Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota, 30. jun 2018.

Politika

PODGORICA

–Formiranje

adhok radne grupekojabi

sebavila izbornimi drugim

reformamanije realnooče-

kivati prije jeseni, iako su li-

deriDemokrata iUre, Alek-

saBečić iDritanAbazović,

pozvali šefaparlamentada

hitnoprihvati tunjihovu ini-

cijativu.

Poslanici vladajuće koalicije,

kao i premijer i potpredsjed-

nik DPS-a Duško Marković,

više puta su kazali da su spre-

mni za dijalog o eventualnom

formiranjuadhokradnog tije-

la,aliuparlamentu.Demokra-

te i Ura, sa druge strane, traže

prihvatanjenjihove inicijative

pa tek nakon toga bi prekinuli

bojkot Skupštine.

Takvo mimoilaženje traje go-

tovo mjesec, otkad je pred-

stavljen Plan izbornih refor-

mi, i za sada se ne naslućuje

„razrješenje“, iako je prvi čo-

vjek Skupštine Ivan Brajović

kazao da će njihova inicijativa

biti razmatrana na jednoj od

narednih sjednica Kolegiju-

ma. S obziromna to da se pro-

ljećno zasijedanje završava

krajem jula, teško da će reali-

zacija inicijative dijela opozi-

cije koji je još jedino ostao u

bojkotu, biti prije oktobra, od-

nosno jesenjeg zasijedanja,

ukoliko timpovodomne bude

sazvano vanredno zasijeda-

nje.

MUKOTRPANPOSAO

Formiranje takvih ad hok rad-

nih tijela ili privremenih od-

bora nije nepoznata praksa u

Skupštini CrneGore.

Dosada jebilovišenjihkojesu

se, najčešće, bavilereformama

izbornog zakonodavstva i nji-

hov posao bio je prilično mu-

kotrpanidugotrajan,aliuvijek

je doveo do potrebne dvotre-

ćinske većine za usvajanje iz-

bornog zakona. Bečićev i Aba-

zovićev prijedlog podsjeća na

slične inicijative, ali razlika je

u tome što bi zadatak novog

privremenogodborabiomno-

go kompleksniji, jer bi treblo

da se bavi raznorodnim tema-

ma – od Sudskog savjeta i me-

dijskih zakona do reforme iz-

bornog zakonodavstva.

Teško da bi dogovor o ključ-

nim, najzahtjevnijim pitanji-

ma mogao biti lako postignut,

pavaljaočekivatida, čakiuko-

liko bude formirano to tijelo,

poslanici vlasti i opozicije tim

temama posvete možda i čita-

vunarednu godinu.

RANIJA ISKUSTVA

Ne bi bilo prvi put da neko

skupštinsko tijelo radi toliko

dugo, ako se sjetimo radne

grupe za izborno zakonodav-

stvo, kojom je rukovodio ta-

dašnji šef parlamenta Ranko

Krivokapić, a koja je posao za-

vršila nakon čak četiri godine.

To je, ujedno, i najduži „staž“

nekog privremeno formira-

nog parlamentarnog tijela.

Reforma izbornih zakona nije

bila lakposaoni zaRadnugru-

pu za vraćanje povjerenja u

izborniproces,kojomsupred-

sjedavali tadašnji šef poslanič-

kog kluba DPS-a i potpred-

sjednik Skupštine Milutin

Simović, i tadašnji predsjed-

nik SNP-a Srđan Milić. Više

mjeseci 2013. godineopozicija

i vlast suza istimstolom, ali uz

brojnaprekidanjazbogmeđu-

sobnih mimoilažnja, radili na

promjeni izbornih zakona i na

kraju uspjeli da dođu do dvo-

trećinske većine za usvajanje

izbornog zakona.

Jedino je bez „turbulencija“

obavila posao radna grupa ko-

ja je prošle godine usklađivala

izborno zakonodavstvo sa

OEBS-ovim preporukama.

Njen rad tada nije bio intere-

santan opoziciji pa je ostala

izvan nje. Za samo nekoliko

mjeseci urađeni su prijedlozi

nekoliko izbornih zakona, ali

onajkrovni,začijeusvajanjeje

potrebna dvorećinska većina,

nije usvojen zbog odsustva

opozicije.

Opozicija i vlast bili su na

istomzadatkui2016. godine, u

Radnoj grupi o parlamentar-

nom dijalogu. Pokrenuo ju je

tadašnji šefparlamentaRanko

Krivokapić, saciljempovratka

povjerenja u izborni proces

uoči parlamentarnih izbora.

Zato je i optuživan od tadaš-

njeg koalicionog partnera –

DPS-a da je radno tijelo preu-

zelo ingerencije Skupštine.

