Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

U fokusu

Ponedjeljak, 2. jul 2018.

Zabrinjavajućapoj

Davidimo što jedaljebilo:

,,Međunarodnakomisija

započela je rad jula iste go-

dine i okončalaposaoza

okodvamjeseca. Princip

premakojemse rukovodila

bio jeda štoviše izađeu su-

sretCrnoj Gori, dabi se

spriječili budući problemi.

Komisija je svojudoku-

mentacijuuputila za Ista-

nbul, gdje su seuoktobru

sastali predstavnici velikih

sila i Porte. Velike sile su

odmahodbile zahtjevPor-

teda sepriznaosmansko

sizerenstvonadCrnom

Gorom, ali i zahtjeve ruske

i francuskediplomatijeda

sepriznanjenmeđunarod-

ni subjektivitet. NaCari-

gradskoj konferenciji utvr-

đene sugranice između

CrneGore iOsmanskog

carstva. Iako seobraćala

velikapažnja, dabilokoja

formulacijane asocirada

sepriznajemeđunarodni

statusCrneGore, uspo-

stavljanjeove granice

predstavljavelikopobolj-

šanjedržavnopravnog i

međunarodnog subjektivi-

teta.“ (M. Vukanović, IV,

43)

A sada da vidimo čiji je tekst

Vukanović prepravljao i po-

pravljao: ,,Komisija za raz-

graničenje, koju su činili

predstavnici evropskih sila,

otpočela je s radom pretpo-

sljednjeg dana jula 1858. go-

dine, a svoj rad je okončala

krajem avgusta iste godine.

Komisija je uspjela da utvrdi

novu crnogorsko-osmansku

granicu, uglavnom na osno-

vu argumentacije koju joj je

dostavljala crnogorska stra-

na. Prilikom označavanja

nove granične linije, komisi-

jajesmatraladajenajvažnije

da Crnoj Gori pripoji terito-

rije u pograničnom pojasu,

kako bi time uklonila uzroke

budućihsukoba...Dokumen-

taciju o izvršenom razgrani-

čenju komisija je odnijela u

Carigrad, gdje je trebalo da

dođe do sastanka predstavni-

ka velikih sila i Porte... Pred-

stavnici velikih sila su na sa-

mom početku konferencije

većinom glasova odbili kao

neumjesan predlog pred-

sjednika osmanske vlade da

učesnici skupa priznajunes-

pornost sultanovog sizeren-

stva nad CrnomGorom... Na

konferenciji predstavnika

velikih sila uCarigradu defi-

nitivno je utvrđena nova,

međunarodno priznata gra-

ničnalinijaizmeđuCrneGo-

re i Osmanskog carstva...

Učesnici Carigradske konfe-

rencije posebno su vodili ra-

čuna da utvrđivanje među-

narodno priznate granice

Crne Gore, ni na koji način

ne asocira na zvanično me-

đunarodno priznanje njene

državne nezavisnosti. Ipak,

bezobziranato,diplomatska

verifikacija granice Crne

Gore prema Osmanskoj ca-

revini predstavlja značajan

korak naprijed u njenoj

Uobičajeni naučni

i akademski prin-

cipi, koji važe

za korišćenje

tuđih stanovišta,

Vukanovićunijesu

poznati. Ilimožda

jesu, ali ne želi da

ihprimjenjuje. On

kaoda smatra da je

dovoljnonečiju kn-

jigunavesti u spisku

literature, a onda od

djelova ove knjige

napraviti svoju

ANALIZA:

Šest brošura o vladarima dinastije Petrović-Njegoš (M. Vukanović, Petrovići,

borbi za sticanje međunarod-

nog priznanja.“ (Ž. Andrijaše-

vić, ,,Dinastija Petrović-Nje-

goš“, Cetinje, 2015, 223-224)

KREATIVNO

PREPISIVANJE

Proučivši detaljno vladavinu

knjaza Danila, Vukanović je

izveo i neke opšte sudove o

njegovoj vladarskoj ličnosti.

On kaže: ,,Njegova vlast bila je

stroga, ali se ne može nazvati

strahovladom, a optužbe za

surovost iznosili su oni koji su

se jedino zadovoljavali njego-

vom smrću. Iako vojničke

uspjehe može da dijeli sa bra-

tom, vojvodomMirkom, poli-

tički uspjesi na unutrašnjem i

spoljašnjem planu, isključivo

sunjegovi.“ (M. Vukanović, IV,

51)

Slučajno ili ne, tek i ja tvrdim

isto, samo tri godine ranije:

,,Iako je knjaz Danilo prema

političkim protivnicima često

bio surov, a prema prekršioci-

ma zakona strog, njegova vla-

davina se ipak ne bi mogla

smatrati strahovladom... Ako

zasluge za vojnički ishod Gra-

hovačke pobjede knjaz dijeli s

mnogima, zasluge za političke

rezultate ove bitke uglavnom

pripadajunjemu.“(Ž.Andrija-

šević, ,,DinastijaPetrović-Nje-

goš“, Cetinje, 2015, 230-231)

ZatimVukanović poručuje cr-

nogorskom čitateljstvu:

,,Knjaz Danilo i dalje čeka

objektivan sud i pravo mjesto

među crnogorskim velikani-

ma. Iako je istorijska nauka ja-

sno ukazala da kontroverze,

poput ostroške afere i krvavih

pohoda, nemaju mnogo ute-

meljenja u izvorima i nauci,

njegovu ličnost i dalje bitno

karakterišu ti događaji.“ (M.

