Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Ponedjeljak, 2. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

-Mitropolit

crnogorsko-primorski Am-

filohijeu svojimizjavama

povezujeCrnogorskupra-

voslavnucrkvu sapojmom

nevladineorganizacije, koja

je sinonimza grupugrađa-

na, s ciljemda joj kodprosto-

gapukanaruši ugled, tako

danjenpomenpoprima

izrugujući oblik i na taj na-

čin jekompromitujeuzemlji

i vani, saopštio jepotpred-

sjednikSavjetaMitropolije

CPCStevoVučinić.

Mitropolit Amfilohije Rado-

vić je u intervjuu listu Danas

kazao da „Vlada Crne Gore

više para daje sekti nego svim

tradicionalnim vjer-

skimzajednicamauCrnoj

Gori, iako je topropalapriča,

jer nema utemeljenja u na-

rodnomi crkvenombiću“.

VučinićpodsjećadaVladada-

je „mizernih 52.000 eura go-

dišnje, i to je uglavnomsve“.

- A Amfilohijeva svetosavska

paracrkvena organizacija, od

te iste Vlade dobija dvije-tri

hiljade eura manje, i to nije

sve. Ta njegova sekta, koja je

jedno neregistrovano predu-

zeće koje se bavi trgovinom

navelikoimalo,privrednim,a

bogme i političkim poslovi-

ma, pri tomekoristeći politič-

ko-obavještajnu potporu ne-

kih okolnih zemalja, stiče

desetine miliona eura od ne-

zakonitog raspolaganja cr-

kvenom imovinom– kazao je

Vučinić.

On tvrdi da mitropolit Amfi-

lohije izCrneGore i izMana-

stira Ostrog iznosi novac u

vrećamaiinvestirauSrbijuiu

RepublikuSrpsku.

- I pored toga, povremeno im

se u crkveni budžet, iz Srbije

slije još po neki milion eura.

Pored ovakve državne admi-

nistracije,možeimbitdanam

se ovakvim izjavama rugaju i

da nas istovremeno brutalno

pljačkaju,pougledunadrum-

ske razbojnike – rekao je Vu-

činić.

On navodi da vrhovni cetinj-

skiarhidemagog,Crnogorsku

crkvu naziva sektom, odno-

snoskupinom,kojaseodvaja-

la od pravoslavne crkve, čije

učenjenijezasnovanonapra-

voslavnimdogmatima.

- Upravo je obratno. Njegova,

beogradskasvetosavskaorga-

nizacijajesektaotpalaodpra-

voslavlja. Ona je ta koja nau-

čava mračnjačko klerikalno

bogoslovlje koje sakralizuje

srpsku naciju i teži da viši i

niži crkveni klir preuzme

vlast u zemlji – istakao je Vu-

činić.

On se zapitao kakve to veze

ima sa pravoslavnomdogma-

tikom.

- Baš nikakve! A tek njegovo

razumijevanje pojma nor-

malnosti u djelovanju pred-

sjednika i crnogorske Vlade

koje prkosi logici. Od njih

očekuje da upravu prepušte

političkim centrima van ze-

mlje, politiku usaglase s beo-

gradskim interesima, zarate s

okolnim zemljama i narodi-

ma i dozvole aneksiju države

Srbiji.

On dodaje da su ovoga puta

još i dobro prošli u pitanju

kvalifikacija koje im je uputio

mitropolit Amfilohije.

-On i njemuslični, svekoji ni-

jesuspremni da ratuju i špiju-

niraju za račun beogradskih

centara moći i budu izdajnici

sopstvene zemlje nazivaju

ustašama i Dukljanima. Te

terminekoristekaoargumen-

te pežorativnoga značenja

protiv svega crnogorskoga -

države, nacije, kulture, jezika

i Crnogorske crkve, ali džaba

mu. Taj šef cetinjske filijale

svetosavske patrijaršije treba

da zna da nema te vradžbine

kojom se može izdaja nacio-

nalnih i državnih interesa

oglasiti normalnim ponaša-

njem, bilograđanabiloVlade,

sem ako se svijet posmatra

naglavačke. Vlada se, sigurno

neće prihvatiti takve veleiz-

dajničke politike, pa ma što

mislili i umišljali beogradski

popovi, pjesnici i akademici –

poručio jeVučinić.

R. P.

PODGORICA

-Većinaop-

štinauCrnoj Gori obezbije-

dićebesplatneudžbenike za

prvake, dokćeopštinaBera-

ne izdvojiti novac zaknjige

zaučenike svihdevet razre-

daosnovnih škola. Odopšti-

nakoje je agencijaMina

kontaktirala, da ćeobezbije-

diti besplatneudžbenike za

prvakepotvrdili suPodgori-

ca, Nikšić, BijeloPolje, Kola-

šin i Cetinje.

