Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 1. jul 2018.

Aktuelno

PODGORICA

- Stvara-

njepotpuno funkcional-

nog regionalnog eko-

nomskogprostora

najvažniji je cilj Berlin-

skogprocesakoji poslov-

na zajednica i zastupnik

Komorski investicioni

forum(KIF) sanestr-

pljenjemiščekuje - saop-

šteno je izPrivredneko-

moreCrneGore.

Takav stav o regionalnom

ekonomskomprostorugo-

dinu nakon samita uTrstu

i uoči samita u Londonu

usaglašen je na zasijeda-

nju operativnog dijela

Stalnog sekretarijata,

Skupštine i Upravnog od-

bora KIF-a Zapadnobal-

kanskešestorke, održanog

na prijedlog predsjednika

PKCGVlastimiraGolubo-

vića uPodgorici.

KONKURENTNOST

To bi, kako je ocijenjeno,

učinilo region konkuren-

tnijim na globalnoj inve-

sticionojmapi i omogućilo

neophodan ekonomski

rast, stabilnost i razvoj.

U tom dokumentu, kako

prenosi agencija Mina bi-

znis, poručuje se da proš-

logodišnja studija Među-

narodnog monetarnog

fonda (MMF) i Svjetske

banke pokazuje da, ukoli-

ko bi mjere regionalnih

integracija bile uspostav-

ljene, rast u regionu izno-

sio bi više od četiri odsto

odovedo2022. godine, što

bi rezultiralo većimnomi-

nalnimBDPza 15do17mi-

lijardi eura na regional-

nomnivou,satendencijom

daljeg rasta nakon tog pe-

rioda.

KIF je, kako je saopšteno,

preko svog Sekretarijata i

mreže Komora članica,

ko j i zas tupa v i še od

350.000kompanija u regi-

onu, apelovaonavladeZa-

padnobalkanske šestorke,

Evropsku komisiju, drža-

ve članice Evropske unije

uBerlinskomprocesu,Re-

gionalni savjet za saradnju

i druge zainteresovane

strane da razmotre predo-

čene preporuke.

- To je neophodno kako bi

seomogućilaboljakoordi-

nacija i sprovođenje poli-

tika koje bi trebalo da do-

v e d u d o s t v a r a n j a

jedinstvenogekonomskog

prostora. Apeluje se na

osnivanjeministarstavaza

regionalnu saradnju u

svim vladama Zapadno-

balkanske šestorke, jer će

ta mjera obezbijediti veći

politički uticaj i osigurati

sprovođenje dogovorenih

politika, kao i doprinijeti

izgradnji povjerenja me-

đu političkim akterima u

regionu -navodi se u saop-

štenju.

OBRAZOVANJE

Zaključeno je i da je neop-

hodno raditi na digitalnoj

agendi, obezbijediti da

kvalitetno obrazovanje

bude dostupno svima, uk-

ljučujući i stručno usavr-

šavanje, te omogućiti mo-

bilnost ljudi kako bi se

stvorili uslovi da obrazo-

vani pojedinci ostanu i ra-

de u regionu.

U stavu se navodi i da po-

slovna zajednica Zapad-

nobalkanskešestorkenudi

svoju potpunu posveće-

nost da radi zajedno sa do-

nosiocimaodlukauokviru

kontinuiranog, strukturi-

ranog i interaktivnog pri-

vatno-javnog dijaloga.

Na sjednici je izmjenama

Statuta produžen mandat

predsjedniku Upravnog

odbora KIF-a sa jedne na

četiri godine. Za zamjeni-

ka predsjednika UO KIF

izabran je Branko Azeski,

predsjednik Stopanske

komore Makedonije, a na

prijedlog predsjedavaju-

ćeg iz SrbijeMarka Čade-

ža, novi generalni sekretar

je predsjednik Privredne

komore Kosova Safet

Gerxhaliu.

PredsjednikPKCGVlasti-

mir Golubović predložio

jedaseoperativnidioStal-

nog sekretarijata KIF-a

premjesti od naredne go-

dine iz Trsta u Podgoricu,

što je jednoglasno prihva-

ćenouzocjenudaćetodo-

prinijeti efikasnijem radu

tog tijela. Odlučeno je da

će u Trstu ostati dio Stal-

nog sekretarijata vezan za

projekte i fondove.

Sl.R.

Radna tijela KIF-a Zapadnobalkanske

šestorke zasijedala u Podgorici

Uvezati region

INTERVJU:

Dr BožoMihailović, profesor Ekonomskog fakulteta i preds

Možemodostići r

ekonomijedopet

Ima puno razloga da budemo optimisti u ekonomiji. Ne smatramda je postojeći d

najveći problemCrne Gore, ali se ne smije ni cent zadužiti za tekuću potrošnju. Sa

su uslovi da ozbiljno diskutujemo omodelu rasta Crne Gore za narednih 10 godi

PODGORICA

–Ekonomija

će u tekućoj godini ostvariti

rast između četiri i pet ods-

to, ukoliko se nastavi trend

izprošleiprvogkvartalaove

godine. Sve što se za sada

dešavaupućujedaimapuno

razlogazaoptimizam.Tone

značidatrebadabudemona

lovorikama i previše zado-

voljni, ali u odnosu na ono

što se događalo u periodu

krize, prošla i ova godina

predstavljaju značajne po-

make u privrednom rastu

što proizvodi i ostale efekte

- kazao je u intervjuuPobje-

di prof. dr BožoMihailović,

redovni profesor Ekonom-

skog fakulteta Univerziteta

Crne Gore i novoizabrani

predsjednik Saveza ekono-

mistaCrneGore.

