Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Utorak, 3. jul 2018.

Politika

BERANE

-CrnogorskaLjet-

nja škola zamladediploma-

teotvorena je jučeuSpomen

kući vojvodeGavraVukovi-

ćauBeranama, a glavna te-

ma jeuloga i značaj diploma-

tijeuvremenu (dez)

integracija i doprinos glo-

balnommiru i bezbjednosti.

Školu pohađa 50 mladih di-

plomata iz 31 zemlje svijeta.

Ministar vanjskih poslova Sr-

đan Darmanović, otvarajući

jedanaestu međunarodnu

Ljetnju školu za mlade diplo-

mate „GavroVuković“podsje-

tio je da su 2008. godine, kada

je organizovana prva ljetnja

škola za mlade diplomate, bili

predstavnicidevetdržava,ada

je do sada školu uspješno po-

hađalo 500polaznika iz 65 dr-

žava.

Crna Gora se, kako je naveo,

obnavljanjemnezavisnosti ja-

sno opredijelila za svoj spolj-

nopolitički kurs, a to je izgrad-

nja društva zasnovanog na

principima demokratije i pri-

druživanje evropskoj i evroa-

tlantskoj porodici država.

Darmanović je rekao da me-

moari Gavra Vukovića pred-

stavljaju ne samo svjedočan-

stvo crnogorske spoljne

politike skraja 19. i početka20.

vijeka, već i vrijedan putokaz

za savremenu crnogorsku di-

plomatiju.

- Nastavili smo njegovumisiju

zalaganja za proaktivno, inici-

jativno i dinamično vođenje

vanjske politike, kazao je Dar-

manović.

Ministar vanjskih poslova i tr-

govineMađarskePeterSijarto

kazaojedaćeMađarskanasta-

viti da snažno podržava Crnu

Goru i ostale zemlje regiona

na putu ka punopravnom

članstvu uEvropskoj uniji i da

jeCrnaGora zaslužila da prije

2025. godine postane članEU.

-ŠtatotrebaCrnaGoradaura-

di da bi postala članica EU, za

šta joj jepotrebnosedamgodi-

na ili dvije i po hiljade dana,

upitao je Sijarto.

Onsmatradajeodreditirokda

2025. godina bude godina ka-

da bi moglo da dođe do nared-

nog proširenja, potez koji

predstavlja nepoštovanje za

ovu zemlju.

- Smatramo da bi za Uniju u

ekonomskom i bezbjedno-

snom smislu bilo važno da što

prije Crnu Goru i Srbiju učini

svojim članicama. Mađarska

želi da EU do kraja godine

otvori sva pregovaračka po-

glavljasaCrnomGoromiSrbi-

jom.Postojilipravnaprepreka

za to? Apsolutno - ne. A to u

suštiniznačidaliimamoiline-

mamo političku volju za to.

Naša želja je da EU odgovori

da na pitanje ima li za to poli-

tičke volje, ocijenio je Sijarto.

Stalna koordinatorka sistema

Ujedinjenih nacija i stalna

predstavnicaKancelarijePro-

grama UN za razvoj, Fiona

Mekluni, kazala je da je crno-

gorska Ljetnja škola za mlade

diplomate prevazišla sva oče-

kivanja i postala istinski pre-

poznatljiva širomsvijeta.

DragoslavŠćekić, predsjednik

opštine Berane, kazao je da su

upravo ovakvi forumi prilika

da se pošalje jasna poruka da

Berane i Crna Gora čvrsto

ostaju na evropskomputu i da

članstvo u EUnema alternati-

vu.

- Našoj državi bilo je i ostaće

mjesto u savremenoj porodici

evropskih društava. Evropska

unija i članstvounjoj nemajual-

ternativu, rekao jeŠćekić.

V.J.

PODGORICA

-Vladaivlada-

juća partija spremne suna di-

jalogoreformiizbornogzako-

nodavstva,zakojujepotrebna

apsolutna većina, ali i o dru-

gim relevantnimpitanjima u

društvenom interesu, kazao

jepremijerDuškoMarković.

On je kazao da su se sve vrije-

me zalagali za punu funkcio-

nalnost parlamenta, i u tom

rukovodili dugoročnim inte-

resimadržaveirazvojaisazri-

jevanju političkog sistema u

CrnojGori.

-U svakom slučaju smo spre-

mni na dijalog o reformi iz-

bornog zakonodavstva, za

koje je potrebna apsolutna

većina, kao i drugih relevan-

tnih pitanja u društvenom in-

teresu, rekao je Marković na

sastanku sa ambasadorima

državačlanicaEvropskeunije

iZapadnobalkanskešestorke.

On je, kako je saopšteno iz

Vlade, istakao da je zadovo-

ljan što je većina opozicionih

stranaka nakon impresivnog

rezultata vladajuće koalicije

na predsjedničkim i lokalnim

izborima prekinula bojkot

parlamenta. Premijer je na-

glasio da je parlament jedino

mjestozadijalog.

-Ostaje nada da će se i preo-

stali opozicioni poslanici vra-

titi u zakonodavni organ i da

će svi skupa učestvovati i u

raduradnihtijela,osimuradu

plenuma, zaključio jeMarko-

vić.

R.P.

Otvorena Ljetnja diplomatska škola u Beranama

Sijarto: CrnaGora

zaslužiladaprije

2025. uđeuEU

Predsjednik Vlade sa

ambasadorima EU

Marković:

Spremni

nadijalog

Polaznici Ljetnjediplomatske škole