Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Nedjelja, 1. jul 2018.

Hronika

PODGORICA

- Zatvorenik

Kazneno-popravnog doma

u Spužu R. V. pokušao je

juče da se ubije tako što je

zapalio krevet u sobi koju

dijeli sa još jednim zatvore-

nikom.

Kako saznajemo, zatvore-

nik se Upravi prethodno

žalio na neadekvatno liječe-

nje, ali zahtjevi koje je upu-

ćivao nijesumu odobreni.

Zatvorski policajci su na

vrijeme primijetili dim kako

kulja iz ćelije, ali nijesu

mogli da otvore sobu jer

je on krevetom zaglavio

vrata. Uvukli su crijevo kroz

otvor i tako ugasili požar.

A. Ga.

Spriječen teži incident u ZIKS-u

Zatvorenikpokušaoda sezapali

Saobraćajna

nezgoda na putu

Cetinje – Podgorica

Povrijeđene

dvijeosobe

PODGORICA

–Albanski dr-

žavljaninErogenBrajović,

NikšićaninRankoRadulović

iKotoranin IgorVukotić

osumnjičeni suda subili na

čelu tri kriminalneorgani-

zacijekoje suplanirale 12 li-

kvidacija, apojedini članovi

tihgrupa terete seda suuče-

stvovali unekimubistvima -

saznajePobjeda.

BROJNI DOKAZI

Te uloge označene su u proši-

renoj naredbi za sprovođenje

istrage koja je pokrenuta pro-

tiv petnaest osoba.

GrupesuformiraneuAlbaniji,

Nikšiću iKotorus ciljemlikvi-

dacije više članova crnogor-

skihbezbjednosnih službi.

Kako je Pobjedi nezvanično

saopšteno, osumnjičeni se iz-

među ostalog terete za plani-

ranje ubistavaD. K, D. G i Z. L.

Kako saznajemo, na meti ove

grupebio jesinD.K. i bezbjed-

nosno interesantnaosobaV. L.

Proširenje istrage uslijedilo je

nakon što je Tužilaštvo priku-

pilo mnoštvo dokaza protiv

grupe, koja je, kako se sumnja,

planirala teška krivična djela.

Prema nezvaničnim saznanji-

ma Pobjede, osim iskaza svje-

doka saradnikakoji jedodeta-

lja ispričao što je bio plan

organizacije, istražitelji u obi-

mnoj dokumentaciji imaju i

tajnosnimljenerazgovorekoji

otkrivaju zadatke i uloge svih

„saradnika“.

Istražitelji su na osnovu broj-

nih operativnih podataka

uspjelidarazotkrijuiumiješa-

nost albanskog državljanina

Erogena Brajovića, što ukazu-

je na šire razmjere kriminalne

akcije.

PODUŽALISTA

Grupa se osim za planiranje

likvidacija, učešća u nekim

ubistvima, tereti i za reketira-

nje, zelenašenje, neke bom-

baške napade i pokušaje ubi-

stva.

Pojedini osumnjičeni dovode

se u vezu sa ubistvomGorana

Lenca,napadomnaRoganovi-

ća, pokušajem ubistva Vjeko-

slava Lambulića... Ovo su sa-

mo neka od krivičnih djela

koja imse stavljajuna teret.

Osim Brajovića, Radulovića i

Vukotića naredbom su obu-

hvaćeni i Radoš Petrušić, Ste-

fan Radulović (22), Luka Ra-

dulović(24),RatkoMartinović

(38), Darko Vicković (38), Ni-

kola Mandić (20), državljani

Bosne i Hercegovine Nenad

Lubura (52), Radoje Prerado-

vić (54), Miladin Dedović. Na

spisku osumnjičenih su i Zlat-

koMatanović iz Skadra i Nik-

šićaninStefanPerović.

Prva hapšenja u ovoj akciji

uslijedila su nakon operativ-

nih saznanja da suZlatkoMa-

tanović, StefanPerović iDejan

Vujović planirali likvidaciju

bezbjednosno interesantne

osobe.

Ubrzonakon togauhapšena je

i druga grupa, koja je, kako se

sumnja, pripremala likvidaci-

ju policijskih službenika, koji

su godinama bili barijera za

njihove kriminalne radnje.

Istražitelji su prva operativna

saznanjadobilijošprijenekoli-

komjeseci, ali nijesu imali čvr-

ste dokaze za hapšenja. Čitava

akcija vođena je tajno, a grupa

praćena sve do momenta kada

je trebalo da ,,djeluje“. Već na

početku Vujović je pristao na

saradnjuikadajepotvrđenoda

upotpunjuje dokaznu građu,

dodijeljenmu je status svjedo-

ka saradnika.

A.G./M.Ž.

Detalji iz proširene naredbe za sprovođenje istrage protiv

grupe koja je planirala likvidacije policijskih funkcionera

Proširenje istrage uslijedilo je nakon

što je Tužilaštvo prikupilomnoštvo

dokaza protiv grupe, koja je, kako se

sumnja, planirala teška krivična djela

Radulović,

Vukotić i

Brajović

označeni

kaovođe

SAZNAJEMO

Specijalni policijski timprikupio je dokaze da je za planirane

likvidacije izdvojeno pet miliona eura. Za ubistvo jednog

službenika bilo je opredijeljeno pola miliona eura, dok je za

egzekuciju ostalih bilo predviđeno po 200.000 eura.

