Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Utorak, 3. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

–Učenicima

iz selaKrševo, koje senalazi

ugradskoj opštini Tuzi, nije

obezbijeđenđački prevozdo

Osnovne škole ,,Mahmut Le-

kić“ i Gimnazije ,,25.maj“,

zbog čegamorajudapješače

devet kilometara iMinistar-

stvoprosvjete trebada riješi

taj problem, poručila je za-

mjenicaombudsmanaSne-

žanaMijušković.

Ona je umišljenju istakla da je

na indirektan način ovoj djeci

otežan pristup obrazovanju.

Precizirala jedadvaučenika iz

ovog sela idu u osnovnu školu,

dok su dva gimnazijalci. Mi-

jušković je tokom ispitnog po-

stupka zatražila pojašnjenje

odMinistarstva prosvjete ko-

jim,međutim, nije zadovoljna.

Objasnila je da je iz Ministar-

stva rečeno da pravo na parti-

cipaciju prevoza u prigrad-

skom saobraćaju ostvaruju

učeniciosnovneisrednješkole

koji putuju pet i više kilometa-

ra do škole, shodno pravilniku

o kriterijumima i načinuprije-

maučenikaudomoveiostvari-

vanju prava na participaciju

prevoza.

KRITIKA

- Zaštitnik zapaža da pravilnik

ne predviđa na koji način je

moguće ostvarivanje prava na

participaciju učenika gdje ne-

ma organizovanog prevoza,

iako je Ministarstvu prilikom

donošenja pravilnika bilo po-

znato da ovakvi slučajevi i ži-

votne situacije postoje na seo-

skim područjima - istakla je

Mijušković.

Ministarstvoprosvjete je, kaže

ona, ispoljilo veoma neutralan

i suzdržan stav prema ostvari-

vanju prava na participaciju

prevoza učenika. Ovakav od-

nosresora,kakojedodala,uka-

zuje na formalistički pristup u

tumačenjupropisa.

- U konkretnom slučaju nema

organizovanog prigradskog

prevoza, te učenici ne mogu

ostvariti participaciju za pre-

voz – rekla je ona.

Zatražila je od Ministarstva

prosvjetedapreduzmemjere i

radnje kako bi se učenicima

koji putuju od sela Krševo do

PODGORICA

–Pokrenut je

Portal otvorenihpodataka

www.data.gov.menakojem

suotvorenidigitalnipodaciu

posjeduorganavlasti, koji su

besplatnodostupnina inter-

netui svako ihmožekoristiti i

daljeobjavljivatiubilokoju

svrhu, saopšteno je izMini-

starstva javneuprave.

Portal,kakosunaveli,sadržipo-

datke dostupne za upotrebu i

objavljivanje bez ograničenja,

zajedno sa korisnim informaci-

jama o samimpodacima, odno-

snometapodacima.

-Poput onihna šta se tačnosku-

povi podataka odnose, za koji

vremenski period važe, ko ih je

objavio i kada i ostale koje omo-

gućavajunjihovulakšupretragu

– precizirali su izMinistarstva

javneuprave.

Informacijesu,kakosuistakli,u

formatu koji je moguće raču-

narski obrađivati i analizirati.

-Mnoge inicijative za otvorene

podatke se odnose na pretvara-

nje podataka koji su već javno

dostupni u formate koji su po-

godni zaponovnuupotrebu, što

ihčinimoćnimalatomzarazvoj

privatnogsektora,otvaranjeno-

vih poslovnih prilika i razvoj

djelotvornije uprave – naglasili

su izMinistarstva javneuprave.

S druge strane, kako je navede-

no, državni organi na ovaj način

posluju transparentnije, direk-

tnoinformišuiuključujugrađa-

ne i privreduu svoje aktivnosti i

tako učvršćuju odnos povjere-

nja.

Ministarstvo je, kako su istakli,

izradilopravilaobjavljivanja in-

formacijauotvorenomformatu

kojasuobuhvatila iprogramsko

uputstvo za organe vlasti za

objavljivanjepodatakauotvore-

nomformatu, odnosnokorišće-

njeportala.

-Portalćesadržatiinajzanimlji-

vije aplikacije koje su nastale

korišćenjemskupovapodataka,

odnosno primjere upotrebe –

napisano jeusaopštenju.

U narednom periodu, kako je

najavljeno, organima predstoji

dodavanjenovihsetovapodata-

ka, kao i njihovoadekvatnopre-

uzimanje i korišćenje.

- Portal treba da postane cen-

tralno mjesto setova podataka

svih institucija, mjesto dijelje-

njainformacijaotemiotvorenih

podataka, kao i mjesto susreta i

komunikacije samih institucija

sa građanima i privredom– ka-

zali su iz Ministarstva javne

uprave.

J.B.

