Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 30. jun 2018.

Društvo

nije pečatirao objekat, uz

pojašnjenje da to nije mogao

da učini zato što u rješenju

o proglašenju za kuturno

dobro nijesu precizirane

zaštićene granice Mana-

stira Dajbabe, iz Uprave su

saopštili kako smatraju da je

u ovom slučaju učinjen pro-

pust. Rekli su da je, dok se ne

izmijeni rješenje, jasno da je

prostor oko ovog kulturnog

dobra svakako pod zaštitom,

te da je inspektor mogao da

reaguje. Sa tim stavom se,

ipak, inspektor nije saglasio,

jer je ponovio da u rješenju

mora biti jasno precizirano

da je prostor na kome se

gradi ilegalni objekat pored

Manastita neodvojivi dio kul-

turnog dobra.

Mitropolit Crnogorske pravo-

slavne crkve Mihailo negodo-

vao je, takođe, što inspektor

Uprave za inspekcijske

poslove nije mogao da utvrdi

da je utvrđenom ilegalnom

gradnjomugrožen Manastir

kao zaštićeno kulturno dobro.

To je, kako je kazao, skanda-

loznan i sramotan zaključak,

koji pokazuje da je Srpska

crkva sila koja je nametnula

crkveno-političku hegemoniju

Crnoj Gori.

Crnogorski pokret nedavno je

podnio Osnovnomdržavnom

tužilaštvu krivičnu prijavu

protiv Srpske pravoslavne

crkve Mitropolije crnogor-

sko-primorske zbog krivičnih

djela zloupotreba službenog

položaja, devastacija i prisva-

janje kulturnoga dobra.

N. ĐURĐEVAC

PODGORICA

–DrBrani-

slavRadulović izabran je ju-

če jednoglasnozapredsjed-

nikaUdruženjapravnika

CrneGore, na izbornoj

Skupštini tog tijela.

Radulović je glavni i odgovor-

ni urednik časopisa Pravni

zbornik, član je Senata Držav-

ne revizorske institucije i pre-

davač na Univerzitetu Medi-

teran.

Kazao je da mu je čast što će

obavljati funkciju predsjedni-

ka Udruženja koje je, kako je

naglasio, nezavisno od svih

uticaja.

OBAVEZE

- Udruženje pravnika Crne

Gore je reprezent svih pravni-

ka u našoj državi i ponosan

samnato–naglasiojeRadulo-

vić, uznajavuda ćeuskorobiti

izabrana nova redakcija Prav-

nog zbornika.

Istakao jeda ćeuprvi plansta-

vitipravnustrukuuodnosuna

sveostalo i dodaoda imjeoba-

veza da obnove nagradu „Mi-

jat Šuković“ koju će dodatno

afirmisati.

Ministar pravde Zoran Pažin

rekao je da jeUdruženje prav-

nika uvijek znalo da odgovori

izazovima vremena.

- Pravo je volja za pravdom, a

pravnik kada izgubi volju za

pravdomništamuvišenepreo-

staje. U proteklih 11 godina

imamosamokontureonogašto

trebadabudevladavinapravau

Crnoj Gori i te konture mora-

modaispunimostvarnimidje-

lotvornim sadržajem. Uvjeren

samda ovo udruženje ima po-

tencijala da da odgovore ovom

društvu–rekao jePažin.

On jekazaodacrnogorskueti-

ku obilježavaju sloboda, čast i

pravda i dasve te tri riječi staju

u ljudskodostojanstvo.

Dekan Pravnog fakulteta Uni-

verziteta Crne Gore Velimir

Rakočević kazao je da mu je

čast što govori na tako važnoj

Skupštini jer je fakultet na či-

jemječelu„najveća institucija

pravnog znanja“.

ZAJEDNIČKI CILJ

- Imamo zajednički cilj da ja-

čamo pravni sistem i poredak

CrneGore. Za nas je zajednič-

ko da radimo na onome što je

dobro i pravično i da potvrdi-

mo načelo zakonitosti kao ba-

ze legitimiteta i legaliteta.

