Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Nedjelja, 1. jul 2018.

CrnaGora i Srbija

primjer rješavanja

otvorenihpitanja

INTERVJU:

Čedomir Jovanović, predsjednik srpske Liberalno-demokratske partije

PODGORICA

Regionalna

saradnja ne smije biti samo

evropski uslov, već i olakšava-

nje svakodnevnih problema

građanacijeleregije.CrnaGo-

ra i Srbija su tu dobar primjer

rješavanja otvorenih pitanja.

Vjerujemda je tako i svakood-

stupanje od toga nije dobro za

obje strane - kaže u intervjuu

Pobjedi Čedomir Jovanović,

predsjednikLiberalno-demo-

kratske partije. Ističe da se u

regionu ruski uticaj jako širi u

razneporedruštva i danaspo-

sljedice tek čekaju.

POBJEDA:

Srbija se odavno

proglasila za regionalnog li-

dera.Međutim,nikooddrža-

va regiona nam nije priznao

to liderstvo, a u posljednjih

godinu dana ti odnosi su za-

tegnutiji nego ranije jer se

stalno recikliraju priče da su

Srbi najveće žrtve. Da li je

normalno da Crna Gora po-

tražuje ljudekoji suna Inter-

polovoj potjernici i zakoje se

zna da slobodno žive u Beo-

gradu, a Srbija ništa ne radi

potompitanju, pravdajući se

pravnomprocedurom?

JOVANOVIĆ:

Naravno da ni-

je normalno i naravno da ima

mnogo primjera koji ukazuju

na loše korake u regionalnoj

saradnji. Ovdje je neophodno

jednoosvježenje i nadamseda

će Srbija to prepoznati. Mora-

mo da imamo strategiju za to

liderstvo, da znamo šta i kako

hoćemo, da se bavimo cijelim

regionom na drugačiji način.

Regionalna saradnja ne smije

biti samo evropski uslov, već i

olakšavanje svakodnevnih

problemagrađanacijeleregije.

Crna Gora i Srbija su tu dobar

primjer rješavanja otvorenih

pitanja. Vjerujem da je tako i

svako odstupanje od toga nije

dobro za obje strane.

POBJEDA:

Sadašnjojvlastiu

Srbiji je veoma teško da pri-

zna realnost naKosovu. Da li

je kuknjava kroz sve medije

da jeciosvijetprotivSrbasa-

mo lošapredstava jer topita-

njekonačnomorada se riješi

podpritiskomZapada?

JOVANOVIĆ:

Mislimda je ja-

ko teško pristati na realnost u

Srbiji. Pokušaji balansiranja i

koketiranja sa politikom koja

nas je dovela u ovu fazu, koju

nazivamo realnošću na Koso-

vu, iz dana u dan u sve većem

su ćorsokaku. Nije to problem

vlasti, to jeproblemovogdruš-

tva koji ne smije biti podijeljen

izmeđuopozicijeivlasti.Vlast,

naravno, ima najveću odgo-

vornost, ali bi trebalo da ima i

moć da se nosi sa tim pitanji-

ma. Naša opozicija ima oko

Kosovanacionalističkei,rekao

bih, „stare“ stavove. Nema no-

vogpristupa, već sesaguslanja

POBJEDA:

Od početka

godine 18 ljudi je ubijeno u

kriminalnimobračunima.

Ubistva se dešavaju preko

dana, naočigled prolazni-

ka... Da li je spregama ije,

politike i policije dosegla

taj nivo da je država

nemoćna, a policija služi

da samo vrši uviđaj?

JOVANOVIĆ:

To nam

govori da se stvari ne drže

baš pod kontrolom i da je

prostor za takve bezbjed-

nosne rizike sve veći i veći.

Mislimda se, s jedne stra-

ne, taj podatak „pumpa“,

kako bi se kriminalizovala

ova vlast, a, s druge strane,

jasno je da se odigrava

neki nijemi ilmpored nas.

Nadam se da profesionalci

rade svoj posao, država je

dužna da obezbijedi sigur-

nost za svoje građane.

Država

dužnada

obezbijedi

sigurnost

POBJEDA:

Zašto Srbija stalno koketira sa Rusijomkada je

od nje uglavnom„boli glava“ i koliki uticaj na takvu politiku

ima Srpska pravoslavna crkva?

