Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ponedjeljak, 2. jul 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Privrednici

CrneGore iKosovanijesu

konkurencija jedni drugima,

većkroz intenziviranje sa-

radnjeposebnouenergetici,

transportu, turizmu i pre-

hrambenoj industriji,mogu

postati konkurentni na tre-

ćimtržištima, ocijenjeno je

na forumuprivrednikadvije

zemljeuPrištini.

Skup, koji su organizovale

privrednekomoreCrneGore i

Kosova, kako je saopšteno iz

PKCG, još je jedna potvrda iz-

razito kvalitetne međuko-

morske saradnje.

Potpredsjednik PKCG Ivan

Saveljić rekao je da se ekon-

omska saradnja Crne Gore i

Kosovauznačajnojmjeriogle-

dauostvarenoj robnoj razmje-

ni, turističkom prometu i di-

rektniminvesticijama.

ROBNARAZMJENA

Robna razmjena izmeđuCrne

GoreiKosova,kakojesaopšte-

no, iznosila je u prošloj godini

26,7 miliona eura ili 18,1 odsto

više nego u 2016. Vrijednost

izvoza proizvoda na Kosovo

bila je 22,6 miliona, što je 17,7

odsto više nego u prethodnoj

godini,dokjevrijednostuvoza

iznosila četiri miliona i bilježi

rast od 17,6 odsto.

U prošloj godini ostvaren je

suficit Crne Gore u iznosu od

18,6 miliona eura. Kosovo je

među glavnim izvoznim spol-

jnotrgovinskim partnerima

CrneGore i u robnoj razmjeni

naša država, kako je navedeno

iz PKCG, konstantno ostvaru-

je suficit.

Na tržišteKosovanajviše suse

izvozili drvo i proizvodi od

drveta11,1milioneura,odčega

se najveći dio odnosi na reza-

no drvo 7,9miliona i ogrijevno

3,1 milion, a potom proizvodi

nabazižitarica,brašna,skroba

ilimlijeka 5,3miliona.

-Spoljnotrgovinskideficit jeza-

jednički problem naše dvije

državeizatomoramodaradimo

na približavanju ekonomija ka-

ko bismo ojačali u odnosu na

r e g i o n a l n u i e v r o p s k u

konkurenciju- rekao jeSaveljić.

TURIZAM

Crnu Goru je u prošloj godini

posjetilooko46,95hiljada tur-

ista saKosova, što je21,4odsto

više negoprethodne, i ostvari-

li suvišeod255hiljadanoćen-

ja. U periodu od januara do

aprila ove godine, Crnu Goru

je posjetilo 5,65 hiljada turista

saKosova, koji suostvarili oko

11,8hiljada noćenja.

Predsjednik Privredne ko-

more Kosova Safet Gerxhaliu

istakao je značaj uoči foruma

potpisanog memoranduma o

saradnji ministarstava sao-

braćaja koji bi trebalo da do-

prineseotklanjanjuprepozna-

tihbarijerauovojoblasti,akao

tri najznačajnija projekta na-

veo je izgradnjusaobraćajnice

Dečane -Plav, studiju izvodlji-

vosti za tunel koji povezuje

Peć i Rožaje i modernizaciju

željeznice koja će povezati

Kosovo saLukomBar.

Savjetnik premijera Kosova i

koordinator za Zapadni Bal-

ka n Ga zme nd Ab r a s h i

privrednicima je prenio pozi-

tivne impresije sa nedavnog

sastanka predsjednika vlada

Duška Markovića i Ramuša

Haradinaja o potezima koji će

doprinijeti jačimpartnerskim

odnosima.

Prema njegovim riječima,

razgovarano je o pomenutom

tunelu između Peći i Rožaja,

dugom 7,9 kilometara koji će

približiti dva grada na 15

minuta vožnje, a razmatra se i

regionalni željeznički pro-

jekat Bijelo Polje – Berane –

Peć, te normalizacija tog vida

saobraćaja sa Srbijom, što bi

uticalo i na povezanost sa Lu-

komBar.

On je izrazio zadovoljstvo što

je započela izgradnja puta

Dečane - Plav u dužini 28 km,

te što se razmatra ukidanje

obaveznog osiguranja za vozi-

la koja ulaze na Kosovo, što je

ocijenjeno kao biznis barijera.

Na Forumu su, pored privred-

nika, učestvovali i ambasador

Crne Gore u Prištini Ferhat

Dinoša, predstavnici Minis-

tarstva finansija, Poreske up-

rave, Uprave carina i lokalnih

samouprava.

S.P.

