Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Utorak, 3. jul 2018.

CrnomGorom

PETNJICA

-Na četvrtominternacionalnomFestivalu fol-

klora i tradicionalnemuzikeuSarajevukulturno-umjetnič-

kodruštvo ,,Bihor“ osvojilo jedrugomjesto.

Kako je objavljeno na sajtu opštine, na festivalu je učestvovalo

osam kulturno-umjetničkih društava iz Turske, Sjevernog Ki-

pra, Hrvatske,Makedonije, Bosne iHercegovine.

Prvomjesto osvojio je ansambl ,,Ide Palikući“ iz Skoplja, a treće

članovi ansambla ,,Maarif College“ izNikozije, Sjeverni Kipar.

PredsjednikKUD-a SinanTiganj kaže da će ,,Bihor“ od 7. do 13.

jula učestvovati na festivalu ,,AltinKarađoz“ koji će se održati u

Bursi, jednomod najvećih festivala u Turskoj na kojem će uče-

stvovati 25 država - predstavnici Indije, Kine, Obale Slonovače,

Meksika i drugi.

,,Bihor“ je prošle godine dobio najveće opštinsko priznanje, na-

gradu ,,4. avgust“.

M.N.

BIJELOPOLJE

–Ministar ra-

da i socijalnog staranja Kemal

Purišić i generalni direktor Di-

rektorata za socijalno staranja i

dječju zaštitu Goran Kuševi-

ja uručili juče licencu za obav-

ljanje djelatnosti direktoru JU

Domstarih ,,BijeloPolje“Deja-

nuPavićeviću.

Usluge smještaja odraslih lica

sa invaliditetomi starih licako-

riste 165 korisnika.

- Uspostavljanjem licenciranja

pružaoca usluga dodatno će se

unaprijediti sistem kvaliteta u

socijalnoj i dječjoj zaštiti, a po-

sebno u dijelu pružanja i kori-

šćenjausluga izoveoblasti - sa-

opšteno je izMinistarstva.

Dom je otvoren 2010. godine

kao ustanova za brigu o starim

licima.

C.G.

SPREMNI ZANOVOTAKMIČENJE:

KUD ,,Bihor“

PETNJICA:

KUD uspješan na festivalu folklora

,,Bihor“ izSarajeva

doniosrebro

BIJELOPOLJE

Domustarih

licencaza rad

Sauručivanja licence

CETINJE

–PredstavnikeCr-

nogorskogkulturno-pro-

svjetnogdruštva„Princeza

Ksenija“, predvođenepublici-

stomi istraživačemcrnogor-

skedijasporeNenadomSte-

vovićem, ipobjednikedruge

„Pokrajinskesmotrerecitato-

ranacrnogorskomjeziku“

održaneuLovćencu-ugostio

je jučegradonačelnikCetinja

AleksandarKašćelan–saop-

šteno je izKašćelanovogkabi-

neta.

Gostiprijestonicebilisuučenici

Osnovne škole „Petar Petrović

Njegoš“ iz Vrbasa Jovan

Čabarkapa i JovanDragnić, koji

su bilinajboljiukategorijamaza

niži i srednji uzrast, a iz kate-

gorije srednjoškolaca tobile Ja-

na Krivokapić, učenica Gim-

n a z i j e i e k o n o m s k e

škole „Svetozar Miletić“ iz Sr-

bobrana i Maša Bilić iz Gim-

nazije „Žarko Zrenjanin“ iz Vr-

basa. Oni će tokom boravka na

Cetinju posjetiti muzeje, mau-

zolej na Lovćenu i ostale

znamenitostigrada,abićeigosti

Fakulteta za crnogorski jezik i

književnost.

Gradonačelnik je izrazio pošto-

vanje što su Crnogorci u Lovć-

encuiVrbasusačuvalinacional-

ni identitet i što brojnim

aktivnostima edukujumladeda

njeguju crnogorski jezik, kultu-

ru i tradiciju jer su oni, kako je

rekao, čuvari vremena koje je

prednama.

Publicista Nenad Stevović zah-

valio je prijestonici na podršci

projektima koje organizuju

crnogorska društva van naše

zemlje, a čiji je cilj afirmacija

državnog identiteta i jačanjeos-

jećajapripadnosti otadžbini.

