Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 3. jul 2018.

CrnomGorom

ŠAVNIK

-Realizacija regio-

nalnogprojekta „Upravljenje

slivomrijekeDrinenaZa-

padnomBalkanu“počela je

jučeuŠavnikuuručivanjem

rješenjadobitnicima granto-

va.

Cilj projekta kroz koji je Crnoj

Gori na raspolaganju 2,72mili-

ona eura podrške, jeste veća

uključenostlokalnihzajednica,

kroz podršku jačanju njihovih

kapaciteta, kao i privatnog i ci-

vilnog sektora. Dobitnici po-

drškekrozjavnipozivzadodje-

lu grantova koji je početkom

aprila raspisalo Ministarstvo

poljoprivrede su Mojkovac,

Nikšić, Plav, Pljevlja, Šavnik i

Žabljak. Ukupna vrijednost

projekata je 211.000 eura, a ko-

risnici podrške iz šest opština

dobiće 111.000 eura.

PROMOCIJA

Rješenja je uručio potpedsjed-

nik Vlade i ministar poljopri-

vrede i ruralnog razvoja Milu-

tin Simović u jednom od

zaštićenih područja - Parku

prirode Dragišnica i Komarni-

ca.

- Na ovaj način se promovišu

prirodni dragulji Crne Gore i

pokazujeodgovoranodnosula-

ganjemunjihovoočuvanje, ali i

održivo korišćenje. Ovaj proje-

kat jenovi doprinosparnerstvu

između lokalnih samouprava,

Vlade i civilnog sektora, potom

GEF i SCCF, a sve pod okriljem

Svjetske banke. Siguran samda

će ovakvopartnerstvo, rezulta-

ti podržanih projekata, ali i

brojnih drugih koje realizuje-

mo zajedno u cilju razvoja ru-

ralnih područja, doprinijeti

dostizanju boljeg kvaliteta ži-

vota, nove vrijednosti, otvara-

nju novih radnih mjesta i po-

boljšanju kvaliteta života na

svakoj tački Crne Gore - poru-

čio je Simović.

Predsjednici opština Šavnik i

NikšićMijomir Vujačić i Vese-

lin Grbović istakli u partner-

stvu sa Vladom i međunarod-

nim partnerima doprinijeće

realizaciji razvojnih projekata

u ruralnimpredjelima.

Grantovi su obezbijeđeni u

okviru projekta koji finansira

Globalni fond za zaštitu život-

ne sredine (GEF) i Fond za po-

sebne klimatske promjene

(SCCF), a koji realizuje Mini-

starstvo poljoprivrede i rural-

nog razvoja u saradnji sa Svjet-

skombankom.

PROJEKTI

Opština Šavnik sredstva je do-

bila za unapređenje stanja ži-

votne sredine i promociju pri-

rodnih vrijednosti parka

prirode, zatim za izradnju vje-

štačke akumulacije na katunu

Korita, Starac i mjesto Zakosi,

Sinjajevina. Mojkovac (SRK

,,Tara“) ćedobiti podrškuzadi-

verzifikovanje sportsko-ribo-

lovnog turizmanaTari, a opšti-

na Nikšić za sanaciju bistijerni

uTrubjeli i Velimlju.

Plav (preduzeće Komunalne

djelatnosti)jedobiosredstvaza

utvrđivanje zone sanitarne za-

štite, a Žabljak (Turistička or-

ganizacija) za projekat posma-

tranja ptica i eko-turizamuNP

Durmitor.

Pljevlja (SRK ,,Lipljen“) su

kandidovala projekat koji una-

pređuje razvoj ribolovnog tu-

rizma kroz formiranje revira

Otilovićko jezero, a Plav (SRK

,,Plavskojezero“)očuvanjepri-

rodnih resursa i biodiverziteta

kroz zaštitu i očuvanje voda i

ribljeg fonda na području gor-

njeg sliva rijekeDrine/Lim.

