Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 3. jul 2018.

CrnomGorom

BERANE

–Nakonprvogupi-

snogrokauGimnaziji i Sred-

njojmedicinskoj školipopu-

njenasusvaslobodnamjesta.

Upreostaledvije, đaci koji is-

punjavajuuslovemoći ćeda

konkurišuuavgustu.

Direktor Srednje stručne škole

NaserGargovićkažedasumno-

go radili kako bi svršenim

osnovcima predstavili nastavne

programe. Organizovane supo-

sjete svim osnovnim školama,

štampan je promotivni materi-

jal, a na bilbordima i vidnim

mjestima objavljene su infor-

macije o novim i starim obra-

zovnimprogramima. Ipak, ras-

pisan jekonkursza 168učenika,

aupisano je samo73.

–Nadamseda će već odove go-

dine škola početi da zauzima

mjestokoje joj pripada. Stručne

škole cijenjene su svuda u svije-

tu, a beranska sa ulovima za rad

koje posjedujemo na dobrom je

putu. Razmišljamo o budućno-

sti svojihučenika, pratimo tren-

dove, odseptembraunovimka-

binetima, sanovimobrazovnim

programima, u dualni sistem

obrazovanja, sa stipendijamaza

najbolje učenike – objašnjava

Gargović.

PROGRAMI

Ondodajedasupripremilinove

obrazovne programe, što se po-

kazalokaoopravdanpotez.

– Imamo veoma atraktivna i

perspektivna zanimanja. Elek-

trotehničar za izradu veb i mo-

bilnih aplikacija, kao i Elektro-

tehničar računarskih sistema i

mreža gdje smo konkursom

tražili 28 učenika, a imamo 30

prijavljenih- ističeGargović.

Što se tiče obrazovnih profila

elektrotehnike, elektrotehničar

elektronike i energetike u pr-

vomupisnomrokuseza28mje-

staprijavilosvegačetiriučenika.

Gargović se nada da će zanima-

nja u građevinarstvu zbog kapi-

talnog projekta autoputa Bar -

Boljare, biti interesantna, pa da

će, iako sada svršeni osnovci ni-

jesu pokazali veliko interesova-

nje, za te smjerove, odziv biti

bolji unarednomroku.

- Za profil građevinski tehničar

tražili smo 28 učenika, a prijav-

ljeno je samopet. Iznenađujuće

je da nijedan đak ne želi da se

školuje za dizajnera enterijera.

Interesovanje ne postoji ni za

treći stepen građevinske struke

za zvanje keramičar i monter

suvegradnje–kažeGargović.

Srednja stručna škola ove godi-

ne uključiće se u programdual-

nogobrazovanjaitosadvaobra-

z o v n a p r o f i l a f r i z e r i

elektroinstalater.

- Za zanimanje frizer vladalo je

veliko interesovanje - na 28 slo-

bodnihmjestaimamo28prijav-

ljenih učenika koji ispunjavaju

uslove. Za sada imamo oko 10

poslodavacazainteresovanihda

unjihovimsalonimanašiučeni-

ci obavljaju praksu. Elektroin-

stalateri će praksu obavljati kod

za sada prijavljena dva poslo-

davca, a obezbijeđene su i sti-

pendije za pet elektroinstalate-

ra -dodao jeGargović.

BODOVANJE

Direktor Srednje stručne škole

,,Vukadin Vukadinović“ Vujica

Popović nije zadovoljan brojem

prijavljenih i upisanih učenika.

Mjesta ima za 240 učenika, do-

kumentazaupispredaloje107,a

70jeprimljeno.Onsenadadaće

preostalamjestapopunitiudru-

gomupisnomroku.

-Učenicimainjihovimroditelji-

ma nije jasno kako funkcionišu

bodovne liste, pa je bilomnogo

onih koji su ostali neupisani jer

nijesu zadovoljavali uslove za

upis na željeni smjer - kaže Po-

pović.

Đaci su, dodaje on, pokazali ve-

liko interesovanje za novi smjer

tehničar gastronomije.

-Sadrugestrane,zatrećistepen

skorodainijebilozainteresova-

nihučenika–kažePopović.

