Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Nedjelja, 1. jul 2018.

Svijet

OdraspadaJugoslavijede-

vedesetihgodina, vodeći

principnaZapadnomBal-

kanuje -ukolikoujutrosti-

gnudobrevijesti, dokraja

danaćevećbiti loše.

Stoga se vijesti o nedavnim

uspjesima nakon dvadeseto-

godišnjih pregovora između

Makedonije i Grčke moraju

oprezno percipirati u vreme-

nukadaseobnovljenisukobu

Bosni iHercegovini nazirena

horizontu.

GrčkipremijerAleksisCipras

i makedonski premijer Zoran

Zaev konačno su potpisali

Sporazum o preimenovanju

imena Bivše Jugoslovenske

RepublikeMakedonije u Sje-

verna Makedonija. U inat

upornoj grčkoj opoziciji, Ma-

kedonija je zadržala svoje

ime, njen jezik će ostati ,,ma-

kedonski“, a nacionalnost će

biti definisana kao ,,Makedo-

nac / Građani Republike Sje-

verneMakedonije“.Skopljeje

takođe napravilo značajan

kompromis time što je prista-

lo na izmjenu ustava, tako da

se oznaka ,,Republika Sjever-

na Makedonija“ koristi i na

me đ u n a r o d n om i n a

domaćemnivou.

Međutim, sporazummorabi-

ti ratifikovan od stranemake-

donskih i grčkihparlamenata

i putem javnog referenduma

u Makedoniji. Kao rezultat,

čeka nas dugo vruće ljeto jer

se domaći sporovi oko spora-

zuma ubrzavaju. UMakedo-

niji Vlada socijaldemokrata

ima tankuparlamentarnu ve-

ćinu i biće problematično da

sakupi dvotrećinsku većinu

neophodnu za donošenje

ustavnih promjena. Zaev će

moždamorati da idena prije-

vremene izbore kakobi obez-

bijedioparlamentarnupodrš-

ku.

Makedonska vlada mora or-

ganizovati referendum i ubi-

jediti većinu građana da će

promjena imena zemlji doni-

jeti konkretne koristi otvara-

njem puta za članstvo u NA-

TO-uiEU.Opozicionapartija

VMRO vjerovatno će imati

intenzivnu kampanju protiv

sporazuma, a različite nacio-

nalističkegrupeveć supočele

daorganizujuuličneproteste.

Grčkavladasetakođesuočava

sa domaćimotporomna spo-

razumsaMakedonijom.Koa-

licionipartneriCiprasa,neza-

visni Grci, će se sigurno

suprotstavitiiprimorativladu

da traži podršku opozicije.

Očekuju se široki javni prote-

sti i sve to će otežati prolazak

Sporazumauparlamentu.

Atina je obećala da će ukinuti

veto o članstvuMakedonije u

NATOi EUnakon štoSkoplje

usvoji ustavne promjene. Sa

sporazumom koji je široko

pohvaljen u Briselu i Vašin-

gtonu,međunarodni akteri se

moraju usredsrediti na pod-

sticanjemakedonskih birača.

Jedan važan korak bi bio da

predstojeći samit NATO-a

objavi početak razgovora o

članstvu sa Skopljem. Ulazak

uEUtrajaćemnogoduže, po-

sebno s obziromna todaUni-

ja ostaje podijeljena u vezi sa

proširenjem. Da bi pomogli u

stvaranju pozitivnog rezulta-

tareferenduma,lideriEUtre-

baju dati Makedoniji zeleno

svjetlo za pokretanje prego-

voraopridruživanju.

Makedonija je sada dostigla

ključni trenutak u svojoj isto-

riji. Ako se izglasa Sporazum

na referendumu, zemlja će

dobiti zamahzapotpunume-

đunarodnu integraciju. To bi

umirilo nacionalizam i sepa-

ratizamu zemlji i doprinijelo

stabilizacijiširegregiona.Me

-

đutim, ako parlamenti u Sko-

pljuiAtinineizglasajuSpora-

zum, ili ga makedonaki

građani odbiju na referendu-

mu, Makedonija će izgubiti

jedinstvenuprilikudaokonča

svoju izolaciju.