JOVANOVIĆ:

Jedanmi je naš književnik i političar govorio da

ne možeš Srbima da uzmeš i Rusiju i Kosovo, pa da namneće

ostati ništa. Igraju se sa tim slovenskim sentimentom, koji je

jedina preostala stvar koja proradi od slave do slave. Mislimda

je crkva naš veliki problem, jer se ne bavi nama, vjernicima, već

svojim interesima. Da ne ponavljam sto puta rečeno – bez jasne

politike prema NATO i ulaska u cio proces evroatlantskih inte-

gracija u potpunosti, nema mira i prosperiteta za nas. Srbija je

okružena NATO i nema razloga da nastavimo tu politiku. Mislim

da se taj ruski uticaj jako širi u razne pore društva i da nas poslje-

dice tek čekaju. Da je to samo taj kulturni model, lako bismo sa

tim. Nekada smo znali da je dobar šoping samo u Trstu, pa smo

se lako prilagodili ovimmolovima koji su na sve strane.

Crkvajenašvelikiproblem

Predsjednik državeMilo Đukanović razgovarao sa šefomDelegacije EU

Orav:

Podgorica lider u

pregovaračkomprocesu

PODGORICA

Crna Gora i

Evropska unija imaju izuzetno

dobru, partnersku saradnju,

što je potvrđeno i nedavnim

otvaranjempoglavlja 17 - eko-

nomska i monetarna unija,

ukupno 31. u pregovaračkom

procesu, ocijenili su predsjed-

nik Milo Đukanović i ambasa-

dor Aivo Orav.

Kako je saopšteno iz Đukanovi-

ćevog kabineta, šef Delegacije

EU u Podgorici istakao je da je

to i pokazatelj liderske pozicije

naše zemlje u tomprocesu.

Đukanović je naglasio da

je usvajanje evropskog sistema

vrijednosti strateški cilj Crne

Gore kojem je, kako je rekao,

država u potpunosti posve-

ćena.

On je kazao da Crnu Goru put

do tog cilja vodi kroz nastavak

i dalje dinamiziranje reformi,

brži ekonomski razvoj i izgrad-

nju institucija u interesu boljeg

kvaliteta života građana.

Sagovornici su pozdravili

odluku dijela opozicije da svoje

djelovanje nastavi u instituci-

jama sistema, uz uvjerenje da

je dijalog najoptimalniji izbor

za sve političke subjekte. Kao

lider vodeće partije, pred-

sjednik Đukanović je izrazio

spremnost da i u toj ulozi pruži

doprinos u tompravcu.

- Đukanović i Orav izrazili

su opredjeljenje za dalju

konstruktivnu partnersku

saradnju, kako bi Crna Gora na

najbolji način odgovorila izazo-

vima na putu do punopravnog

članstva – piše u saopštenju iz

predsjedničkog kabineta.

Sl.R.

prešlo namuziku iz liftova. Na

lijep način vam govorimo iste

one stvari koje su naša dva

društva odvele u ovaj ćorso-

kak. Cio svijet ima stavoKoso-

vu koji je drugačiji od našeg.

Čak su i Rusi, za koje se hvata-

mo,podržalimnogeakcijeme-

đunarodne zajednice koje su

doveledo formiranjakosovske

države. Ne mogu da ne kažem

da je ovo najveći čvor i da taj

čvor naša generacija mora da

riješi. Ako djeci ostavimo ta-

kvu prošlost, za naše unuke

nećemo biti nikakva svijetla

tačka.Mir i samomir.

POBJEDA:

Nedavno ste bili

u Prištini. Više puta ste po-

kazalidajemogućerazgova-

rati saAlbancima.Učemu je

onda problem Srbije kada

čeka da uvijek neko izvrši

pritisak da bi ispunili ono

što supotpisali?

JOVANOVIĆ:

Kada govori-

mo o tompritisku Zapada, ne

smijemo zaboraviti njihove

interese. Oni se često ne po-

klapajusanašomidejomštaje

taj Zapad. Ima Zapad svoje

probleme i nećeda ihmi koči-

mo na putu njihovog prospe-

riteta. Međutim, mi moramo

davidimokako i očemućemo

razgovarati sa Albancima.

Razgovor

jeuvijekmoguć.Ne

vidim šta je tako posebno u

odlasku u Prištinu, sem svih

administrativnih i drugih

mjera koje baš i ne moraju da

postoje.Dakle, dijalognesmi-

je da prestane i važno je da se

naša dva društva razumiju.

