Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 30. jun 2018.

Hronika

Vrhovni državni tužilac Ivica

Stanković kazao je da je

saglasan sa ocjenama posla-

nika da u slučaju ratnih zlo-

čina treba intenzivirati rad i

donijeti strategiju.

- To su djela koja ne zasta-

rijevaju. Povezali smo se

i sa Eurodžastom tako da

se neće stati u istraživanju

ratnih zločina i ova strategija

u najavi ukazuje na cilj da se

identifikuju kako događaji

tako i državljani CG koji su

učestvovali u njima – rekao

je Stanković.

On je podsjetio da se u

javnosti često pominju pred-

meti Kalić i Šarić u kojima

je došlo do oslobađajuće

presude.

- Ukazao bih na funkcionalni

imunitet državnih tužila-

ca koji stoji u Ustavu CG

(Državni tužilac ne može biti

pozvan na odgovornost za

mišljenje i odluku u pred-

metu osim ako se ne radi o

krivičnomdjelu) – naglasio je

Stanković.

On je saopštio i da će u 2018.

godini Tužilački savjet u

skladu sa planom slobodnih

Stanković:

Uslučajevimaratnih

zločinatrebaintenzivirati rad

PODGORICA

–Glavni

specijalni tužilacMilivoje

Katnić juče jeuSkupšini

saopštioda suprocesuira-

li 15organizovanihkrimi-

nalnihgrupa izdržave i

okružnja.

Onjepodsjetiodasunedav-

no uhapsili više osoba iz tri

kriminalne grupe koje su

bile formirane u Kotoru,

Nikšiću i inostranstvu i da

su spriječili 12 ubistava, za

to, kako je kazao, postoje

dokazi.

Te osobe dovode se u vezu

sanapadomnaRoganovića,

ubistvom Gorana Lenca,

pokušajem ubistva Vjeko-

slavaLambulića.

Osim glavnog specijalnog

tužioca u parlamentu je bio

i vrhovni državni tužilac

Ivica Stanković, tužilac Ve-

selin Vučković i oni su od-

govarali na pitanja poslani-

kaoraduTužilaškogsavjeta

i Tužilaštava u prethodnoj

godini.

REZULTATI

Glavnispecijalnitužilacod-

govarajući na pitanje posla-

nika Liberalne partije An-

drijePopovićanaveojedaje

Specijalno tužilaštvo imalo

u radu 1.299 predmeta i da

je riješeno 744.

- Specijalno tužilaštvo je u

2017. godini donijelonared-

bu o finansijskimistragama

u 29 predmeta od kojih je 11

predmeta za djela organi-

Čelnici Tužilaštva u parlamentu predstavili rezultate za prošlu godinu, osvrnuli se i na posljednje akcije

Procesuirano 15kriminalnih

grupa, spriječeno 12ubistava

tužilačkihmjesta jačati kapa-

citete, nastaviti sa nadograd-

njom informacionog sistema

sa unapređenjem transpa-

rentnosti rada.

- Državno tužilaštvo će dalje

jačati proaktivan odnos

državnih tužilaca u vršenju

državne funkcije i gonjenje

učinilaca krivičnih djela,

posebno u djelima organi-

zovanog kriminala, ratnih

zločina i terorizma i pranja

novca – poručio je vrhovni

državni tužilac.

Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić juče je optužio posla-

nika Demokratskog fronta Andriju Mandića da podstrekava

kriminalne klanove u Crnoj Gori na njegovu likvidaciju.

- Pred crnogorskom javnošću i ovim svetimdomommeni je

danas jedan poslanik kojem se pravosnažnomoptužnicom

na teret stavljaju najteža krivična djela zaprijetio i podstre-

kao škaljarski klan, da me liše života - kazao je Katnić.

Prethodno je Mandić kazao da je Tužilaštvo progonomDF-a

prikrilo ,,važnu državnu akciju zavađanja dva kriminalna

klana koji se međusobno istrebljuju već dvije godine.

- Zamislite da oni ljudi iz kavačkog i škaljarskog klana odluče

da se recimo obračunaju sa ljudima iz Tužilaštva ili sa nekim

od nas poslanika ili sa predsjednikomVlade ili predsjedni-

komdržave. Crna Gora nikad nije oskudijevala u talentova-

nimubicama. I zamislite da neki od njih umjesto što trijebe

jedni druge odluče se da popričaju sa glavnim specijalnim

tužiocem. Šta bi tada bilo? – kazao je Mandić.

Katnić:

Podstrekavaju

klanovedamelikvidiraju

Katnić je odgovarajući na komentar poslanika Gorana Rado-

njića kazao da će ispitati navode bivšeg poslanika DPS-a

Đorđa Pinjatića koje je iznio u četvrtak veče na Televiziji Vije-

sti, o navodnim finansijskim zloupotrebama.

- Ne znam koja će razlika biti između početnog i krajnjeg

rezultata dokaza ali vammogu reći da ću to sigurno sprovesti

– kazao je Katnić.

ProvjerićesvePinjatićeve

tvrdnjeo zloupotrebama

zovanog kriminala i 13 za kri-

vična djela visoke korupcije a

učetirizapranjenovca -saop-

štio je tužilacKatnić.

Broj pokrenutih istraga, pre-

ma njegovim riječima, bio je

veći za 61 odsto u odnosu na

2016. godinu, a u odnosu na

2015. za 221 odsto.