Pravda za sve je ključna, a dr-

žavni fakultet preduzima u

tom smislu brojne ativnosti

kako bi edukovao kadrove ne

samo za crnogorski pravni si-

sitem, već školujemopravnike

za budućnost. Naši studenti i

profesoridokazalisusenanaj-

prestižnijoj svjetskoj i evrop-

skoj pozorinici – rekao je Ra-

kočević.

Predsjednik Senata Udruže-

nja pravnika CrneGore Rado-

mir Prelević rekao je da je to

tijelo od osnivanja forum i

adresa koji unapređujupravni

sistem.

- U centru smo svih zbivanaja

u smislu prava. Posebnu vri-

jednost Udruženu daje časo-

pis Pravni zbornik, jer je to

najstariji pravni časopis u na-

šoj državi –podsjetio je on.

Za predsjednika Skupštine

Udruženja pravnika Crne Go-

re imenovan je dr Mladen

Vukčević, dok je za potpred-

sjednicu izabrana dr Snežana

Miladinović.

Članovi radnog predsjedniš-

tva Skupštine su dr Radomir

Prelević, dr Nikola Dožić, mr

JadrankaVojinović imrDenis

Vukotić.

Potpredsjednici Udruženja su

Desanka Lopičić, drMaja Ko-

stić-Mandić, Šućko Baković i

Mr Sergej Sekulović.

Izabran je i upravni odbor tog

tijela koji čine dr Vesna Simo-

vić-Zvicer, mr Vlado Dedović,

mr Bojan Božović, dr Gordana

Paović–Jeknić, Pavle Radova-

novićiAnaStanković-Mugoša.

U Senatu su dr Radomir Prele-

vić, dr Čedomir Bogićević, dr

Ivana Jelić, Stanko Marić, mr

EmilijaDurutović,ZoranPažin,

dr Zoran Rašović, AntonMar-

kić i drDraženCerović.

K.J.

PODGORICA

-Crnogorski

elektrodistributivni sistemi

ove godinedodijelio jevri-

jednedonacijeKliničkom

centru i Vaterpolo i plivač-

komsavezuCrneGore.

Kako je saopšteno iz ove kom-

panije, za realizaciju bebi

frendli programa odjeljenju

na Klinici za ginekologiju i

akušerstvoCEDISjeopredije-

lio 30.000 eura.

- Zahvaljujući ovoj vrijednoj

donaciji Kliničkom centru,

konačnoćemoimatibebifren-

dli odjeljenje što je svjetski

standard u oblasti akušerstva.

Bebi frendli znači da je majka

24 sata uz svoje dijete i da ap-

solutno može u svakom tre-

nutku da zna šta se dešava sa

njenombebom. Neću ni govo-

riti koliko je sve toznačajnoza

zdrav razvoj tek rođenog dje-

teta. CEDIS je ovim pokazao

kolika je zaista njegova briga

zanašenajmlađekao i društvo

u cjelini - kazala je direktorka

KCCGZoricaKovačević.

Direktor CEDIS-a Zoran Đu-

kanović kazao je da je zaokru-

žena još jednu godina rada i

postojanja i da se kompanija

već izdvojila po društvenoj

odgovornosti naročito u pro-

jektima vezanim za sport, ob-

razovanje kao i zdravlje naj-

mlađihčlanovanašegdruštva.

IzCEDIS-a sunaveli da suVa-

terpolo i plivačkom savezu

sponzorstvomod25.000eura,

dali podršku kao važan pod-

strekkaostvarivanjujošboljih

sportskih rezultata.

Na prigodnoj svečanosti dodi-

jeljene su nagrade radnicima

koji su se zalaganjem, umije-

ćem,rezultatimaikolegijalno-

šću izdvojili u 2017. godini. Za

najboljeg radnika CEDIS-a

izabran je Vojislav Vukadino-

vić, glavni inženjer za vođenje

projekatadokjemenađžergo-

dine inženjer Ivan Brajović,

šefslužbeodržavanjatrafosta-

nica 35/x i kablova.

Sl.R.

PODGORICA

- Lijek pro-

tiv tuberkuloze ,,izonija-

zid“ kojeg nema više od

mjesec trebalo bi da stigne

početkom naredne sedmi-

ce – kazali su Pobjedi iz

Montefarma.

