Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Društvo

Nedjelja, 1. jul 2018.

ObilježenMeđunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droge,

NVO Preporod predlažemjere za unapređenje u ovoj oblasti

Obezbijediti bolji

položaj za zavisnike

PODGORICA

Nevladina

organizacijaPreporodpri-

premila jeprijedlogmjera za

unapređenje stanjauoblasti

bolesti zavisnosti uCrnoj

Gori i uputila ga relevantnim

državniminstitucijama.

Kako su saopštili iz ove NVO,

dokument su uputili predsjed-

nicima Crne Gore, Skupštine i

Vlade,MiluĐukanoviću,Ivanu

BrajovićuiDuškuMarkoviću,a

sa prijedlogomće biti upoznati

ministri Kemal Purišić,Mevlu-

dinNuhodžić,ZoranPažin,Ke-

nanHrapović i Damir Šehović.

Izvršni direktorPreporodaJo-

vanBulajićkazaojedasuservi-

si koje koriste zavisnici stariji

od 25 godina unaprijeđeni u

odnosu na period prije deset

godina, ali da je zabrinjavajući

porast broja mladih koji neri-

jetko zloupotrebljavaju i više

droga istovremeno.

SERVISI

- Nemamo razvijene servise

pomoći i podrške koji se speci-

fičnobavetretiranjemzavisno-

sti kod maloljetnika - smatra

Bulajić.

Potrebno je, kakosusaopštili iz

Preporoda, definisati pravni

okvir i nadležnosti u procesu

smanjenja stope zloupotrebe

psihoaktivnih supstanci.

- Na taj način bi se redukovalo

prebacivanje odgovornosti sa

jedne na drugu instancu, pre-

plijetanje različitih institucija

uistiposao i lakšebi se identifi-

kovati akteri koji prave propu-

ste u radu i zbog kojih cjeloku-

pni sistem trpi - navode iz

Preporoda.

Oni su rekli da semora pronaći

modelukojembidržavaukon-

tinuitetu finansirala rad NVO

koje sebavepomaganjemzavi-

snicimainjihovimporodicama

i sprečavanjem stope zloupo-

trebe psihoaktivnih supstanci.

Iz Preporoda su kazali da kan-

celarije za primarnu prevenci-

jumoraju sarađivati.

Neophodno je da se rad lokal-

nih kancelarija za primarnu

prevencijufinansiraizzasebne

budžetske linije opština, kako

bi kvalitetnijeradile -navodi se

u saopštenju.

Prema njihovim riječima, bilo

bi dobro i obezbijediti prisu-

stvo službenika Uprave polici-

je u školskimdvorištima.

IzteNVOsukazalidahitnede-

toks službe u sklopuHitne po-

moći u svim opštinama treba

da obezbijede pomoć zavisni-

cimakoji suusljedkonzumaci-

je droga ugrozili život.

Iz Preporoda su rekli da je ne-

ophodno da opštine pomažu

sufinansiranjezavisnikazabo-

ravaknaKakarickoj gori.

NEOPHODNEMJERE

Prema njihovim riječima, važ-

no je otvaranje institucija koje

su specijalizovane zamaloljet-

ničku zavisnost, uz školovanje

i doškolovavanje kadrova iz

oblasti dječje psihologije i psi-

hijatrije.

- Potrebno je da ženska zavi-

sničkapopulacijapronađemje-

sto u sistemu tretiranja bolesti

zavisnosti, bezobzirana toda li

ima ili nema sudskumjeru lije-

čenja - kazali su izPreporoda.

Oni su naveli da Odjeljenje za

bolesti zavisnosti Specijalne

bolnice za psihijatriju Kotor

treba rasteretiti od sudskih

Koordinatorka programa

smanjenja štete u nevladi-

noj organizaciji Juventas

Marija Milić smatra da je

sistempodrške korisnicima

psihoaktivnih supstanci

nerazvijen u Crnoj Gori, te

da koordinacija prevencije i

tretmana ne postoji.

