Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 30. jun 2018.

Politika

PODGORICA

- CrnuGoru

niko i ništa neće skrenuti sa

puta evropskih integracija,

uprkos primjetnimnamje-

rama da se stvori percepcija

daCrnaGoramožda i ne želi

ostvarenje evropskog cilja.

To je otvarajući „Regionalnu

konvencijuo EU integraci-

jama ZapadnogBalkana“,

poručiopredsjednikCrne

GoreMiloĐukanović.

On je na konferenciji „Zapadni

Balkan i Evropska unija –

kuda idemo odavde?“ koju je

organizovao Evropski pokret

u Crnoj Gori sa partnerima,

kazao da je EU prirodni ambi-

jent za cijeli Zapadni Balkan.

- Zbog toga je potrebno obje-

dinjavanje svih naših resursa,

partija na vlasti i opozicije,

i javnih institucija i civilnog

društva, s ciljemda se pravila

i standardi Evropske unije što

prije implementiraju u našim

zemljama - ocijenio je Đuka-

nović.

Đukanović je ocijenio da je

usvajanjem stotina ideja i

preporuka nevladinog sekto-

ra, Crna Gora pokazala da je

otvorena za sve dobre inici-

jative i ideje civilnog društva,

bilo da dolaze iz nevladinih

organizacija, sindikata, aka-

demskih krugova ili medija.

On je rekao da, kao što to

nije moguće ni u evropskim

demokratskimdruštvima, ni

u Crnoj Gori nema razumije-

vanja za namjeru „pojedinih

nevladinih organizacija da

pod tim imenomdjeluju kao

parapolitičke organizacije,

da nelegitimno učestvuju u

Predsjednik Crne Gore otvorio konferenciju „Zapadni Balkan i Evropska unija – kuda idemo odavde“

Đukanović: CrnuGoruniko

neće skrenuti saputakaEU

Mala Crna Gora i umnogo težimuslovima znala je da opstane na evropskomkursu, često držeći u svojim

rukama ključ za rješavanje problema od regionalnog značaja. Onaj ko usporava Crnu Goru, usporiće,

možda i zaustaviti evropeizaciju Zapadnog Balkana. A ko ostavlja Zapadni Balkan na vanevropskom

kolosijeku, limitira stabilnost, razvoj i konkurentnost Evrope u cjelini - kazao je predsjednik Đukanović

Bivša premijerka Hrvatske, Jadranka Kosor, rekla je da EU nije

savršena, niti idelana.

- Ali je najbolje što imamo na ovom kontinentu - rekla je Kosor

napominjući da je Hravstka imala najteže i najduže pregovore,

ali da je od pet godina članstva u EU imala koristi.

Ona je kazala da, kada je ona bila na čelu Vlade, niko u EU nije

bio posebno zainteresovan da Hrvatska završi pregovore.

- EU je ponovo opterećena velikimproblemima na koje se

ne nalazi pravo rješenje, prije svega migrnatsku krizu. Nema

zajedničkog odgovora ni na mnoga druga pitanja - rekla je

Kosor. Prema njenim riječima, za mir i stabilnost, posebno je

važno da Crna Gora postane što prije članica EU.

Kosor je podsjetila da je kao predsjednica Vlade, kao izraz

podrške, Saboru predložila Deklaraciju da nijedno neriješeno

bilateralno pitanje njeće stavljati kao prepreku svojim susjedi-

ma za nastavak pregovora i ulazak u EU.

Kosor:

EUnijesavršena,ali jenajbolještoimamo

vršenju vlasti, preuzimajući

ulogu državnih institucija, naj-

češće u cilju ostvarivanja svojih

materijalnih, političkih i drugih

interesa“.

- Za njih, kao i za njihove men-

tore, poruka je jedna: u Podgo-

rici, isto kao i u Berlinu, Briselu,

ili Ljubljani, ili bilo komdrugom

evropskomgradu, vlast se

osvaja na izborima - rekao je

Đukanović.

