Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Utorak, 3. jul 2018.

TIVAT

Predsjednica tivat-

skeopštine, dr SnežanaMa-

tijević, podnijela je juče

ostavkuna funkcijukoju je

obavljalauminuledvije go-

dine. Neopozivuostavku, ka-

ko jenavelau saopštenjuko-

jimje javnost obavijestilao

svomčinu, dostavila jepred-

sjednikuSkupštineopštine.

- Moja odluka je konačna i

izraz je moje slobodne volje,

naglasila je dr Matijević, koja

je bila prva žena na čelu lokal-

ne uprave u istoriji grada.

Ostavka je uslijedila nakon što

je prošle sedmice Opštinski

odbor DPS Tivat usvojio pri-

jedlog odluke Izršnog odbora

DPS Tivta za pokretanje pro-

cedure za razrješenje.

- Ostavku podnosim iz ličnih i

profesionalnih razloga, a u že-

lji da efikasno i kvalitetno

funkcionisanje lokalne upra-

ve, na čijem sam čelu bila to-

kom posljednje dvije godine,

nepodredimrazlozimakoji se

tiču poštovanja mojih poro-

dičnih obaveza, ali i profesio-

nalne zauzetosti povodom

angažmana na Medicinskom

fakultetu Univerziteta Crne

Gore. I navela jeMatijević na-

glasivši da je ponosna na re-

zultatekojejesasvojimtimom

ostvarilauprethodnomperio-

du.

Prošle sedmice predsjednica

Matijević je bila decidna da ne-

ćepodnijeti ostavkuna tufunk-

ciju

-Ostavkunećupodnositi,asve

što imam i što sam već rekla

sinoć na sjednici opštinskog

odbora, reći ću javno na sjed-

nici parlamenta kada se bude

raspravljalo o mom povjere-

nju - kazala je Matijević za

dnevni list Vijesti.

Sada je izvjesno da je Matije-

vić promijenila vlastiti stav i

da neće biti, nakon podnoše-

njaostavke, daseglasaonepo-

vjerenju.

S.K.

Predsjednik države primio ambasadorku

Sjedinjenih Američkih DržavaMargaret Ueharu

Predsjednica opštine Tivat odlazi sa funkcije

Đukanović:

CrnaGora

nepovratnonaputu

usvajanjaEUvrijednosti

SnežanaMatijević

podnijelaostavku

PODGORICA

Predsjednik

CrneGoreMiloĐukanović

ocijenio je, urazgovoru sa

ambasadorkomSADMar-

garetUeharomda jeda su

predsjednički i lokalni izbo-

ri označili kraj jednogpoli-

tički burnogdvadesetogo-

dišnjeg ciklusa i daCrna

Goraulazi umirniji periodu

kojemjeprioritetni zadatak

očuvanjedaljeg tempa eko-

nomskog rasta, i jačanje in-

stitucionalnog razvoja. Cr-

nogorski predsjednik je sa

ambasadorkomSADrazgo-

varaonanjenu inicijativu.

Predsjednik Đukanović je

upoznao ambasadorku Ueha-

raoplanovimanakonubjedlji-

ve pobjede na predsjednič-

kim, i na lokalnim izborima,

uz konstataciju da aktuelna

vlast u preostale dvije i po go-

dine mandata ima mogućnost

da bez izbornih tenzija rea-

lizuje programske obaveze.

On je naglasio da jeCrnaGora

nepovratno na putu usvajanja

evropskih vrijednosti, kao i da

je naš primarni cilj sprovođe-

njereformi idostizanjeevrop-

skog kvaliteta života za naše

građane,atojenajsigurnijiput

i ka članstvuuEU.

Predsjednik je iskoristio prili-

ku da zahvali Vašingtonu na

izuzetnoj podršci evroatlant-

skom i evropskomkursuCrne

Gore, i izrazio spremnost za

izgradnju najboljih mogućih

partnerskih odnosa dvije ze-

mlje.

Uz žaljenje što zbog odsustva

izCrneGorenijemoglaprisu-

stvovati inauguraciji, ambasa-

dorka Uehara je rekla da je

željela da čestita pobjedu

predsjedniku Đukanoviću na

predsjedničkim i lokalnim iz-

borima u Crnoj Gori. Ona je

zahvalila predsjedniku što je

podijelio sa njomviziju sadaš-

njeg i budućeg razvoja Crne

Gore.

R.R.

Ni Stevan Džaković ne dolazi na sjednicu Skupštine opštine Budva

U igri prinudnauprava ilimanjinskavlast

- Neću doći na sjednicu zbog

samoinicijativne odluke Dra-

gana Krapovića da potpiše

poravnanje duga od šest

miliona eura sa kompanijom

WTE. Neću doći zbog još nekih

odluka koje su diskutabilne iz

poznatih razloga. Zbog toga

što planiraju da usvoje cijenu

vode koja je duplo skuplja za

pravna lica. Zbog svega toga

neću doći – rekao je Džaković

Pobjedi.

