Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Utorak, 3. jul 2018.

Društvo

školeobezbijedioprevoz i pra-

vo na participaciju u školskoj

2018/2019. godini, ali i da u

okviru svojih nadležnosti oba-

vi analizu stanja u organizaciji

prevoza za učenike osnovnih

škola u Crnoj Gori. Svim uče-

nicima, kategorična je Mijuš-

ković, treba da se obezbijedi

pravo na participaciju prevo-

za. Negodovala je što pitanje

prevozađakakaosegment pri-

stupaobrazovanjuuCrnojGo-

ri nije uređeno na adekvatan

način.

- Ministarstvo prosvjete je

dužnodazaštitnikudostavi iz-

vještaj o preduzetim i namje-

ravanim aktivnostima na izvr-

šenju preporuke u roku od 60

dana od dana prijema ovog

akta –navela jeMijušković.

USTAV

Umišljenju je istakla, takođe,

da je polazeći od ustavnog na-

čela jednakosti potrebno da

Ministarstvo prosvjete poklo-

ni više pažnje ovomproblemu

i nađe načinkako bi se omogu-

ćilo da djeca iz porodica, koja

žive u mjestima udaljenim od

škola pet i više kilometara, a

gdje nije organizovan prigrad-

ski prevoz, ostvare pravo na

participaciju.

- Podsjećamo na činjenicu da

seposljednjihgodina zbogmi-

gracija stanovništva zatvaraju

pojedine seoske škole – po-

dručnaodjeljenja, jernijeraci-

onalno organizovati nastavu

zbog nekoliko učenika. Takvo

postupanjestvorilojeproblem

za porodice koje su ostale da

živeutimselima,kojimasegu-

bi perspektiva i prijeti potpu-

nonapuštanje…Zaštitniksma-

tra da je neophodno preduzeti

aktivnosti da se poboljša pri-

stup kvalitetnomobrazovanju

(predškolskom, osnovnoškol-

skom i srednjem) u seoskim

sredinama i manjim gradovi-

ma,uključujućiiprevozučeni-

ka – istakla je ona.

N.Đ.

PODGORICA

–Bivši direk-

torTelevizijeCrneGore

VladanMićunovićprihvatio

jedabude savjetnikgeneral-

nogdirektora tekuće.

Vršilac dužnosti generalnog

direktoraBožidarŠundićpo-

tvrdio je Pobjedi ovu infor-

maciju i kazaodaMićunović

nije obrazlagao svoju od-

luku, već da je samo pri-

hvatio funkciju.

Mićunović je za Pobjedu juče

rekaoda je tačnoda ćeodsada

raditi novi posao, ali nije želio

da komentariše novo radno

mjesto.

- Ne bih dalje komentarisao.

Prihvatio sam. Proceduru na-

kon smjene poštujem i

to je to - naveo jeMiću-

nović.

Šundić je rekao i da je sazapo-

slenima u toj kući imao neko-

liko sastanaka, a juče je razgo-

varaosanovinarimaTelevizije

sakojima je razmatraoplanza

poslovanje.

- Sastanak sa novinarima je

prošao u odličnoj atmosferi,

korektno smo razgovarali o

ljetnjem programu, prenosi-

ma utakmica, ali i o budućem

radu. Pričali smo o svemu i ja-

ko su lijepo prihvatili uslove

rada, spremni su da sarađuju

- rekao je Šundić.

On je kazao da još nema zna-

čajnijih promjena u toj medij-

skoj kući, ali da će ih biti u na-

rednomperiodu.

- Nijesam još preduzimao ne-

ke značajnemjere, ali će novi-

teta biti uskoro - kazao je Šun-

dić.

Rekao je i da će RTCG u HD

rezoluciji prenositi Evropsko

prvenstvou vaterpolu.

Šundić je sredinom prošlog

mjeseca pokrenuo proceduru

za razrješenje Mićunovića sa

mjesta direktora TVCG. Mi-

ćunović je tada za Pobjedu ka-

zao da se nije iznenadio i da je

takav potez novog rukovod-

stvaočekivao.Nanjegovomje-

sto došao je dugogodišnji no-

vinar i nekadašnji urednik

PortalaRTCGSlavkoĐurđić.

Novo radno mjesto dobila je i

smijenjenageneralnadirekto-

rica Javnog servisa Andrijana

Kadija koja će, nakon što se

vrati sa odmora, raditi u kan-

celariji za ljudske resurse.

Šundić je, pošto je došao na

funkciju tajnim glasanjem ve-

ćineuSavjetuJavnogservisa7.

juna,odmahnajaviopromjene

u toj kući. U narednomperio-

du on će najvjerovatnije ime-

novati nove ljude koji su na

važnim funkcijama u Javnom

servisu.

K.J.

PODGORICA

–UKlinič-

komcentru, u tokuprošle

sedmice, odzakazanih9.510

obavljeno je6.895pregleda.

-Od24. junado 1. julana zaka-

zane preglede nije se odazva-

lo, niti ih otkazalo, 27,50 odsto

pacijenata. U Institutu za bo-

lesti djece od ukupno zakaza-

nih 1.558pregleda odazvalo se

1.263 pacijenta - piše u saop-

štenju najveće zdravstvene

ustanove unašoj zemlji.

Kako su precizirali, u Internoj

klinici od ukupno zakazanih

1.400 obavljen je 1.101 pregled,

auHirurškojkliniciodzakaza-

nih474obavljenje321pregled.

