Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 30. jun 2018.

CrnomGorom

Kotor:

Odbornici Socijaldemokratske partije glasali protiv prijedloga vlasti

Zbog imovine Jugopetrola

novapukotinau koaliciji

Moškov-Popović (Ura):

Odluka je od strateškog značaja za razvoj grada, ne treba je propustiti.

Lončarević

(SDP):

Nemamo ništa protiv kupovine Jugopetrolovog vlasništva u Škaljarima, ali je njoj priključena i ova u

Industrijskoj zoni.

Moškov (DPS):

Dislociranjempreduzeća i ostalih djelatnosti iz Starog grada on se ubija

KOTOR

–Prijedlogodlukeo

kupovini Jugopetrolove

imovineuŠkaljarima i Indu-

strijskoj zoni nijeprošaona

jučerašnjemzasijedanju lo-

kalnogparlamenta. Raspra-

vao tomdokumentu i glasa-

njeotvorili sunovu

pukotinuukoaliciji navlasti.

Za nju je, od 31 prisutnog od-

bornika glasalo 10, protiv je

bilo 13 a uzdržanihosam.

Potpredsjednica opštine Lji-

ljana Moškov-Popović (Ura)

kazala je da je ta odluka od

strateškog značaja za razvoj

grada, te da je ne treba propu-

stiti.

-Radi seopotpuno infrastruk-

turno opremljenim nekretni-

nama koje prodaje nekadašnji

Jugopetrol. Jedna je u Škalja-

rima, na 750metara od Starog

grada, površine 3.703 metra

kvadratna, a druga u privred-

noj zoni na površini od 32.284

kvadratna metra – kazala je

Popović-Moškov.

POVOLJNACIJENA

Ona jenavelada su tokompre-

govora došli do povoljne cije-

ne imovine.

- Niža je i od one u Jugopetro-

lovomelaboratu, ali i udvana-

ša, a takođe je niža i od ponu-

đene. Jugopetrol je ponudio

cijenu od 2.972.000 za obje

nekretnine. U pregovorima

spus t i l i smo c i j enu na

2.650.000 eura, što je 12 odsto

niže. Preciznije, dogovorena

cijena za nekretninu u Škalja-

rima je 363,47 eura po metru

kvadratnom, ako računamo

koristan poslovni prostor od

2.201 metar kvadratni odno-

sno 216 eura po metru kva-

dratnom-akoračunamosamo

urbanizovano zemljište na

tom prostoru, koje ukupno

Ljiljana Popović-Moškov (Ura)

odgovorila je na kritike SDP

čiji odbornici nijesu glasali za

odluku o kupovini imovine

Jugopetrola. Ona kategorično

tvrdi da je odluku donijelo

Predsjedništvo SDP u Podgo-

rici, u koju je ona imala lični

uvid a prethodno su, kako je

kazala, mjesecima zajedno

radili na njenomusaglašava-

nju.

- Mi smo u tu priču ušli jer je

postojao koalicioni dogovor.

Vi niste ponudili nikakvu alter-

nativu i niste riječ rekli kada

se usvajao kapitalni budžet

opštine – odgovorila je Popo-

vić-Moškov.

Potom je dodala da je pred-

sjednik SDP Branko Nedović,

inače potpredsjednik kotor-

ske opštine, odsutan sa sjed-

nice ,,jer ga je bilo sramota da

dođe i da pogleda u oči svoje

odbornike“.

Bruna Lončarević (SDP)

kazala je da je izlaganje pot-

predsjednice Moškov sramno,

te da odbornici SDP ne žele

Mlitavediskusijeiuvrede

da takvimuvredama koje je

Moškov izgovorila javno pri-

sustvuju.

Popović-Moškov je odgovori-

la da ,,umlitavimdiskusijama

odbornika SDP nije dokazano

ništa“ te da ,,nakon današnje

skupštine ništa neće biti isto“.

Onima koji nijesu glasali za

odluku poručila je: - Ako je

neko danas u sukobu inte-

resa i njegovimglasanjem

kotorska opština nije postala

bogatija za 32.000 kvadrata

u Industrijskoj zoni po 57 eura

za kvadrat, a to sjutra uradi,

krivično će odgovarati.

iznosi 3.703 metra kvadratna.

Ako pogledate tržište nekret-

nina,vidjećetedaseneurbani-

zovani placevi prodaju po

mnogovećojcijeni.Dogovore-

na cijena za nekretninu u pri-

vrednoj zoni iznosi 57,3 eura

po kvadratnommetru, a pod-

sjetiću za 32.284 metra kva-

dratna urbanizovanog zemlji-

šta koje je potpuno privedeno

namjeni. Za sličnu opremlje-

nost i sagrađenost, nekretnine

su znatno skuplje – istakla je

Popović-Moškov.

