Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Društvo

Nedjelja, 1. jul 2018.

PODGORICA

Rijaliti pro-

grami ne vezuju gledaoce

samo zamale ekrane. O

njima iscrpno izvještavaju

portali, scene se prepričava-

ju, a ljudi sa nevjerovatnim

žaromkomentarišu ili se

svađaju zbog svojih ,,favo-

rita“ kojima, na koncu, lako

šalju glas.

S takvom lakoćomda zbra-

jajući glasove regionalne

produkcijske kuće u inalima

takvih emisija inkasiraju

milione, a srazmjerno

veličini populacije, građa-

ni Crne Gore daju dobar

doprinos tommedijskom

kolaču iza kojeg, smatra-

ju Pobjedini sagovornici,

ostaje dugoročno gorak

ukus. I još gorče posljedice

koje granicu trivijalnog

pomjeraju sve niže ili sve

šire, naročitomeđu omla-

dinom kojoj laki i pogrešni

obrasci postaju dostupni

kaomodel ponašanja.

Sociolog kulture Ratko

Božović ističe da kao pošast

našeg vremena svijetom

kruži Reality Show. U njego-

vomostvarivanju, smatra on,

nezaobilazan je celetoid.

- To je naziv za učesnike

rijaliti programa, starlete i

sve one čije svojstvo nijesu

talenat, kreativnost i vrijed-

nosti. Oni su ničim zaslužena

medijska formacija. A za

njihovo prisustvo odgovorni

sumediji bez vrijednosnih

kriterijuma, ali sa tržišnom

orijentacijom. Logikom

Zakonodavni odbor o Zakonu o prekršajima

Neprihvatiti inicijativu

zaocjenuustavnosti

PODGORICA

Zakonodavni

odbor predložio je da Ustavni

sud ne prihvati inicijativu za

pokretanje postupka za ocjenu

ustavnosti Zakona o prekrša-

jima.

Osporenimodredbama tog

zakona, kako prenosi agencija

Mina, predviđeno je da se

izrečena novčana kazna za

prekršaj za sva lica, koja nema-

ju novca za njeno namirenje,

zamijeni kaznom zatvora ili

rada u javnom interesu.

Zakonodavni odbor ocjenjuje

da se osporene odredbe ne

mogu dovesti u vezu sa Proto-

kolom, Evropskom konvenci-

jom za zaštitu ljudskih prava i

osnovnih sloboda, s obzirom

da se odnosi na ugovorne

obaveze, koje su u domenu

građanskog prava, a ne na izvr-

šenje prekršajnih sankcija.

Osporene odredbe, kako se

navodi u obrazloženju, nijesu

suprotne sa Ustavom kojim

je propisano da niko ne može

biti kažnjen za djelo koje, prije

nego što je učinjeno, nije bilo

propisano zakonom ili propi-

som zasnovanimna zakonu

kao kažnjivo djelo, niti mu se

može izreći kazna koja za to

djelo nije bila predviđena.

- Jer se osporenomodredbom

ne uređuje izricanje kazne

zatvora, već zamjena već izre-

čene novčane kazne za izvrše-

ni prekršaj supletornim zatvo-

rom, a u cilju izvršenja izrečene

kazne - piše u obrazloženju.

Ocjenjuje se da osporene

odredbe Zakona o prekršajima

ne predstavljaju kršenje člana

Ustava kojim se zabranjuje pri-

nudni rad.

- Ovo zbog toga što rad u jav-

nom interesu kao prekršajna

sankcija nije i ne može biti

prinudni rad u smislu tog člana

Ustava - navodi Zakonodavni

odbor.

Odbor smatra da se osporene

odredbe Zakona o prekršajima

ne mogu dovesti u vezu sa

Zakonomo obezbjeđenju i

izvršenju zato što se taj zakon

ne primjenjuje na izvršenje

prekršajnih sankcija, jer je to

uređeno Zakonomo prekršaji-

ma.

Sl. R.