Tim raspolaže i saznanjima ko je glavni inansijer operacije.

Zaegzekucijudavali i

dopolamilionaeura

Branilac jednog od okriv-

ljenog Nikole Mandića,

advokat Ratko Pantović

kazao je za Pobjedu da se

njegovom klijentu stav-

ljaju na teret dva krivična

djela: stvaranje kriminalne

organizacije i teško ubi-

stvo u pokušaju.

Zbog tajnosti postupka, on

nije mogao da saopšti više

detalja.

Tajnost

postupka

CETINJE

- Dvije osobe povri-

jeđene su u udesu koji se juče

dogodio umjestu Barutana, na

putu Cetinje – Podgorica, pre-

nosi RTCG.

Prema nezvaničnim informaci-

jama, udes se dogodio oko 17

sati, a u njemu je učestvovalo

jedno vozilomarke ,,golf“.

C. H.

BAR

- Stablo gotovo šest

decenija starog bora palo je u

četvrtak popodne na plažu u

Šušanju i tomprilikompovri-

jedilo djecu koja su se našla u

blizini, prenosi Bar info.

Prema nezvaničnim informa-

cijama, dječak koji je zadobio

teže povrede glave upućen je

u Klinički centar Podgorica na

dalje liječenje, a djevojčica sa

prelomom ruke je zbrinuta u

barskoj bolnici.

Povodomovog događaja,

teren su juče obišli Ninoslava

Novović, predstavnica JP

Morsko dobro za opštinu Bar,

te Dragan Đonović i Mira Pren-

tović iz preduzeća Komunalne

djelatnosti.

- Vjerovatno je usljed dejstva

ranijih nevremena, a potom i

visokih temperatura vazduha,

došlo do pucanja stabla. To je

alepski bor, otporan na jake

vjetrove, međutim, dešava se

da raste ukrivo, usljed dejstva

vjetra dominantnog smjera.

Spolja ne djeluje da je bor

oštećen, a stablo se bukvalno

pocijepalo na pola - kazala je

Prentović za Bar info.

Juče je orezano i uklonjeno

nekoliko oštećenih borova.

Ipak, nakon obilaska terena,

jednoglasno je ocijenjeno da

bi trebalo oformiti tim koji

će činiti stručnjaci iz oblasti

šumarstva i zaštite bilja, koji bi

svako stablo pregledali i tačno

utvrdili šta bi trebalo preduzeti.

- Pripremamo širi izvještaj koji

će biti upućenMorskomdobru.

I ranije smo ukazivali na neop-

hodnost revitalizacije ovog

terena. Nadamo se da će ovaj

problemu najskorije moguće

vrijeme biti riješen - kazala je

Novović.

C. H.

U Baru palo stablo bora

Dječak i

djevojčica

ubolnici

Spašenosedamturista izČeške

ŠAVNIK

- Članovi Gorske

službe spasili su sinoć posli-

je ponoći sedam turista iz

Češke. Ovo je, nažalost, uobi-

čajena najava ljetnje turističke

sezone u sjevernomdijelu

naše države.

Turisti su bili bez vodiča, a

pomoć su čekali pri kraju

kanjona i nijesu bili životno

ugroženi.

Ra.P.

ULCINJ

-Upravapomorske sigurnosti šesti dan traži nestalog

NikšićaninaMarkaMutića, kojeg je, dok sekupao sadrugom

kodVelikeplažeuUlcinju, zahvatilaoluja i odvuklanapučinu.

On je nestaoublizini ušća desnog rukavca rijekeBojane.

DirektorUpravepomorskesigurnostiSafetKočankažedapotraga

ne prestaje.

- Ne prestajemo da potražujemo lice koje je nestalo. Sva plovila

koja ulaze u našemore su obaviještena da je u toku potraga za ne-

stalomosobom.Opet smo jučekontaktirali albanskupoliciju, koja

nam je dozvolila da uđemo jednu milju u njihovu teritoriju kako

bismo pretraživali more, i mi to koristimo. Osmatramo i drugim

plovima dio obale od Bara do Ulcinja, jer postoji mogućnost da je

struja nesrećnogmladića odnijela u tompravcu - rekao jeKočan.

Kako je dodao, porodica je zahvalna na potrazi.

Potragu je upetakpotpomogao i helikopterMUP-a.

Podsjećamo, drug nestalog mladića, Dragan Baćović, uspio je

da se izbori sa velikimvalovima i izađe na kopno, uz pomoć ri-

bara.

C.H.

Pretražuju i albanskevode

Ni šestog dana nema traga nestalomMarkuMutiću

ILUSTRACIJA

Saprivođenja

RankaRadulovića

Detalj saplaže

Sinoć u kanjonu Nevidio kod Šavnika GSS ponovo intervenisala