Srednja stručna škola ,,Vukadin

Vukadinović“bilajeuključenau

sistem dualnog obrazovanja

prethodne godine kada je prak-

supohađalo10učenika.Odsep-

tembrabiće ihduploviše.

V.JAŠOVIĆ

BERANE:

Slabo interesovanje za srednje stručne škole

Primaju408, a samo

265učenikaupisano

ZANATSKAZANIMANJANIJESUINTERESANTNAĐACIMA:

Berane

BIJELOPOLJE

–Konstitu-

tivni sastanak radne grupe

zapraćenje realizacijepro-

jektavalorizacijaĐalovića

pećineodržan je juče - saop-

šteno jena sajtuopštine.

Predsjednik opštine Petar

Smolović kazao je da mu je

drago da su se sastanku

odazvali, osim članova radne

grupe, brojni predstavnici dr-

žavnih organa lokalne samou-

prave, kao i predstavnici pro-

jektanata i izvođača radova.

- Napravili smo presjek stanja

realizacije projekta, utvrdili da-

ljudinamikuaktivostiidefinisa-

lipojedinačneobavezeinadlež-

nosti - kazao jeSmolović.

Očekuje se da polovinom jula

počne proboj puta prema Đa-

lovića pećini u dužini od šest

kilometara od Bistrice do ma-

nastiraPodvrh.

T.Č.

TIVAT

–Nezadovoljni štoop-

štinanije ispoštovaladogo-

vor odpetka, kada jeobećano

da ćeuponedjeljakpočeti as-

faltiranjeputaodkružnog to-

kanaJadranskojmagistrali

doSolila,mještaniKrtola ju-

če su sadvadesetakautomo-

bilablokirali put kaGrabov-

cu, gdje senalazi deponija za

odlaganje zelenogotpada.

Prilazdeponiji blokiran je

okoosamsati, padvakamio-

naKomunalnogpreduzeća

nijesumogladaodložeotpad.

Potpredsjednik opštine Siniša

Kusovac objasnio je da izvođač

radova, podgorički Tehnoput

nije uveden u posao, jer je iskr-

sao problem oko obezbjeđenja

placa za smještaj njihove me-

hanizacije.

- Radovi će, u skladu sa ugovo-

rom potpisanim sa Lušticom

development početi danas.

Tehnoput je ozbiljan izvođač

koji će radove obaviti na brz i

kvalitetannačin- istakao jeKu-

sovac.

Krtoljani su u petak ušli umul-

timedijalnu salu Gradske kuće

zahtijevajući da predsjednica

opštine, Snežana Matijević,

potpiše ugovor između lokalne

uprave i kompanije Luštice de-

velopment o zajedničkom as-

faltiranju puta, koje će, po do-

govoru, finansijski pomoći i

kompanijeKatari diar i Si trejd.

Put jemjesecima bio prekopan

zbog izgradnje nove vodovod-

ne infrastrukture, a i minulih

godina bio je veoma često pro-

kopavan zbog učestalih puca-

nja cijevi.

S.K.

BIJELO POLJE

Uskorovalorizacija

Đalovićapećine

UTVRDILI PRIORITETE: Sa sastankauopštini

KAMIONKOMUNALNOGNIJE

MOGAOPROĆI:

Blokiranput

TIVAT:

Krtoljani negodovali zbog nepoštovanja dogovora

Blokirali put kadeponiji

Svršeni osnovci pokazali

su veliko interesovanje

za Srednjumedicinsku

školu ,,Dr Branko Zogo-

vić“. Direktor te ustanove

Žarko Raičević kaže da

ima mnogo prijavljenih za

zanimanja zdravstvenog i

farmaceutskog tehničara.

- Na smjer farmaceutski

tehničar prijavilo se 37

učenika, a primamo 28.

Upisaćemo tri odeljenja

sa po 28 učenika koji će se

školovati za zdravstvenog

tehničara, a imamo prijav-

ljenih 148 učenika, od kojih

samo jedan ne ispunjava

uslove bodovne liste -

kazao je Raičević.