Bez obzira na trenutne po-

sljedice. Taj pristup se dugo-

ročno pokazao kao dobar. On

jevažani zasigurnu, zamirnu

i za ekonomski prosperitetnu

regiju. Inače, Priština se ra-

zvija i tojedokazdanijesubaš

tačne idejekojesečujuuSrbi-

ji o„tamnomvilajetukojipro-

pada“. Mislim da moramo da

uradimo sve da realnost dođe

unaš javni prostor.

POBJEDA:

Više puta u po-

sljednjih godinu dana ste bili

izloženi medijskom linču jer

zagovarate razumna i realna

rješenja za probleme koji su

iz prošlog vijeka i kojima

uopštenebi trebaloda seba-

vimo.Štojenameravlastika-

daVas kroz tabloide optužu-

ju za saradnju sa ubicama

Zorana Đinđića i za to kori-

ste Vojislava Šešelja, koji

zboghaškepresudenebi tre-

balodabudeposlanik?

JOVANOVIĆ:

Meni je na-

mjera vlasti jasna, međutim,

čudime tišinaonihkoji subar

deklarativno protiv tih laži.

Ako iko od mene očekuje da

se branimtako što ću reći: ne,

nijesammafijaš, ne, nijesam

ubica Zorana Đinđića, nije-

sam lopov, nijesam sve to što

mi iz dana u dan govore kako

bi zaustavili procese i pitanja

kojima se bavim, plašimse da

imaju lošu procjenu. Za taj

mrak i splet ratnih, kriminal-

nih i opranih biografija sam

sve to. I spreman sam da to

budem ako će to obezbijediti

budućnost i stvoritiprilikuda

gradimo društvo koje neće

svoju sreću tražiti u ratnim

zločincima,mufljuzima iubi-

cama raznihprofila. Znamda

taj mrak ne dolazi samo od

vlasti, da on ide i na tu vlast.

Planiramda palimsvjetla sve

dok bude moguće, a i poslije

toga, jer je to jedini izlaz iz

onog protiv čega sam još kao

student ustao. Znate, tabloidi

i ti istureni elementi rade sa-

mo tako – misle da mogu da

vasoslabe timeštoćegovoriti

laži. Oni, zapravo, imaju po-

sljednje pokušaje samood-

brane jer je svima jasno ko su

ti ljudi.Tinapadi sukaojedna

vrsta probe i poruke, koju ne

moraju da šalju, jer ja i dalje

znam i vidim da pokušavaju

da zaustave i vrate nas nazad.

POBJEDA:

Komejeuintere-

su u Srbiji da rehabilituje

Đinđićeveubice?

JOVANOVIĆ:

Ima tu raznih

interesa, najveći jeda sene sa-

znaju svi detalji političke po-

zadine. To suđenje traje beso-

mučno dugo i na kraju je

pitanje kako će njegovi rezul-

tati uopšte biti primljeni. S

druge strane, nijeposao sudo-

vada sebaveuređenjemnaših

političkih odnosa. Oni koji ne

razumijudasuĐinđićeveubi-

ce,njihovipomagačiipodrška

i dalje u javnomprostoru, ne-

go misle sad su sa njima, mo-

rajudaznajuda smo imi imali

slične stavove. Ako nijesmo

naučili lekciju, a izgledadani-

jesmo, plašim se da će borba

jošdatraje. Iuzsveto, nemani

najmanjeg prostora da se ovaj

moj stav tumači drugačije ne-

go da sa talogom i mrakom,

koji je ove naše zemlje zavio u

crno, mora direktno i bez

kompromisa. To je i pitanje

današnjeg vremena, sve je

spektakl i ništa nije istina. Ta-

ko senegiraju stvari da vamse

čini daćenekouskoroda tvrdi

da je zemlja ploča ili da ima

vještica koje treba spaljivati.

Najgori suoni koji izneznanja

ili sanamjeramakojesunajni-

že, učestvuju u hajkama i pla-

siranjulaži–odpopova,advo-

kata, reprezenata službi

bezbjednosti, loših novinara i

sličnih aktera na našim jav-

nimscenama.

VioletaCVEJIĆ

Najgori su oni koji iz neznanja ili sa

namjerama koje su najniže, učestvuju

u hajkama i plasiranju laži – od

popova, advokata, reprezenata službi

bezbjednosti, loših novinara i sličnih

aktera na našim javnimscenama, rekao

je lider LDP-a u intervjuu za Pobjedu

Čedomir

Jovanović

MiloĐukanović

i AivoOrav