Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 30. jun 2018.

CrnomGorom

NIKŠIĆ

– Iz lokalneuprava

saopštili sujučekakosuza-

prepašćeni tvrdnjamaautora

projektarekonstrukcijeDo-

marevolucijedasenaobjektu

nezakonito izvoderadovi za

kojenije izdatagrađevinska

dozvola.Arhitekte(Boštaj

Vuga, SimonHartman,Vlatko

Nikić,TomažKrištof iDijana

Vučinić) suutekstu„Izvođač

krši zakoniugrožavabezbjed-

nost“koji je28. junaobjavila

Pobjedaobjasnilidasuotome

početkommjeseca informisa-

linadležne institucije -Mini-

starstvoodrživograzvoja i tu-

rizma,Direkcijujavnih

radova i opštinuNikšić-na-

končega je, 15. juna, urbani-

stičko-građevinska inspekcija

stopiralaradove.

Revitalizacija Doma revolucije

započeta je 25. marta. Radove

izvodi preduzeće ,,Stambeno“

iz Nikšića, a nadzor ,,Urbi pro“

izPodgorice.

INTERVENCIJE

Iz lokalne uprave podsjećajuda

jeMinistarstvo održivog razvo-

ja i turizma 2016. godine raspi-

salo međunarodni arhitekton-

ski konkurs sa ciljem traženja

najpovoljnijegmodela za rješa-

vanjevišedecenijskogproblema

Doma revolucije.

-Prvonagrađeni timjeprethod-

no predstavljao Crnu Goru na

Venecijanskom bijenalu arhi-

tekture 2014. godine sa objek-

tomDome revolucije, predvo-

đen gospođom Di j anom

Vučinić. Prve najave su predvi-

đale budžet od oko 17 miliona

eura za predloženo rješenje, ali

nakon izrade glavnog projekta

iznosinvesticijejesmanjenna11

miliona eura, jer su projektanti

iz razrade glavnog projekta is-

ključilibenzinskustanicuisma-

njili podzemni parking sa 200

na90mjesta, koji je inačeplani-

ran na mjestu gdje već postoji

nadzemniparkingod90mjesta.

Nakon raspisivanja tendera za

izbor najpovoljnijeg ponuđača

započeli suradovi koji suukrat-

komvremenu promijenili sliku

ne samo Doma revolucije već i

šire okoline, na opšte zadovolj-

stvograđana, jer sepokazaopo-

tencijal prostorakoji jedoskoro

bio ruglo i opasnomjestou cen-

tru grada. Imajući u vidu da je

državnim budžetom za 2018.

godinupredviđeno800.000eu-

ra za početak radova, nakon pr-

vih intervencija bili smo zado-

voljni jer je, za znatnomanji dio

novca od predviđenog, prostor

Doma revolucije postao intere-

santan za potencijalne investi-

tore - navodi se u reagovanju

opštine.

Autori projekta pored ostalog

naveli su da je uklonjen dio če-

lične konstrukcije te da su pre-

kriveni grafiti, iako su usvoje-

nim projektom predvidjeli

očuvanjegrafitanaarmiranobe-

tonskimpovršinamasapatinom

jer predstavljaju važan dio isto-

rijata, identiteta i nasljeđa

objekta.Uopštinismatrajudaje

insistiranjenaprivremenimrje-

šenjima koja su skupa krajnje -

bezobrazno.

-Autorisuuprojektupredvidje-

li tehničke opise i detalje koji se

odnose na rješenja sanacije npr.

podova,zidova,plafonaičelične

konstrukcije kao i privremena

rješenja obloga podova i zidova

u iznosuod4,5miliona eura. In-

sistirati da se za privremena rje-

šenja potroši više od 4,5miliona

eura je krajnje bezobrazno. Uz

to, autori su zabrinuti da li će

uklonjena sekundarna metalna

konstrukcijabitivraćena,aunji-

hovomprojektu se navodi da je

kompletna rekonstrukcija i sa-

nacijarađenanaosnovu,,vizuel-

nog pregleda stanja čeličnih

konstrukcija“. Objekat Doma

revolucije,odsamogpočetkane-

racionalan i nerealan, je razlog

usporavanja razvoja našeg gra-

da, koji je u trenutku kada je za-

početa gradnja bio jedanodnaj-

razvijenijih gradova bivše SFRJ

–navode iz loklaneuprave.

