Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Ponedjeljak, 2. jul 2018.

Aktuelnosti

PODGORICA

-Aktivnosti i

rezultati policijenaplanu

suzbijanja i procesuiranja

nezakonitog ribolova zna-

čajno suunaprijeđeni i in-

tenzivirani tokomproteklih

godinu, ocijenio jenedavno

Savjet za građanskukontro-

luradapolicije, koji jeujed-

nopredložio i novinekojebi

mogledapoboljšajudjelova-

njeu toj oblasti.

Kako je saopšteno iz tog tijela,

Savjet je analizirao učinak

policije u periodu od juna

prošle do juna ove godine u

slučajevima koji se odnose na

upotrebu eksplozivnih sred-

stava i električnih naprava za

nezakoniti izlov ribe.

DOKUMENT

Podsjeća se da je Savjet,

prošlog ljeta, kreirao i Minis-

tarstvu unutrašnjih poslova

Crne Gore dostavio poseban

d o k ume n t u ko j em s u

sakupljena saznanja Savjeta

na osnovu komunikacije sa

višedesetinagrađanaiaktivis-

tacivilnogdruštvaokrivolovu

napodručjuprimorskihopšti-

na.

- Uprava policije profesional-

no se i odgovorno odnijela

prema dostavljenim podaci-

ma za koje su pokazalo da su

bili operativnokorisni zadalje

preduzimanje službenih rad-

nji i konkretnije rezultate

policije. Savjet je takođe kon-

statovao da zbog dostavljenog

dokumenta, na terenu, na bilo

koji način nije bio ugrožen in-

tegritet i bezbjednost članova

Savjeta za građanskukontrolu

rada policije – navodi se iz tog

tijelazakontroluradapolicije.

Kako se ističe, Savjet je

pohvalio iministraMevludina

Nuhodžića zbog ostvarenog

napretka Ministarstva un-

utrašnjihposlovaCrneGore u

ovoj oblasti, a koje je, u sklopu

ukupnih napora Vlade Crne

Gorezaduženozanizaktivno-

sti koje su uspješno sprove-

dene ili se i dalje sprovode.

- Od ključne je važnosti da se

na s t av i s a i z g r a dn j om

kvalitetne komunikacije

policije sa građanima i zato

trebanastavitisaaktivnostima

koje doprinose jačanju pov-

jerenja i prevazilaženju uv-

jerenja, u javnosti, o postojan-

ju veza određenih policijskih

struktura sa licima koja se

bave nezakonitim radnjama u

ribolovu i da policija navodno

toleriše nezakoniti izlov ribe

–navode iz Savjeta.

Savjetjepodsjetiov.d.direkto-

ra Uprave policije na raniju

preporukudaseprekocentara

i odjeljenja bezbjednosti pod-

stakne i omogući građanima

jednostavnije i češćekontakti-

ranjepolicijeuvezi sakrivolo-

vomiupotrebomeksplozivnih

i drugihnaprava.

POZIV

Takođe, pozvan jeMUP Crne

Gore da kodVlade i Uprave za

inspekcijske poslove inicira

inoviranje Vladinog portala

kako bi se omogućila prijava

prekršaja u ribolovu i krivol-

ovu onlajn putem kako bi

građani mogli anonimno opi-

sati prekršaj, poslati podatkeo

registarskoj oznaci ili imenu

plovila te poslati sliku i vid-

eo-snimak.

Zasada,dojavegrađanaikoor-

dinacija izmeđuprijava očevi-

daca koji se libe da direktno

kontaktiraju policiju odvija se

preko neformalne grupe Stop

krivolovu, koja je prije godinu

nastala iz pokreta koji je

zaslužanza kanalisanjepritis-

ka javnosti i nezadovoljstva

zbog uništavanja resursa i

krivolova nedozvoljenim

sredstvima namoru.

Zahvaljujući toj grupi entuzi-

jasta koja svog predstavnika

ima u u mješovitoj Vladinoj

radnoj grupi za suzbijanje

krivolova, mnoge prijave u

p r e t h o d n o m p e r i o d u

pravovremeno su stigle do

policije, odnosno dovele do

reakcije nadležnih.