Opština Berane će nabaviti

udžbenik za sve osnovce, a za

tu namjenu iz budžeta plani-

rala je da izdvoji oko 50.000

eura. Iz opštine su kazali da to

moždanećebitikonačaniznos

jer će zavisiti od broja novih

udžbeničkih izdanja u planu i

nastavnom programu rada,

koji donosi Ministarstvo pro-

svjete. Ističu da će biti obezbi-

jeđen i posljednji cent za na-

bavku svih udžbenika za

cjelokupno osnovno obrazo-

vanje.

-OpštinaBerane već četiri go-

dine obezbjeđujenovac zana-

bavku udžbenika za osnovno

obrazovanje jer na ovaj način

najbolje pomažemo svojim

građanima. Sa ponosom isti-

čemo da smo prva opština u

državi koja je donijela ovakvu

odluku-kazali su iz teopštine.

Oni su rekli da se korisnicima

materijalnog obezbjeđenja

porodice (MOP) udžbenici

dodjeljuju kroz programCen-

tra za socijalni rad, a u skladu

sa Zakonomo dječjoj i socijal-

noj zaštiti.

Opština Herceg Novi ove go-

dine obezbijediće besplatne

kompleteudžbenikazaučeni-

ke prva tri razreda osnovne

škole. Sekretarka za kulturu i

obrazovanje u toj opštini Ane

Zambelić-Pištalo kazala je da

će i za tu svrhu, iz budžeta biti

opredijeljena 51.000 eura.

- Namjeravamo da proširimo

spisak učenika kojima ćemo

obezbjeđivati besplatne knji-

ge, u skladu sa finansijskim

mogućnostima. Plan je da od

naredne školske godine kom-

pleteudžbenikanapoklondo-

biju učenici prva dva ciklusa,

tačnije od prvog do šestog ra-

zredaosnovneškole-navelaje

ZambelićPištalo.

Ona je podsjetila da je ovo če-

tvrta godina da hercegnovska

lokalna uprava obezbjeđuje

knjige đacima, s tim da su

prošle tri godinekompletedo-

bijali samo prvaci, a ove godi-

ne je taj spisak proširen i na

učenike drugog i trećeg razre-

da.

Glavnigradjezanabavkuudž-

benikazaprvake, kao i zaškol-

ski pribor za djecu iz porodica

korisnika materijalnog obe-

zbjeđenja, budžetom predvi-

dio 125hiljada eura.

-Uposljednje tri godinezana-

vedene potrebe izdvojeno je

350 hiljada eura, ne računaju-

ćiovugodinu,dokjeodnjenog

početka više od 7,5hiljada dje-

ce dobilo besplatne komplete

udžbenika i blizu 900 djece

novčanu pomoć za nabavku

školskog pribora - kazali su iz

PGbiroa.

Opština Nikšić će i ove godine

dodijeliti besplatne udžbeni-

ke prvacima, a za tu namjenu

iz lokalnog budžeta izdvojeno

je oko 33 hiljade eura. Tačan

iznos će, kako su rekli iz opšti-

ne, odrediti nakon što Mini-

starstvo prosvjete dostavi spi-

skove o upisanim prvacima,

čiji je rok 5. jul.

Iz Sekretarijata za lokalnu

upravu opštine Bijelo Polje su

saopštili i da je za tu namjenu

iz budžeta izdvojeno 30 hilja-

da eura. Opštine Bijelo Polje i

Kolašin besplatne udžbenike

dodijelićesamoprvacima, aza

tu namjenu iz budžeta će biti

izdvojeno 30, odnosno 4,5 hi-

ljada eura.

Sindikat prosvjete ne može

pomoći u obezbjeđivanju be-

splatnih udžbenika za djecu

jer, prema riječima njegovog

predsjednika Zvonka Paviće-

vića, za tonemajunovca.

-Našanadležnostjerješavanje

problemačlanovauSindikatu.

Do skoro smo sprovodili za-

jedničku akciju sa Ministar-

stvom prosvjete i tako smo

obezbjeđivali udžbenike za

djecuprosvjetnih radnika koji

suu težojmaterijalnoj situaci-

ji - kazao je Pavićević agenciji

Mina. On smatra da država

treba da obezbijedi besplatne

udžbenike za sve učenike jer

je po Ustavu osnovno obrazo-

vanje besplatno.

S. P.

Država treba da obezbijedi besplatne udžbenike za sve

učenike jer je po Ustavu osnovno obrazovanje besplatno,

smatra predsjednik Sindikata prosvjete Zvonko Pavićević

Većina opština izdvojiće novac za dio knjiga učenika osnovnih škola

Besplatni udžbenici

uglavnomzaprvake

Iz Crnogorske pravoslavne crkve reagovali na Am lohijeve prozivke da su sekta

Vučinić:Može imbit

danamse rugaju i

danaspljačkaju

Mitropolit

Am lohije iz Crne Gore

i izManastira Ostrog iznosi

novac u vrećama i investira

u Srbiju i u Republiku Srpsku. I

pored toga, povremeno imse u

crkveni budžet iz Srbije slije još

po neki milion eura, naveo

je potpredsjednik Savjeta

Mitropolije CPC Stevo

Vučinić

StevoVučinić

MitropolitAm lohijeRadović

Udžbenici zaprvi razredosnovne