POBJEDA:

Na početku

ovegodine,uintervjuuPo-

bjedi,steocijenilidajeVla-

din projektovani rast eko-

nomije za naredne tri

godine u prosjeku 2,8 od-

stomali i da ima osnova da

on bude i do pet odsto. Sa-

da i premijer najavljuje da

bi se mogao dostići taj ni-

vo. Na čemu zasnivate op-

timizam?

MIHAILOVIĆ:

Sve što

samkazao prije pola godine

smatram i danas. Prognozi-

rao sam tada veći rast naše

ekonomije - veći nego bilo

koja institucija, negoMMF,

Svjetska banka i EK. Pola-

zna osnova mi je princip

kontinuiteta u ekonomiji

koji sve drugo nadvladava,

investicije i ostali parame-

tri, pa samsa sigurnošću sa-

opštio da je projektovana

stopa od 2,8 odsto potcije-

njena i da će biti veća.

Prošlogodišnji rast od 4,3

odsto najveći je od 2009. a

među najvećim stopama je

u Evropi. Međutim, da bi

Crna Gora mogla da uveže

neke stvari u ekonomiji po-

trebannamjerastodpetod-

sto, kojemu se, sudeći po

POBJEDA:

Vlada još nije našla rješenje zaMontenegro erlajnz. U

kompravcu treba ići da bi se postigaonajbolji efekat?

MIHAILOVIĆ:

Montenegro erlajnz je najlakše ugasiti. Ja nijesampri-

stalica zatvaranja ove avio-kompanije jer je posmatram kao potporu

funkcionisanju privrednog sistema. Tačno je da ova kompanija ima

velike dugove i probleme, ali u posljednje vrijeme operativne obaveze

izvršava na vrijeme, što se mora uvažiti. Iako nailazi na kritiku, sma-

tramda Vlada treba da joj pomaže. Može se to kritikovati sa stanovišta

čiste ekonomske struke, ali „nužda zakonmijenja“. I kad god treba da

donesete neku odluku treba da postavite pitanje – šta je alternativa.

UMA sada „žanjemo žito“ nee ikasnogmenadžmenta u dugomnizu

godina, odnosno postavljanja ljudi koji nijesu bili dovoljno kompeten-

tni za tu speci ičnu oblast.

Postavlja se pitanje stečaja ove avio-kompanije, ali se moramo upitati

što bi bilo sa turizmomod koga smo prošle godine ostvarili blizumili-

jardu eura.

Kad se završi turistička sezona, treba sjesti i ozbiljno vidjeti šta može

da se uradi sa Montenegro erlajnzom. Najbolje bi bilo kada bi imali ino-

stranog partnera koji bi preuzeo dugove.

NijesampristalicazatvaranjaMontenegroerlajnza

podacima izprvog kvartala od

4,5 odsto, približavamo. Sma-

tram da će i rezultati na kraju

prvog polugodišta biti takvi i

da će se nastavii do kraja godi-

ne.

Procjenu rasta između 4 i 5

odsto baziram na stranim di-

rektnim investicijama koje su

u prvom kvartalu bile veće

preko 30 odsto, prihodi od tu-

rizma 15 odsto, građevinski

radovi 51,5, industrijska proi-

zvodnja 39 odsto. Poslije više

POBJEDA: Izabrani ste za predsjednika

Saveza ekonomistaCrneGore. Da li ćete

uspjeti da ih „pokrenete“, da se glas struke

više čuje?

MIHAILOVIĆ:

Treba se fokusirati na domaću

pamet i resurse jer namniko drugi ne može

riješiti naše probleme. Glas Saveza ekonomi-

sta mora da se čuje, da kažemo štomislimo.

Naš glas se ne smije vezivati za politiku.

Planiramda se bavimo konkretnim temama

kroz konferencije, okrugle stolove, rasprave

po pojedinimopštinama. Namjeravamda

krenemo od sjevera – okupljanjemna jednom

mjestu biznismena, preduzetnika, dobrih

domaćina, nezaposlenih, lokalne vlasti. Svako

treba da preuzme svoje obaveze. Jedino bora-

vak na terenumože da pokaže realne proble-

me. Oni se iz kancelarije ne mogu riješiti.

Glasekonomistamoravišedasečuje

godina industrijska proizvod-

nja umaju ove godine u odno-

su na isti mjesec prošle veća je

6,5 odsto. Maloprodaja je po-

rasla 5 odsto, nezapolenost je

smanjenana16,7odsto.Veoma

je važnoda je postignut suficit

tekućeg budžeta prvi put po-

slije 2008, posebno apostrofi-

ram veću naplatu prihoda

budžeta, povoljan rejting dr-

žave jer smo realizovali euro-

obveznice po 3,375 odsto ka-

mate za razliku od prije

nekoliko godina kad smo se

zaduživali i do osamodsto, što

namje danas veliki teret.

Nezaobilazan je i rast u ener-

getici koji nije samo proizvod

povoljnih hidroloških prilika

jer imamo nove izvore energi-

je, prije svega vjetro i male

elektrane, uskoro treba da za-

vršimo prenos energije Tivat

Pljevlja... Sa podmorskim ka-

blomCrnaGora postaje važan

čvor za uvoz-izvoz energije.

Intenzivirani surdovinaauto-

BožoMihailović

Sa sastanka