Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 1. jul 2018.

Politika

PODGORICA – Bivši pred-

sjednikCrneGore Filip

Vujanović primio je tokom

prethodne dvije godine,

obavljajući predsjedničku

funkciju, protokolarne

poklone vrijednosti 1.210

eura – podaci suAgencije

za sprečavanje korupcije.

Vujanović je od kolega iz

regiona i evropskih zemalja

dobijao poklone – od kristal-

ne zdjele, keramičkih i sre-

brnih tanjira, dominijaturne

skulpture i suvenira. Njihova

vrijednost je između 50 i 200

eura.

Agenciji za sprečavanje

korupcije prijavio je da je u

2017. godini dobio samo dva

poklona - uramljeni „Plavi

vez sa Zmijanja“ vrijedan

sto eura od Predsjedništva

Bosne i Hercegovine, kao i

uramljenumaketu Instituta

Masdar iste vrijednosti, od

delegacije Instituta Masdar iz

Abu Dabija.

Najdarežljiviji bili su Vuja-

novićev češki kolega Miloš

Zeman, od kojeg je dobio

kristalnu zdjelu od 200 eura,

kao i delegacija Privredne

komore Jordana, koja je

crnogorskompredsjedniku

poklonila keramički tanjir i

iguru u srebru, iste vrijed-

nosti. Bugarski predsjednik

Rosen Plavneliev crnogor-

skom kolegi poklonio je

ručno napravljenu bugarsku

ružu sa pozlatomna stalku,

vrijednu sto eura. Srebrni

tanjir sa grbomRepublike

San Marino, od sto eura,

poklon je kapetana regenta

San Marina Nikole Bertia i

Masima Andrea Ugolinia.

Predsjednik Senata Italije

Pitero Graso darovao je Vuja-

novićuminijaturu Senata Ita-

lije u srebru, čija je vrijednost

80 eura, a minijatura freske

autora Cesara Macarija, iste

vrijednosti, poklon je italijan-

skih senatora Vanina Kitija,

Franka Mirabele, Franćeska

Molinarija i Stefana Kolina.

Turski kolega Redžep Tajip

Erdogan poklonio je Vujano-

viću manji mozaik Istanbula

– rad sirijskih izbjeglica u

Turskoj, vrijedan 50 eura.

Bivši crnogorski predsjednik u prethodne dvije godine

predsjedničkogmandata dobio protokolarne poklone od 1.210 eura

Odkristalnih

vazadosuvenira

Od albanskog predsjednika

parlamenta Ilira Mete crno-

gorski šef države dobio je na

poklonmanji srebrni tanjir sa

zgradomparlamenta Albanije,

od 50 eura. Manju skulpturu u

metalu iste vrijednosti dobio je

od ambasadorke Izraela Alone

Fišer-Kam.

Protokolarne poklone vrijedne

50 eura Vujanović je dobio i od

predsjednika Vrhovnog suda

Turske Ismaila Rustu Cirita,

kao i od delegacije Ujedinje-

nih Arapskih Emirata. Cirit je

crnogorskompredsjedniku

darovao veći keramički tanjir,

a delegacija UAE poklonila mu

je uramljeni, izrezbareni suve-

nir Emirata.

Zakon o sprečavanju korupcije

predviđa da javni funkcioner

ne smije primiti novac, hartije

od vrijednosti ili dragocjeni

metal, bez obzira na njihovu

vrijednost. Ne smije, takođe,

primati poklone, osimprotoko-

larnih i prigodnih. Protokolar-

nim smatra se poklon pred-

stavnika druge države ili

međunarodne organizacije

koji se daje prilikomposjete,

gostovanja ili u drugimprili-

kama, kao i drugi poklon dat

u sličnimprilikama. Prigodni

je poklon do 50 eura.

Ako javni funkcioner u toku

jedne godine primi više

prigodnih poklona od istog

poklonodavca, ukupna

njihova vrijednost ne smije

preći 50 eura, a ako u tom

vremenu primi prigodne

poklone od više poklonoda-

vaca, njihova vrijednost ne

smije preći sto eura. Zabrana

se odnosi i na bračnog i

vanbračnog supružnika i

djecu javnog funkcionera

ukoliko žive u zajedničkom

domaćinstvu.

Vrijednost poklona računa

se prema njegovoj tržišnoj

vrijednosti na dan prijema.

Funkcioner kome je ponu-

đen poklon koji ne smije da

primi obavezan je da ponu-

du odbije, odnosno da saop-

šti poklonodavcu da poklon

ne može da primi. Ukoliko se

utvrdi da je prigodni poklon

veće vrijednosti od 50 eura,

predaje se na raspolaga-

nje organu vlasti u kojem

funkcioner obavlja funkciju

i postaje državna imovina,

odnosno opštinska. Protoko-

larni pokloni, bez obzira na

njihovu vrijednost, postaju

svojina države, odnosno

opštine.

I. KOPRIVICA

Najdarežljiviji bili suVujanovićev češki kolegaMiloš Zeman, od kojeg

je dobio kristalnu zdjelu od 200 eura, kao i delegacija Privredne

komore Jordana, koja je crnogorskompredsjedniku poklonila

keramički tanjir i guru u srebru, iste vrijednosti

FilipVujanović

Skupocjeni tanjir

poklon iz Jordana

Opozicijada

nepredlaže

potpredsjednika

parlamenta

Poruka poslanika

Aleksandra Damjanovića

PODGORICA

-Opozicija

nebi trebalodapredloži

potpredsjednikaparlamen-

ta, niti daučestvujeuradu

skupštinskihodbora sve

dok, kako tvrdi nezavisni

poslanikAleksandarDa-

mjanović, parlamentarna

većina sprovodi bezakonje i

rušiUstav.

Damjanović je agenciji Mina

kazaodanakon,kakoocjenju-

je, gaženja Ustava poslije de-

šavanja oko Sudskog savjeta i

neustavnog produženja nje-

govog mandata, ,,ne vidi smi-

sao da se daje puni legitimitet

radu parlamenta učešćem u

radu odbora, ali i kandidova-

njem potpredsjednika Skup-

štine iz reda opozicije“.

- Opozicija koja učestvuje u

radu parlamenta treba da se

fokusira na učešće na plenar-

nim sjednicama gdje će, bez

medijskihfiltera,,,najedinom

tako slobodnom mjestu“, u

parlamentu, iznijeti svoje sta-

vove i pokazati sve probleme

koji postoje u društvu i kako

aktuelna Vlada nije u stanju

da se tim problemima nosi -

ocijenio jeDamjanović.

Sveostalobi, premanjegovim

riječima, bilo davanje legiti-

miteta parlamentarnoj većini

koja„gaziipravoiinstitucije“,

a za čimne vidi potrebu.

Sl.R.

AleksandarDamjanović

ILUSTRACIJA