Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

Utorak, 3. jul 2018.

Vlada apeluje na građane da do 15. jula prijave divlju gradnju

Nova crna lista CBCGmanja za 31 rmu

Podnijeto5.856

zahtjeva za

legalizaciju

Nivel ublokadi

zapolamiliona

PODGORICA

Do sada je

opštinamapredato5.856

zahtjeva za legalizacijube-

spravnihobjekata, saopšte-

no je izMinistarstvaodrži-

vog razvoja.

-Ministarstvoapelujenagra-

đanedazapočnuproces lega-

lizacije i podnesu prijavu u

predviđenomroku, najkasni-

jedo15. julaovegodine–kaže

se u saopštenju.

Najviše zahtjeva za legaliza-

ciju podnijeto je u Herceg

Novom u kome se prijavilo

1.222 građana. Slijede Podgo-

rica sa 1.150 zahtjeva, Bar sa

733 zahtjeva, Budva sa 582 i

Kotor sa 444 zahtjeva. UUl-

cinju je podnijeto 362 zahtje-

va, u Tivtu 302, u Pljevljima

188, u Rožajama 169, u Nikši-

ćupodnijet 161 zahtjev, Dani-

lovgradu112,naŽabljaku108,

uKolašinu93,uBijelomPolju

64,uBeranama56,naCetinju

54, auMojkovcu i Gusinjupo

20zahtjeva.

Iz ministarstva upozoravaju

da će oni koji ne prijave nele-

galnu gradnju morati da pla-

ćaju naknadu za korišćenje

prostora sve do uklanjanja

bespravnog objekta.

Godišnjanaknadazakorišće-

nje prostora se plaća po kva-

dratu, a kretaće se od 0,5 od-

sto do dva odsto prosječne

cijene građenja kvadrata no-

voizgrađenog stambenog

objektauCrnojGori, što sada

iznosi 681 euro po kvadratu.

Toznači dagodišnjanaknada

za korišćenje prostora može

iznositi od 3,41 do 13,62 eura

po kvadratu. Tako godišnja

naknada za korišćenje pro-

stora za stambeni objekat od

100 kvadrata može iznositi

od 340,50 do 1.362 eura, od

150 kvadrata 510,75 do 2.043

eura, a od 200 kvadrata 681

do 2.724 eura.

S. P.

aRadović

tajnu

PODGORICA

Nanovom

spiskukoji je jučeobjavila

Centralnabankanalazi se

blizu 16.900kompanija i

preduzetnika, 31manjenego

naprethodnom.

Međunovoblokiranimnajveći

minus ima Nivel Podgorica

koji je „u crvenom“ 26 dana za

548.000, potomPremia Kotor

48dana za 503.000 eura eura.

Društvo za upravljanje Atlas

mont je blokirano dva dana za

241.000, Fab lajv Podgorica 24

dana za 250.000, DJTPodgori-

ca19danaza195.000,Automo-

to Budva 81 dan za 144.000 eu-

ra, Labor plus agencija za

privremenozapošljavanjePod-

gorica 12 dana za 114.000, Kru-

pac mont Nikšić 23 dana za

181.000, Mediteranturs Budva

šestdanaza112.000,FKLovćen

19dana za 174.000 eura.

Dug je spisakblokiranih ispod

sto hiljada eura. Pile sajt Moj-

kovac blokiran je 69 dana za

62.000, Evro - plod rcgPodgo-

rica48dana za82.000,Hame-

ro Bar 12 dana za 63.000, Stan

projekt tri dana za 98.000, Ja-

vorakNikšić47danaza81.000

eura…

Na spiskukojiCBCGobjavlju-

je u skladu saZakonomo plat-

nomprometu nalazi se i 3.530

onihkoji suna evidenciji Cen-

trane banke, a ne nalaze se u

CRPS.

PodatkeCBCGobjavljuje jed-

nom mjesečno na internet

stranici, prvog radnog dana

po isteku mjeseca, sa presje-

komstanjanaposljednjidanu

mjesecu, po azbučnom redu

naziva preduzeća i preduzet-

nika.

M.P.M.

