Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Utorak, 3. jul 2018.

Kompanija Design & CO dobila saglasnost na idejno

rješenje objekata u kotorskomnaselju Kavač

Turci grade77 stanova

PODGORICA

Tivatska

kompanijaDesign&COgra-

dićeukotorskomnaselju

Kavač stambeni kompleks

koji se sastoji od tri zgrade i

garaženadvanivoa. Ucen-

tralnomdijelukompleksa

predviđen jebazen. Kom-

pleks će imati 77 stambenih

jedinica, aukupnabrutopo-

vršinaobjekataveća jeod

3.000kvadratnihmetara.

Glavni državni arhitekta Du-

šan Vuksanović dao je sagla-

snost na idejno rješenje, koje

je projektovala kotorska firma

Kotor arh.

Kompleks će se graditi na ur-

banističkim parcelama broj

207, 208, 209 i 210, u okviru

Detaljnogurbanističkogplana

Kavač. Ukupna površina ovih

urbanističkih parcela je 3.598

kvadratnihmetara.

Projektom su predviđene tri

faze realizacije projekta. U

okviru prve faze predviđena

je izgradnja dva stambena

objekta, blokaAi blokaB, kao i

izgradnja bazena sa tehnič-

kom prostorijom. Nakon toga

predviđena je realizacija dru-

ge faze koja podrazumijeva

izgradnju jednog stambenog

objekta, bloka C. Posljednja

faza realizacije podrazumije-

va izgradnjuobjektagaražena

dva nivoa sa otvorenim par-

kingom.

Predviđeno je da se blok A sa-

stoji od suterena, prizemlja i

dva sprata i imaće 36 stambe-

nih jedinica. Blok B se sastoji

od suterena i prizemlja 18 sta-

nova, a zajedno sa blokom A

čini jedinstvenu cjelinu. Blok

C će imati suteren, prizemlje i

dva sprata i imaće ukupno 23

stana.

Stambene jedinice su organi-

zovane kao studio apartmani,

jednosobni ili dvosobni stano-

vi i jedan trosoban stanu sute-

renskoj etaži blokaC.

Površina bloka A će iznositi

1.502,89 kvadrata, bloka B

617,63, a bloka C 950,59 kva-

dratnihmetara.Površinagara-

že je 1.341,14 kvadrata, dok je

bruto površina bazena 96,85

kavdrata.

Stambeni kompleks imaće 78

parking mjesta. Objekat gara-

že podijeljen je na dva nivoa.

Na prvom nivou podrumske

etaže predviđena su 34 par-

king mjesta, dok će drugi nivo

imati osam parking mjesta, a

zajedno sa otvorenim parkin-

gom kapaciteta 30 parking

mjesta funkcinisaće kao jedna

cjelina. Na pristupnom par-

kingu nalaziće se šest parking

mjesta.

Izvršni direktor kompanije

Design&CO je SonadKiliclar,

koji je i osnivač tivatske firme

sa 51 odsto vlasničkog udjela.

Onivači su i Berat i Nejat Uj-

gur.

S.P.

Tvrdeda je Ire

odalaposlovn

PODGORICA

SavjetCen-

tralnebankeuputio je sa ju-

čerašnje sjedniceparlamen-

tuprijedlog za razrješenje

viceguvernerke zakontrolu

bankarskog sistem, dr Irene

Radović, prije istekaman-

data.

Viceguvernerka je saopštila

da se radi oodmazdi, jer jepo-

krenula dva spora protiv

CBCG i guvernera, od kojih je

jedan zamobing.

- Savjet je razmatrao i jedno-

glasnoutvrdioda su ispunjeni

uslovi utvrđeni članom53Za-

kona oCentralnoj banci za ra-

zrješenječlanasavjetavicegu-

verneradrIreneRadovićprije

isteka mandata - navedeno je

u saopštenjuCBCG.