Ona je, povodomobilježa-

vanja globalne inicijative

„Podrži. Ne kažnjavaj“, 26.

juna, kazala da ima veoma

malo programa reintegraci-

je i resocijalizacije, ocjenju-

jući da nijesu održivi.

- Sistempodrške mladim

ljudima, koji sve ranije poči-

nju da eksperimentišu sa

psihoaktivnim supstanca-

ma, nerazvijen je i potreb-

no je prilagoditi servise i

smanjiti diskriminacijumla-

dih ljudi kojima je pomoć

potrebna, a koji nam se za

istu obraćaju - saopštila je

Milić.

Ona je navela da ne posto-

je adekvatni programi

prevencije i da su, kako su

saopštili, mladi prepušteni

ilegalnom tržištu narkotika

bez primjerenog programa

podrške.

Milić:

Mladi

prepušteni

ilegalnom

tržištu

narkotika

Javna ustanova za smještaj,

rehabilitaciju i resocijalizaciju

korisnika psihoaktivnih sup-

stanci Podgorica, zajedno sa

partnerima Internacionalna

policijska asocijacija – IPA

sekcija Crna Gora i NVO Pre-

porod, a uz podršku Sekre-

tarijata za kulturu i sport

Glavnog grada realizovala

završnu aktivnost povodom

obilježavanja 26. juna Među-

narodnog dana borbe protiv

zloupotrebe droga.

Na uglu Hercegovačke i

ulice Slobode u Podgorici,

organizovan je performans

pod nazivom ,,Budi slobodan

– reci drogi NE!”. Ovomprili-

kom javno je skrenuta pažnja

na problembolesti zavisnosti.

Stručni tim Javne ustanove

i predstavnici partnerskih

organizacija su neposredno

bili dostupni građanima za

savjete i odgovore na sva

pitanja u vezi sa ovomproble-

matikom. Takođe, zaintereso-

vanimgrađanima distribuiran

je edukativno-informativni

material, kao i besplatni testo-

vi na prisustvo psihoaktivnih

supstanci.

H. P.

,,Budislobodan–recidrogiNE!”

sporova.

Ograničeni kapaciteti tog odje-

ljenja, devet kreveta ne treba

koristiti kao sudskumjeru, već

za liječenje onih kojima je po-

trebnije - navodi se u saopšte-

nju.

Preporod jepredložioda seza-

visnicima koji suučinili krivič-

no dijelo izričumjere liječenja

u zatvorskimuslovima ili mje-

ra liječenja na slobodi.

Pravnom regulativom, kako su

kazali,trebalobidefinisatioba-

veze koje se odnose na zapo-

šljavanja osoba koje su završile

procese rehabilitacije i resoci-

jalizacije

određenihposlova.

Sl.R.

nema utemeljenja u narod-

nom i crkvenombiću - rekao

je Am ilohije.

O demarkaciji

On je, kako prenosi Antena

M, komentarisao i sporazum

o demarkaciji granice izme-

đu Crne Gore i Kosova, koji

je nazvao anticrnogorskim

činom.

- Mnogi zaboravljaju da je od

1913. do 1945. Metohija sve

do Prizrena pripadala Zetskoj

banovini, odnosno Crnoj Gori,

a titula egzarha pećkog trona

je dokaz da je crkva jedna

jedinstvena bila vjekovima. To

je odgovor Mitropolije crno-

gorsko-primorske našimmon-

tenegrinima koji tvrde uporno

da je, navodno, ukinuta Crno-

gorska crkva 1918. i da zato oni

stvaraju nekakvu svoju crkvu.

To je morbidna laž – kazao je

Am ilohije.

Prema njegovim riječima,

mitropolit crnogorski je sve do

Mitrofana Bana, od 1750. nosio

titulu egzarha Pećkog trona, te

da je on tražio od Sabora da se

obnovi ta titula, ,,koja pokazuje

da se sva ta mitologija mon-

tenegrinskih neokomunista

temelji na laži“.

- Sve je laž, obmana i mitolo-

gija, kao što Makedonci imaju

mitologiju da su potomci

Aleksandra Makedonskog,

koja sad propada - objasnio je

Am ilohije.

