Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 30. jun 2018.

Ekonomija

Kompanija Port of Adria dobila ISPS sertifikat

Postalibezbjednosnopriznata luka

PODGORICA

-Kompanija

Port ofAdriadobila jeu

maju ISPS sertifikat,

odnosno izjavuousk-

lađenosti luke sameđun-

arodnimbezbjednosnim

standardima.

- Uslovi za dobijanje ISPS

sertifikat propisani su

Međunarodnimpravilnikom

o bezbjednosnoj zaštiti bro-

dova i lučkih postrojenja

(ISPS kodom) - saopšteno je

iz kompanije.

Port of Adria je ISPS sertifik-

acijom zvanično svrstana u

red međunarodno bezbjed-

nosnopriznatih luka.

- Podovimsertifikatomsene

smatra samo formalno dobi-

janje izjave o usklađenosti

luke, već je inspekcijom or-

ganaMinistarstva saobraća-

ja potvđena implementacija

Plana bezbjednosne zaštite

luke i na terenu - objasnili su

iz kompanije.

S.P.

Podaci Monstata

Prosječnaplata

zamaj 512eura

PODGORICA

- Prosječnanetozaradau

maju je, premapodacimaMonstata, iznosi-

la 512 eura, što je0,4odstovišenegouapri-

lu i 0,2odstovišenego lani u istommjesecu.

Prosječnabrutozarada iznosila je 768eura.

Kakosucijeneumajuraslepostopiod0,3ods-

to, realan rast neto zarade bio je 0,1 procenat.

S.P.

PODGORICA - Na prijedlog

zakona o javno-privatnom

partnerstu, o kojem je

javna rasprava nedavno

završena, stiglo je više od

stotinuprimjedbi odUnije

poslodavaca, Agencije za

promociju stranih investi-

cija -MIPA, Instituta alter-

native, Morskogdobra,

Savjeta stranih investitora,

MANS-a.

Predmet partnerstva države

i privatnog sektora može biti

izgradnja, rekonstrukcija,

održavanje i korišćenje pute-

va, pruge, aerodroma, elek-

tronskih komunikacionih

mreža, objekata zdravstve-

nih, obrazovnih i ustanova

kulture, komunalne infra-

strukture, žičare, slobodne

zone i slično.

AlteRNAtIvA, MIPA

Iz Instituta alternativa su

predložili da se odustane

od koncepta da se nabavke

male vrijednosti do pet mili-

Na Prijedlog zakona o javno-privatnompartnerstvu st

Privatnici traž

rizika, NVOvi

Više od stotinu

primjedbi i

sugestija stiglo iz

poslodavačkih

udruženja,

nevladinog

sektora i

preduzeća

5

miliona je previše para da bi

takva investicija bila izuzeta

iz zakona, smatrajuNVO

ona eura definišu posebnim

propisom koji će donijeti Vlada.

Smatraju da za njih treba da

važe isti principi kao i za veće.

- Vrijednost koju zakonski tekst

definiše kaomalu je visoka. Pet

miliona eura je velika količina

novca građana – poreskih

obveznika i u skladu sa tim

treba obezbijediti transparet-

nost, kontrolu i odgovornost za

ova JPP kao i za ostala - ocijeni-

li su iz Alternative.

Predložili su da se dva registra

- projekata i zaključenih ugovo-

ra o javno-privatnompartner-

stvu povežu u jedan, čime će

se postići veća transparentnost

i praćenje projekata i ugovora.

Zakonskimprijedlogom je

predviđeno formiranje agen-

cije za investicije, a iz Sekreta-

rijata za razvojne projekte su

sugerisali da se razmisli da li

je potrebno ograničiti da ona

ne može biti u većinskom vla-

sništvu privatnog partnera jer

pruža javne usluge. Iz MIPA je

stigao prijedlog da se razmisli

da članovi upravnog odbora

ove agencije buduministri,

ukoliko to ne sprečava neki od

zakona.

MBA, MANS

Iz MBA su ocijenili da su neogo-

varajuće metode za izračuna-

vanje procijenjene vrijednosti

projekta javno-privatnog par-

tnerstva.