OBRAZLOŽENJE

U obrazloženju koje je Cen-

tralna banka dostavila parla-

mentu se navodi da Radović

nije pokazala potrebni nivo

stručnosti, da je odala poslov-

nu tajnu i da je predlagala od-

lukeuličnominteresu.Prijed-

logsupotpisaličlanoviSavjeta

dr Radoje Žugić, dr Nikola

Fabris, Miodrag Radonjić,

AsimTelaćević, drSrđaBožo-

vić, dr Milorad Jovović i dr

MilivojeRadović.

- U ostvarivanju dužnosti i

ovlašćenja viceguvernera za

kontrolu bankarskog sistema

dr Irena Radović nije pokaza-

la odgovarajući nivo stručno-

sti i efikasnosti, što je rezulti-

raloipredlaganjemodređenih

rješenjazakoja jeutvrđenoda

Radović:

Izanezakonitog

postupkastojiŽugić

Prijedlog za smjenu viceguvernerke

dr Irene Radović potpisali dr Radoje

Žugić, dr Nikola Fabris, Miodrag

Radonjić, AsimTelaćević, dr Srđa

Božović, dr Milorad Jovović i dr

Milivoje Radović

Ugovor o zajmu sa Svjetskombankom

Šestmilionaeuraza

energetskuefikasnost

PODGORICA

Ugovorom

CrneGore i Svjetskebankeo

kredituzadrugi projekat

energetske efikasnosti od

šestmiliona eurapoboljšaće

seuslovi boravkau 18zdrav-

stvenihobjekata, saopšteno

je izMinistarstva finansija.

Ugovor su potpisali ministar

finansijaDarkoRadunovićišef

kancelarije SB za BiH i Crnu

GoruEmanuel Salinas.

Projekat predstavlja nastavak

saradnje SB i CrneGore na po-

boljšanju energetske efikasno-

sti u javnimustanovama.

Ministarjesaopštiodasuuslovi

kredita povoljni - rok dospijeća

15godina, grejsperiodpet godi-

na, a kamatna stopa je jednaka

šestomjesečnom EURIBOR-u

plus fiksna kamatna marža, za

koju sene očekujeda bude veća

od 0,85 odsto. Salinas je rekao

da se procjenjuje da će koristi

od projekta imati 220.000 po-

tencijalnih pacijenata i dvije

hiljade članova osoblja.

Završetak projekta je predvi-

đen za kraj 2023. godine.

Do danas su u okviru projekta

energetskeefikasnostipodrža-

ne investicije u 45 zgrada, što

pokriva 111.000 kvadrata pro-

storau javnimzgradama.Osta-

je jošmilionkvadratazakoje je

procijenjeno da treba uložiti

110miliona eura.

M.P.M.

Nova ponudaM-tela

povodom 11. rođendana

Popust za

11 telefona

uzurban

pakete

PODGORICA

M-tel je povo-

domobilježavanja 11 godina

rada u Crnoj Gori pripremio

ponudu 11 modela telefona uz

poklone i popuste.

Korisnici koji odaberu jedan

od 11 modela ponuđenih uz

urban pakete, dobijaju 11

odsto popusta na aktuelnu

cijenu telefona, 11 puta više

internet resursa i gratis godiš-

njum:roming kartu za Srbiju.

- Uz Urban M paket korisnici

mogu da odaberu Alcatel A3

za 49 eura, Nokia 3 DS za 19

eura, Alcatel 5034D 3L za 24

eura i Samsung Galaxy Core

Prime za euro - navodi se u

saopštenju.

Ko izabere Urban L paket

može da kupi Alcatel 5058I

3X za 29 eura, Samsung

Galaxy A3 za 48 eura, Alcatel

A5 LED za 19 eura i Samsung

Galaxy J3 za euro.

UZ Urban XL Samsung Galaxy

S8 košta 349 eura, Samsung

Galaxy J7 79 eura, a alcatel A7

devet eura.

Na te cijene se obračunava

popust od 11 odsto za sve

modele, osim za one koji

koštaju euro.