On je kazao da je „Pokrajinska

smotra recitatora na crnogor-

skom jeziku“ prošle godine ok-

upila više od 100 učesnika iz 14

osnovnih i srednjih škola sa ter-

itorije autonomne pokrajine

Vojvodine, a takmičili su se u tri

uzrasne kategorije govoreći

odabrane stihove crnogorskih

pjesnika.

J.Đ.

NJEGUJUTRADICIJU:

JučenaCetinju

ULovćencu i Vrbasu

susačuvali identitet

CETINJE:

Kašćelan ugostio predstavnike dijaspore

BUDVA

–Taksisti uBudvi ki-

lometar vožnjeodnedjelje

naplaćujuod0,70do 1,80eu-

rauzasvisnosti od tarife. To

jepredviđenoodlukomkoju

jepohitnompostupkudonio

predsjednikopštine.

V.d. sekretara za privreduMar-

ko Marković je za Pobjedu ka-

zao da je Zakon o prevozu u

drumskom saobraćaju koji je

na snazi od prošle godine, u

skladusakojimjedonesenaod-

luka,limitiraocijenetaksiuslu-

ga, te ih prevoznici ne mogu

kao ranije sami određivati.

CIJENE

-Uskadusatimzakonomi pra-

vilnikom koji je donijeloMini-

starstvo saobraćaja i pomor-

stva, predviđen je cjenovnik

koji je obavezujući za sve taksi

prevoznike. Riječ je o tri tarife

– dnevnoj koja važi od šest do

22 sata, noćnoj koja je predvi-

đena za poslije 22 sata i slobod-

noj koja se odnosi na vangrad-

sku vožnju – objasnio je

Marković.

Prema odluci, minimalna cije-

na starta je 50 centi, a maksi-

malnaeuro.Kilometar ćemini-

malno koštati 0,70 centi, a

maksimalno 1,80eura. Čekanje

po satu minimalno košta šest,

maksimalno 12 eura. Marković

objašnjava da cijenu slobodne

vožnje formiraju taksi prevo-

znici, ali tako da ne dovodu u

nepovoljanpoložajmušterije u

odnosuna prve dvije tarife.

,,DIVLJI“

Govoreći o nelegalnoj vožnji,

Marković ističe da ona ne po-

drazumijeva vožnju civilnim

autom, a prema njegovommi-

šljenju, upitno je i da li postoji.

- Kad se govori o nelegalnom

prevozu,najvišesemislinatak-

siprevoznikeizdrugihgradova

kojidoveduklijentauBudvupa

preuzmuvožnjudoksuugradu

i oni podliježu kontroli komu-

nalne policaje. Njihovoj kon-

troli podliježu isključivo vozila

koja imaju taksi oznaku, tako

da oni ne mogu da zaustave

onoga koji civilnim vozilom

prevozi mušterije koje svjesno

pristaju da se voze na taj način

iako znaju da to nije legalna

taksi usluga–poručujeMarko-

vić.

RAMPE

Sagovornik Pobjede kaže da je

u završnoj fazi izrada odluke

kojom će se urediti taksi pre-

voz sa rampomza lica sa invali-

ditetom.

-Odnosi se uglavnom na pri-

vredna društva, da ona koja

imaju 20 ili više vozila, obezbi-

jede jedno vozilo sa rampom.

Prema informacijama kojima

raspolažem, rampe su skupe,

od 10.000 do 15.000 eura. Ako

se ova odluka izglasa na SO vi-

djećemo da opština da i sub-

vencije timprevoznicima. Tre-

balo bi da bude oko četiri ili pet

vozila na nivou opštine – obja-

snio jeMarković.

On ističe da će novi cjenovnik

dostaviti turističkim agencija-

ma, hotelijerima, kako bi svaki

gost bio informisan koliko

maksimalnomožedaplati cije-

nuprevoza.Građani svenepra-

vilnosti mogu prijaviti komu-

nalnoj ispekciji i policiji na

telefon067 111 988.

I.TERZIĆ

BUDVA:

Počela primjena odluke o formiranju cijena taksi usluga

Kilometar

vožnjeod

0,70do

1,80eura

Cijena starta je 50 centi, amaksimalna euro. Čekanje po satu

minimalno košta šest, maksimalno 12 eura. Cijenu slobodne

vožnje formiraju taksi prevoznici, ali tako damušterije ne

dovedu u nepovoljan položaj u odnosu na prve dvije tarife

V.d. sekratara za privredu Marko Marković je kazao da u

opštini Budva ima oko 80 taksi preduzetnika i oko 25 pri-

vrednih društava.