- Postavlja se pitanje koje su to

Okrugli sto o održivimnabavkama

Najnižaponudanijeuvijeknajbolja

PODGORICA

–Efekat na-

jniže cijeneprilikomjavne

nabavke robe, usluga i radova

dugoročnonijenešto štoga-

rantujeprofitabilnost i

konkurentnost, ocijenjeno je

naokruglomstoluoodrživim

nabavkama, koji je juče

održanuPodgorici.

-Dosadajecijenabilaprioritet-

na. Međutim kupci danas sve

više traže održivost, kao i da

proizvodi i usluge koje koriste i

kupujubuduuskladusaglobal-

nim standardima kojima svi

teže, a to je postizanje ciljeva

održivog razvoja i održivosti -

kazala je predsjednica Teh-

ničkog komiteta ISME/TK

007: Društvena odgovornost

BosiljkaVuković-Simonović.

Ona je pojasnila da standard

MEST ISO 20400 definiše

principe održivihnabavki.

-OvajstandardvodiCrnuGoru

u budućnost, a njegova primje-

na dovodi do povećanja pro-

duktivnosti, optimizacije

troškovaipodsticanjainovacija

na tržištu, ocijenjeno je danas

na okruglom stolu. Njegov cilj

je da svim organizacijama po-

mogne da isplaniraju i sprove-

du nabavke uz sve poštovanje

kriterijuma održivosti - kazala

jeVuković-Simonović.

Ovaj standard nije namijenjen

samo onome ko sprovodi

nabavku, već i svima na koje taj

proces utiče.

-Ukolikoželimodaizađemona

evropsko i globalno tržište, ada

Crna Gora bude ravnopravan

partner u svimmeđunarodnim

tokovima, moramo da razmišl-

jamo o onome što je iznad najj-

eftinije cijene. Moramo da

razmišljamo kako svaka naša

aktivnost doprinosi standardi-

ma i principima održivog raz-

voja - objasnila je Vuković-Si-

monović. Održive nabavke,

kako j e ka z a l a , dono s e

konkurentskuprednost firmi.

Direktor Uprave za javne

nabavkeMersadMujevićrekao

je da bez standarda u izvozu ne

možemo biti konkurentni na

tržištu.

- Građani nam povjeravaju

skoro 20 odsto bruto domaćeg

proizvoda.Akonemamočvrste

temelje i čvrsta pravila na koji-

ma se zasnivaju javne nabavke,

ondadolazimouozbiljanprob-

lem - objasnio je Mujević.

Crna Gora mora da pronađe

ravnotežu koja treba da ima

ekonomski, socijalni i ekološki

aspekt zanabavkuroba, radova

i usluga.

- Ako tu ravnotežu ne pronađe,

onda ulazimo u ozbiljne prob-

leme. Ne možemo uvoditi ino-

vacije, akonemamostandarde i

korektnu podršku sa aspekta

održivog zakonodavnog okvi-

ra. Kao korisnici javnih fondo-

vaizportfeljaevropskihfondo-

va, ne možemo se igrati i imati

rizike u tom dijelu, ako nema-

mo stabilno zakonodavstvo -

smatraMujević.

PomoćnikdirektorauInstitutu

za standardizaciju Marko

Šaranović kazao je da crnogor-

ski standardMEST ISO20400

definiše principe održivih

nabavki, kao i da uključuje

transparentnost, odgovornost i

poštovanje ljudskihprava.

M.P.M.

Od sjutra važi zabrana uvoza klasičnih rasvjetnih tijela

Prvoprotjeruju

sijaliceod 100vati

PODGORICA

- Stavljanje na

tržište klasičnih sijalica sa

žarnom niti snage 100 vati i

veće od sjutra neće biti dozvol-

jeno, zbog primjene pravilnika

o zahtjevima za eko dizajn

neusmjerenih sijalica za

domaćinstva, saopšteno je iz

Ministarstva ekonomije.

