Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 30. jun 2018.

Hronika

PODGORICA

–Bivši ko-

mandant srpske žandarme-

rijeBratislavDikić znao jeda

ćebiti neredauCrnoj Gori za

vrijemeparlamentarnih iz-

bora 2016. godine -može se

zaključiti iz jedneodporuka

koju je razmijenio sa izvje-

snimIvanomMilbridžom.

Tojejučekazaoglavnispecijal-

ni tužilac Milivoje Katnić u

podgoričkom Višem sudu na

suđenju optuženimza pokušaj

terorističkog napada na crno-

gorske institucijenadanparla-

mentarnihizbora2016.godine.

ŠTOSE SPREMALO

- Bratislave dobro jutro. Poslah

jedanmejl vezanozamobiliza-

ciju dijaspore. Nego dobih sad

neku indicijuda tukodvasmo-

že da bude neki karambol iz-

među 10. i 15. oktobra… Ne

znam tačno šta – navodi se u

poruci koju je Ivan Malbridž

poslao Dikiću koji mu odgova-

ra ,,Mislim da karambol može

biti u Crnoj Gori oko 16… biće

veliki protesti“ – navodi se u

Dikićevoj i Milbridževoj pre-

pisci.

TužilacKatnićkazao jeda se iz

ove komunikacije primjećuje

da je okrivljeni Dikić znao da

će biti velikih nereda u Crnoj

Gori oko16. oktobra jer, kako je

naveo, riječ karambol u kon-

tekstu u kojem je upotrijeblje-

na u toj komunikaciji može da

značisamojedno,atosuneredi

velikog obima, ,,odnosno u

konkretnomslučajurealizacija

kriminalnog plana upada u

SkupštinuCrneGore“.

- Primjećujem da u daljoj ko-

munikaciji sa istom osobom

okrivljeni Dikić na pominjanje

haosauCrnojGorinenegirada

će ga biti –kazao jeKatnić.

Analizirajući prepisku iz tele-

fona Dikića Tužilaštvo je pri-

mijetilo i njegovukomunikaci-

ju sa visokim zvaničnicima

Republike Srbije - premijerom

iministromunutrašnjihposlo-

va u to vrijeme.

- Njima se predstavljao kao

osoba koja bezrezervno podr-

žava njihovu politiku dok sa

druge strane iz komunikacija

saDejanomŠmigićem,Ivanom

Milbridžom i Vukom Jovano-

vićem jasno se vidi da je Dikić

protivnik premijera Republike

Srbije što govori da je Dikić

spreman da učestvuje u pro-

mjenama vlasti – primijetio je

Katnić.

Pred sudskim vijećem Suzane

Mugoše predočena je i poruka

koju je Dikić poslao premijeru

Srbije.

OVUČIĆU

-Predsjedničemojdobri,svaka

čast za izjavu i odgovornost za

rušenje objekata. Vjerujte ima

puno lažnih stvari koje vam se

predstavljajukao istina i ja sam

to ličnoosetioaliBogvidi.Veli-

ki ste čovjek i to ste opet doka-

zali. Ne dozvolite bezakonje

prema nemoćnima ali vi znate

današnaroduvijekstaneuzžr-

tvu. Svako dobro, ne želim da

vas opterećujem. Spreman

sam nešto da radim i pomo-

gnem.Čekampoziv–navodise

u poruci koju je Dikić 8. juna

2016. godine poslao tadašnjem

premijeru Srbije Aleksandru

Vučiću.

Četirimjeseca kasnije, Vuk Jo-

vanović u poruci Dikiću poru-

čuje da će ,,ovaj izdajnik (Alek-

sandar Vučić) dovoditi koga

hoće kada narod „ćuti“, na šta

mu Dikić odgovara ,,Doći će

vrijemekadaćenarodnaplatiti

sve izdajnicima jer se istorija

uvjekponavlja“.

PoštomuJovanovićpojašnjava

daVučić uNiš planira da dove-

de,,pobratimaRamu”dasedo-

govore oko puta, Dikić konsta-

tuje ,,da će se oni dogovoriti

okomnogočegajoš“i,,danaža-

lost ništa nije ukorist Srbije“.

Glavni specijalni tužilac juče je

ukazao da podaci iz telefona

okrivljenog Dikića ukazuju da

je u periodu koji se tretira kao

krivično pravni događaj imao

intenzivnu komunikaciju sa

osobama koje je trebalo da bu-

du uključene u organizaciju

protesta 2016. godine.

Katnić je podsjetio da je Dikić

sa svjedokom saradnikom Sa-

šomSinđelićembio u komuni-

kaciji od 1. januara 2016. godi-

ne i da se iz te poruke ali i

kasnijih komunikacija može

uvidjeti njihov prisanodnos.

