Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 30. jun 2018.

Društvo

Skandalozno obrazloženje uredništva Vijesti zašto su targetirali novinarke Dnevnih novina

Vijesti su objavile tekst na osnovu trača o navodnom razgovoru u redakciji

Dnevnih novina optužujući Pajović i Jerkov da su opravdale napad na novinarku

Vijesti Oliveru Lakić, na koju je pucano 9. maja, ispred zgrade u kojoj živi u

Podgorici. Lakić je lakše ranjena u nogu, a napadač do danas nije identi kovan

PODGORICA

–Zaštoni-

smoprijeobjavljivanja

člankakontaktirali žali-

lje?Da smo ihpozvali, po-

stojala jemogućnost, da

seonašoj temi objavepri-

čena televizijama i porta-

limakoji sudiopropagan-

dne režimskemašinerije,

gdjebi iskrivili činjenice i

suštinuonoga što jepri-

javljeno i što smoobjavili i

onoga što jebiocilj članka

– stav jeuredništvaVije-

sti koji sunaveli uodgo-

voruna žalbunovinarki

Dnevnihnovinakoje su

16.maja targetirali na

skandaloznoj naslovnici,

sanaslovom„Trebalo jeu

glavu“, kaoosobekojene-

štoznajuooružanomna-

padunanovinarkuVijesti

OliveruLakić, spočitava-

jući imi da suopravdale

ovaj napad.

Uredništvo je dalje navelo

kako se sjutradan i dogodi-

lo to što su sumnjali?!

OBRAZLOŽENJE

Ombudsmanka Vijesti Pau-

la Petričević djelimično je

uvažila žalbu urednice u

Dnevnim novinama Nataše

Pajović i novinarkeKristine

Jerkov i ocijenilada jedošlo

dokršenjasmjernice1.2Ko-

deksa novinara i novinarki

CrneGoretimeštonijekon-

sultovana „druga strana“ u

tekstu „Trebalo je u glavu“.

Petričević je ocijenila da je

objavljivanje ovakvog tek-

sta rezultiralo necjelovitim

i jednostranim izvještava-

njem.

Vijesti su objavile tekst na

osnovu trača o navodnomraz-

govoru u redakciji Dnevnih

novina optužujući Pajović i

Jerkov da su opravdale napad

na novinarku Vijesti Oliveru

Lakić, nakoju

jepucano9.ma

-

ja, ispred zgrade u kojoj živi u

Podgorici.Lakićjelakšeranje-

na u nogu, a napadač do danas

nije identifikovan.

U tom tekstu, koji je „nosio“

naslovnicuikojije,poredosta-

log, ilustrovan fotografijama

Pajović i Jerkov, Vijesti tvrde

kako je jednaodnjih, navodno,

reklada jeLakić trebalopucati

u glavu?!

- Iako je, u cjelini uzev, iz tek-

sta jasno da je riječ o informa-

cijama dobijenim od jednog

izvora, svjedokarazgovorako-

ji se odvijao u redakciji Dnev-

nih novina, u prvoj rečenici

teksta se kao činjenica iznosi

da novinarke o kojima je u

članku riječ opravdavaju na-

padna koleginicuLakić. Ovim

jeprekršenonačelo2,smjerni-

ca 2.1 koja se odnosi na obave-

zu razlikovanja činjenica od

komentara – istakla jePetriče-

vić.

Načelo 2 obavezuje novinare

da glasine i pretpostavke mo-

raju nedvosmisleno označiti

kao takve i razlikovati komen-

tare od činjenica.

Petričević, međutim, smatra

da cilj objavljivanja ovakvog

teksta „nije bila povreda do-

stojanstva i ugleda“ Pajović i

Jerkov, „već objavljivanje in-

formacija od javnog interesa,

pa tako nije došlo do kršenja

smjernice 1.1 Opšti standardi

Kodeksa novinara i novinarki

na koje u žalbi upućuju“?!

Pajović i Jerkovsuužalbi ista-

kle da ih niko iz Vijesti nije

kontaktirao kako bi provjerili

informaciju, već da je „na

osnovukuloarskih,kafanskih,

neprovjerenih priča“ objav-

ljen tekst kojim je ugrožena

njihova reputacija, lični i pro-

fesionalni integritet i bezbi-

jednost.

