Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 2. jul 2018.

Svijet

BRISEL

-Evropski komesar

zaproširenje i susjedskupoli-

tikuJohanesHanizjasniose

protivželjeaustrijskog

kancelaraSebastijanaKurca,

koji odjučepredsjedavaEU,

dasesmanji broj članovaEv-

ropskekomisijesaaktuelnih

28na18.

-Mislimdazasvih28imadovol-

jnoposla-rekaojeHanteleviziji

ORF, dodajući da broj odgovara

zahtjevima i okolnostima.

HanjenaveodasevećsadaUni-

ji prebacuje da je premalo pri-

sutna, a u slučaju smanjenja

broja članova EK, to bi bilo još

izraženije.

- Želimo li da poboljšamo per-

formanse, onda je važno da se

personalno dobro postavimo.

Takođe je i važnoda svakazem-

lja članicapostavlja jednog svog

predstavnikauEK,štojeposeb-

no značajno za male i srednje

zemlje - objasnio jeHan.

Dodaojedamožedazamisliida

se njegov resor podijeli na dva

dijela - na istočno susjedstvo i

južno susjedstvo sa zemljama

Zaliva.

Trenutno je, naveo je primjer,

nadležanzapet afričkihdržava,

anjegovekolegezaostalih50.

Istovremeno je ukazao da jeAf-

rikaposebanizazovkadajeriječ

o migraciji, sa kojim će Evropa

narednih godina morati da se

suoči.

Aktuelno, prema njegovim ri-

ječima, ne postoje ,,materijalne

krize“, kao što je to bio slučaj

2015. godine sa izbjegličkim ta-

lasom, i dodao da se radi o

političkoj temi.

Štosetičetrgovinskograta,Han

je zatražio samouvjerenije

djelovanjeEvropljana.

- IakoEvropa čini svega šest do

sedamodsto globalne površine,

ekonomski je najatraktivnije

tržište sa ekonomskomsnagom

od 23 odsto. Posebno najnoviji

razvoj sa SAD i Rusijom poka-

zuje da ne postoje trajni part-

neri u koje je moguće da se EU

pouzda. Prepušteni smo sami

sebi -poručio jeHan.

VAŠINGTON

-SADćeuvesti

sankcijeevropskimkompani-

jamakojeposlujusaIranom,

upozorio jeameričkipred-

sjednikDonaldTramp.

Na pitanje da li će preduzeti

takav potez Donald Tramp je u

intervjuu za Foks njuz rekao

,,naravno“.

-Tojeonoštoradimo,apsolutno

- rekao jeTramp.

Takođe je optužio Organizaciju

zemaljaizvoznicanafte(OPEK)

damanipuliše svjetskim tržišti-

ma nafte i upozorio je da

prestanedatočini-preniojeRo-

jters.

Upitan da li iko manipuliše

tržištima nafte, Tramp je rekao

da je organizacija zemalja iz-

voznicanaftetakojamanipuliše.

-OPEK, i bolje bi imbiloda pre-

kinu jer mi štitimo te zemlje,

mnoge od tih zemalja. OPEK

manipuliše - tvrdi američki

predsjednik.

TOKIO

- Japanski premijer

ŠinzoAbepozvao je članice

inicijativeSveobuhvatno re-

gionalnoekonomskopar-

tnerstvo (RCEP) nahitno

zaključivanje trgovinskog

paktakoji bi garantovao slo-

bodnu i poštenu trgovinuu

vrijeme svevećegprotekcio-

nizmapredsjednikaSAD

DonaldaTrampa.

JapansaSingapurompredsje-

dava inicijativom RCEP koju

čini 10 članica Asocijacije

država jugoistočneAzije, kao i

Japan, JužnaKoreja, Kina, In-

dija, Australija i Novi Zeland.

Na sastanku ministara trgov-

ine članica RCEP u Tokiju,

Abe je rekao da bi pakt tih 16

zemalja koje zajedno čine

polovinu svjetske populacije

imao ogroman potencijal ras-

ta, prenosi Asošiejtedpres.

- Dok se suočavamo sa

zabrinutošću povodom rasta

protekcionizma u svijetu, svi

mi u Aziji moramo da se ujed-

inimo i naša budućnost zavisi

od toga možemo li da nastavi-

mo s isticanjem našeg na-

jvažnijeg principa slobodne i

fer trgovine - kazao jeAbe.