U Prištini održan forumprivrednika Kosova i Crne Gore

Mogućaboljasaradnja

uenergetici i turizmu

Spoljnotrgovinski de cit je zajednički problemCrne Gore i

Kosova i zatomoramo da radimo na približavanju ekonomija

kako bismo ojačali u odnosu na regionalnu i evropsku

konkurenciju, naveo je potpredsjednik PKCG Ivan Saveljić

46,95

hiljada turista sa

Kosova uprošloj godini

posjetilo je CrnuGoru

Na tržišteKosova

najviše su se izvozili

drvo i proizvodi od

drveta 11,1milion

eura, od čega se

najveći dio odnosi

na rezanodrvo 7,9

miliona i ogrijevno

3,1milion

768

eura iznosi

prosječnamajska

bruto zarada

512

eura je prosječna

zarada bez poreza

i doprinosa

neto zarade u Crnoj Gori

ju, cijene rastu

zbog koje je uvedena – kazali

supredstavnici USSCG.

Oni su naveli da je svrhamini-

malnezarade,kojasedobijaza

puno radno vrijeme i pros-

ječan radni učinak, da omo-

gući regeneraciju utrošene

radne snage, a to podrazumi-

jeva dovoljno sredstava za sta-

novanje, hranu, odjeću,

pokućstvo, kulturnunadgrad-

nju...

- Osim toga, kod nas je mini-

malna zarada manja od 40

odsto od prosječne zarade,

dok je svuda u regiji 50 odsto

ili više od prosječne zarade –

podsjetili su sindikalci.

I Lekić smatra da bi se mini-

malnazaradatrebalapovećati,

prvenstveno iz razloga što, ka-

ko tvrdi, veliki broj privrednih

subjekata isplaćuje mini-

malne zarade, a na crno, bez

poreza i doprinosa, isplaćuju

razlikudougovorene plate.

-Tonijedobroni za zaposlene

ni državu, osimzaposlodavce.

Poslije se čudimo štopenzioni

fond ima stalni manjak sred-

stava i potrebudaVlada stalno

interveniše iz budžeta. Do ka-

da ćemo biti lideri u Zapad-

nomBalkanusaovimtrendom

zarada, pitanje je na koje Vla-

da treba da odgovori, već sa

usvajanjem narednog budže-

ta, a sada se polako vrše pri-

preme za novi budžet – zakl-

jučio jeLekić.

STATISTIKA

Prosječna zarada bez poreza i

doprinosa u maju je, prema

podacima Monstata, iznosila

512 eura, što je 0,4 odsto više

nego u aprilu. Prosječna zara-

da bez poreza i doprinosa u

majujeuodnosunaistimjesec

prošle godine porasla 0,2 ods-

to.

Prosječnabrutozaradaumaju

iznosila je 768 eura. Statis-

tičari sukazali da, ako se imau

vidu da su potrošačke cijene u

maju u odnosu na april zabil-

ježile rast od 0,3 odsto, proizi-

lazi da su realne neto zarade u

istomperiodu porasle 0,1 ods-

to.

Prosječne zarade bez poreza i

doprinosa umaju su porasle u

sektorima usluge smještaja i

ishrane 4,7 odsto, vađenje ru-

da i kamena 4,1 odsto, poljop-

rivreda, šumarstvo i ribarstvo

3,5 odsto, umjetnost, zabava i

rekreacija 2,8 odsto, zdravst-

vena i socijalnazaštita2,2ods-

to, administrativne i pomoćne

uslužne djelatnosti 1,8 odsto,

trgovina na veliko i malo 1,4

odsto, građevinarstvo 1,3 ods-

to, saobraćaj i skladištenje 1,1

odsto, snabdijevanje vodom,

upravljanjeotpadnimvodama

i državna uprava i odbrana po

0,2 odsto.

Pad je zabilježen u sektorima

informisanje i komunikacije

pet odsto, stručne, naučne i

tehničke djelatnosti 3,6 odsto,

poslovanje sa nekretninama

1,6 odsto, snabdijevanje elek-

tričnom energijom 1,4 odsto,

prerađivačka industrija jedan

odsto,ostaleuslužnedjelatno-

sti0,5odsto,finansijskedjelat-

nosti i djelatnosti osiguranja

0,4 odsto i obrazovanje 0,2

odsto.

S.POPOVIĆ

Predstavnici USSCG su pod-

sjetili da je ova sindikalna

organizacija 1. maja pokrenula

kampanju za povećanje zara-

da zaposlenih u Crnoj Gori.

- Kao centrala pokrenuli smo

pitanje povećanja minimalne

zarade, a naši granski sindi-

kati (prosvjeta, zdravstvo...)

pokrenuli su pitanje poveća-

nja zarada u timdjelatnosti-

ma – kazali su iz USSCG.

Oni smatraju da do tih pove-

ćanja jednostavnomora

doći jer su udari na standard,

kao što je povećanje cijene

goriva, neizdržljivi za većinu

crnogorskih porodica, što

za posljedicu, kako su kazali,

ima rast socijalnih tenzija.

- Ukoliko do tih povećanja ne

dođe, USSCG je spremna da

pokrene konkretne meha-

nizme sindikalne akcije za

ostvarenje toga cilja – upo-

zoreno je iz ove sindikalne

organizacije.

USSCGpokrenulakampanju

zapovećavanjezarada

Sa forumapreduzetnikaCrneGore i Kosova