SRK ,,Budućnost“ dobio je no-

vac za projekat očuvanja pri-

rodnih resursa i biodiverziteta

kroz zaštitu i očuvanje voda i

ribljeg fonda na području gor-

njeg sliva rijekeDrine/Lim. Na

Žabljaku je podržan projekat

domaćinstva,,Triton-Momčilo

Šarović“ koje namjerava da ra-

zvijaseoskiturizamigastropo-

nudukrozodrživetehnologijei

energetsku efikasnost.

Ra.P.

MOJKOVAC

– Udruženje

hendikepiranih„Srce“pri-

premićedrugi lokalni akcio-

ni planzaosobe sa invalidi-

tetom2018 - 2022. godine.

Projekat jepodržalaEvrop-

skaunija, prekoCentra za

razvoj nevladinihorganiza-

cija, sa6.0000eura.

Predsjednik udruženjaDuško

Rakočević kazao je na konfe-

renciji za novinare, da im je za

izradu plana potrebno još oko

2.700 eura, koje Udruženje

mora obezbijediti. U tomdije-

lu očekuju podršku lokalne

uprave i donatora.

- Radi zatvaranja finansijske

konstrukcije projekta, čiji je

cilj skeniranje situacijeukojoj

se nalaze osobe sa invalidite-

tom, a ona je mnogo loša, i

izrade plana mjera koje treba

preduzetikakobiseeliminisa-

la diskriminacija tih lica i ona

aktivno uključila u društvo,

podršku ćemo tražili od pri-

vatnih preduzeća i državnih

institucija - kazao je Rakoče-

vić.

Pinače, prvi akcioni plan za

OSI Udruženje hendikepira-

nih„Srce“uradilo jepriječeti-

ri godine, i tada uz Podršku

EU. Rakočević kaže da je efe-

kat više nego skroman.

-Ništaodplananije realizova-

no, ako se izuzme izgradnja

par prilaza, odnosno kosih

rampi do pojedinih objekata,

poput Doma zdravlja, Centra

za kulturu, zgrade opštine i

autobuske stanice. Banke, ka-

fane i restorani, gradski trg,

zgradapolicije, apoteke, stam-

bene zgrade imnogi drugi jav-

ni objekti su i dalje nepristu-

pačniOSIukolicima. Sadašnji

predsjednik opštine, Ranko

Mišnić, obećao je da će učiniti

sve kako bi se položaj OSI, uk-

ljučujući i stambena pitanja,

počeo rješavati. Uglavnom,

očekujemda ćeovaj novi akci-

oniplanproćimnogoboljene-

goprethodni - zaključio jeRa-

kočević.

On je naglasio da očekuje ak-

tivno učešće lokalne uprave,

Centra za socijalni rad, Doma

zdravlja „BoškoDedejić“, i još

nekih institucija koje uključe-

njem predstavnika u tim za

izradu akcionog plana mogu

da pomognu u izradi boljeg

plana, koji će, nakraju, biti i na

dnevnomredulokalnogparla-

menta, sa namjeromi da se re-

alizuje, barem dobrim dije-

lom.

R.Ć.

Ulaznicazaobilazak

bedemadvaeura

BUDVA

KOTOR

–Opštinski odborSo-

cijaldemokratskepartijesa-

opštio jedanijesupromijenili

stavokupovini zemljeuŠka-

ljarima iPrivrednoj

zoni.Ta

partijaglasala jenaposljed-

njoj sjedniciprotivprijedloga

koalicionogpartneradaopšti-

nakupi Jugopetrolovuimovi-

nuuŠkaljarima i Industrijskoj

zoni.

-Prošlegodinesmonudilikoali-

cionimpartnerimaipredsjedni-

ku opštine model da cjelovito

rješavamoprioritetneprobleme

građana u oblasti kontakt zone

naTabačiniitrajnogobezbjeđe-

njasmještajazakomunalnapre-

duzeća.Tražilismodasepokre-

ne procedura, u skladu sa

zakonom, saEPCG i Vladomna

načindaopštinaKotoruđeupo-

sjed kontakt zone na Tabačini

koju sada zauzima CEDIS. Os-

tvarenje tog ugovora je višede-

cenijski cilj viševlasti uKotoru i

imali bi višestruke benefite po-

čev od rješavanja saobraćajnih

problema, preko lakšeg života i

snabdijevanja starog grada do

obogaćivanja turisitičke ponu-

degrada–saopštili su izSDP.