-UKlinici zaortopedijui trau-

matologiju od 388 obavljena

su 154 pregleda. U Klinici za

neurologiju od ukupno zaka-

zana352pregledaobavljenoje

njih 142, u Klinici za ORL i

MFHod 326 obavljena su 243

pregleda, dok je kod oftalmo-

logaodzakazanih519obavlje-

no 386 pregleda - piše u izvje-

štaju.

Kako navode, u Centru za ra-

diološku dijagnostiku od za-

kazanog 791 obavljena su 464

pregleda, dok je kod kardiohi-

rurga od zakazanih 30 pregle-

dano 17 pacijenata.

-Kodkardiologa je od zakaza-

nih919pregledano710pacije-

nata. Putem kol centra, koji

omogućavaautomatskoažuri-

ranje podataka, u periodu od

20. do 30. juna obavljena su

142 poziva od kojih je njih 63

potvrdilo pregled, sedam ot-

kazalo, napoziv senije javio51

pacijent, dok se 21 nije snašao

sa novim servisom - piše u sa-

opštenju.

Sistem otkazivanja i potvrđi-

vanja pregleda putemkol cen-

tra počeo je 18. juna, a cilj je

omogući automatsko ažurira-

nje baze podataka kako bi se

brže oslobađali slobodni ter-

mini.

Novi sistem funkcioniše tako

što pacijent šestog, petog i če-

tvrtog dana pred zakazani

specijalističkipregled,dvapu-

ta dnevno dobija poziv i saop-

štava mu se da određenog da-

tuma,imapregleduodređenoj

ambulanti.

Pritiskomnanulupacijantpo-

tvrđuje dolazak, a pritiskom

na jedinicu otkazuje pregled.

Na taj način automatski se

oslobađamjestozadrugogpa-

cijenta.

K.J.

PODGORICA

- PedijatarneonatologSandraBurićna-

pustila jeKlinički centarCrneGore, čime senastavlja

odliv ljekara izove zdravstveneustanove.

Kako saznajeCdM, Burić će ubuduće raditi privatno.

Podsjećajuda naOdjeljenjuneonatologije Instituta za bole-

sti djece radi sedam doktorki, koje dnevno moraju da vode

briguo gotovo40prijevremeno rođenihbeba.

U posljednjih nekoliko godina oko 100 ljekara napustilo je

najveću i najznačajniju zdravstvenuustanovuudržavi.

R.D.

PODGORICA

–Mobilne

aplikacije zaportal Zaposlio-

Si.meomogućavaju lakšepo-

vezivanjeposlodavaca i oso-

ba sa invaliditetom, ado sada

je jednaosoba sa invalidite-

tomnašlaposaoprekoovog

elektronskog servisa, kazao

je administratorportala

MarkoNikolić.

On je juče na okruglom stolu

„MobilnaaplikacijazaZaposli-

oSi.me

– Lakši put ka zaposle-

nju osoba sa invaliditetom“ na-

veo da se na portalu nalazi 20

kandidata,tedaposlodavcimo-

gu pronaći njihove biigorafije,

fotografije i videoprezentacije.

- Imamo jošpet novihkandida-

takojimorajuproćikrozobuke,

kako bi se našli na portalu. Na

obukama uče kako da napišu

profesionalan CV, kako da se

pripremeza razgovor zaposao,

sve ono što rezultira video pre-

zentacijom – precizirao je Ni-

kolić, prenio jePRcentar.

IzvršnidirektorSavezaslijepih

Crne Gore Goran Macanović

kazao je da istraživanje o nivou

primjene Zakona o profesio-

nalnoj rehabilitaciji i zapošlja-

vanju osoba sa invaliditetom,

koje će biti predstavljeno na je-

sen a u kojem je učestvovalo

više od 550poslodaca iz javnog

sektora, pokazalo jedaoni ima-

ju niži stepen zainteresovano-

sti da zaposle osobe sa invalidi-

tetom.

- Poslodavci češće odlučuju da

plateposebnedoprinoseuvidu

penala i dana taj način ispunja-

vaju obaveze iz zakona, dok ih

rjeđe zapošljavaju – upozorio

jeMacanović.

Savjetnica za međunarodne

odnose Katarina Bigović rekla

je da su ovom analizom htjeli

da prikažu koliko poslodavci

plaćaju poseban doprinos, a

koliko bi plaćali zarade zapo-

slenim osobama sa invalidite-

tom.

- Poslodavci su najveća pre-

prekautokutogprocesazapo-

šljavanja. Upravo zbog toga je

sama ideja portala da poslo-

davcima pružimo mogućnost

da bolje sagledaju profile i ka-

darkoji bi imodgovarao– ista-

kla jeBigović.

J.B.

Novi generalni direktor RTCG imao više sastanaka sa zaposlenima

Mićunović

prihvatioda

budeŠundićev

savjetnik

Napreglednije

došaosvaki

četvrti pacijent

Izvještaj Kliničkog centra Crne Gore

Tuzima

ilometara

Predstavljenamobilna aplikacije za ios i android

Lakšedoposla

POSLODAVCI PREPREKA:

Saokruglog stola

Klinički napustiladrBurić

Klinički centar

rstva prosvjete

VladanMićunović

Božidar Šundić

OŠ „Mahmut Lekić“ uTuzima