- Ukupno je oko 346 taksi vozila. Prema elaboratu koji je

nedavno urađen, a bavi se problemima saobraćaja na terito-

riji opštine Budva, a jednimdijelom i taksi prevozom konsta-

tovano je da je previše vozila, odnosno da je veći broj vozila

od optimalnog u odnosu na veličinu Budve i infrastrukture

koju ima – rekao je Marković ne precizirajući o kojem je

broju riječ.

Dodaje da kada je na sekretar, duže od godinu, nije izdata

niti jedna licenca

PrevišetaksivozilauBudvi

V.d. sekretara za privredu

Marko Marković smatra da

će dosljednom zakona i osta-

lih akata uvesti red i u oblast

izdavanja licenci.

- Radimo na tome da omo-

gućimo uslove za fer poslo-

vanje svima. Neke licence

su ukinute, a vrlo vjerovatno

da će biti ukinute još četiri ili

pet. Timmehanizmom ćemo

spriječiti nelegalnu trgovinu

izvodima licence, jer smo

imali situacije da oni koji su

ostvarili pravo na tu javnu

ispravu uopšte ne voze, već

je daju drugoj osobi koja im

plaća od 2.500 do 3.000

eura. Da bi ta osoba ,,izvu-

kla“ uloženi novac, mimo

cjenovnika naplaćuje usluge.

To je ono što ćemo spriječiti

ovomodlukom – poručuje

Marković.

Licencenelegalneprodavane3.000eura

ZAVODEKOMUNALNI RED:

Detalj izBudve

TIVAT

–PreduzećePraking

servis počelo jenaplatuko-

rišćenja javnihparkirališta

dužulica i udvorištima

stambenihzgradaucentru

grada. Parkiranje seplaća

slanjemSMSporuke ili ku-

povinomkartenakioscima,

akošta 50centi na sat užu-

toj, odnosno80centi na sat u

crvenoj zoni.

U crvenoj zoni sa ukupno 128

parking mjesta su ulice: Luke

Tomanovića, Njegoševa, Palih

boraca, Sremsko-karlovačka i

II Dalmatinske brigade. U žu-

toj zoni je 360 parkingmjesta,

auobjezoneparkiranjesepla-

ća svakog dana osimnedjelje i

praznika od 7 do 23 sata.

Mimo ovih, Tivćanima i gosti-

ma grada je na raspolaganju

588parkingmjestanaparkira-

lištima u centru grada (kod

Ljetne pozornice, kod hotela

„La roš“ i vrtića „Bambi“), kod

kompleksa ,,Plavi horizont“ i

na aerodromu.

S.K.

PODGORICA

- IzAuto-moto savezaCrneGore saopštili su

da ćeunaredna tri dana zbog izvođenja radovana rekon-

strukcijimagistralnogputaM-2dionicaRibarevina -Mojko-

vac, lokalitet Stevanovac i Lepenacdoći do totalneobustave

saobraćaja za svevrstevozilaod9do 14 sati.

Zbog izvođenjaradovado15. julanaregionalnomputuR-12dio-

nica Petrovci - Vraćenovići - Deleuša saobraćaj će biti potpuno

obustavljen za sve vrste vozila od9do 13 sati.

Privremenoseod2. juladozavršetkaradovazbogrekonstrukci-

je regionalnog puta Krstač - raskrsnica za Lovćen odobrava se

obustava saobraćaja od 10do 12 sati i od 14do 16 sati.

Zbog izvođenjaminerskih radova do 17. avgusta na južnompor-

talu tunela Suka auto-putaBar - Boljarena prvoj sekciji Smoko-

vac -Uvac -Mateševoodobrava sepotpunaobustava saobraćaja

za sve vrste vozila ne duže od 30minuta od 1 do 5 sati, 10 do 12

sati i 14do 16 sati.

T.Č.

Auto-moto savez

Obustava saobraćaja

zbog radovanaputevima

NARASPOLAGANJU360

MJESTA:

Parkingugradu

TIVAT:

Počela naplata uličnog parkinga

Sat parkiranjaod

50do80centi