O kupovini tih nekretnina od-

lučivala je i prethodna vlast i

2015. godine je donijela odlu-

ku da se nekretnina kupi za

930.000eura,alionanijereali-

zovana.Moškov jekazalada je

razlika ranijeg prijedloga od-

luke i ovoga sada, što je sadaš-

nja vlasti dodala imovinu u

Industrijskoj zoni.

SDPREKLANE

Prijedlogodlukenijeprihvati-

la SDP. Obrazlažući stavparti-

je, Bruna Lončarević, šefica

Kluba odbornika, kazala je da

to nije pitanje od prije tri mje-

seca već više od tri godine, ka-

da je ponuđeno da se otkupi

prostor uŠkaljarima.

- Za to je trebalo tada izdvojiti

neštomanjeodmilioneura,pa

je i tadaSDPbioprotiv, jernije

bila obrazložena namjena

zbog koje se kupuje imovina

Jugopetrola. Ova odluka je ta-

da brzopleto rađena. SDP ne-

ma ništa protiv kupovine Ju-

gopetrolovog vlasništva u

Škaljarima, ali je njoj priklju-

čena i ovauIndustrijskoj zoni,

koja bi se, eventualno, nakon

što opština stekne vlasništvo

zamijenila za 8.000 kvadrata

vlasništva CESID-a na Taba-

čini. To jemnogo novca za ne-

što što se ne zna da li će se rea-

lizovati – obrazložila je

Lončarević stav partije.

UBIJANJEGRADA

Adela Barba (Demokrate) po-

ručila je da o ovoj odluci treba

da razmišljamo kao o dobrom

poslu.

-Akoneuzmemomi,uzećene-

ko drugi, a mi ćemo ostati bez

dobrog posla - rekla jeBarba.

Neđeljko Moškov (DPS)

usprotivio se kupovini zemlji-

šta u vlasništvu Jugopetrola,

smatrajući da se dislociranjem

preduzeća i ostalih djelatnosti

iz Starog grada, onubija.

- Da li je Grbalj mjesto za, na

primjer,budućuvatrogasnicu,

akoseznadasekroztunel „Vr-

mac“ u ljetnjem periodu sao-

braća i po 45 minuta - zapitao

seMoškov.

Sjednica je na prijedlog od-

borniceTatjaneCrepulje (De-

mokrata) prekinuta, a pred-

sjednica SO Kotor Dragica

Perović je pozvala šefove klu-

bova odbornika na kolegijum.

S. MANDIĆ

BUDVA:

Crveni krst sproveo četiri obuke

Za sezonuspremno568spasilaca

BUDVA

-Crveni krst je

sproveočetiri obuke za spa-

siocenavodi, teobezbijedio

11 termina zaovjeru licenci

zaovugodinu. Zakupcima

plažana raspolaganju je 568

licenciranih spasilacanavo-

di zapredstojeću sezonu -

saopšteno je izJavnogpre-

duzeća zaupravljanje

morskimdobrom.

Na kursevima je obučeno 96

novihspasilaca,doksu472po-

stojećauspješnoprošliprovje-

re i ovjerili svoje licence.

- Treba istaći da i ove godine

imamo povećanje broja obu-

čenih spasilaca, što znači da

postojiivećazainteresovanost

za ovaj vid profesije – ocijenili

su izMorskog dobra.

Crveni krst je član Međuna-

rodnefederacijezaspašavanje

na vodi (ILS-e), pa je program

obukeusklađensasvimevrop-

skim i svjetskim standardima.

Tako su se u ovoj sezoni prak-

tični dio obuke i ispiti sprovo-

SPrEMNI ZASEZoNU:

Veće interesovanjezaprofesijuspasilac

Prema pravilima, na

svimplažama moraju biti

postavljene kule za spasi-

oce na svakih 100metara

dužine obale i jedan spa-

silački punkt na svakih

50metara, između dvije

kule, u neposrednoj blizini

vode.

Takođe, na plažama

mora biti postavljen

jedan čamac na svakih

200metara, kao i signa-

lizacione zastavice u tri

boje (zelena označava

bezbjedno i bezopasno

kupanje, žuta - ograničeno

kupanje, a može biti i opa-

sno i crvena - da je kupa-

nje zabranjeno ili spasilac

nije na dužnosti).

T. Č.

Kulana

svakih100

metara

dilipoizmijenjenim,međuna-

rodno usklađenim normama,

koje su primjenjivali na ispiti-

ma za ovjeru licenci, i na obu-

kama novih spasilaca na vodi.