Predstavnici zemalja regiona na skupu u Podgorici

ZapadnomBalkanu

prijetimigrantskakriza

PODGORICA

Regionupri-

jetimigrantskakriza, i topi-

tanjemora rješavati Evrop-

skaunija zajedno sa

ZapadnimBalkanom. Uto-

me su saglasni predstavnici

zemalja regiona, koji su se

okupili nakonferenciji o

evropskimintegracijamau

Podgorici.

Rješavanje sukoba na Sred-

njemi Bliskomistoku jeneop-

hodno, ali ono što su posljedi-

ce je i migrantska kriza koja je

unajavi, a koliko smoblizunje

i što će učiniti EU i zemlje Za-

padnogBalkana?

- Zavisi od politike i naše i EU.

Mislim da u ovom trenutku

EU nema zajedničku politiku

što se tiče rute za koju smomi

zainteresovani - od Turske

prema Njemačkoj koja ide

preko svih nas. Što se nas tiče,

to jeuprvomredutemeljnona

saradnji sa Turskom, koja to

može otvoriti, ali može i spri-

ječiti-ocijenilajezaTeleviziju

Crne Gore članica hrvatskog

parlamentaVesnaPusić.

Jedinimogućiodgovorjedase

zemlje Zapadnog Balkana i

EUdogovoreidonesumoguća

rješenja, smatra slovenački

ministar inostranihposlova.

- Migrantsko pitanje nije ne-

što što će biti riješeno do sju-

tra, to je pitanje koje će biti tu i

u budućnosti, na njega nemo-

žemoodgovoriti samo sapolja

sigurnosti, mora biti rješenje

koje će obuhvatiti sve instru-

mente koje ima EU na volju, a

jedno od tih instrumenata je i

proširenje na Zapadni Balkan

- kazao je nacionalni koordi-

nator za Zapadni Balkan i mi-

nistar spoljnih inostranih po-

slova SlovenijePetarGrk.

I u Bosni i Hercegovini držav-

ne institucije suna testu.

- Ono što u BiH nije dobro, da

zbog kompleksnosti i unutraš-

nje strukture institucije su zai-

sta na testu na koji način da se

suoče s tom krizom i to popri-

ma političku dimenziju, koja

nužnonijedobrainedoprinosi

rješavanjusamogproblema.Ni

EU unutar sebe nema rješenje

tog problema, što svakako ima

implikacijeinaBalkanitajpro-

blemdodatnopojačavakadasu

upitanjuzemljeBalkana-sma-

tra SrđanBlagovčanin.

Na samitu u Briselu postignut

je dogovor o rješavanju mi-

grantskekrize,međutimidalje

ima dosta posla kako bi pre-

brodili različite stavove zema-

lja članica.

A zemlje članice i institucije

EU već više od dvije godine

pokušavaju da dođu do spora-

zuma koji bi im omogućio da

reaguju efikasnije nego 2015,

kada jemigrantskakrizaotpo-

čela.

R. P.

Rijaliti jači od r

potrošačkog društva pojavljuju

se i troše kao svaka roba na

tržištu, posebno na tržištu tašti-

ne – kaže Božović.

STRADANJE

VRIJEDNOSTI

On podsjeća da u rijaliti pro-

gramima učestvuju anonimusi

i koliko-toliko poznate osobe,

selebriti, sa bližimodređenjem

tzv. VIP (very important per-

son).

- Po tome što su se našli u Veli-

kombratu, Survivoru, Farmi,

Parovima ili Zadruzi, a tamo su

se našli da izađu iz anonimno-

sti ili da prigrabe još malo slave

ili malo više novca, oni opstaju

umrežama konzumerizma i

potrošačke kulture sa izrazitim

robnim karakterom, sa bližim

određenjem celetoid. Nije slu-

čajno rečeno da su to ,,instant“

zvijezde i tabloidne persone.