On se pohvalio da školu

upisuju odlični i vrlodobri

učenici među kojima je

ove godine bilo čak 23

dobitnika diplome Luča.

Za Gimanaziju ,,Panto

Mališić“ kaže direktor Sre-

ten Lutovac i ove godine

vladalo je veliko intereso-

vanje najboljih svršenih

osnovaca.

- Napravili smo bodovnu

listu i od 135 prijavljenih,

127 učenika ispunjava

uslove. Ove godine pla-

nirano je da upišemo 112

učenika. Kao i dosad, za

našu školu prijavljivali su

se učenici koji su osnovnu

školu završili sa odličnim

i vrlodobrimuspjehom -

kazao je Lutovac.

Prekobrojni

uGimnaziji i

Medicinskoj

Gargović: Za

građevinskog

tehničara želi da

se školuje samo

pet učenika, ali

se nadamda će

građevinarstvo zbog

kapitalnog projekta

autoputa Bar-Boljare,

biti jedno od intere-

santnih zanimanja

te da će odziv za

taj smjer biti bolji u

narednomroku

Popović: Učenicima i

roditeljima nije jasno

kako funkcionišu

bodovne liste pa je os-

talodosta neupisanih

jer nijesu zadovolja-

vali uslove za traženo

zanimanje. Veliko

interesovanje imali

smo za novi smjer

tehničar gastronomi-

je, a za treći skoroda

i nije bilo zaintereso-

vanihučenika

PODGORICA

–Crnogor-

ski elektrodistributivni si-

stemdanasnastavljarado-

ve z a k va l i t e t n i j e i

sigurnije napajanje elek-

tričnom energijom u više

opština. Zbog toga potro-

šačiupojedinimnaseljima

ponekolikosati neće imati

struju.

Andrijevica:

od 8 do 14:30

sati Cecune.

Berane:

od 8 do 14:30 sati

GradinskoPolje, Lubnice i

Vinicka.

BijeloPolje:

od9do 15 sati

Rasovo, Šćekići, Barice,

Žari; od 10 do 14 sati Dugi

Laz, Zakrilje, Osreci, Mio-

ska, Rasko, Ljuta, Vozari-

ne, Požnja, Svrake, Drago-

vića Polje, Redice, Starce,

Bojici, Ljevista, Vrujca,

Ravni.

Kotor:

od9do11 satiRisan

- dio potrošača prema

Smokovcu

Mojkovac:

od 10do 13Go-

stilovina.

Nikšić:

od 10 do 15Graho-

vac, Zaslap, Nudo, Rojevi-

ći, Zakurljaj, Prisoje, Bra-

na, Gornje Polje, Podkraj,

Grahovo, (Kulakodškole),

Grahovo Katunjani, Tos-

pude, Crveni Do, Trešnje-

vo, 069 Repetitor (Kroti-

nja), Rokoči

Plav:

od 8 do 14:30 sati Ja-

ra.

Pljevlja:

od 8 do 15 sati

Vaškovo,Glisnica,Boljani-

ći, Rađevići, Vis, Poblaće,

Kovač, Potkovač.

Rožaje:

od 8 do 14:30 sati

Kurbardovići i Bać.

Ulcinj:

od 7 do 7 sati (24

sata) Donji Štoj naselje

Madžo2; od7do9satiDo-

nji Štoj, Ada Bojana i Reč;

od 8 do 12 sati Gornja Kle-

zna.

I. T.

CETINJE

- Zbog radova na

glavnom transportnomcjevo-

vodu, na lokalitetu Ugnji, na

Cetinju će danas isporuka vo-

de biti obustavljena od 10 sati

do završetka radova – najav-

ljeno je iz preduzeća Vodovod

i kanalizacija.

Na nekoliko lokacija u gradu

biće postavljene cistijerne sa

vodom.

Radoviće,kakosunajavili,tra-

jali do kasnihvečernjih sati.

Uslučajunepovoljnog vreme-

na biće odloženi.

J.Đ.

CETINJE

Gradbez

vodeod

deset sati

CEDIS

Ulcinj: Naselje

Madžo2bez

struje24 sata