Tada je, međutim, postignut

dogovor i u Skupštini izglasa-

na Vlada izbornog povjerenja,

a Krivokapić je „kažnjen“ -

istoga dana smijenjen sa funk-

cije predsjednika parlamenta.

POSLOVNIK

Mogućnostformiranjaprivre-

menih odbora, što je zahtjev

Bečića i Abazovića, predviđe-

na jePoslovnikomSkupštine.

Članom 33 najvišeg skupštin-

skog akta, to tijelo obrazuje se

posebnom odlukom Skupšti-

ne. Odlukom o obrazovanju

privremenog odbora utvrđuje

se zadatak i određuje sastav

tog tijela, kao i rok za završe-

tak zadatka. Privremeni od-

bor, po Poslovniku, prestaje sa

radom po obavljenom zadat-

ku, odnosno istekom roka za

koji je obrazovan.

BečićiAbazovićpredložilisuda

u odboru budu zastupljeni

predstavnici svih poslaničkih

klubova, kao i parlamentarnih

političkih partija koje su uče-

stvovale na izborima, a čiji po-

slanici ne pripadaju nijednom

klubuposlanika,ukolikotožele.

Takođe, predložili su da, ukoli-

kojebrojklubovaparlamentar-

ne većine ili parlamentarne

opozicijemanji od broja člano-

va odbora koji im pripadaju,

kandidate do tog broja predla-

že klub poslanika sa najvećim

brojem članova, uz poštovanje

principa da nijedan klub posla-

nika ne može imati više od tri

člana odbora.

I.KOPRIVICA

PODGORICA

- Premijer

DuškoMarković i evropski

komesar zaproširenjeJoha-

nesHan saglasni suda je

važno funkcionisanjeSkup-

štineupunomkapacitetu i

stvaranjeuslova zaprekid

bojkota.

Na Tviter nalogu Vlade objav-

ljeno je da suMarković i Han

danas u telefonskomrazgovo-

ru razmijenili mišljenja o ak-

tuelnim temama u Crnoj Gori

i procesuEU integracija.

-Marković i Han saglasni su o

važnostifunkcionisanjaSkup-

štine u punom kapacitetu i

stvaranja uslova za potpuni

prekid bojkota. Komesar se

zahvalio premijeru na kon-

struktivnoj ulozi u podršci di-

jalogu u okviru parlamenta o

glavnim reformskim pitanji-

ma važnim i za Crnu Goru i

EU, navodi se uVladinoj obja-

vi.

Razgovor Markovića i Hana

uslijedio je samo dan nakon

što su lideri Demokratske Cr-

ne Gore i Građanskog pokreta

Ura zatražili od predsjednika

SkupštineIvanaBrajovićahit-

noformiranje ad hoc radne

grupe oja se bi se bavila izbor-

nim reformama. Abazović i

Bečićsuistovremenosaopštili

da se neće vratiti u parlament

sve dok ne bude realizovan

njihov plan izbornih reformi.

R.P.

PODGORICA

- Samit uLon-

donu, koji će seodržati na-

rednogmjeseca, trebalobi

da rezultirakonkretnimdo-

govorimaucilju jačanja re-

gionalne saradnjeuviše se-

gmenata i obezbijedi

prevazilaženjepolitičkih

izazovakoji kočeprogres re-

giona, ocijenio jepotpred-

sjednikSkupštine, Branimir

Gvozdenović.

OnjeuLondonu,nakonferen-

ciji o Zapadnom Balkanu, sa-

opštio da rad na razvoju infra-

strukture i ekonomije nije po

automatizmu doveo do una-

pređenja saradnje u regionu

kada je riječ o bezbjednosti,

vladavini prava, rješavanju bi-

lateralnih pitanja i pitanja po-

mirenja, koji predstavljaju te-

meljne probleme regiona.

-Zato je važno da Londonski

samit rezultira konkretnim

dogovorimakoji ćedoprinijeti

jačanju regionalne saradnje u

timsegmentima i obezbijediti

da se prevaziđu politički iza-

zovi koji koče progres regiona

- rekao je Gvozdenović u Do-

mu lordovauparlamentuUje-

dinjenogKraljevstva.

Konferencija je, kako je saop-

štenoizkabinetaGvozdenovi-

ća, održana u susret Samitu

Evropske unije i Zapadnog

Balkana, koji će se održati u

Londonu9. i 10. jula.

-Imajući uviduda jeCrnaGo-

ra prepoznata kao zemlja sa

jakodobrimsusjedskimodno-

sima, tedanemamootvorenih

bilateralnihpitanja sa susjedi-

ma, naš interes jeda finansira-

njeinfrastrukturnihprojekata

ostane u fokusu i na samitu u

Londonu i da se definišu nova

finansiranja - rekao je Gvoz-

denović.