LAŽNA IMENA

Glavni specijalni tužilac je

ocjenio i da je Dikić za vrijeme

svog boravka uCrnoj Gori uoči

izborahtiodaprikrijekomuni-

kaciju sa Sinđelićem tako što

mu je u tom periodu prvi put

pomeno ime ,,Nikola“ dajući

mu istovremeno broj telefona

druge osobe.

- Dikić je 15. oktobra 2016. go-

dine u večernjimčasovima po-

slao poruku da se ,,Nikola na-

ljutio jer nema telefon“ što

dodatno ukazuje na konspira-

tivnost kojoj su težili Dikić i

Sinđelić –kazao jeKatnić.

Prema ocjeni Tužilaštva foto-

grafije koje je Dikić napravio

ispred Skupštine Crne Gore,

Vlade, i zgrade opštine, gdje su

uprvomplanuulazi u te objek-

te, ne predstavljaju fotografije

koje bi napravio neki turista

već osoba koja ima tačno defi-

nisanplandjelovanja.

POMOĆRUSIJI

Glavni specijalni tužilac ocije-

niojedasekomunikacijaizme-

đu Srpskog vuka (Sinđelića) i

Odeskog partizana (osoba ru-

ske nacionalnosti) u period od

18. jula do 19. septembra 2016.

godine svodi na pomoć u pru-

žanju informacija ruskoj strani

a vezano za sukobuUkrajni.

- Iz poruka je jasno da srpski

vuk (Sinđelić) pomažeRusima

tako što je otišaokodpredsjed-

nika neke kompanije u Srbiji

koja izvozi oružje u Ukrajnu,

kako bi ga spriječio u tome –

kazao jeKatnić.

On smatra da Sinđelić ne na-

stoji da samtrgujeoružjemveć

kao što je saopštio Odeskom

partizanu pokušava tu trgovi-

nuda raskrinka.

Prema ocjeni Katnića, Sinđelić

pomaže Rusima tako što iden-

tifikujeosobezakojesmatrada

su im neprijatelji što govori

Odeskompartizanu.

- Radi se o Vjencislavu Bujiću,

Bratislavu Živkoviću, Pavelu

Černevu, Dodenku, izvjesnom

Kvačkovu. Primjećujemda sve

informacije koje je saopštavao

srpskivuktražidaseproslijede

u Moskvu, pogotovo one koje

se tiču oružja i fašista – obja-

snio jeKatnić.

ULOGA

Tužilac Saša Čađenović je iz

komunikacija Branke Milić

primijetio da je ona pozivala

ljude da dođu i učestvuju u

istorijskomdogađaju, potpisu-

jući sekaopripadnikčetničkog

pokreta. Dodaje i da je Milić

pravila fotografije Tužilaštva i

njemačke ambasade, te da to

nisu fotografije turističkog ka-

raktera već namjenski fotogra-

fisane.

Čađenović jedodaodapodaci i

prepiske iz telefona okrivlje-

nih pokazuju da je postojala

komunikacija između više

njih, što pokazuje namjeru da

dođu uCrnuGoru i da se oma-

sovi taj put.

Sa druge strane, odbrana optu-

ženih juče je navela da smatra

da je oštećena jer je tužiocima

dva puta data prilika da se izja-

sneo telefonskimkomunikaci-

jamoptuženihkoje suprikaza-

ne ranije tokom dokaznog

postupka.

Smatrajuda jeTužilaštvo isko-

ristilo priliku, pa je umjesto

osvrta na komunikaciju, dalo

završnu riječ.

Advokat Dušan Radosavljević

smatra da se tužioci ponašaju

kao branioci Sinđelića.

Advokat DraženMedojević je

zaključio da u skajp prepisci

naloga ,,srpski vukovi“ i ,,odet-

ski partisan“ niko ne pominje

CrnuGoru.

I advokat Jugoslav Krpović

imao je primjedbe na, kako ka-

ža,dvostrukearšinezaadvoka-

te i tužioce.

- Ovdje je danas tužiocima

omogućenodapogledaju slike,

što je meni juče zabranjeno -

kazao jeKrpović.

Sljedeće suđenje zakazano je

za 6. jul.

B.R.

PODGORICA

–DaniluRa-

kočevićuodređen jepritvor

zbogkrivičnogdjelanedo-

zvoljenodržanjeoružja i ek-

splozivnihmaterija. Odlu-

komsudije za istrage

Osnovnog sudaMarkoBo-

ljevićkoji se tereti za isto

krivičnodjelopušten jeda se

brani sa slobode.