Džaković nije želio da govori

o posljedicama neodržavanja

sjednice budvanskog parla-

menta. Samo je kazao kako

u normalnimokolnostima

održavanje sjednice SO ne

bi smjelo da zavisi od jednog

odbornika.

Budući da je izvjesno da sjed-

nica SO Budva danas neće

biti održana, sada su, prema

nezvaničnim saznanjima

Pobjede, u igri dvije opcije.

Prva je da se uspostavi pri-

nudna uprava ukoliko istekne

rok od šest mjeseci neodrža-

vanja sjednica parlamenta, a

druga da Crnogorska partija

Dragana Purka Ivančevića, uz

podršku DPS-a, ali i nezavisnog

odbornika Džakovića, formira

manjinsku vlast.

Đ. Ć.

Završena skupštinska rasprava o odlukama o slanju vojnika u Avganistan i na Kosovo

Bošković:

Nećemoda

ratujemo, negodamirimo

PODGORICA

Slanjevojni-

kaumirovnemisije znači

kredibilitet umeđunarodnoj

zajednici i dokazda jevojska

CrneGoredostiglaNATO

standarde–ocijenjeno je iz

DPS-a jučeuSkupštini, dok

jeDFporučioda jeodlukao

slanjuoficiranaKosovo

„istrajavanjenapodjelama,

besramni čin i udarnaobraz

CrneGore“. Podrškuodlu-

kamao slanjudo40vojnika

u„ResoluteSupport“ („Od-

lučnapodrška“) uAvgani-

stanu, kao i dva štabnaofici-

rauKFORnaKosovu, o

kojima je završenaplenarna

rasprava, najavili suvlast i

SDP, dokćeDFbiti protiv.

Ministar Predrag Bošković,

odgovarajući na opozicione

optužbe, kazao je da je „Crna

Gora primjer regionalne i do-

brosusjedske saradnje“, te da

je „odluka o slanju vojnika u

mirovnumisijunaKosovupri-

zao je da je slanje oficira na

Kosovodoprinosmiru i stabil-

nosti u čitavomregionu.

-JedanoficirbiobiuPrištini,a

drugi u Skoplju, što je respek-

tabilno i prihvaćeno sa odo-

bravanjemodNATO-a - rekao

je on.

MilanKnežević (DF) istakao je

daje„CrnaGoraulaskomuNA-

TOpostala američka pudlica“.

-Najmanji incidentnaKosovu

može se odraziti na Crnu Go-

ru, a tu namni NATOnemože

pomoći – rekao jeKnežević.

AndrijaNikolić (DPS) upitao je

zašto bi odnos Crne Gore pre-

maKosovubiodrugačiji odod-

nosa Srbije prema Kosovu.

Branko Radulović (DF), koji je

odposlanikaDF-a jedinogovo-

rio o Avganistanu, rekao je da

tamošnje baze nijesu sigurne.

- To je promašena misija, bra-

nimo neodbranjivo – kazao je

Radulović.

Poslanik DF-a Janko Vučinić

dobiojeopomenuodpotpred-

sjednika Skupštine Gencija

Nimanbegua, jer je uvrijedio

ministra odbrane Predraga

Boškovića.

- Ministar se smije kao kreten

– rekao je Vučinić, nakon čega

je reagovaoNimanbegu.

Vučiniććebiti,shodnoPoslov-

niku, kažnjen oduzimanjem

deset odsto zarade, a odluku o

tome donijeće Administrativ-

ni odbor.

Vučiniću to nije bilo dovoljno,

već je, nakon isključenog mi-

krofona, Boškovića nazvao i

fukarom, zbog čega je Nima-

nbegudao kratkupauzu.

I.K.

log tome“.

- NATO je tamo uz saglasnost

Srbije i Kosova. CrnaGora ne-

ćeda ratuje, negodamiri i štiti

onekoji su tamo90-ih izazvali

haos – rekao jeBošković.

Andrija Mandić (DF) smatra

daodlukaoslanjudvaoficirau

KFORnije dobra.

-Ona je istrajavanjena politici

koja nas je tako duboko podi-

jelila, a koja je kulminirala

2008. kada je Crna Gora pri-

znala samoproglašenu južnu

srpsku pokrajinu Kosovo i

Metohijuzanezavisnudržavu

– rekao jeMandić.

On je kazao da je slanje oficira

samo test, kako bi se počelo sa

slanjemvojnika.

- Tako se šalje poruka da naše

vojnike ne vaspitavamo na pa-

triotskim vrijednostima, već

da se sve svodi na plaćanje –

rekao jeMandić.