Ističe i da su vrata otvorena za

one u civilnom sektoru koji rad

sagledavaju na kritički, argu-

mentovan i principijelan način.

- Jer to je svuda i uvijek bila

uloga civilnog društva - da

ukaže na probleme, i da pozo-

ve na njihovo zajedničko rje-

šavanje. To je posebno važno

za zemlje nevelikih kadrovskih

potencijala kao što je Crna

Gora - naveo je Đukanović.

Đukanović je pozdravio uslovni

datum za otpočinjanje prego-

vora sa Makedonijom i Alba-

nijom. On smatra da bi zbog

toga bilo dobro u što skorijem

vremenu započeti formalne

pregovore sa svim zemljama

Zapadnog Balkana.

- Sve evropske države moraju

hrabrije i odlučnije da krenu u

rješavanje aktuelnih problema

sa kojima se suočavaju. Isto

važi i za institucije Evropske

unije - rekao je Đukanović.

Predsjednik države je kazao da

i iz određenih političkih centara

ima pokušaja prenaglašavanja

postojećih problema, ili vje-

štačkog kreiranja novih, kako bi

se stvorila percepcija da Crna

Gora možda i ne želi ostvarenje

evropskog cilja, s namjeromda

se naša zemlja usporava ili čak

blokira na daljemputu ka član-

stvu u EU.

- Želimo da poručimo da nas

niko i ništa neće skrenuti sa

evropskog puta. Ti centri, struk-

ture ili pojedinci očigledno ne

shvataju ili brzo zaboravljaju

događaje iz ranije ili skorije

istorije ovog regiona - kazao je

Đukanović.

Mala Crna Gora, dodaje on, i u

mnogo težimuslovima znala

je da opstane na evropskom

kursu, često držeći u svojim

rukama ključ za rješavanje pro-

blema od regionalnog značaja.

- Svima bi i danas moralo biti

jasno: onaj ko usporava Crnu

Goru, usporiće, možda i zau-

staviti evropeizaciju Zapadnog

Balkana. A ko ostavlja Zapadni

Balkan na vanevropskom

kolosijeku, limitira stabilnost,

Konstituisana Skupština opštine Šavnik

PODGORICA

- Ju-

goslavJakićnovi je

predsjednikSkupšti-

neopštineŠavnik

odlučeno jena juče-

rašnjoj konstitutivnoj

sjednici loklanog

parlamenta.

Jugoslav Jakić

rođen je u Šavni-

ku, 20. juna 1988.

godine. Završio

je Pravni fakul-

tet. Do sada je

obavljaoposlove

sekretara rad-

nih tijela Skup-

štine opštine

Šavnik, v. d. načelni-

JugoslavJakićnovi

predsjednikSO

Centar za demokratsku tranziciju objaviomonitoring otvorenosti institucija Zapadnog Balkana

Izvršnavlast uCrnoj Gori

najotvorenijau regionu

PODGORICA

- Izvršna

vlast uCrnoj Gori najotvo-

renija jeuregionu, ali se i

onauklapaunegativanregi-

onalni trend, pokazao je

monitoringCentra zade-

mokratsku tranziciju.

Prema ovogodišnjem mjere-

nju, izvršna vlast u Crnoj Gori

ima 55 odsto ispunjenih krite-

rijuma otvorenosti, što je više

od regionalnog prosjeka koji

iznosi43odsto.Bezobzirana

to, i Crna Gora se, kako je

pokazao monitoring, ukla-

pa u negativni regionalni

trend po kojem institucije

izvršne vlasti stagniraju

što se tiče otvoreno-

sti, dokseunekim

slučajevima bi-

lježe i koraci

nazad.

CDT je prošle

godine, u sa-

radnji sa

Najbolje rangirani su Poreska uprava sa 72,5 odsto ispunjenih

kriterijuma otvorenosti, nakon čega slijede Sekretarijat za

zakonodavstvo sa 55 i Zavod za statistiku sa 51 odsto.