Daleko su od pristojnosti, a u

lakoći površnog i vulgarnog

predstavljanja, taština im je

nadmoćnija od stida, stila i

razuma. Nesvjesno i instinkt su

ispoljeni do perverzije – upozo-

rava on.

Kako ističe, da nije u pitanju

masovna medijska pojava koja

računa sa milionskim auditori-

jumom i da u njoj nijesu postra-

dali kriterijumi o vrijednostima,

ali i same vrijednosti, ne bi joj

trebalo pridavati veliki značaj.

- To je razlog što se mora sma-

trati kulturološki relevantnom

činjenicom koja je nezaobila-

zna u sagledavanjumedijske

kulture. Konačno, celetoidi su

među nama kao novi prilozi za

negativnu utopiju postmoral-

nog doba. Više niko ne može

da kaže da ovdašnja medijska

sfera ne prati veliki svijet u

svojim apsurdnimmedijskim

realizacijama. Da bi ironija bila

potpuna, možda su i stigli u

pravo vrijeme jer je televizijsko

pleme uveliko bilo zamoreno

Na pitanje koji je to poriv koji goni ljude

da prate sadržaje rijalitija i pored činjenice

da znaju koji elementi dominiraju, Adriana

Pejaković kaže da je više razloga, počev od

dostupnosti programa, a kad je dostupan

onda dolazimo i do nivoa poređenja, anali-

ze...

- Prvo, zato što nam se takav program

servira, pa u nedostatku boljeg sadržaja

polako se navikavamo na loše i primitivno

ponašanje. Kad to vidimo onda ni naš život

i životni problemne izgledaju tako loše.

Imamo priliku da se poredimo sa drugima i

da zaključimo da ,,nijesmo tako loši kad već

ima gorih“ – navodi Pejaković.

Ono što je u svemu tome pogubno, smatra

sagovornica, je što se navikavamo na niske

standarde ponašanja, počinjemo da ih usva-

jamo.

- Da ne govorimo o tome da djecu i mlade

izlažemo takvim sadržajima. Kako djeca

uče pomodelu, tako i usvajaju ove standar-

de koji se nude, pa nam se efekat rijalitija

i lošeg televizijskog programa vraća kao

bumerang – upozorava ona.

Ističe da su posljedice evidentne.

- Povećana agresivnost mladih, primitivna

ponašanja. Psovke, rješavanje

kon likata na niskomnivou

kulture, o siromašnim infor-

mativnim standardima kod

mladih da i ne govorimo.

Ipak, pošto smomi odrasli

uzor mladima, moramo

se oduprijeti ovoj pošasti

i postavljati nove stan-

darde.

Jer djeca uče ono što

vide da radimo, ne

ono što im kažemo

da bi trebalo da

rade. Akomi gleda-

mo i oni će – kaže

Pejaković.

„Nijesmotakološikadvećimagorih“

Popularna televizijska forma, koja za sebe vezujemilionski auditorijum

i srazmjernu dobit produkcije, ostavlja stravičnu prazninu u društvu

VesnaPusić

Amfilohije:

Vladav

PODGORICA

Mitropolit

Am ilohije Radović ocijenio

je u intervjuu za ,,Danas“ da

bi povratak lidera DPS-a Mila

Đukanovića na mjesto pred-

sjednika Crne Gore trebalo da

znači normalniji odnos prema

Mitropoliji crnogorsko-primor-

skoj.

- Još nikakvih znakova nije

dao. Ja lično smatramda bi

moralo da bude normalnije jer

i oni shvataju da je sadašnje

stanje potpuno nenormalno.

Oni podržavaju i izdržavaju

ovu sektu koja je fomirana.

Vlada više daje toj sekti nego

svim tradicionalnim vjerskim

zajednicama u Crnoj Gori, iako

vide da je to propala priča, jer

Am lohije

Radović

Mitropolit crnogorsko-primorski kritikovao odn

Adriana

Pejaković

Problemkoji je

na ispit stavioEU

,,Medijska

igrankabez

prestanka“