S. P.

PODGORICA

NLB je pokrenula

nagradnu igru za klijente korisnike

viza kartica. U nagradnoj igri koja traje

od juče do 1. septembra ove godine

glavna nagrada je putovanje za dvoje

u Amsterdam, svjetsku prijestonicu

biciklizma. Klijenti svakodnevno imaju

priliku da osvoje dvije dnevne nagra-

de – viza poklon kartice sa 50 eura, a

sedmična nagrada je bicikl.

Uslov za učešće je korišćenje jedne

od bančinih viza kartica i registracija

na Viber čat NLB-a. U igri su sve tran-

sakcije iznad pet eura.

R.E.

PODGORICA

Otvaranje pr-

ve faze projekta Luštica Bej je

uspješan primjer saradnje Cr-

ne Gore i Egipta koji treba sli-

jediti, ocijenio je premijer

Duško Marković na sastanku

sa nerezidentnim ambasado-

rom te države Abdelrahma-

nomSalaheldinom, koji je do-

šaouoproštajnuposjetu.

IzVlade jesaopštenodasudo-

maćin i gost konstatovali da su

zadovoljniprijateljskimodno-

sima dvije države i pokazali

interes za unapređenje bilate-

ralne saradnje i dinamizaciju

političkog dijaloga.

Ukazano je na interes aktueli-

zacije saradnje u oblasti turiz-

ma i pomorskog saobraćaja

kroz povezivanje luka Bar i

Aleksandrija.

M.P.M.

Premijer u oproštajnu posjetu primio ambasadora Egipta Abdelrahmana Salaheldina

Treba slijediti

primjerLuštice

Nagradna igra NLB-a

Put zadvoje

uAmsterdam

Viceguvernerka dr Irena

Radović saopštila je juče da je

postupak njenog razrješenja

pokrenuo i iza njega stoji u

potpunosti guverner dr Rado-

je Žugić.

- Ta inicijativa i postupak koji

je uslijedio su protivzakoniti,

neprofesionalni i neljudski.

Tvrdimda sam časno, bez

propusta i na visoko profesi-

onalan način radila od imeno-

vanja u CBCG do danas. U vezi

sa aktivnostima guvernera

Žugića, zatražiću postupanje

nadležnih organa, uključujući

i tužilaštvo – ocijenila je ona i

dodala da je hospitalizovana

na odjeljenju pulmologije u

bolnici „Oto Vagner“ u Beču,

gdje je na specijalizaciji na

MMF institutu. Objasnila je da

je za inicijativu Savjeta saznala

sa sajta CBCG.

- Inicijativa za moju smjenu,

da za nju postoje valjani

razlozi, mogla je i morala biti

pokrenuta ili prije mog odla-

ska na specijalizaciju na koju

samotišla potpisavši ugovor

sa guvernerom, ili pomom

povratku u zemlju - smatra

Radović i dodaje da je Žugić tu

inicijativu uvrstio u dnevni red

sjednice od 28. juna po hitnoj

proceduri.

- Razlozi i sadržaj inicijative

upućeni sumi mimo propisa,

tek nakon te sjednice i tek

nakon što sam insistirala i

upozoravala da morambiti

upoznata o njoj. U formalnom

obraćanju Savjetu zavede-

nompreko arhive CBCG pobi-

la sam, jednu po jednu, svaku

stavku koja se navodi u guve-

renerovoj „presudi“. Pozivam

zato CBCG da, ako nema stra-

su mogla imati ozbiljne po-

sljedice i rizik po stabilnost

bankarskog sistema i negativ-

no uticati na ugled i integritet

CBCG - navedeno je u obra-

zloženju prijedloga za smje-

nu,

Radović, kako ističu, nije po-

štovalanipolitike, procedure i

proces odlučivanja uspostav-

ljene aktima CBCG. Iz obra-

zloženja se vidi da je još u de-

cembruprošlegodineizgubila

resor kontrole banaka.

-Zbogozbiljnihpropustakoje

je Radović učinila prilikom

obavljanja poslova iz oblasti

kontrole bankarskog sistema,

Marković i Salaheldin

Darko

Radunović

RadojeŽugić

Savjet CBCG traži razrješenje viceguvernerke zbog nestruč