Najslabije rangirani su Uprava za ugljovodonike sa 14 odsto,

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija sa 15 i Direkcija za razvoj

malih i srednjih preduzeća sa 16 odsto ispunjenih kriterijuma.

PrvorangiranaPoreskauprava

mrežom organizacija „Action

SEE“, razvila Regionalni in-

deks otvorenosti kako bi utvr-

dili u kojoj mjeri građani Za-

padnog Balkana dobijaju

pravovremene i razu-

mljive informacije od

svojih institucija.

U okviru tog indeksa

mjerena je i analizira-

na otvorenost 275 in-

stitucija izvršne vla-

sti u Crnoj Gori i

regionu,tokom

koga je priku-

pljenovišeod

15hiljadapo-

dataka.

Vlada Crne

Gore, kako je pokazao monito-

ring, u velikoj mjeri zadovolja-

va indikatore u oblasti admini-

strativne transparentnosti, jer

objavljuje većinu potrebnih in-

formacija o javnim funkcione-

rima i državnim službenicima,

uključujući i detaljne informa-

cije o primanjima javnih funk-

cionera zaposlenihuVladi.

- Vlada objavljuje cenzurisa-

ne dnevne redove sjednica, iz

kojih se ne može vidjeti veliki

broj tačakaokojima se rasprav-

ljalo – pokazao je monitoring

CDT-a.

R.P.

JugoslavJakić

EUPRIRODNIAMBIJENTZACIJELI ZAPADNI BALKAN:

MiloĐukanović

razvoj i konkurentnost Evrope

u cjelini. Mi znamo da put ka

Evropskoj uniji neće biti ni

malo lak, niti lišen izazova.

Kao što nije bio ni do sada. Ali

mi u ovaj proces nijesmo ušli

zato što očekujemo nagradu

u vidu članstva u Evropskoj

uniji. Ne, mi prije svega želimo

usvajanje evropskih standar-

da i evropskih vrijednosti, i

kreiranje boljeg života i sigur-

nije budućnosti za naše gra-

đane. To je naš prevashodni

cilj - zaključio je Đukanović.

Ambasador Mađarske u Crnoj

Gori, Kristijan Poša, rekao je

da stabilnost Zapadnog Balka-

na ne dolazi sama po sebi.

Kako je naveo, zemlje regiona

su shvatile da je EU garant

mira i stabilnosti.

- EU predstavlja mogućnost

ekonomskog rasta i životnog

standarda, ali i sistem vrijed-

nosti. EU ne može biti pot-

puna bez Zapadnog Balkana

- kazao je Poša. Šef crnogor-

ske diplomatije, Srđan Darma-

nović, smatra da EUmora da

promoviše i podrži pridruživa-

nje Zapadnog Balkana na što

pozitiviniji način.

- Ne želimo ništa džabe, ne

želimo da budemo nagrađni,

da nas prihvate samo zbog

geopolitičkih razloga. Ipak sve

to treba uzeti u obzir prilikom

odlučivanja. To je zajednički

posao. EU i Crna Gora su

zajedno u ovoj priči - rekao je

Darmanović.

Prema njegovim riječima,

Crna Gora je lider u evropskim

integracijama, ali je i zaintere-

sovana da cijeli Zapadni Bal-

kan ide u istompravcu.

- Zainteresovani smo i da se

zadrži princip regate. Oni

koji rade bolje treba i brže

da napreduju, ali ne treba

zaboraviti ostale - poručio je

Darmanović.

J. ĐURIŠIĆ

ka komunalne policije i pot-

predsjednika opštine Šav-

nik. Član je Izvršnog i

Opštinskog odbora DPS-a

Šavnik. Apsolutnu vlast na

lokalnimizborimau

ovoj opštini osvo-

jila je izborna lista

koalicije „Za dob-

ro građana Šav-

nika - Pobjed-

nički! DPSMilo

Đukanović“ i

SD sa 19 odbor-

nika. Koalicija

SNP - DF u no-

vom sazivu šav-

ničke skupštine

ima8, aDemokrate

3 odbornika.

R.P.

MilicaKovačević