Iz Ministarstva su kazali da se

pravilnikom zabranjuje stavl-

janje na tržište klasičnih sijali-

ca sa žarnom niti od 100 W i

veće, ali ne i prodaja onih koje

su se do datuma primjene

Pravilnika već našle na tržištu.

- Na ovaj način, distributerima

je omogućeno da prodaju zali-

he sijalica koje su uvezli do

nedjelje, a zabranjuje se uvoz,

odnosno stavljanje na tržište

ove vrste sijalica nakon pome-

nutog datuma - dodaje se u sa-

opštenju.Tehničkizahtjevieko

dizajna za klasične sijalice sa

žarnom niti primjenjivaće se

po fazama. To znači da će, na-

kon zabrane stavljanja na

tržište klasičnih sijalica sa

žarnomniti od 100Wi veće, is-

to važiti za sijalice snage od 75

W i veće od 1. januara naredne

godine. Zabrana za sijalice

snage od 60W i veće važiće od

1. jula naredne godine, a od 1.

januara 2020. godine neće biti

dozvoljeno stavljanjena tržište

svih klasičnih sijalica sa

žarnom niti, osim onih ba-

ziranih na nekoj novoj, ener-

getski efikasnijoj tehnologiji.

Iz Ministarstva su naveli da je

tou skladu sa praksomEUkoja

sprovoditajprocesod2012.go

-

dine.

S.P.

PODGORICA

-Advokatska

kancelarija „Šimrak“ izHer-

cegNovogu imehercegnov-

skekompanije „Ferienanlage

LuhmannPrahl Riesenberg

SanderBeuermann“ sanje-

mačkimkapitalom, dobila je

građevinskudozvoluodMi-

nistarstvaodrživog razvoja

za izgradnjuetno selauSaso-

vićima iznadZelenike.

Ukupna bruto građevinska

površina etno sela je 2.048

kvadrata. Kompleks će imati

velnes centar bruto površine

124 kvadrata, fitnes centar

površine 56 kvadrata, a za

apartman tri lamele bruto

površine 356,5 kvadrata, te

glavni objekat koji se sastoji od

podruma, prizemlja i jednog

sprata ukupne površine 285,29

metarakvadratnih.Planiranaje

Advokatskoj kancelariji „Šimrak“ izdata građevinska dozvola

Njemci gradeetnoselo iznadZelenike

rekonstrukcija i dogradnja četi-

ri objekta seoskog stanovanja.

Prvi je restoran površine 142

kvadrata, drugi galerija i apart-

manpovršine221,38kvadrata, a

sastojaće se odprizemlja i spra-

ta, treći je recepcija površine

205,79 kvadrata, a četvrti ob-

jekat čine apartmani sa bruto

površinom od 144,7 kvadrata, a

sastoji se od prizemlja i sprata.

Planirana je rekonstrukcija i

dogradnja vile površine 332

kvadrata, kao i izgradnja ob-

jekata od65,4 i 58,4kvadrata.

Radovi će biti izvedeni prema

glavnomprojektu,kojijeuradio

vodeći projektant Jovica

Rašović i kompanije ,,Rašović

studioarhitekture“, BiroK,MB

proing, Dovod, Sigma kompani

i Cepting.

S.P.

Nagradna igra Sosijete ženeral Montenegro banke

Poklanjaju ,,tojotuaurishibrid“

PODGORICA

- Sosiete

ženeral bankapokrenula je

nagradnu igruzakorisnike

visakartica.

Svi korisnici visa elektron, visa

klasik i visa gold kartica, koji u

perioduod1. julado31. avgusta

tekuće godine budu obavili

barem jednu transakciju,

odnosno plaćanje tim kartica-

ma, u iznosu od najmanje pet

eura. Glavna nagrada ove

dvomjesečne nagradne igre je

automobil ,,tojota auris hi-

brid“, dok ćekorisnici visakar-

ticaimatišansudatokomsvake

od devet sedmica nagradne ig-

re osvoje i sedmičnu nagradu

– poklon vaučer Kosmetiks

marketa u iznosu 100 eura.

Izvlačenje imena dobitnika

biće 5. septembra.

M.P.M.

Saokruglog stola

Sasovići