Integracija

Na pitanje da li je SPC spre-

mna da na Kosovu radi na

integraciji Srba u novu drža-

vu kao što je to bio slučaj u

Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

nakon raspada SFRJ, Am ilo-

hije je kazao da je ovdje riječ o

drugačijoj situaciji.

- Drugačija je priča o Kosovu

nego o Krajini, iako nema

nikakve sumnje da je ono što

se tamo dogodilo plod nasilja.

Ali, ipak je tamo Austro-Ugar-

ska vjekovima, kao i Venecija

u svoje vrijeme tamo vladala.

To je nešto drugačije, dok je

Kosovo naš Jerusalim, sva

naša kultura, biće, tu se rodila

i država, tu je središte naše

duhovnosti, tu naše najveće

svetinje, tako da to ne može

da se upoređuje jedno s dru-

gim - zaključio je Am ilohije.

Sl. R.

alnosti

dosadnim životom i ne manje

dosadnimmedijskim slikama

koje su ih više uspavljivale

nego što su ih budile. To nije

beznačajno – za one koji su se

,,adaptirali“ i navukli na ovaj

svjetski trend i za one koji su

ga prihvatili kao obnovu sva-

kodnevlja! Sada je tomedijska

igranka bez prestanka, naro-

čito na onim televizijama koje

hoće po svaku cijenu da obez-

bijede masovnu gledanost. To

se dogodilo i televizijama sa

nacionalnom frekvencijom.

Parovi su danas na Hepi tele-

viziji koja je dobila nacionalnu

frekvenciju kao kobajagi dječi-

ja televizija! Kad sve može da

prođe, onda ništa normalno i

ne može da prođe, da se ostva-

ri – upozorava Božović.

JEFTINAZABAVA

Psihološkinja Adriana Pejako-

vić ukazuje na to da je popu-

larnost i dostupnost rijaliti pro-

grama koncept koji počiva na

ekonomskoj kalkulaciji u nedo-

statku adekvatne regulacije.

- Rijalitiji su sve više popularni.

Ta vrsta televizijskog sadržaja

vrlo je isplativa za produkcijske

kuće, jer minut rijalitija mnogo

manje košta od, primjera radi,

minuta obrazovnog programa

koji treba snimiti.

U rijaliti emisijama učestvu-

ju ljudi raznih pro ila, ali je

koncept takav da su kon likti,

svađe, primitivno ponašanje i

agresivnost česti i gotovo nei-

zbježni – navodi Pejaković.

Ona primjećuje da rijaliti pro-

grami televiziju pretvaraju u

moderno gladijatorsko popri-

šte, gdje smomi publika u tom

velikom cirkusu.

- Umjesto da njegujemo pozi-

tivne uzore za mlade, gledamo

TV emisije korisnog i eduka-

tivnog karaktera, razvijamo

se i rastemo, mi na ovaj način

urušavamo i sebe.

Zato je pametno da promije-

nimo kanal, radimo na sebi a

nekada i prosto isključimo TV.

Napominjem, moramo obja-

sniti da biti popularan nije

isto što i biti vrijedan iako se

to u posljednje vrijeme izjed-

načava. Takomoramo težiti

drugačijim vrijednosima. Jer

ćemomi snositi posljedice –

kaže ona.

Profesor Božović ukazuje na

jednu zabrinjavajuću tekovi-

nu - pokušaj izumitelja rijaliti

programa da posredstvom

vizuelne kulture uspostavi

ravnotežu sa realnošću ne

djeluje više kao eksperi-

ment.

- Štaviše, televizijski pro-

grameri nastoje da ovaj

medijski žanr učine toliko

moćnimda postane, bar po

uticaju, moćniji od realnosti.

I realniji od realnosti. Tu već

moramo zastati i upitati se:

da li je tomoguće? Vjerujem

da jeste kad se stvari posta-

ve naglavačke. A to što je

rijaliti šou ovladao širokim

auditorijumom, ne bi tre-

balo vidjeti kao posljedicu

spektakularnih ideja tele-

vizijskih programera jer su

njihove zamisli i prizemne i

nekreativne, katastrofalne.