Pat pozicija između Srbije i

Kosova, uprkos intenzivnom

pritiskuSADiEUda ,,norma-

lizuje“odnose,dodatnougro-

žava regionalnu stabilnost.

Beograd i Priština trebaju

pratiti Atinu i Skoplje u stva-

ranjuistorijskogsporazumau

kojemstepenautonomijesrp-

ske manjine na Kosovu

omogućava Beogradu da de-

blokira napredak Kosova na

međunarodnom planu. Na

drugoj strani, nedavni prijed-

lozi za teritorijalne razmjene

između dvije države mogu

stimulisati iredentističke am-

bicijeuregionu.

Olujni oblaci se skupljaju i

nadBosnom i Hercegovinom

uoči opštih izbora u oktobru.

Predsjednik Republike Srp-

skeMiloradDodik pokrenuo

je ideju referenduma o odva-

janju, ali zemlja bi mogla da

eksplodira i bez takve direk-

tne provokacije. Neuspjesi u

formiranju centralne vlade ili

donošenju državnog budžeta

mogli bi omogućiti srpskom

entitetu da se povuče iz svih

centralnihinstitucijaiprogla-

si državnost.

Unajgoremslučaju,srpskise-

paratizam će dovesti do oru-

žanih sukoba između Srba i

bošnjačkih Muslimana,

izazivajućivojnuintervenciju

Zagreba i Beograda, sa zna-

čajnim rizikomod sukoba iz-

među dva susjeda. Ograniče-

navojnaraspodjelaEUFOR-a

bi bila brzo preopterećena,

dok bi NATO mogao da se

uvuče u eskalirajući sukob

poštujući obavezu iz člana 5

zaHrvatsku.

Kremljpromovišeregionalnu

nestabilnostiugrožavaciljeve

EU i NATO; a u određenom

trenutku može intenzivirati

svoju podršku separatizmu

bosanskih Srba da razbije ze-

mlju. Rusija je prodala oružje

srpskomentitetu, obučila pa-

ravojnepripadnikebosanskih

Srba i otpremila nacionali-

stičke ,,volontere“ da demon-

strira svoju solidarnost. U

protekloj deceniji Moskva je

izazvala ratove u Gruziji i

Ukrajini, a vrijeme je možda

za otvaranje drugog fronta na

Balkanu.

Čekanasdugo

i vruće ljeto

naBalkanu

»

Piše:

JanušBUGAJSKI

BEČ

- PredsjednikSavjeta

EvropskeunijeDonaldTusk

rekao je jučeda jeBugarska

mnogouradilanapribliža-

vanjuZapadnogBalkana

Uniji i da jeuvjerenda ćeAu-

strijanastaviti timputem.

Bugarski premijerBojkoBori-

sov predao je juče predsjeda-

vanje njegovom austrijskom

kolegi Sebastijanu Kurcu na

Planaju, u prisustvu velikog

brojagrađanakoji suseokupi-

li nazajedničkompiknikupod

motom ,,PozdravEvropi“.

Kurc je na zajedničkoj konfe-

renciji za novinare kazao da je

Austrija ponosna i radosna što

odsjutrapreuzimapredsjeda-

vanjeEU.

- To je velika čast za nas, ali i

velikaodgovornost,iakopreu-

zimamo predsjedavanje u teš-

kommeđunarodnomokruže-

nju, koje imamo u ovom

trenutku - rekao je on ukazu-

jući na tenzije EU sa Rusijom,

ali i na stanjeUniji.

Onjeukazaoinavelikiizazovpo

EU sa Bregzitom, kada prva ze-

mljadobrovoljnonapuštaUniju.

- Želimo da budemo graditelji

mostova, da smanjimo tenzije

u EU, osiguramo da ona bude

snažna. Želimo da damo do-

prinos da EU bude ‘tanja’, je-

dinstvenija i fokusiranija - po-

ručio jeKurc.

On je ukazao da će Austrija

usmjeriti fokus na bezbjed-

nost jer je moto predsjedava-

nja ,,Evropa koja štiti“, sa ci-

ljem povećanja bezbjednosti,

ali i osiguravanja blagostanja.

-Možemobiti uspješni u tome

samo ako postoji saradnja

unutar EU- naglasio jeKurc.