PODGORICA

Centralna

depozitarna agencija uveća-

la je kapital novom emisijom

postojećim akcionarima po

osnovu pretvaranja dobiti u

akcijski kapital.

CDA je emitovala 195.583

akcija nominalne vrijednosti

po akciji 1,27822975 eura.

- Nakon ovih promjena, uku-

pna kapitalna vrijednost CDA

iznosi 750.000 eura, ukupan

broj akcija 586.749 - navodi

se u objašnjenju.

M.P.M.

Akcionari Crnogorskog Telekoma

raspodijeliće 4,7miliona eura

Sjutra isplatadividende

PODGORICA

Akcionari-

maCrnogorskogTelekoma

počeće sjutra isplatadivi-

dende zaprošlugodinuu

bruto iznosudeset centi po

akciji.

-Bruto iznosdividendećepri-

likom isplate biti umanjen za

pripadajući iznos PDV-a za

pravna lica, odnosno poreza

na dohodak i prireza na porez

za fizička lica, u skladu sa va-

žećimpropisima - saopštili su

iz kompanije.

Isplata akcionarima građani-

ma biće na šalterimaCKB-a.

Dioničari su na redovnoj

skupštini 30. maja odlučili da

se dio dobiti profita od 4,7 mi-

liona eura isplati kao dividen-

da, a 403.900 eura za zadrža-

nu dobit. Pravo na dividendu

imaju akcionari koji su imali

akcije na dan održavanja

skupštine akcionara i donoše-

nja odluke o raspodjeli dobiti

kompanije.

S. P.

Uvećali

kapital

Podaci Monstata za prošlu godinu

Broj svinjaprepolovljen

PODGORICA

Ukupanbroj

govedauprošloj godini

iznosio je86.649, što je 2,9

odstomanjenego2016, po-

kazali supodaciMonstata.

Broj goveda do jedne godine

bilježi rast od5,1 odsto, a stari-

jih pad. Broj ovaca pao je 1,6

odstona189.008,akoza5,9od-

sto na 29.595. Broj svinja je

prepolovljen (pad 55,2 odsto),

a živine smanjen za 5,7 proce-

nata, dok je proizvodnja jaja

pala za 1,6 odsto.

Ukupnakoličinavuneiznosila

je251.523kilograma, ilidvaki-

lograma po ovci. Proizvedeno

je 181,5 miliona litara mlijeka,

od čega kravlje čini 93 odsto.

Prosjek pomuženog mlijeka

po kravi je 2.784 litra. Ukupna

količina mlijeka povećana je

zapolaprocenta, akravljeg0,8

odsto

S. P.

CDA

USD

1.16580

JPY 129.04000

Kursna lista

GBP 0.88605

CHF

1.15690

AUD

1.57870

CAD 1.54420

CZK26.02000

TRY 5.33850

ha od onoga što samnapisala,

tomoje obraćanje objavi javno

- navela je ona i ocijenila da

je atmosfera „prijekog suda“

upotpunjena zahtjevomda

se vrati u Podgoricu uprkos

saznanju o njenomnaruše-

nom zdravlju i hospitalizaciji.

- Zbog svega toga, odluka

Savjeta CBCG je nezakonita,

neprofesionalna i nečasna,

njome su grubo prekršena

moja osnovna prava kao

zaposlenog i kao građanke

Crne Gore. Dodatno, četvorici

od sedamprisutnih članova

Savjeta koji su odluku donijeli

mandat je istekao u novembru

2016. Povrh svega, prekršen je

zakon time što je moja smjena

inicirana 28. juna 2018, u uslo-

vima kad sam 30. aprila 2018.

pokrenula spor protiv Radoja

Žugića lično i kao predstavnika

poslodavca za diskriminaciju

i mobing pred Osnovnim

sudomu Podgorici – objasnila

je Radović i dodala da su njeni

odnosi sa guvernerompore-

mećeni prije nego što je otišla

na specijalizaciju, tako da je

nakon neuspjele medijacije

bila prinuđena da podnese

tužbu.