UredništvoVijesti odgovorilo

je Petričević kako su uredno,

narednogdana,kakotonalaže

zakonsko i etičko pravo na

ispravku ili odgovor, objavili

reagovanje novinarki?!

OPTUŽBE

Istakli su i kako je suština

članka to da je Olivera Lakić

prijavila Tužilaštvu saznanja

za koja ima dokaze.

- Tražeći da se ispita da li Paj-

ović i Jerkov znajuneštoona-

padu na nju, kako jedna od

njih navodno zna „da je (La-

kić) pucala u sebe u dogovoru

s nekim“, i zašto opravdavaju

napad na nju, a jedna tvrdi da

je „trebalo u glavu a ne u no-

gu“.Lakićnijeprijavila, niti su

Vijesti objavile druga sazna-

njana istu temu, već suprijav-

ljene i objavljene samo one za

kojepostojedokazi – izjašnje-

nje jeuredništvaovogdnevni-

ka.

U dopisu se navodi da „ured-

ništvo insistira na tome da ni-

jesu objavljene 'neosnovane

optužbe na račundrugih'.

- Lakić je za svoje tvrdnje u

prijavi dostavila dokaze koje

ima,pokojimaTužilaštvopo-

stupa, štoznači da jenaosno-

vu tih dokaza utvrdilo da po-

stoji osnov sumnje da su

žalilje rekle to za šta ih je La-

kićprijavila. (...)Cilj objavlje-

nih osnovanih optužbi u

članku nije „da ugrozi repu-

taciju tih osoba“, već da poč-

ne javno demaskiranje orga-

nizovanih priča da su gotovo

sve napade na svoju redakci-

ju, ljude i imovinu, Vijesti sa-

me režirale kako bi se pred-

stavile žrtvom ili naudile

vlasti ili jednomnjenomdije-

lu.Dodatno, uredništvojeza-

htijevalo i da se kao sastavni

dio odgovora tretira i stav

urednika objavljen u tekstu

'Zašto ne pišemHanu?' – na-

vela je Petričević odgovor

uredništva Vijesti, u dopisu

dostavljenom novinarkama

Dnevnihnovina.

Ombudsmanka Vijesti ocije-

nila je da je povrijeđeno na-

čelo1, smjernica 1.2Kodeksa,

ističući da je „došlo do necje-

lovitog i jednostranog izvje-

štavanja o izuzetno važnoj

temi kojuvalja tretirati sapo-

sebnom pažnjom i uz pošto-

vanje najviših etičkih stan-

darda“.

Nakonskandaloznogtekstau

Vijestima,glavnaiodgovorna

urednica Dnevnih novina

uputilajeotvorenopismoko-

mesaru Evropske unije za

proširenje i susjedsku politi-

ku Johanesu Hanu, izrazivši

očekivanje da će on, „kao

osvjedočeniboraczaslobodu

medija i njihovu profesiona-

lizaciju“ javno osuditi ovaj

medijski atak i pokazati

iskrenu zabrinutost za novi-

narke ovog lista i osuditi ne-

profesionalno ponašanje ko-

jeurušavaličniiprofesionalni

integritet i dovodi uopasnost

njihovu bezbjednost nakon

što su senašlenameti Vijesti.

Umjesto Hana, odgovor je

uputio njegov saradnik, i to

tek nakon što je Šofranac

uputila još jedno pismo, a u

šturom odgovoru je navede-

no da će Evropska unija na-

stavitidapratistanjeuoblasti

medija u Crnoj Gori, „u kon-

tekstu pristupnih pregovora,

naročito u pogledu stvaranja

povoljnogokruženjaodstrane

vlastizasloboduizražavanja,a

sve na osnovama transparen-

tnostimedijskog finansiranja i

vlasništva, integriteta i plura-

lizma,kaoiuzprimjenupoliti-

ke nulte tolerancije kada je ri-

ječ o prijetnjama i napadima

nabilokojegnovinara, uzobe-

zbjeđivanjeda svimediji budu

zaštićeni od nepotrebnog uti-

caja i političkog pritiska“.

Naglasili su i dasu„nezavisni,

pluralistički i snažni mediji

kamentemeljacbilokojegde-

mokratskog društva“.

Kristina Jerkov, takođe, je

uputila otvoreno pismo na 15

domaćih i evropskih adresa,

tražeći zaštituzbogsmišljene

laži Vijesti, zbog čega je po-

stalameta.