DirektoricaSpecijalnebol-

nice za plućne bolesti „Dr

JovanBulajić“uBrezoviku

dr Gordana Reljić, ranije je

za Pobjedu kazala da upr-

kosnestašici pacijenti nije-

su ugroženi, te da im do

dolaska ovog lijeka daju

zamjenu.

- ,,Izonijazid“ nam najviše

odgovara jer je vrlo efika-

san i brzo djeluje, ali paci-

jenti ni na koji način nijesu

ugroženi zato što postoje

zamjene. Ipak, nama je cilj

da zaista što prije nabavi-

mo baš ovaj lijek i Monte-

farm je na sebe preuzeo

obavezu da to učini - rekla

je ranijeReljić.

Sl.R.

„Divlji“ objekat udvorištuManastiraDajbabe

Czbog

žni čekaju

objekta

Na Izbornoj skupštini Udruženja pravnika imenovano novo rukovodstvo

Obnovićenagradu

„Mijat Šuković“

Uproteklih 11 godina imamo samo konture

onoga što treba da bude vladavina prava u

Crnoj Gori i te konturemoramo da ispunimo

stvarnim i djelotvornimsadržajem – rekao je

ministar pravde Zoran Pažin

CILJ JAČANJEPRAVNOG

PORETKA:

Sa Izborne

skupštineUdruženjapravnika

Vrijedne donacije povodomdruge godišnjice CEDIS-a

ZoranĐukanović i ZoricaKovačević

BolnicauBrezoviku

Kliničkom30.000eura

zabebi frendli program

Lijekprotiv

tuberkuloze

stiženaredne

sedmice

nicima počeće da se primjenjuje od sjutra

izacijaadministracije

gorije i izmjena uslova za vr-

š e n j e po s l ov a u s v im

kategorijama i uvođenje

kompentencija po ugledu na

pozitivne evropske prakse

neke od najznačajnijih novi-

na.

- Umjesto internog oglasa

unutar državnog organa i in-

ternog oglasa između držav-

nih organa, novi Zakon sada

poznaje samo interni oglas,

što će doprinijeti jačoj kon-

kurentnosti pri zapošljava-

nju i većoj mobilnosti zapo-

slenih - piše u saopštenju.

Na taj način je, kako su obja-

snili iz Ministarstva, skraće-

na procedura zapošljavanja,

pa će za popunu radnogmje-

sta biti potrebno manje vre-

mena.

Iz Vladinog resora su kazali

da će postupak selekcije za

rad u državnim organima

obuhvatati provjeru znanja,

vještina, sposobnosti i kom-

petencija, u zavisnosti od ka-

tegorije, što za rezultat treba

da ima izbor najkompeten-

tnijihkadrova.

- Odluku o izboru uministar-

stvima donosiće osoba iz ka-

tegorije visoki rukovodni ka-

dar u kojoj se vrši popuna

radnogmjesta,inatajnačinse

obezbjeđuje veća profesiona-

lizacija i povećanje efikasno-

sti aparata državne uprave -

saopšteno je izMinistarstva.

Kakosunaveli, novimzakon-

skim rješenjima biće pojed-

nostavljenja procedura i

smanjeni troškovi kandidati-

ma koji apliciraju za radudr-

žavnimorganima,jerćeuvje-

r e n j e o z d r av s t v e n o j

sposobnosti dostavljati samo

izabrani kandidat.

IzMinistarstvasuistaklidaje

posebna novina uspostavlja-

nje adekvatnog sistema na-

građivanja i napredovanja u

službi koji će biti povezan sa

sistemomza ocjenjivanje.

- Državni službenici će se

ocjenjivatiuskladusaizmije-

njenim kriterijumima, a do-

datnojeojačanaodgovornost

službenika za povrede služ-

bene dužnosti, kao i razlozi

za prestanak radnog odnosa

po sili zakona - precizira se u

saopšenju.

Kakosunaveli,novazakonska

rješenja dobila su pozitivne

ocjeneuIzvještajuonapretku

Evropske komisije.

Sl.R.