Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 30. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

- Presuda

Evropskog suda za ljudska

pravau slučaju ,,Dejli pres i

Željko Ivanovićprotivdrža-

ve“upozorenje jedapravo

na slobodu izražavanjanije

apsolutno i da senjegovim

ostvarivanjemne smijukrši-

ti drugaprava garantovana

Konvencijomo ljudskim

pravima–ocijenjeno je iz

Demokratskepartije socija-

lista.

Oni smatrajudaodlukaSudau

Strazburu, kojom je država

dobila ovaj spor, predstavlja

potvrdu profesionalnosti cr-

nogorskih sudova.

DISKREDITACIJA

Sud je, kako su kazali, utvrdio

da djelovi novinarskih teksto-

va objavljenih u dnevnim no-

vinama Vijesti, kojim se pred-

sjednik Crne Gore Milo

Đukanović, na brutalan način

optužuje za izvršenje teških

krivičnihdijela, nijesunikakvi

vrijednosni sudovi.

-Tinavodinijesuprovjeravani

ni dokazani, a njihov cilj je da

diskreditujunesamoĐukano-

vića, već i njegovu porodicu -

navodi se u saopštenjuDPS-a.

Evropski sud, kako su naveli,

smatra da su optužbe u tekstu

objavljenom u Vijestima bile

ozbiljne,adapodnosiocipred-

stavke, Željko Ivanović i Dejli

pres nijesu ničim te navode

potkrijepili.

- Nadamo se da će ta presuda

Evropskog suda za ljudska

prava doprinijeti uspostavlja-

nju i poštovanju standarda

profesionalnog novinarstva i

da će stav da se prava drugih

ljudi ne smiju kršiti pod izgo-

vorom da se radi o slobodi iz-

ražavanja postati temeljni

princip rada medija u Crnoj

Gori - pišeusaopštenju tepar-

tije.

Evropski sud u Strazburu, ka-

ko je saopšteno u četvrtak,

presudio je da država Crna

Gora, odnosno crnogorsko

pravosuđe, nije povrijedilo

prava Ivanovića i preduzeća

na čijemjeončelu, akoje je iz-

davač Vijesti, presudomda su

tekstovima koje su objavili

prekršili zakon i da za to treba

da isplate Milu Đukanoviću

10.000 eura.

Sporni tekstovi objavljeni su

nakon prebijanja Ivanovića, 1.

septembra2007.godineiunji-

ma je u direktnu vezu sa ovim

teškim incidentom doveden

Đukanović injegovaporodica,

zbog čega ih jeon tužio i dobio

spor.

PRESUDA

Evropski sud je, između osta-

log, utvrdio da su domaći su-

dovi u svojim presudama pre-

poznali konflikt između prava

na slobodu izražavanja i prava

na zaštitu prava i ugleda dru-

gih,kaoidajenaročitoVišisud

prihvatio da političari moraju

da trpe veći stepen kritike od

drugih, ali da su, ipak, određe-

ni djelovi novinskih tekstova

sadržali naročitu grubu kriti-

ku,kojanijebilapotkrijepljena

nikakvimdokazima.

- U prvostepenoj presudi je

utvrđeno da „djelovi određe-

nih članaka“ nijesu predstav-

ljali vrijednosne sudove, već

činjenice(informacije)kojesu

podložne dokazivanju, a koje

prethodno nijesu provjerene

ni dokazane i koje su imale cilj

dadiskreditujunesamotužio-

ca, već i njegovu porodicu.

Objavljivanjem takvih teksto-

va koji su sadržali netačne i

nedokazane informacije, bez

prethodnog provjeravanja,

naknadnog ispravljanja, pri-

hvatanja greške ili javnog izvi-

njenja, prvi podnosilac pred-

stavke je bio istrajan u

vrijeđanju reputacije tužioca

– navela je u četvrtak u saop-

štenju zastupnica Crne Gore

pred Sudom u Strazburu Va-

lentinaPavličić.

Analizirajući okolnosti sluča-

ja, Evropski sud ponovio je

svojeprincipedapravona slo-

bodu izražavanja nije apsolut-

no i njegovo ostvarivanje ne

smije kršiti druga prava koja

su zaštićena Konvencijom,

kao što je na primjer pravo na

poštovanje privatnog života iz

člana 8 Konvencije ili pretpo-

stavka nevinosti sadržana u

članu6 stav 2Konvencije.

Pavličić je istakla da je odluka

Evropskog suda pravosnažna

danomdonošenja i podnosio-

ci predstavke nemaju pravo

žalbe.

K.J.

PODGORICA

– Urbanistič-

ko-građevinska inspekcija

Ministarstva održivog razvoja

i turzima nije pečatirala obje-

kat koji je Srpska pravoslavna

crkva izgradila mimo zakona

uz Manastir Dajbabe, jer će

ova crkva sljedeće sedmice

predati zahtjev za njegovu

legalizaciju.

Urbanističko-građevinska

inspekcija nedavno je, po

nalogu inspektora za kulturna

dobra Uprave za inspekcijske

poslove, obavila inspekciju

objekta koji je izgrađen uz

Manastir, koji je kulturno

dobro, a nakon što je utvrđe-

no da SPC nema građevinsku

dozvolu. Inspekcija Ministar-

stva turizma, međutim, tokom

nadzora nije zatekla nikog da

izvodi radove, te je pozvala

investitora da dođe kod njih i

pojasni da li imaju dozvolu za

gradnju ili ne?!

Sudeći prema odgovorima

koje smo juče dobili iz Mini-

starstva, niko se iz SPC-a, ipak,

nije odazvao, već im je ,,poru-

ka“ prenešena preko inspekto-

ra za kulturna dobra.