Gvozdenović je dodaoda ovo-

godišnji samit EU-Zapadni

Balkan treba da obezbijedi re-

zime ostvarenog napretka u

prethodne četiri godine i pru-

ži odgovornapitanjekoliko i u

kojim segmentima je proces

unarijedio regionalnu sarad-

njuZapadnogBalkana.

On je podsjetio da je najviše

konkretnihprojekata i inicija-

tiva pokrenuto u ekonomskoj

dimenziji povezivanja i to u

oblastipovezivanjasaobraćaj-

nihienergetskihinfrastruktu-

ra, a prošle godine u Trstu i u

oblastidigitalizacije i saradnje

unauci.

R.P.

PODGORICA

-Državna iz-

bornakomisija saglasna je

sanalazomPosmatračke

misijeOEBS/ODIHRda je

potrebnopreciznije reguli-

sati određeneprocedure,

saopštio jepredsjednikKo-

misije, Budimir Šaranović.

On je, na pitanje da proko-

mentarišeopšteocjeneFinal-

nog izvještaja Posmatračke

misije OEBS/ODIHR o nači-

nu sprovođenja predsjednič-

kihizborauCrnojGori, kazao

da su u DIK-u u potpunosti

saglasni sa nalazommisije da

je potrebno preciznije reguli-

sati određene procedure, po-

put postupka verifikacijepot-

pisa podrške predsjedničkim

kandidatima.

- Važeća procedura priku-

pljanja potpisa i nemoguć-

nostDIK-adaprovjeri auten-

tičnost potpisa ostavila je

prostor za sumnje da je u

određenim slučajevima bilo

zloupotreba - rekao je Šara-

nović agencijiMina.

On je podsjetio da je osnovna

konstatacija misije da su to-

komizbornog procesa pošto-

vane temeljne slobode, da su

kandidati mogli slobodno da

vode kampanju i da zakono-

davni okvir obezbjeđuje do-

bru osnovu za sprovođenje

demokratskih izbora.

- Nema sumnje da su pred-

sjednički izbori pozitivno

ocijenjeni u suštinskim ele-

mentima koji izborni proces

po međunarodnim standar-

dima legitimišu kao fer i de-

mokratski - rekao je Šarano-

vić.

On je naveo da je konstatova-

no da su sjednice DIK-a bile

redovne i da su uglavnom is-

punjeni svi zakonski rokovi,

ali da je ukazano na značajne

oblasti u kojima je potrebno

unaprijedi nivo transparen-

tnosti i profesionalnosti u

sprovođenju izbornih proce-

dura.

R.P.

Premijer DuškoMarković i evropski komesar

Johanes Han razgovarali telefonom

Stvoriti usloveza

potpuni prekidbojkota

Potpredsjednik Skupštine Branimir Gvozdenović

na konferenciji o ZapadnomBalkanu u Londonu

Mogućnost formiranja privremenog odbora de nisana PoslovnikomSkupštine

Bečićeva i Abazovićeva

inicijativačekaće jesen?

S obziromna to da se proljećno zasijedanje završava krajem jula, teško da će realizacija

inicijative dijela opozicije koji je još jedino ostao u bojkotu, biti prije oktobra, odnosno

jesenjeg zasijedanja, ukoliko timpovodomne bude sazvano vanredno zasijedanje

Tražeadhok radnu

grupuod 14članova

Odbor čije formiranje supredložili Bečić i Abazović, trebalobi

da ima 14 članova - šest bi bilo imenovano na prijedlog parla-

mentarnevećine, pet opozicije, advanevladinihorganizacija

koje su ostvarile javnu prepoznatljivost u oblasti izbornog

procesa, objavljivale stručne radove i studije na temu izbor-

nog procesa, te učestvovale u domaćem i međunarodnom

monitoringu izbornogprocesa. Sudeći po sadašnjimstavovi-

ma, teškoda će predstavnici Demokratskog fronta biti zastu-

pljeni u tomtijelu. Oni su kritikovali Demokrate i Uru, poruču-

jući da imje „stigla jasna i preciznanaredba izAmbasadeSAD

da, ne samoda semorajuvratiti uparlament, nego i pokazati

određenudozukooperativnosti“.

Predsjednik Državne izborne komisije saglasan sa nalazomPosmatračkemisije OEBS/ODIHR

Šaranović: Potrebnopreciznije

regulisati određeneprocedure

JohanesHan i DuškoMarković

Jačanje

regionalne

saradnje

DritanAbazović

i AleksaBečić

BranimirGvozdenović