Sudija za istrage Zoran Rado-

vić u obrazloženju odluke na-

veo jeda jeRakočevićupritvor

određen zbog opasnosti od

ponavljanjadjela jer jepovrat-

nik.BoljevićiRakočevićuhap-

šeni su u srijedu na Zabjelu

kada je Interventna jedinica

Centra bezbjednosti Podgori-

ca, u Ulici kralja Nikole, kon-

trolisala vozilo za čijimuprav-

ljačem je bio Boljević, a na

mjestu suvozačaRakočević. U

„fiatu“ jepronađenja improvi-

zovana eksplozivna naprava

velike razornemoći.

M. L.

PODGORICA

–Viši sudpotvrdio jeoptužnicu

protivVeselinaVatraljeva izPodgorice zbog

sumnjeda je 12.martapokušaou svomstanu

daubije sugrađaninaDejanaUskokovića.

Premanavodimaoptužnice,Vatraljevjeustanuu

kojemživi, saumišljajempokušaodaubijeUsko-

kovića, nanijevšimu tešku tjelesnupovredu.

Nakon povređivanja Uskokovića, inspektori su u

dijelugradaPrekoMorače legitimisaliVatraljeva

kodkojeg supretresompronašli nož koji se, kako

se sumnja, koristioukrivičnomdjelu.

- Na osnovu kriminalističke obrade sumnja se da

je V. V. u svom stanu u Podgorici, nakon kraćeg

verbalnog i fizičkog konflikta, D. U. nožemnanio

ubodnu ranu u predjelu grudnog koša - saopštili

su ranije iz policije.

M. L.

PODGORICA

- Žena iz Polj-

ske poginula je juče u saobra-

ćajnomudesu na graničnom

prelazu Deleuša između BiH i

Crne Gore, na području opšti-

ne Bileća. Njen suprug i dvoje

djece povrijeđeni su i njima je

pomoć ukazana u bolnici u

Trebinju.

Prema nezvaničnim informa-

cijama agencije Srna, Poljaki-

nja je stradala kada je udario

kamion nakon što je izašla iz

automobila kojim je putovala

saporodicom.

C.H.

BAR

–Barskapolicijau istra-

zi ubistva četrdesetpetogo-

dišnjegVasaDelibašićauzela

je izjaveodnjegovihprijate-

ljakakobi eventualnodošla

do tragakoji bi impomogaou

rasvjetljavanjuzločina.

Istražitelji su, premanezvanič-

nim saznanjima Pobjede, u za-

paljenom vozilu osim dva pi-

štolja pronašli i predmete koje

su poslali u Forenzički centar

na vještačenje, a takođe mogu

doprinijeti u istrazi.

Inspektori su juče pregledali i

snimke sa kamera koje su zabi-

lježile kretanje egzekutora.

Delibašić je likvidiran u četvr-

tak oko 12.50 u centru Bara, u

Makedonskomnaselju, u blizi-

ni košarkaških terena.

C.H.

SUĐENJEZAPOKUŠAJTERORIZMA:

Tužioci analizirali komunikaciju bivšeg šefa

srpske žandarmerije koju je imao uoči 16. oktobra

Katnić: Dikić jeznaodaće

biti neredauCrnoj Gori

Optuženi

ostajuu

pritvoru

Sutkinja Suzana Mugoša

odbila je prijedlog da

se Bratislavu Dikiću,

Srboljubu Đorđeviću i

Draganu Maksiću ukine

pritvor s obziromda je

odbrana isti prijedlog

uputila vanraspravnom

Vijeću Višeg suda koje

će o tome odlučivati u

nekoliko narednih dana.

Advokat Dejan Klikovac

kazao je da na insistira-

nje svog branjenika Mila-

na Dušića nije tražio da

se njemu ukine pritvor

jer u Istražnom zatvo-

ru ovaj optuženi ima

adekvatnumedicinsku

pomoć i terapiju koju bi

teško imao napolju.

Saobraćajni udes

između BiH i Crne Gore

Poljakinju

usmrtio

kamion

Policija traga za ubicama

Vasa Delibašića

Uzapaljenom

voziluosim

oružjanađeni

jošneki tragovi

Kotor:

Poginula

žena

Samjestaubistva

Osumnjičene za nedozvoljeno držanje oružja saslušao sudija za istrage Potvrđena optužnica protiv Veselina Vatraljeva

Rakočevićupritvor,

Boljevićna slobodi

Podgoričaninuskoropred

sudomzbogpokušajaubistva

Osnovni sud

Viši sud

BratislavDikićusudnici

KOTOR–

Pedesettrogodišnja

Gospava Otović iz Herceg

Novog poginula je u saobraćaj-

non nesreći koja se dogodila

sinoć oko 20.20 časova na putu

Risan -Kotor. Do nesreće je

došlo kada je, iz još neutvrđenih

raloga, vozilo u kojem se nalazi-

la Otović sletjelo umore.

C. H.