Vukanović, IV, 53)

Nešto ranije i mene je tištala

ova nepravda prema knjazu

Danilu: ,,Iako je od njegove

smrti prošlo nešto više od 150

godina, knjaz Danilo još čeka

susret sa nepristrasnim istori-

čarima... Izmišljeni incidenti

ili stvarni zločini, najčešće se

namećukaonajvažnijemjerilo

za prosuđivanje oknjazuDani-

lu...“ (Ž. Andrijašević, ,,Dinasti-

ja Petrović-Njegoš“, Cetinje,

2015, 229)

Vukanović smatra nepravdom

ištosenadličnošćuknjazaDa-

nila vrhuni kapetan Sula Ra-

dov: ,,U svim publikacijama u

kojima se kritikuje knjaz,

simptomatično, pojavljuje se

razgovorkojijeonvodiosaSu-

lom Radovim, jednim od ple-

menskih kapetana. Na pitanje

što misli o proglašenju Crne

Gorezaknjaževinu,Sulajeod-

govorio: ,,Štoće lađaukameno

more?“ Sula se i dan-danas

kod određenih autora smatra

velikimmudracem, a ovaj raz-

govorzaprimjernadmudriva-

nja knjaza i njegovih suludih i

neracionalnih politika.“ (M.

Vukanović, IV, 55)

Kao što možemo saznati iz

ovog citata, Vukanović je pro-

čitao sve publikacije u kojima

se kritikuje knjazDanilo, i bilo

mu je simptomatično (!) što se

u njima ,,pojavljuje razgovor“

(!)kojijeknjazvodiosaSulom.

Ipak, Vukanović nije pročitao

svepublikacijeukojimasekri-

tikuje knjaz.

Evoštojejedinopročitao:,,Sve

do naših dana, mentalitetski

sljedbenici knjaževih protiv-

nika prepričavaju razgovor iz-

među knjaza Danila i jednog

plemenskog kapetana, koji je

na knjaževo pitanje – štomisli

o proglašenju Crne Gore za

knjaževinu,odgovorio:,,Štoće

brodukamenicu?“...Kapetana

koji nije uviđao značaj progla-

šenja Crne Gore za knjaževi-

nu, danas u Crnoj Gori mnogi

smatraju ,,mudracem i pame-

tarom“. (Ž. Andrijašević, ,,Di-

nastijaPetrović-Njegoš“,Ceti-

nje, 2015, 233) Neka

čitaoca ne buni što Vukanović

kaže da je Sula rekao: ,,Što će

brod u kamenomore“, a ja tvr-

dimda je rekao: ,,Što će brod u

kamenicu“. Vukanović očito

ne zna što je kamenica, pa je

,,prevodi“ kao – kamenomore.

A kamenica je izraz za kameni

oblutak, kao i za neveliko udu-

bljenjeukamenu(stijeni),koje

je ispunjeno vodom. Sula Ra-

dov je imao u vidu ovo drugo

značenje.

Vukanović zaista nema sreće:

odhiljadu sintagmi koje je tre-

balo da preformuliše ne bi li

ukrio prepisivanje, on pre-

pravlja upravo onu koju nije

trebaloda dira.

METODSTVARANJA

Isti kreativni metod Vukano-

vić je manifestovao i u brošu-

rama o knjazu/kralju Nikoli.

Opet ne mogu da navodim sve

primjere nedozvoljenog pri-

svajanja, preuzimanja i prepi-

sivanja, jer bih morao da

prepisujem go-

tovo cijelu brošuru, a dokazao

bih istoovo štoćudokazati na-

vođenjem odabranih primje-

ra. Zbog toga ću se iz Vukano-

vićevihbrošuraposlužitisamo

primjerimakojimiseizuzetno

dopadaju.

Tako Vukanović kaže: ,,Na po-

četku svoje vladavine, knjaz

Nikola je bio samo vladarska

figura. Pravu vlast imao je nje-

gov otac, vojvoda Mirko. U

tom trenutku, ovo je bila

ispravna stvar, jer mladi knjaz

nije imao ni dovoljno iskustva

niumijećadaseborisaambici-

oznim crnogorskim glavari-

ma.“ (M. Vukanović, V, 5)

Evo i izvorišta Vukanovićeve

konstatacije: ,,Prvih godina

vladavine, knjaz Nikola je sa-

mo obavljao vladarske dužno-

sti, dok je istinski vladar Crne

Gore bio njegov otac.“ (Ž. An-

drijašević,,,DinastijaPetrović-

Njegoš“, Cetinje, 2015, 246)

ZatimVukanović kaže: ,,Ruski

car je jasno staviodoznanjako

mu je miljenik, a simboličnim

poklonom ličnog oružja mo-

narha sredonjovjekovne srp-

ske države htio je da pokaže

koga smatra budućimujedini-

teljem svih srpskih zemalja.“

(M. Vukanović, V, 16).

A sada da jasno stavimo do

znanja odakle je Vukanović

preuzeo i ovu formulaciju:

,,Ruski car je ovim prijemom

crnogorskog vladara, prvim

poslije 1852. godine, želio da

pokaže da Crnu Goru smatra

svojimglavnimbalkanskimsa-

veznikom, dok je darivanjem

sablje kralja Milutina, za koju

je kasnije utvrđeno da ne poti-

če iz srednjegvijeka, simbolič-

ki pokazao koga smatra vlada-

rembuduće ujedinjene srpske

države.“ (Ž. Andrijašević, ,,Di-

nastijaPetrović-Njegoš“,Ceti-

nje, 2015, 254)

»

Piše:

dr Živko ANDRIJAŠEVIĆ