- Neki od razloga za tužbu

nalaze se u činjenicama da je

guverner više mjeseci odbijao

komunikaciju nužnu za obav-

ljanja mog i njegovog posla

- ključnog u CBCG za stabilnost

inansijskog sistema; smjene

rukovodilaca umom sektoru

bez konsultacije sa mnom i

bez bilo kakvog obrazloženja;

zaduživanja drugog vicegu-

vernera zadacima iz domena

moje nadležnosti uz neinfor-

misanje ključnih ljudi sektora

kontrole banaka i mene kao

nadležnog viceguvernera,

opasnog i nezakonitog zadr-

žavanja bitnih informacija za

kontrolu banaka i uskraćivanja

mi prava da raspolažem infor-

macijama o takvim i drugim

aktivnostima u CBCG kada ih

zatražim kao viceguverner i

član Savjeta CBCG. Zbog grube

povrede disciplinske odgovor-

nosti podnijela sam inicijativu

za pokretanje disciplinskog

postupka protiv bliske sarad-

nice guvernera i taj postupak

je u toku - ističe ona i ocjenjuje

da je „teško izbjeći zaključak

da se suočavam sa odmaz-

dom čovjeka koji vjeruje da

je iznad zakona, institucija i

sistema“.

a s ciljem obezbjeđivanja da

Centralna banka svoju ustav-

nu odgovornost za funkcioni-

sanje bankarskog sistema

ostvaruje efikasno, blagovre-

meno i nesmetano, guverner

je 27. decembra 2017. na nju

preniodrugeposlove-organi-

zovanja rada sektora za kon-

trolu pružanja finansljskih

usluga. Radović, međutim, ni

ove dužnosti i ovlašćenja nije

obavljala na zadovoljavajući

način, zbog čega se kasnilo u

predlaganju regulative iz ove

oblasti. Zato je ocijenjeno da

bi svako dalje važenje odluke

o prenošenju ovlašćenja ne-

gativno uticalo na blagovre-

meno i kvalitetno izvršavanje

poslova i zadataka Centralne

banke –precizirano je u obra-

zloženju.

ODLUKE

Guverner je, navodi se, zbog

svega 12. marta tekuće godine

donio odluku o prestanku va-

ženjaodlukeoprenosuposlo-

va naRadović.

- Promjene funkcionalnih

nadležnosti viceguvernera

Radović bile su, na njen za-

htjev, dva puta predmet in-

spekcijskog nadzora, koje su

rezultirale potvrdom isprav-

nosti rada Centralne banke u

svim postupcima – ističe se u

obrazloženju. Naglašavaju da

jeRadović, uokvirujednogod

postupaka koje je pokrenula

kod drugog nadležnog orga-

na, dostavila kao javni doku-

mentkoji je, saglasnozakonui

unutrašnjem opštem aktu

CBCGoznačen stepenom taj-

nosti. Radi se o terminskom

planu kontrole banaka i mi-

krokreditnih finansijskih in-

stitucija u2018.

- Zbog toga je Centralna ban-

ka 24. maja ove godine podni-

jela krivičnu prijavu protiv

Irene Radović zbog osnova

sumnje da je odala poslovnu

tajnu – navodi se u dopisu po-

slatomparlamentu.

UCBCGnijesubili zadovoljni

ni kako je Radović obavljala

poslove člana Savjeta CBCG.

Naveli su da je u tom svojstvu

više puta predlagala i insisti-

rala na realizaciji prijedloga

koji nijesu imali zakonsko

utemeljenje, motivisana utvr-

đivanjemrješenjausmjerenih

na ostvarivanje ličnih intere-

sa.

- Time je, suprotno Zakonu o

CBCG, funkcijuobavljalatako

što je lične interese stavila

ispred interesa Centralne

banke - ističe se u obrazlože-

njuodluke.

M.P.M.

Savjet CBCG je juče prepo-

ručio stečajnomupravniku

Ekos banke Milanu Rako-

čeviću da ubrza unovča-

vanje preostale imovine i

u najkraćem roku dostavi

prijedlog za okončanje ste-

čajnog postupka.

Postupak likvidacije Ekos

banke Podgorica pokrenut

je umartu 2003. godine, a

stečajni postupak je pokre-

nut u junu 2011.

Štoprije

okončati

stečaju

Ekosbanci

IrenaRadović

osti, ona smatra da se radi o odmazdi zbog tužbe zamobing