U lovljenju televizijskih duša

učestvovali su i ulovljeni,

privrženici ovakvogmedij-

skog umrežavanja. Poznato

je da se posredstvommas-

medija, ovakve persone

pripremaju za nekritičko

prihvatanje svega što im

se nameće. Vjerovatno ih

osiromašena percepcija

udaljuje i od stvarnosti i od

vlastite istine i od slobode

postojanja. Kad nema lično-

sti, nema ni njegove slobo-

de – kaže Božović.

OPASANPRIVID

On ukazuje i na činjenicu da

je umnogim zemljama došlo

do izrazitog pada popularno-

sti ovog televizijskog žanra.

- I tamo se pribjegavalo

pornogra iji. Kao surogat kul-

ture, pornogra ija ne može

umaći represivnoj i manipu-

lativnoj seksualnosti u kojoj

bi bili degradirani ne samo

pornografski partneri, već svi

koji su se u to kolo uhvatili.

Svi! Seksualna frustriranost

i osujećenost uzajamnosti

bili bi snažan podsticaj za

posmatranje i pasivnost

voajerskog bića. U stvari, to

je ono što najveći dio našeg

gledališta i očekuje. Kad se

ne može stići do sopstvenih

života, stiže se bar prividno

do tuđih – ističe Božović.

Dodaje, pak, da su u svijetu

takvi sadržaji dio programa

isključivo poslije ponoći, dok

,,u nas trijumfuje voajerski

pogled na svijet“.

- Materijalno siromaštvo pro-

izvelo je i kulturno siromaš-

tvo, duhovnu sušu. I ponovo

se pokazuje da tamo gdje

dominira estrada, tu kultura

strada. To se već dogodilo.

Konačno, sa takvim se svi-

jetom, navučenimna rijaliti

formate, s lakoćom i vlada.

Otuda su ovakvi televizijski

programi dobrodošli sva-

kom autoritarnom sistemu –

zaključuje Božović.

I. PERIĆ

Svijetom,

navučenimna

rijaliti formate

s lakoćom

se i vlada –

upozorava

sociolog kulture

Ratko Božović.

Ova vrsta

programa

televiziju

pretvara u

moderno

gladijatorsko

poprište, ami

smo publika

u velikom

cirkusu – smatra

psihološkinja

Adriana

Pejaković

- Pro it i popularnost u

temeljima sumedijske pro-

mocije ovakvih televizijskih

formata. Televizija pretvara

svoje pleme u voajere, a svi-

jet transformiše u realnost

trivijalnog spektakla. Zato su

medijski uticaji i njihova per-

cepcija u ,,koegzistenciji“. To

je već nešto drugo od ,,real-

ne televizije“ – ističe sociolog

Ratko Božović.

Oblikovati realnost vještač-

kimputem, smatra on,

neizvjesno je putovanje,

gotovo bezizgledno.

- Neposrednost, spon-

tanost i iskrenost ostaju

bez zaštite. Tako, ono što

se želi najviše dose-

gnuti biva najviše

osporeno. Teško

je povjerovati

da televizijski

programovog

tipa može postati

pouzdan rentgen

preko kojeg ćemo

,,pročitati“ prirodu onih koji

su se našli u kuli od stakla;

u javnoj kući bez zidova. Na

to su pristali. Nastojanje da

se obznani ljudska tajna i

istina bića najspornije je pre-

gnuće. Teško je povjerovati

da bi bilo ko, osimgraničnih

osoba, lagodno pristao

da izbriše granicu između

javnog i privatnog života.

Odreći se svoje privatnosti i

svoje intime više

je od psihološ-

kog problema

ličnosti – kaže

sagovornik.

Božović:

Odricanjeod

intimevišejeodpsihološkog

problemaličnosti

šedaje sekti negosvimvjerskimzajednicama

s države premaMitropoliji

RatkoBožović

Maloljetni

najviše

ugroženi