ObradMišoStanišić(DPS)ka-

PODGORICA

Sjednica Skup-

štine opštine Budva koja je

zakazana za danas neće imati

kvorum, jer su nedolazak na

sjednicu ranije najavili odbor-

nici Demokratske partije soci-

jalista i Crnogorske, a svoju

namjeru da ne prisustvuje

sjednici juče je za Pobjedu

potvrdio i nezavisni odbornik

Stevan Džaković.

KRIZA:

Sukob dva čelna čovjeka Građanskog

pokreta URA zbog plana o bojkotu Skupštine

Abazovićneda

Rudovićuda se

vrati uparlament

PODGORICA

Predsjedniš-

tvoGrađanskogpokretaUje-

dinjena reformska akcijaod-

bilo jeprijedlog svog

potpredsjednikaNeđeljka

Rudovićada seposlanici te

partijevrateuparlament. To

jePobjedi saopšteno izUre,

navodeći da jena sjednici

Predsjedništvaodržanoj

prošle sedmice jedinoRudo-

vićbioprotiv teodluke.

Iako je ta odluka donijeta rani-

je, javnost je za nju saznala tek

nakon što je Rudović juče u

izjavi za agenciju Mina saop-

štio da će zagovarati da se ta

partija štoprijevrati uSkupšti-

nu.

-Opozicija,akovećučestvujeu

radu parlamenta Podgorice,

Cetinja, Mojkovca, Bijelog Po-

lja i drugih opština, gdje su iz-

boriodržaniuistomambijentu

kaoiparlamentarni2016.godi-

ne, onda treba da to čini i u dr-

izbornih reformi.

- Rudoviću je zasmetalo što je

Abazović dogovorio sa Beči-

ćembojkotparlamentasvedok

se ne ispune uslovi iz plana, da

bi sa gotovom odlukom došao

pred Predsjedništvo partije

stavljajući sve nas pred svršen

čin, rekao je izvor Pobjede.

Javnimstavompotpredsjedni-

ka Ure o prekidu bojkota kul-

minirao je zamrznuti konflikt

Abazovića i Rudovića koji od

ranije imaju različite stavove o

budućemdjelovanjuUre i koa-

licije sa Demokratama. Rudo-

vić je juče kazao da smatra da

prekid bojkota ne smeta planu

izbornih reformi.

- Zašto bi smetao? Ako DPS ne

želidijalogiferdogovor,mine-

ćemo glasati za bilo šta što oni

eventualnostavenadnevni red

bez dogovora, rekao je Rudo-

vić.

Odgovarajući na pitanje kako

komentariše to što su pred-

sjedniciDemokrata iUreAlek-

sa Bečić i Dritan Abazović ka-

tegorični da nema povratka u

parlament dok se ne dogovori

svaki detalj uplanu izbornhre-

formi, Rudović je kazao da u

Građanskompokretu i te kako

imamišljenja da je neophodno

prekinuti bojkot.

- Iznosimsvoje viđenje, vjeru-

jući da je interes i Ure i opozi-

cije da makar DPS-u svakod-

nevno i direktno iznosi istinu

u lice, pred cijelom crnogor-

skom javnošću. Što se tiče Be-

čića, ongovoriuimesvojepar-

tije, aUra je i dalje autonomna

partija, kazao jeRudović.

N. ZEČEVIĆ

žavnom parlamentu, rekao je

Rudović.

Prema nezvaničnim saznanji-

ma Pobjede, Rudović je na

sjedniciPredsjedništvaostaou

manjini budući da se jedini od

12 prisutnih članova izjasnio

protiv bojkota parlamenta.

-Međutim, upitanju je ,,Pirova

pobjeda“Abazovića,budućida

je sjednica održana na ivici

kvoruma jer joj je prisustvova-

lo 12 od 20 članova. Mišljenje

Rudovića nije usamljeno u

drugimorganima partije, u ne-

kima je i dominantno, rekao je

izvor Pobjede.

On jedodaoda jeAbazovićna

,,manipulativan način“ došao

do većine u Predsjedništvu,

budući da je dalji bojkot par-

lamenta povezao sa planom

Odluka da Crna Gora svoje vojnike pošalje na

Kosovo i Metohiju, ne kao podršku bezbjed-

nosti Srba već nezavisnosti Kosova, ne može

biti odluka koju će Srbija posmatrati kao

prijateljsku, rekao je ministar odbrane Alek-

sandar Vulin.

- Žalim što rukovodstvo Crne Gore uporno

zaboravlja da na Kosovu i Metohiji postoji i

Srbija i narod Srbije i interesi Srbije, rekao je

Vulin, navodi se u saopštenju, prenosi Tanjug.

Vulin:

Slanjevojnikanijeprijateljskaodluka

Snežana

Matijević

MargaretUehara iMiloĐukanović

Dritan

Abazović

Neđeljko

Rudović

PredragBošković