NERACIONALNO

Kako ističu, u izgradnju Doma

revolucije je do sada uloženo

oko 40 miliona maraka u upo-

rednoj vrijednosti, jer se na

objektuod1989. godinene izvo-

denikakvi radovi.

-Iz svega navedenog kao vrhu-

nac neracionalnosti i neskro-

mnosti se pojavljuju autori koji

insistirajunaulaganju11miliona

eura da bi se objekat priveo na-

mjeni u 10 odsto svoje površine,

autorski koncept „očuvanjame-

morijemjesta“ realizovaoupot-

punosti,anjihovameđunarodna

reputacija podigla na viši nivo.

Očiglednoseradiovelikomnes-

porazumu ili milionskomzadu-

ženju države, koje pokušavaju

da nametnu autori zajedno sa

bivšim službenicimaMinistar-

stva održivog razvoja i turizma,

koji se sadapotpisujukaosarad-

nici uprojektu - navodi se u rea-

govanju lokalneuprave.

Novinaru Pobjede iz opštine su

u utorak saopštili da projekat

prve faze rekonstrukcije Doma

revolucije finansira Direkcija

javnihradova,tedajeunjihovoj

nadležnosti i nadzorni organ. Iz

Direkcije javnih radova stav o

problemimanakojeukazujeau-

torski timprojekta rekonstruk-

cijenijesmodobili. Iz togdržav-

nog organa kazali su da ovih

dana,,razmatrajuproblematiku

i da će početkom naredne sed-

mice imati više detalja za jav-

nost“.

R.PEROŠEVIĆ

NIKŠIĆ:

Lokalna uprava o tvrdnjama da se rekonstrukcija Doma revolucije ne odvija po projektu

Bezobrazno jezaestetiku

utrošiti 4,5milionaeura

Iz opštine Nikšić u reagovanju navode

da su ,,ovih dana u intenzivnim kontak-

tima sa referentnim investitorima koji

su prepoznali sve ovo što je do sada

urađeno na objektu Doma revolucije

kao potencijal i prostor za ostvarivanje

pro ita“.

- Postoji realna šansa da se autorski kon-

cept „10/20/70“ ubrzo pretvori u koncept

„70/20/10“. Dakle, namjera opštine je da

se u prvoj fazi aktivira 70 odsto prosto-

ra, bez bilo kakvih dodatnih budžetskih

zaduženja, a da investitori ulažu svoja

sredstva i plaćaju zakup opštini u nared-

nih 30 godina – saopštili su iz opštine.

Referentni investitorizainteresovanizaDomrevolucije

BUDVA/TIVAT

-NenadVuji-

čićdevastira i godinamaneza-

konitokoristi obaluuBrdištu

uTivtu, nemaugovorsaMor-

skimdobromi obavljakomer-

cijanudjelatnostbezdokume-

nata–saopšteno je juče izJP

zaupravljanjemorskimdo-

brompovodomtvrdnjiVujiči-

ćadasemorskodobroustupa

nanezakonitnačin.

IzJPMorskodobroobjašnjavaju

daprisprovođenjujavnihpoziva

postupaju isključivo poštujući

Zakonomorskomdobru, Zakon

o državnoj imovini i Uredbu o

prodaji i davanju u zakup nepo-

kretnosti, te svim pozitivno

pravnimpropisimaCrneGore.

–Javni pozivza javnonadmeta-

nje za zakup pristaništa i prive-

zišta raspisan je 5. aprila 2018. a

među ponuđenim lokacijama

bila je i lokacija – privezište Br-

dište. Upozivu je vrlo precizno

navedenodase“ugovorizaklju-

čujuzatekućugodinuračunaju-

ći od dana zaključenja ugovora

do 31. decembra 2018. godine”,

do kada i važi plan objekata pri-

vremenog karaktera. Uslovi za-

kupa bili su jasni svimučesnici-

ma tendera i potencijalnim

zakupcimapristaništa i privezi-

šta, što su svojom cijenom pri-

stupa licitaciji ipotvrdili – ističu

izMorskogdobra.