Japan teži da bude lider u ob-

likovanju novog pakta kao al-

ternative Transpacifičkom

partnerstvu (TPP), trgovins-

komsporazumu 11 zemalja od

Čilea doNovog Zelanda iz ko-

jeg jeTramp izveo SAD. Tokio

se nada da bi pakt članica

RCEP mogao da bude zakl-

jučen do kraja godine, ali je i

oprezan po pitanju uticaja

Kine, koja nije dioTPP, ali ima

ključnuuloguuRCEP.

Tramp je ove godine uveo vi-

soke taksenauvoz čelika i alu-

minijumauSADizaprijetioda

će tome dodati i automobile

kako bi smanjio američki tr-

govinski deficit.

Pogođen povećanim amer-

ičkimtaksamanauvoz čelika i

aluminijuma, Japan je Sv-

jetskojtrgovinskojorganizaci-

ji rekao da će možda uzvratiti

SADuvođenjem taksi na uvoz

američkerobeuvrijednostiod

oko50milijardi jena (450mil-

iona dolara).

Japan je u petak upozorio

Ministarstvo trgovine SAD da

bi povećanje taksi na uvoz au-

tomobilamoglo da ugrozi sto-

tine hiljada američkih radnih

mjesta koja su stvorile japan-

ske kompanije povezane s au-

tomobilskom industrijom, što

bi vodilo katastrofi američke i

svjetske ekonomije.

KABUL

-Najmanje19 ljudi jeubijeno, apet ranjenounapadu

bombaša-samoubicenagrupuSika i Indusauistočnomavgani-

stanskomgraduDžalalabadu, saopštili suzvaničnici.

Najmanjepetosobajeranjenoutomsamoubilačkomnapadu,rekao

je šef policijeuprovincijiNangarhar, prenijela jeagencijaAP.

GrupaSikaiIndusaimalajeplaniranisusretsapredsjednikomzem-

ljeAšrafomGanijem, koji jeuposjeti tomregionu.

Niko nije preuzeo, zasad, odgovornost za napad, a u provinciji su

aktivni talibani i pripadnici Islamskedržave.

U provinciji Nangarhar živi manjinska zajednica Indusa i Sika,

suočena sa decenijskom diskriminacijom, navela je američka

agencija.

ISTANBUL

-Turski LGBT

aktivisti okupili su seu Ista-

nbulu šetajući izuliceuuli-

cuoko sat vremena. Policija

pokušaladaokončaparadu

koju jeVlada zabranila če-

tvrtugodinuzaredom, ra-

stjerujući okupljene suzav-

cem.

Stotine ljudi uzvikivalo jeslo-

gane i mahalo zastavama u

duginimbojamausporednim

ulicama duž Avenije Istiklal,

glavne pješačke zone u Istan-

bulu, prenosi AP.

Organizatori su, na početku

Parade ponosa, objavili saop-

štenjeukojemsenavodi da ih

gradska zabrana, koju sunaz-

vali ,,smiješnom“, neće

odvratiti odmirne šetnje.

Uprkos zabrani, policija jeor-

ganizatorima dozvolila da

pročitajusaopštenjezamedi-

je, nakon čega je naložila ok-

upljenima da se raziđu i da će

inače intervenisati.

Policajci su patrolirali vodeći

pse,anedalekosubilipostavl-

jeni vodeni topovi.

Pripadnici policije ispalili su

suzavac na grupe u nekim

zonama, doksudrugdjegura-

li učesnike šetnje koji su se

previšespororazilaziliivikali

su na njih, navodi američka

agencija.

Uprkos prisustvu policije,

grupe učesnika Parade pono-

sa ponovo su se okupile u ra-

zličitim djelovima gradske

četvrti Taksim, uzvikujući:

,,Nemojte ćutati, kažite glas-

no, homoseksualci postoje“.

I pored vladine zabrane u Istanbulu održana Parada ponosa

Šetačepolicija razgonila suzavcem

Najave novog predsjedavajućeg

EU ne nailaze na podršku

Hanne

dijeli

planove

austrijskog

kancelara

Tramp: Sankcijeevropskim

firmamakojeposlujusa Iranom

Poruka predsjednika Sjedinjenih Američkih Država

Bombaš-samoubica

usmrtio 19 ljudi

uAvganistanu

Abepozvaona

pakt 16zemalja

Japanski premijer predlažemjere za suzbijanje protekcionizma SAD

Detalj iz Istanbula

ŠinzoAbe

DonaldTramp

MetanapadabilagrupaSika i Indusa

Inicijativa

dolazi u

vrijeme

kada Tramp

zaoštrava

mjere kojima

teži da smanji

američki

trgovinski

de cit