R.P.

Savjet za kontrolu rada policije ocijenio da je za godinu ostvaren

značajan napredak policije protiv krivolova

Intenzivirana

borbaprotiv

dinamitaša

Pozvan jeMUP da inicira

inoviranje portala Vlade kako bi

se omogućila prijava prekršaja u

ribolovu i krivolovu onlajn putem

i kako bi građani mogli anonimno

opisati prekršaj, poslati podatke o

registarskoj oznaci ili imenu plovila

te poslati sliku i video-snimak

PODGORICA

- Projekat

posvećenrazvoju i promoci-

ji turizmanaZapadnomBal-

kanu, koji sprovodi Regio-

nalni savjet za saradnju

(RCC) je, prema riječima

njegovihpredstavnika, prvi

koherentanpokušaj objed-

injavanja turističkihproiz-

vodakulturnog i avanturis-

tičkogprograma, štoće

doprinijeti ekonomskom

napretkuregiona. Projekat

jevrijedanpetmiliona eura i

finansira gaEvropskaunija,

a tokomnaredne tri godine

sprovodiće gaRCC i njegov

projektni tim.

Vođa projekta u RCC- u Sn-

ježana Derviškadić kazala je

da će projekat pomoći da šest

ekonomija Zapadnog Balkana

prošire i objedine turističke

proizvode kulturnog i avan-

turističkog turizma, naprave i

promovišu zajedničku ponu-

du,kojabibilakonkurentnana

svjetskom tržištu i donijela

dodatne prihode i nova radna

mjesta.

- Ovo je prvi koherentan

pokušaj da se radi razvoj i pro-

mocija kompletnog regiona,

kao i promocija kulturnog i

avanturističkog programa -

rekla je Derviškadić agenciji

Mina biznis.

PROGRAM

ProjekatRCC-a,kojijepokrenut

prošle sedmice u Sarajevu,

dodijeliće u naredne tri godine

do 30malih grantova, u pojedi-

načnojvrijednostiodoko50hil-

jadaeura,aprvipozivizaučešće

u grant programu biće objavlje-

ni 16. jula.

-Očekujemodaćeinteresovan-

je na poziv biti dosta veliko.

Moći će da se prijave javne or-

ganizacije i nevladin sektor,

dok se privatni sektor u ovom

trenutkunemožeprijaviti - na-

vela jeDerviškadić.

Ona je objasnila da nosilac

granta ne može biti privatni

sektor, ali može biti dio part-

nerstva koje učestvuje u iz-

vođenju granta.

- Grantovi mogu efikasno da

rješavajustvari na terenu. Jedi-

no je ograničavajući faktor

činjenica da grantovi treba da

rješavaju probleme u vezi sa

odabranim rutama - dodala je

Derviškadić.

Ona je kazala da se te regio-

nalne rute tek razvijaju.

- Veliki smo zagovornici da se

nečekadosamogkraja razvoja,

pa da se krene u promociju, ali

svejedno se mora doći do

određenog razvojnog stepena

naterenu.Onoštojenedostaja-

lojeidentitetijasnamarketinš-

ka poruka što su to regionalne

rute - rekla jeDerviškadić.

Prema njenim riječima, kul-

turne rute kao takve još nijesu

dostigle taj stepen razvoja.

- Cilj projekta je da postavimo

najmanje dvije rute koje funk-

cionišukaoregionalne,štoznači

davećimajuodređenuprodajui

prihod koji se kroz njih kreira -

navela jeDerviškadić.

BARIJERE

Kada je riječ o otklanjanju bar-

ijera, ona je kazala da bi voljeli

da ih sve otklone, ali da to za-

dire u puno drugih područja

koja nijesuuopšte turistička.

-Tuimatesaradnjusainstituci-

jama koje su odgovorne za kul-

turno nasljeđe i mogućnost da

se tuneke stvari poprave i da se

otvorenekilokaliteti,štozadire

i u pitanje koliko resursa je

odvojeno za adekvatnu restau-

raciju i konzervacijukulturnog

nasljeđa-navelajeDerviškadić.