- Nakon izvršenog inspek-

cijskog nadzora urbanistič-

ko-građevinska inspekcija

obaviještena je od inspektora

za kulturna dobra da je vlasnik

predmetnog objekta izjavio da

je u toku izrada geodetskog

elaborata za pomoćni objekat

u funkciji manastira, kao i da

će tokom sljedeće nedjelje

predati zahtjev za legalizaci-

ju shodno zakonu, te da će

potomu pisanoj formi obavije-

stiti urbanističko-građevinsku

inspekciju o istom. Urbani-

stičko-građevinska inspek-

cija dalje nastavlja postupak

shodno zakonu – kazali su iz

Ministarstva.

Priču o ilegalnoj gradnji koja

se odvija uz Manastir Dajbabe

pokrenula je nedavno Pobje-

da, a nakon toga je reagovala

Uprava za kulturna dobra

tražeći hitnu reakciju inspek-

tora za kulturna dobra. Pošto

inspektor za kulturna dobra

PODGORICA

-Novi Za-

konodržavnimslužbeni-

cima i namještenicima,

kojimćebiti dodatnouna-

prijeđennormativni okvir

za službenički sistem, po-

činjeda seprimjenjujeod

sjutra.

Kako je saopšteno iz Mini-

starstva javneupravenovim

zakonombićestvoreniuslo-

vizakvalitetnijeupravljanje

ljudskim resursima u zapo-

šljavanju, napredovanju po

sistemu zasluga, jačanju

profesionalizma, odgovor-

nosti, otvorenosti i efika-

snosti na lokalnom i držav-

nomnivou.

- Novim zakonskim rješe-

njimaskraćujuse ipojedno-

stavljuju procedure zapo-

š l j avanj a , unapređuju

interneprocedure transfera

kadrova između i unutardr-

žavne uprave. Unapređuje

se i sistem nagrađivanja, a

poseban naglasak je na pro-

fesionalizaciji najviših ru-

kovodećih pozicija – piše u

saopštenju.

IzMinistarstva su kazali da

suuvođenje starješineorga-

naupravekaoposebnekate-

PODGORICA

-Ministarza

ljudska imanjinskaprava

MehmedZenkaučestvovao je

na38. sesiji Savjetaza ljudska

pravanakojoj je jučeuŽenevi

usvojenkonačni izvještaj o

stanjuljudskihpravauCrnoj

Gori.

Kako je saopšteno izMinistar-

stva za ljudska i manjinska pra-

va,izvještajkojijeuspješnopre-

zentovanujanuarudaojeprikaz

ostvarenog napretka, izazova i

obavezaCrneGorenaplanuda-

ljeg jačanja sistema zaštite i po-

štovanja ljudskih prava i slobo-

da.

-Nakoninteraktivnediskusijeu

okviru prezentacije, Crna Gora

jedobilaukupno 169preporuka

od zemalja članicaUN, od kojih

je prihvatila implementaciju

159–saopštili suoni.

Kakosudodali, predstavnici ze-

maljačlanicapozdravilisuvisok

broj prihvaćenihpreporukako-

je su dobijene u okviru prezen-

tacije izvještaja u january, a do-

datno su pohvaljeni ,,napori u

oblasti rodne ravnopravnosti,

ekonomskog i političkog snaže-

nja žena, borbi protiv nasilja u

porodici, socijalne zaštite ranji-

vihgrupa,zatimuoblastizaštite

djece, lica sa invaliditetom, bor-

bi protiv trgovine ljudima i rad

na jačanju nezavisnosti pravo-

suđa“.

- Generalno, najviše pozitivnih

ocjenaupućeno jepromjeni an-

tidiskriminacionog setameđu-

narodnih dokumenata – saop-

šteno je izMinistarstva.

Zenka je, kako dodaju, ponovio

,,nedvosmislenu posvećenost

CrneGorenajvišimvrijednosti-

ma demokratrije i principima i

načelima sadržanim u Povelji

UN, Univerzalnoj deklaraciji o

ljudskimpravimaimeđunarod-

nim pravnim dokumentima u

oblasti ljudskihprava“.

- On je istakao da dobijene pre-

poruke Crna Gora vidi kao do-

datni podsticaj za unapređenje

stanjaljudskihpravauzemlji,te

da će nastaviti da sprovodi mje-

re i aktivnosti koje će osigurati

efikasnost institucionalnog

okvira za ljudska prava i puno

sprovođenje ratifikovanihme-

đunarodnih i domaćih instru-

menata. Zenka je istakao da će

seunarednomperiodu intenzi-

virati napori u oblastima od in-

teresovanja u skladu sa dobije-

nimpreporukama – saopšteno

je iznjegovog resora.

N.Đ.

DPS o odluci suda u Strazburu

Uspostaviti

standarde

profesionalnog

novinarstva

UmjestodaprijaveS

„divlje“ gradnje, nadl

zahtjevza legalizacij

ZenkauŽenevi

Našadržavaprihvatila

159od 169preporuka

Usvojen izvještaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori

Novi Zakon o državnimslužb

Profesiona

Nelegalno izgrađena

kapela u dvorištu

Manastira Dajbabe

neće biti „pečatirana“

Nakon izvršenog inspekcijskog nadzora urbanističko-

građevinska inspekcija obaviještena je od inspektora za

kulturna dobra da je vlasnik predmetnog objekta izjavio

da je u toku izrada geodetskog elaborata za pomoćni

objekat u funkciji manastira, kao i da će tokomsljedeće

nedjelje predati zahtjev za legalizaciju shodno zakonu