Tužilaštvoje,poprijaviOlive-

re Lakić, saslušalo Natašu

Pajović.

Novinarska i ostala medijska

udruženjaostalasunijemana

skandaloznuobjavuVijesti.

K.K.

Iskoristili ihdapokažuda

su lažnepričeda režiraju

napadena svoje ljude?!

PaulaPetričević

UAZLP održano predavanje novinarima o zaštiti podataka

Djecažrtvekrivičnihdjelane

trebadabuduužiži javnosti

PODGORICA

–Mediji u trci

za informacijomi borbi za tr-

žište čestonamjerno ili nena-

mjernokršepravamaloljet-

nika tako štootkrivajunjihov

identitet, tena taj način

ugrožavajunjihovubuduć-

nost –kazala je rukovodilac

zapredmete i prigovoreu

Agenciji za zaštitu ličnihpo-

dataka i slobodanpristup in-

fomacijamaMirjanaVolkov.

Ona je na radionici o izvješta-

vanju o posebnim kategorija-

ma ličnih podataka i maloljet-

nicima apelovala na medije da

vode računa o obimu ličnih

podataka koje objavljuju, kao i

Volkov je podsjetila da je od 25. maja na snazi Opšta uredba

Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) kojom je na

strožiji način regulisana zaštita građana prilikomobrade ličnih

podataka i slobodan protok takvih informacija.

Prema njenim riječima, i naša zemlja iako još nije članica EU

moraće da prilagodi Zakon o zaštiti ličnih podataka.

Volkov je kazala da je krajemprošle godine formirana radna

grupa koja radi na izmjenama.

- Kao ključne novine koje su u opštoj uredbi odnose se na to

da će autoriteti koji se bave zaštitom ličnih podataka imati

mogućnost da izriču kaznenumjeru. Agencija nije do sada

imala mogućnost da izriče novčanu kaznu već je samo pod-

nosila zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka Sudu za

prekrašje – kazala je Volkov, dodajući da je timdokumentom

predviđeno da subjekti koji obrađuju podatke imaju službenika

koji se konkretno bavi zaštitompodataka.

Agencijaćeimatimogućnost

izricanjanovčanihkazni?

da sprovode takozvane testove

štetnosti.

-Prijenegoštonekainformaci-

ja ili fotografijabudeobjav-

ljena mediji bi trebalo da

procijenekakveposljedice

tomože imati za neku oso-

buposebno dijete. Djeca ne

bi trebalo da budu u

žiži interesovanja i

na naslovnim stra-

nama u situacija-

ma kada su žr-

tve krivičnih

djela ili nekih

nesrećnihpo-

rodičnih pri-

lika – navela

jeVolkov.

Prema njenim riječima, AZLP

oddecembraprošlegodine, ni-

je imala inicijative za zaštitu

prava zbog tekstova u me-

dijima.

Volkov je navela da su u

Agenciji razmatrali

predmet koji se odnosi

na iznošenje poda-

taka iz Centra za

socijalni rad u

slučaju Marija-

ne Bogavac či-

ja je dvoipo-

g o d i š n j a

djevojčica

preminula.

Iz AZLP su

kazali da suu

tomslučajudonijeli rješenjepo

kojem je podgorički Centar za

socijalni rad prekršio Zakon o

zaštitipodatkaoličnostikadaje

u januaru izniou javnosti infor-

macije koje je socijalne usluge

koristila majka djevojčice.

Agencijajetadadonijelanared-

bu da Centar obezbijedi mjere

zaštite ličnihpodataka korisni-

ka usluga od javnog objavljiva-

nja i svake druge zloupotrebe.

Volkov je podsjetila i da Zakon

o zaštiti podataka o ličnosti

propisuje podatke koji se od-

nose na rasno ili etičko porije-

klo,političkomišljenje,vjersko

i filozofsko uvjerenje, članstvo

u sindikalnim organizacijama,

kao i podaci koji se odnose na

zdravstvenostanjeiliseksulani

život.

-Tosukategorijekodkojihtre-

ba posebna pažnja da se obrati

bez obzira što novinarstvo teži

senzacionalizmu u smislu da

sepravitrkameđumedijimako

će prvi dobiti neku informaci-

ju, ko će je prvi objaviti i staviti

ime i prezime – kazala je Vol-

kov.

Sl.R.

MirjanaVolkov