Borisov je istakao da je neop-

hodno da se obezbijedi be-

zbjednost u EU, ističući da je

to moguće samo ako je Unija

jedinstvena.

On je rekao da Bugarska stoji

na raspolaganju Austriji to-

kom njenog predsjedavanja,

kao članica Trojke, dodajući

da je zbog kontinuiteta Sofija

stalno razmjenjivala informa-

cije sa Bečom tokom svog

predsjedavanja.

Tusk je kazao da EU u ovom

trenutkune bimogla biti ubo-

ljimrukama.

- Austrija je oduvijek bilamje-

sto susretanja istoka i zapada,

sjevera i juga, i svojimcentral-

nim položajem bila je uvijek

mjesto izgradnjemostova- re-

kao je Tusk i dodao da je uvje-

renda ćeKurc tokompredsje-

davanja Uniji nastaviti da

gradi temostove.

Kako je istakao, EUmora biti

ujedinjena po pitanju uspo-

stavljanja bezbjednosti i sta-

bilnosti.

- Želimo i stabilnost u svom

susjedstvu jer dobar susjed je

uvijekboljioddalekogprijate-

lja, posebnodanaskadanema-

mo mnogo dalekih prijatelja -

rekao jeTusk.

Austrija preuzela predsjedavanje EU i najavila ambicioznu agendu

Pridruživanje

ZapadnogBalkana

ostajeu fokusu

VAŠINGTON

- Američki predsjednik

Donald Tramp demantovao je da ima

namjeru da povuče SAD iz Svjetske trgo-

vinske organizacije, koju je u prošlosti

nazivao ,,nepravednom“.

- Ne planirampovlačenje - rekao je juče

Tramp novinarima. Demanti je iznio i

ministar inansija Stiven Mnučin.

- Nema novosti o tome. Neću upotrijebiti

naše omiljene riječi ‘lažne vijesti’, ali je

svakako pretjerivanje - rekao je Mnučin

za Foks njuz.

Vebsajt za političke informacije ,,Aksios“

(Axios) je naveo da su ljudi koji vode

razgovore s američkimpredsjednikom

rekli da je Tramp često govorio svojim

savjetnicima da hoće da SAD izađu iz

Svjetske trgovinske organizacije što bi

imalo ozbiljne posljedice pomeđunarod-

nu trgovinu.

Tramp redovno u javnosti kritikuje funk-

cionisanje STO.

- Kina, koja je velika ekonomska sila, u

okviru Svjetske trgovinske organizaci-

je smatra se zemljomu razvoju. Ona,

prema tome, ima ogromne prednosti,

posebno u odnosu na SAD - napisao je

Tramp na Tviteru 6. aprila i dodao da je

STO nepravedna prema SAD.

Tramp često kritikuje međunarodne

organizacije UN, NATO, kao i multilate-

ralne trgovinske sporazume. Više puta je

rekao da više voli bilateralne razgovore

odmultilateralnih.

Tramp:Neplanirampovlačenje

SAD ne izlazi iz Svjetske trgovinske organizacije

Predsjednik SAD Donald Tramp nije

jasno isključiomogućnost da SAD pri-

znaju rusko pripajanje Krima.

- Vidjećemo. Predsjednik Obama je

dozvolio da do toga dođe - rekao je

juče Tramp novinarima u predsjed-

ničkom avionu.

Rusija je pripojila Krim 2014, što su

SAD i EU snažno osudile.

Upitan o predstojećem samitu s

ruskimpredsjednikomVladimirom

Putinomu Helsinkiju, Tramp je rekao

da će njih dvojica razgovarati ,,o

svemu“.

- Ne želimo da se bilo komiješa u

naše izbore - rekao je Tramp i dodao

da će se razgovarati i o Ukrajini i Siriji.

„Obamadozvolio

Krim,vidjećemo...“

Želimo da budemo graditelji

mostova, da smanjimo tenzije

u EU, osiguramo da ona bude

snažna. Želimo da damo doprinos

da EU bude ‘tanja’, jedinstvenija i

fokusiranija - poručio je Kurc

Prevod:

Mr.J.

DonaldTusk i SebastijanKurc

DonaldTramp