Kako navode, uprkos činjenici

da Nenad Vujičić nije zaključio

ugovor sa JPMorsko dobro na-

kon završene tenderske proce-

dure, on evidentno na terenu

sprovodi aktivnosti na devasta-

ciji obale, nasipanjumaterijala i

postavljanju pontona na pred-

metnoj lokaciji bez saglasnosti i

jednogdržavnogorgana.

SvenavedenojeSlužbakontrole

morskog dobra konstatovala i

proslijedila nadležnim inspek-

cijskimslužbama.

Radi objektivnog informisanja

javnosti iz tog preduzeća napo-

minju da posjeduju dokumen-

tacijukaodokazdaVujičićgodi-

namakoristidržavnuimovinuu

Brdištima.

–Tomeupriloggovorezapisni-

ci JP Morsko dobro iz 2016. i

2017. godine, inicijativemješta-

na Brdišta, prijave Udruženja

marikulturista Crne Gore

“MAREFARM” i brojnih dru-

gih subjekata, kao i prijava JP

Morskodobro. Zatone čudi re-

akcija gospodina Vujučića, jer

je do sada bez validnih doku-

mentaobavljaodjelatnostuko-

mercijalne svrhe – ističe se u

reagovanjuMorskogdobra.

C.G.

TvrdedaVujičićgodinama

uzurpiradržavnu imovinu

BUDVA:

Morsko dobro demantuje tvrdnje o nezakonitim radnjama

Imajući u vidu da je državnimbudžetomza 2018. godinu predviđeno 800.000

eura za početak radova, nakon prvih intervencija bili smo zadovoljni jer je,

za znatnomanji dio novca od predviđenog, prostor Doma revolucije postao

interesantan za potencijalne investitore - navodi se u reagovanju opštine

PREDVIĐENAFAZNA

REKONSTRUKCIJA:

Domrevolucije

ULCINJ

- Regionalni vodovodCrnogorskoprimorjepotpisao

je jučeugovorsavodovodnimpreduzećemuUlcinjuokontinu-

iranomsnabdijevanjuvodomod1. jula.Natajnačinjeriješen

dugogodišnjiproblemurednogsnabdijevanjakvalitetnomvo-

domuvrijemeturističkesezonenajjužnijecrnogorskeopštine.

UgovorsupotpisalidirektorRVGoranJevrić,predsjednikulcinjske

opštineLjoroNrekić i direktorVodovoda FuadHadžibeti.

Jevrić je podsjetio da su prije desetak dana potpisali isti ugovor sa

direktoricomhercegnovskogvodovoda teda je sada ,,pokrivenoči-

tavoCrnogorskoprimorje“.

On jepodsjetioda jeUlcinj 2012. godine spojenna regionalni vodo-

vod, da je u taj projekat Vlada uložila oko 18miliona eura, ali da je

bilo izvjesnihproblema i nedoumica sa lokalnimvodovodnimpre-

duzećemkoje suprevaziđene.

LjoroNrekićzadovoljan je.

-Stvorili smouslovedadočekamogostekako treba, ali i strane inve-

stitore. AUlcinj je krenuo sa velikim investicijama. Vratićemo sjaj

Ulcinju-poručio jepredsjednikopštine.

V.d. direktor Vodovoda Ulcinj FuadHadžibeti objasnio je da će u

juluizregionalnogsistemauzimati25lusekundi,auavgustudodat-

nih40l.

-UgovorsaRVodvelikogjeznačajazastabilnostvodovodnogsiste-

ma, naročitou toku turističke sezone - kazao jeHadžibeti.

C.G.

SPREMNOĆEDOČEKATI

GOSTE:

Potpisivanjeugovora

POSTOJEZAPISNICIOUZURPIRANJU:

DetaljizBrdišta

ULCINJ:

Jevrić, Nrekić i Hadžibeti potpisali ugovor

Cijeloprimorjedio

regionalnog sistema