojedinačni projekti

1.084.553 eura – vrijednost za-

jedničkih projekata 1.645.462

eura – ukupna suma 2.730.015

eura

2. FORSMontenegro – pojedi-

načni projekti 2.211.421 –vrijed-

nost zajedničkih projekata

397.008 eura – ukupna suma

2.608.429

3. Mreža za afirmaciju nevladi-

nog sektora (MANS) – pojedi-

načni projekti 1.253.256 - vrijed-

nost zajedničkih projekata

1.057.298 eura – ukupna suma

2.310.554eura

4. Centar za građansko obrazo-

vanje (CGO) – pojedinačni pro-

jekti 652.613 - vrijednost zajed-

ničkih projekata 1.550.900 eura

–ukupna suma2.203.513eura

5.Centarzamonitoringiistraži-

vanje (CEMI) – pojedinačni

projekti 479.796 eura - vrijed-

nost zajedničkih projekata

1.341.205 – ukupna suma

1.821.001 eura

6. Centar za demokratiju i ljud-

ska prava (CEDEM) – pojedi-

načniprojekti304.956eura-vri-

jednost zajedničkih projekata

1.485.446 eura – ukupna suma

1.790.402eura

7. Asocijacija za demokratski

prosperitet Zid – pojedinačni

projekti 1.350.388 eura - vrijed-

nost zajedničkih projekata

67.927 eura – ukupna suma –

1.418.315eura

8. Humanitarna organizacija

Caritas Barske nadbiskupije –

pojedinačni projekti 672.614eu-

ra - vrijednost zajedničkih pro-

jekata 390.800 eura – ukupna

suma 1.063.414eura

9. Fond za aktivno građanstvo

(FAKT) – pojedinačni projekti

977.000 eura - vrijednost zajed-

ničkihprojekatanemapodataka

–ukupna suma–977.000eura

10. Inicijativamladih za ljudska

prava – pojedinačni projekti

974.212 eura - vrijednost zajed-

ničkihprojekatanemapodataka

–ukupna suma–974.212eura

11. Centar za razvoj nevladinih

organizacija (CRNVO)–pojedi-

načniprojekti564.262eura-vri-

jednost zajedničkih projekata

366.659 eura – ukupna suma

930.921 eura

Tabela2 (Mediji):

1. Centar za istraživačko novi-

narstvo (CIN) – pojedinačni

projektinemapodataka-vrijed-

nost zajedničkih projekata

611.565 eura – ukupna suma

611.565eura

2.NVOUl-info(portal)–pojedi-

načni projekti nema podataka -

vrijednost zajedničkih projeka-

ta 405.163 eura – ukupna suma

405.163

3. Radio Televizija Crne Gore –

pojedinačni projekti 199.825eu-

ra - vrijednost zajedničkih pro-

jekata 161.767 eura – ukupna

suma361.592eura

4. Radio Bijelo Polje – pojedi-

načni projekti 49.843 eura - vri-

jednost zajedničkih projekata

206.160 eura – ukupna suma

256.003eura

5. TV Vijesti - pojedinačni pro-

jekti 130.763 eura - vrijednost

zajedničkih projekata 124.500

eura–ukupnasuma255.263eu-

ra

6.Monitor - pojedinačni projek-

ti 93.496eura - vrijednost zajed-

ničkih projekata 90.250 eura –

ukupna suma 183.746eura

7.Dejlipres–Vijesti-pojedinač-

ni projekti nema podataka - vri-

jednost zajedničkih projekata

40.000 eura – ukupna suma

40.000eura

8. Portal Analitika - pojedinačni

projektinemapodataka-vrijed-

nost zajedničkih projekata

36.903 eura – ukupna suma

36.903eura

9. AntenaM- pojedinačni pro-

jekti 9.900 eura - vrijednost za-

jedničkih projekata nema po-

dataka – ukupna suma 9.900

eura.

R.D.

Ko su „zvijezde granta“ Delegacije EU u Crnoj Gori (IV i V)

ZgradaDelegacije

EUuPodgorici

Milioni za Juventas,

FORSMontenegro,

MANS i CGO

Otkud u evidenciji za 2017. projekti iz 2018?! AntenaM

objavila je skrin šotove na kojima se vidi da su u evidenciji

za 2017. projekti u kojima učestvuju CIN i Monitor, te

MANS i KRIK i OCCRP, kao i sporni projekat Javnog

servisa, CGO-a i Ul-infa. Tu je i zajednički projekat Instituta

zamedije sa kolegama iz Slovenije i Velike Britanije

Tabela2

Tabela 1