- Sadržaj praktičnog dijela is-

pita podrazumijevao je pliva-

nje 100metara za 1,40minuta,

plivanje 300 metara za 4,30

minuta, transport davljenika

25 metara, koristeći tri tehni-

ke, plivanje 400metara za de-

vet minuta, ronjenje na dah u

dužinu i slično. Provjera je

uključivala i znanje iz teorije

spasilaštva, kao i znanjeupru-

žanjuprvepomoći–navedeno

je u saopštenju.

T.Č.

BOKANEWS

NIKŠIĆ

- Sekretarijat zakul-

turu, sport,mlade i socijalno

staranje saopštio jeda će lo-

kalnaupravanagraditi naj-

bolje studente. Prijedlozi se

dostavljajuod 1. do31. jula.

Kako je navedeno na sajtu op-

štine,nagradećebitidodijelje-

ne za pet studenata sa različi-

tih fakulteta ili akademija sa

ostvarenih 240, 300 ili 360

ECTSkreditazavisnoodduži-

ne trajanja studija.

Takođe, nagrade će biti dodi-

jeljene za uspjeh u studiranju,

što podrazumijeva da je stu-

dent u toku studija položio is-

pite iz svih predmeta predvi-

đenih nastavnim planom

fakulteta ili akademije, sa pro-

sječnomocjenomkoja nemo-

že biti manja od 9,50 kao i

osvojenim nagradama na dr-

žavnim i međunarodnim ta-

kmičenjima.

M.N.

Nikšić

Opštinaće

nagraditi pet

studenata

NIKŠIĆ

–Akciji prikupljanja

novcaneophodnog za tran-

splatacijububrega 27-godiš-

njojNikšićanki RosiKneže-

vićpočeli suda sepriključuju

ugostitelji i sveveći broj

umjetnika.

Dopisnici crnogorskih medija

sinoć su organizovali humani-

tarni koncert u Nikšićkom po-

zorištu gdje je nastupio hor JU

Zahumlje, a već večeras Udru-

ženje mladih sa hendikepom

Crne Gore i pab ,,Džeri“ (Ulica

Nika Miljanića) organizovaće

zanimljiv program, a sav pri-

hod od prodatih ulaznica biće

uplaćen na račun djevojke koja

je već sedamgodina na dijalizi.

Večeras u pabu ,,Džeri“ nastu-

piće stendap komičar Aleksan-

dar Šuković, bend „Kriza iden-

titeta“, plesnagrupa„Sonrisa“ i

pjevačDavorVučetić.

Ra.P.

Humanitarno veče

u Nikšiću

Upabu ,,Džeri“

svirajuzaRosu

Cetinje

Bebamaod 100

do600eura

CETINJE

– Roditeljimano-

vorođenčadi prijestonica će

ubudućeumjestopoklonpa-

keta sa sredstvima zahigije-

nubebedodjeljivati naknadu

u iznosuod 100eura za jed-

no, 200eura zablizance i 600

eura za trojke. To jepredvi-

đenoodlukomkoju jenedav-

nousvojilaSkupština.

Odbornica Aleksandra Brajo-

vić (DPS) kaže da je to značaj-

na odluka, pozitivan potez s

ciljem poboljšanja stope nata-

liteta uprijestonici.

- I do sada supostojaleodređe-

nenadoknade.Takojejedanod

roditelja dobijao nadoknadu

od 100 eura od Centra za soci-

jalni rad, aukoliko jemajkano-

vorođenčeta na evidenciji Za-

voda za zapošljavanja ima

godinu pravo na mjesečnu na-

doknadu od 82 eura – kazala je

Brajović. Zahtjev za tu nakna-

du, koja se prvi put uvodi na

Cetinju, podnosi se Sekretari-

jatu za lokalnu samoupravu.

Naknada za novorođenče, pre-

ma riječimaAleksandreBrajo-

vić, nije jedina na koju porodi-

ce imajupravo.

-Posebnosevodiračunaosoci-

jalno ugroženim kategorijama

i nezaposlenim roditeljima, pa

jetakopoosnovupravanamje-

sečnu naknadu po osnovu ro-

đenja djeteta ukoliko je rodi-

telj, staralac, hranitelj ili

usvojitelj na evidenciji Zavoda

za zapošljavanje Centar za so-

cijalni rad u 2017. godini ispla-

tio 73.684 eura, a za dječje do-

datke 71.263 eura. Takođe, za

boravak djece, iz porodica koje

su korisnici materijalnog obe-

zbjeđenja porodice, u predš-

kolskimustanovama izdvojeno

je 21.840 eura, a za povlastice u

javnom, unutrašnjem saobra-

ćaju koje imaju korisnici na-

knadazapomoć i njegudrugog

licaikorisniciličneinvalidnine

15.717 eura. Za naknade za za-

poslene porodilje - Ministar-

stvo rada i socijalnog staranja

preko Centra za socijalni rad

refundiralo je poslodavcima

86.370 eura.

J.Đ.