Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Hronika

Ponedjeljak, 2. jul 2018.

- U nekim zemljama je gotovo

nemoguće legalno posjedo-

vanje oružja, pa to ne znači da

je broj krivičnih djela manji. U

pojedinimdržavama gotovo

svaki građanin je naoružan,

naročito ako je vojni obve-

znik, a smrtnost od vatrenog

oružja je gotovo zanemarljiva

– navodi profesor Rakočević.

EDUKACIJA

Ono što bi, pomišljenju

Rakočevića, uticalo na sma-

njenje smrtnosti od vatrenog

oružja je svakako edukacija

i obuka građanstva u ovoj

oblasti.

- I pored činjenica da je

posjedovanje oružja duboko

ukorijenjeno u crnogorskoj

tradiciji, to nikako ne znači

da imamo sva neophodna

saznanja iz ove oblasti. Čak

mislimda bi trebalo razmi-

sliti o uvođenju predmeta za

srednje nivoe obrazovanja

koji bi tretirao ovu oblast.

Posebno je važno da smanji-

mo opštu izloženost nasilju

i da sve sporove rješavamo

na civilizovan način – smatra

Rakočević.

On navodi da naša država

preduzima sve što je u njenoj

nadležnosti da razori ilegalno

tržište oružja.

- To nije dovoljno ukoliko

izostaje sinhronizovana aktiv-

nost na regionalnom i među-

narodnomnivou.

Krijumčarenje oružja je jedan

od najtežih oblika organizo-

vanog kriminaliteta sa kojim

se pojedinačno ne može

izboriti ni najmoćnija država

svijeta. Mi plaćamo ceh i zbog

svog vrlo važnog geostra-

teškog položaja preko koga

se ukrštaju putevi i kanali

krjumčarenja oružja – kazao

je Rakočević.

TEŠKODOTRAGOVA

U posljednjem srednjoroč-

nompregledu Procjene opa-

snosti od teškog i organizova-

nog kriminala u Crnoj Gori iz

2015. godine (SOCTA) piše da

je veliki broj krivičnih djela u

zemljama Zapadnog Balkana

izvršen uz upotrebu oružja u

ilegalnomposjedu kojem je

teško ući u trag.

Organizovane kriminalne

grupe relativno lako dolaze u

posjed dugih i kratkih cijevi, a

nije rijetkost da se policijskim

pretresima otkriju i ručni

raketni bacači i eksplozivne

naprave.

Prema procjenama Europola,

Zapadni Balkan i dalje ima

važnu ulogu u trgovini oruž-

jem ka zemljama Evropske

unije, prvenstveno zbog veli-

ke količine oružja preostale iz

vremena ratnih sukoba, koje

nijesu pod kontrolom vlasti u

državama regiona.

- Kriminalne grupe iz zemalja

Evropske unije snabdijevaju

se oružjem i municijom čije

porijeklo je prvenstveno iz

Srbije i BiH.

Prema podacima iz doku-

menta SOCTA, oružje se u

velikoj mjeri krijumčari istim

rutama koje se koriste za kri-

jumčarenje droge, nerijetko

od istih aktera koji transpor-

tuju i druge ilegalne robe ili

migrante.

Oružje se uobičajeno kri-

jumčari skriveno u drugim

tovarima koji se legalno tran-

sportuju ili umanjim količina-

ma sakrivenimu privatnim

vozilima.

MAČ SADVIJE

OŠTRICE

Sa druge strane, kako se

navodi u pregledu, i pored

zakonskih zabrana nošenja

oružja, policijskim kontrola-

ma kod većine kriminalaca,

ali i kod velikog broja gra-

đana pronalazi se oružje.

Dostupnost oružja i dobra

povezanost organizovanih

kriminalnih grupa sa ovog

područja sa grupama u

Evropskoj uniji pogoduju

trgovini i krijumčarenju

oružja ka ilegalnom tržištu

Zapadne Evrope.

O dostupnosti oružja i eksplo-

ziva na ilegalnom tržištu

govore i podaci prema kojima

su iz takvog naoružanja za

protekle dvije i po godine u

ratu kriminalnih crnogorskih

klanova život izgubile 20

osoba kao i četri slučajne

žrtve.

Stručnjaci za bezbjednost

očekuju da će ovaj region i u

narednomperiodu biti klju-

čan za krijumčarenje oružja

za potrebe organizovanih

kriminalnih grupa u Zapadnoj

Evropi.

Takođe ističu i da je veća

kontrola država mač sa dvije

oštrice: sa jedne strane utiče

na manju dostupnost, ali sa

druge na povećanje cijena

oružja.

Upravo, veće cijene i veći pro-

it mogu biti motiv da krijum-

čarenje oružja i u budućnosti

bude interesantna kriminalna

aktivnost grupama sa Zapad-

nog Balkana, konstatuje se u

SOCTA dokumentu.

B. ROBOVIĆ

Oružjenađeput i

poredsvihbarijera

Statistika Ministarstva unutrašnjih

poslova govori da je na početku ove

godine 64.687 građana imalo dozvo-

lu za nošenje oružja, a kod njih je bilo

registrovano 92.240 komada oružja,

od čega najviše pištolja. To znači da

oružje ima svaki deseti građanin i da

jedna osoba ima dozvolu za posje-

dovanje dva, tri ili više komada

oružja.

Kako bi smanjilo broj oružja koje

građani Crne Gore drže u ilegalnom

posjedu, MUP je pokrenuo akciju

,,Poštuj život, vrati oružje“. Time je

građanima data mogućnost da regi-

struju oružja bez dokaza o

porijeklu, a time i bez krivične odgo-

vornosti.

Od 2015. godine pa domarta 2017.

predata su 3.503 zahtjeva za regi-

straciju oružja bez dokaza o porije-

klu, kao i 34.538 zahtjeva za izdava-

nje oružnih listova kojima je istekao

rok važenja. Crnogorci su kroz ovu

akciju u periodu od 2015. pa do

marta 2017. godine dobrovoljno

vratili 1.395 komada vatrenog oružja,

196minsko-eksplozivnih sredstava,

740 djelova oružja i 20.445 komada

metaka.

Krajemprošle godine u pećima

fabrike eksploziva ,,Polieks“ u Bera-

nama uništeno je 21.416 komada

municije u ilegalnomposjedu koja je

prikupljena upravo kroz navedenu

kampanju.

Najviše

jepištolja

VelimirRakočević

Krijumčarenje

paralelno

sašvercom

narkotika

U SOCTA dokumentu se

navodi da su kriminalci porije-

klom iz Crne Gore uključeni u

međunarodne grupe, koje se,

pored krijumčarenja droge,

bave i krijumčarenjemoružja.

Internacionalnu povezanost

kriminalnih grupa u ovom

poslu potvrđuju i slučajevi

gdje su kriminalci porijeklom

iz Crne Gore, kao diomeđuna-

rodne grupe sa ovih prostora,

organizovali krijumčarenje

oružja i eksploziva za Nje-

mačku, potomFrancusku i

Holandiju sa namjeromda ga

zamijene za kokain i sintetič-

ku drogu.

Zabilježeni su i slučajevi

krijumčarenja pojedinačnih

komada oružja ka Švedskoj,

kao i krijumčarenje oružja

iz Belgije u Crnu Goru, gdje

se dalje prodaje na crnom

tržištu.

naoružan, o broju ilegalnih cijevi samo se nagađa