Kako su objasnili, inicijativa za

kupovinu zemlje u Škaljarima

dobila je punu podršku svih or-

ganaSDP-a jer bi seumjestoza-

kupnine koju sada plaćaju ko-

munalna preduzeća, taj iznos

mogao upotrijebiti za unapre-

đenjenjihove infrastrukture.

- Što se tiče zemlje uPrivrednoj

zoni, naši stalni zahtjevi da se

pripreme valjani elaborati

opravdanosti zaštose tomedaje

prioritet, a ne kontakt zoni (Ta-

bačina) ostali su bez ozbiljnog

odgovora. Prizemnimetiketira-

njempokušava se pobjeći od či-

njenice rasprave, što dodatno

rađa sumnje u namjere pojedi-

naca koji stoje iza tih

djela.Mo

-

ramo znati da se radi o višemili-

onskom iznosu koji doseže 20

odsto opštinskog budžeta. SDP

je u prethodnom sazivu glasao

protivsličneodlukezaistuloka-

ciju, iako je bila politički pravno

bolje pripremana od sadašnje.

Sadanijeponuđena valjana stu-

dijaisplativostiiopravdanostza

tako krupanmilionski trošak iz

džepagrađanaKotora–ističuiz

OpštinskogodboraSDP.

Prema njihovim riječima, prio-

ritet jedaukomunikaciji saCE-

DIS-om, koji je iskazao samo

namjeru i Vladom kao vlasni-

komEPCGiCEDIS-a, dase jav-

ni interes građana za posjedom

opštine Kotor nad tim prosto-

rom ostvari i da se fininasijska

sredstvapriortetnočuvajuza tu

namjenu.

-Zatimsesvakakotrebadogovo-

riti oko realizacije prostora za

komunalna preduzeća u Škalja-

rima, a tek poslije toga u pravno

čistoj, ugovorno obavezujućoj

formi sa CEDIS-om uz sagla-

snostVlade razmišljati ozemlji-

štu Jugopetrola u Privrednoj

zoni, isključivo i samou funkciji

nadoknade za kontakt zonu na

Tabačini–poručujuizSDP.

C.G.

Kupovina imovineu

privrednoj zoni jeu

interesupojedinaca

KOTOR:

OO SDP o prijedlogu da opština kupi oko 36.000 kvadrata zemljišta

BUDVA

- Bedemi Starog grada otvo-

reni su 11. juna, a do 30. juna posjetilo

ih je 1.150 turista - saopšteno je

Pobjedi iz JUMuzeji i galerije

Budve.

Obilazak Bedema traje pola sata,

uz pratnju vodiča, a cijena ula-

znice je dva eura.

Bedemi su za posjetioce

otvoreni samo u toku ljet-

nje sezone. Održava ih

redovno Komunalno pre-

duzeće, a zakonom su

zaštićeni kao kulturno

dobro.

Starogradski bede-

mi su najveća spo-

menička dragocje-

nost Budve, potiču

iz 15. vijeka a dugi

su oko kilometer.

T. Č.

MOJKOVAC:

,,Srce“ radi novi akcioni

plan za osobe sa invaliditetom

Fali 2.700eura

DuškoRakočević

ZAODGOVORANODNOSPREMAPRIRODI:

JučeuŠavniku

ŠAVNIK

: Ozvaničen početak projekta vrijednog 2,72miliona eura

Podrška razvojusela

i nevladinomsektoru

Na ovaj način se promovišu prirodni

dragulji Crne Gore i pokazuje

odgovoran odnos ulaganjemu

njihovo očuvanje, ali i održivo

korišćenje – kazao jeMilutin Simović

KOALICIJARAZLIČITOOVAŽNIMPITANJIMA:

Sa sjedniceSO