Takođe, kako jedodala, tu jepi-

tanjeprelaskagranica i vizako-

jenijejednostavno,pogotovosa

migrantskomkrizom.

- Nama će biti cilj da damo sve

od sebe, da sa pozicije turizma

precizno definišemo što je st-

varno problem u svemu tome i

ponudimo prijedloge kako bi

trebalo da se riješe i otvorimo

dijalog sa kolegama iz tih dru-

gihoblasti. Kolikodalekoćemo

doći, teško je reći - kazala je

Derviškadić.

Onaje,govorećiotržištimako-

jećeprivući projektom, kazala

da ne bi isključivala nijedno,

jer svako tržište ima potenci-

jal.

-Nijesmo dostigli potencijal ni

na jednomod tih tržišta. Samo

jerazlikautomekakosepakuje

poruka za svakoodnjih i koji je

najefikasniji način komunik-

acije da se dođe do onih koji su

zainteresovani. Nekad se tu ra-

di o sajmovima, turoperatori-

ma ili specijalizovanimmediji-

ma - objasnila jeDerviškadić.

Onajekazaladaoblastturizma,

koja je izabrana za projekat, st-

vara imidž određenog regiona

u svijetu i ukoliko je taj imidž

pozitivan, lakše dolaze i druge

investicije.

S.P.

PODGORICA

- Posjeta

Lipskoj pećini, koja se nalazi u

blizini Cetinja, bolja je 15 odsto

u odnosu na isti period prošle

godine, a očekuje se da ova

sezona po posjećenosti nad-

maši prethodnu. Iz Turističk-

og preduzeća ,,Lipska pećina“

su kazali da je ovogodišnja

sezona počela 1. aprila i da će

tačne podatke o posjetama

imati na njenom kraju.

- Kako iz godine u godinu broj

posjetilaca konstantno raste,

a s obzirom i na to da je tre-

nutno primjetno povećanje

broja posjetilaca od 15 odsto

u odnosu na prošlu godinu,

tako i ove sezone očekujemo

da se taj trend nastavi - kazali

su agenciji Mina biznis pred-

stavnici tog preduzeća.

Oni su rekli da je ove godine

akcenat stavljen na dodatne

usluge koje preduzeće nudi

unutar same pećine.

- To su degustacija vina i

domaćih sokova na pećin-

skombaru, kao i mini koncerti

klasične muzike u jednoj od

najvećih dvorana pećine -

dodali su iz preduzeća.

Kako su objasnili, prva tura je

u prošloj godini proširena za

dodatnih 200metara, kako

bi doživljaj posjetilaca bio

još bogatiji, a sa proširenjem

dodatnih staza preduzeće je

za sada završilo.

- I ove godine su aktivne dvije

ture pećinom, pa tako posje-

tioci imaju priliku da se opre-

dijele za pećinsku turu koja je

pristupačna svima u dužini od

600metara i ekstremnu turu,

koja je namijenjena avanturi-

stima - dodali su iz preduzeća.

Od kada je pećina otvorena, u

julu 2015. godine, posjetilaca

je bilo više od 50 hiljada.

- Zadovoljni smo sa do sada

postignutim rezultatima -

poručili su iz preduzeća.

Prema podacima sa sajta

kompanije, cijena za turu

pećinom iznosi 10,9 eura za

odraslu osobu, za djecu do

pet godina jedan euro, a za

djecu od pet do 15 godina 6,9

eura.

S. P.

RCC sprovodi projekat posvećen

razvoju i promociji turizma

Doprinos

ekonomskom

napretkuregiona

Projekat RCC-a, koji je pokrenut prošle

sedmice u Sarajevu, dodijeliće u naredne

tri godine do 30malih grantova, u

pojedinačnoj vrijednosti od oko 50.000

eura, a prvi pozivi za učešće u grant

programu biće objavljeni 16. jula

U turističkompreduzeću ,,Lipska pećina“ očekuju dobru sezonu

Posjetabolja 15odsto

EksplozivzaplijenjenuGrblju

Uponudi dvijepećinske ture

Budva