ManastirMorača

Nedopustiva gradnja palionice svijeća i

suvenirnice kojom je narušeno kulturnodobro

manastira, podsjećaAnalitika, izazvala je veliku

pažnju javnosti, a tadašnja direktoricaUprave

Snježana Simović, koja je potpisala rješenje kojim

se daje saglasnost za gradnju, bila je smijenjena

Portal Analitika podsjeća kako je SPC

devastiralaManastir Moraču

PonaloguMinistarstva

kulture „divlje“ objekte,

ipak,morali dauklone

PODGORICA

– Tragom

Pobjedine priče o devastaciji

Manastira Dajbabe, portal

Analitika podsjetio je i kako

je Srpska pravoslavna crkva

devastirala Manastir Morača

kada je u njegovoj blizini

izgradila palionicu svijeća i

suvenirnicu.

SPC je 2012. godine dobila

saglasnost Uprave za kultur-

na dobra da u porti Manasti-

ra Morača izgradi palionicu

svijeća i suvenirnicu, ali je

saglasnost odmah poništilo

Ministarstvo kulture. Nedo-

pustiva gradnja palionice

svijeća i suvenirnice kojom

je narušeno kulturno dobro

Manastira, podsjeća Analiti-

ka, izazvala je veliku pažnju

javnosti, a tadašnja direktori-

ca Uprave Snježana Simović,

koja je potpisala rješenje

kojim se daje saglasnost za

gradnju, bila je smijenjena.

Zbog tog potpisa kasnije

je Uprava snosila troškove

demontaže objekta, kao i

naknadu inansijskih sredsta-

va koje je Manastir Morača

utrošio za njegovu gradnju.

Objekat je uklonjen 2013.

godine.

DEMONTAŽA

- Tadašnja direktorica Upra-

ve Ružica Ivanović kazala je

da je sporni objekat u izgrad-

nji demontiran kamen po

kamen, da je sve uklonjeno

bez teške mehanizacije, uz

očuvanje kamenih ploča, te

da je poštovanmanastirski

život Morače koju posjećuje

veliki broj vjernika i turista –

podsjeća Analitika.

Radove je izveo „Građevi-

nar“ iz Podgorice, a tada

je iz Uprave rečeno da su

svi pravno-administrativni

poslovi koji su prethodili

uklanjanju objekta u izgrad-

nji protekli uz korektan

odnos Mitropolije crno-

gorsko-primorske i uprave

manastira.

Novo rukovodstvo Uprave

za kulturna dobra tada je,

takođe, saopštilo da je obje-

kat prodavnice suvenira i

svijećarnice svojimpoloža-

jem, volumenom i izgledom

degradirao prostorne,

arhitektonske i ambijental-

ne vrijednosti kompleksa

Manastira Morača, koji ima

zaštićen status od 1957. godi-

ne. Oslobađajući portu od

takvog objekta, kompleksu

manastira, kako je konsta-

tovano, je vraćen pređašnji

izgled, sačuvana njegova

autentičnost i integritet, kao i

kulturna vrijednost.

DAJBABE

SPC za novi graditeljski

poduhvat nije tražila ničiju

saglasnost, a da je pored

Manastira Dajbabe „nikla“

građevina objavila je nedav-

no Pobjeda, nakon čega se

odglasila Uprava za zaštitu

kulturnih dobara oštrom

reakcijomda se radio o „div-

ljoj“ gradnji i devastaciji ovog

kulturnog dobra.

Uprava je odmah zatražila

od inspekcije da izađe na

teren i pečatira objekat.

Inspektor za kulturna dobra,

međutim, to nije učinio jer,

kako je ustvrdio, u rješenju o

zaštiti kulturnog dobra nije

precizirano koje su granice

manastira koje treba da

se štite. On je zato pozvao

urbanističko-građevinsku

inspekciju Ministarstva održi-

vog razvoja i turizma da oni

reaguju, ali su se i oni u ovom

slučaju pokazali nemoćnim.

Tokomnadzora nijesu zate-

kli nikoga da izvodi radove,

pa su pozvali investitora da

dođe u njihove prostorije i

pojasni imda li ima dozvolu

za gradnju ili ne. To SPC

nije učinila, već im je preko

inspektora za kulturna dobra

poručila da će ove sedmice

predati zahtjev za legalizaci-

ju objekta.

Uz Manastir Dajbabe Srpska

crkva gradi spomen kapelu.

To je, tokom inspekcije,

potvrdio i starješina manasti-

ra arhimandrit Danilo (Danilo

Išmatov). Prema nezvanič-

nim saznanjima Pobjede,

Srpska crkva u Dajbabama

podiže crkveni objekat u

slavu ruske carske porodice

Romanov, a na to ukazuje

i kupola u prepoznatljivom

ruskom stilu.

N. Đ.

Đaci doškole

pješačedevet

Ministarstvo prosvjete je, istakla je umišljenju

ombudsmanka SnežanaMijušković, ispoljilo

veoma neutralan i suzdržan stav prema

ostvarivanju prava na participaciju prevoza

učenika, što, prema njenoj ocjeni, ukazuje na

formalistički pristup u tumačenju propisa

Pokrenut Portal otvorenih podatakaMinistarstva javne uprave

Sve informacijena jednommjestu

Zamjenica ombudsmana zatražila reakcijuMinist

Zgradaukojoj jeMinistarstvo javneuprave

SnežanaMijušković