Katnić je istakaoda jeuprošloj

godini Tužilaštvo podnijelo

optužnice u 20 predmeta – se-

damzaorganizovani kriminal,

pet za visoku korupciju, jednu

za ratne zločine, bio je i optuž-

niaktzapokušajterorizmaiza

pranje novca.

Glavni specijalni tužilac pod-

sjetio jeda suuprethodnoj go-

dini, u 11 predmeta, pokrenute

finansijskeistrageitoprotiv53

osobe i četiri pravna lica, a u

dvaslučajaistragesuproširene

na dvanaest, odnosno jedana-

est osoba.

- Finansijske istrage vođene

su protiv ukupno 116 fizičkih

ičetiripravnalica.Upredme-

tu poznatom kao ,,kavački

klan“ protiv 15 osoba potvr-

đena je optužnica i slučaj se

nalazi pred sudom– kazao je

tužilacKatnić.

On je ukazao i da je podigao

optužniceprotivosobakojesu

poslanici u parlamentu i da

nigdje na zemaljskoj kugli ne

postoji mogućnost da tužilac

za taj rad odgovara osobama

koje suoptužene.

- Ja sam ovdje da ogovaram

Skupštini i nećuda se uvlačim

u jednu situaciju u kakvoj se

nije našao ni jedan tužilac u

svijetu–kazao jeKatnić.

U jednom trenutku Katnić je

zamolio predsjednika parla-

menta da ga zaštiti od uvreda

koje na njegov račun konstan-

tno izgovaraju poslanici De-

mokratskog fronta.

-Štosetičeslučajaterorizmau

pokušaju koji je otvoren 2016.

godineprotiv25osobajepodi-

gnuta optužnica. Njih devet je

potpisalo sporazume o pri-

znanju krivice. Donijete su

pravosnažne presude. Oni su

priznali su da su htjeli nasilno

ući uovuSkupštinu– saopštio

je glavni specijalni tužilac.

On je poslanike podsjetio i da

su procesuirane osobe za ubi-

stvo Đorđa Borete, za pokušaj

ubistvaRadojiceZekovića, za-

tim slučaj poznatiji kao „Gugi

komerc“ gdje je sporazumnim

priznanjem krivice vlasnik

vratio više od2.000.000 eura.

Donijeta je i presuda protiv

optuženog za učestvovanje u

oružanim formacijama ISIL-

a.

REAKCIJE

Jedan od lidera Demokrat-

skog frontaMilan Knežević je

nakon Katnićevog izlaganja

saopštio da je jedini „državni

udar koji se dogodio 16. okto-

Lider pokreta za promjene

Nebojša Medojević kazao je

da je glavni specijalni tužilac

tražio njegovo hapšenje i ski-

danje imuniteta bez ijednog

dokaza. On je zaprijetio Katni-

ću da će mu vratiti sve što je

„radio protiv njegove porodi-

ce za račun braće Đukanović“

- Nakon godinu dana ne

može da počne suđenje jer

ne postoje dokazi. Htio je da

me hapsi zbog toga što se 30

godina borim za pravnu drža-

vu tražimda se ratni zločini

israže – kazao je Medojević.

Medojevićeve

prijetnje

bra bio onaj koji je iscenirao

Milivoje Katnić, jer je znao da

DF osvaja 25 do 30 odsto gla-

sova i zajedno bi sa ostatkom

opzicije formirao vlast“.

Knežević je imao primjedbe i

nasporazumeopriznanjukri-

vicekoje suoptuženi potpisali

u slučajupokušaja terorizma.

Glavni specijalni tužilac bio je

kategoričan da od prvog dana

od kada je stupio na tu funkci-

ju jasno je saopštio da će Spe-

cijalnodržavnotužilaštvodje-

lovati prema svima koji se

ogluše o zakon.

IposlanikDemokratskogfron-

ta SlavenRadunović komenta-

risao je izvještaj o radu Tuži-

laštva. On je zatražio i smjenu

tužilaca iz Specijalnog držav-

nog tužilaštva.

- Umjesto da se borite za

pravdu vi se selektivnim ra-

dom borite za nešto sa čim

Crna Gora ne može da ide

dalje.ProtivDF-asevodetri

sramna procesa – kazao je

Radunović.

On je čelnikeTužilaštva op-

tužio da su „zbog selektiv-

nog rada krivi zbog 10mili-

jardi pljačke uCrnoj Gori“.

Radunović je optužio Kat-

nića da je podigao lažne op-

tužnice protiv ljudi koji ni-

j esu ima l i prekrša jnu

prijavu životu.

- Udarili ste na mene, na fa-

miliju, na sina koji nikad ni-

je imao ni prekršajnu prija-

vu. Na kraju će svi bili

oslobođeni, tosumladi ljudi

bez prekršajne prijave – ka-

zao jeRadunović.

Na takve optužbe reagovao

je glavni specijalni tužilac

koji je saopštio Radunoviću

da on nije siledžija i da mu

nije progonio sina.

- Podnio sam optužnicu u

tom slučaju i ona je stala na

pravnu snagu. Svi ti mladi

ljudi su bili samo 72 sata u

pritvoru i nije impredlagan

pritvor. Vrlo smo restriktiv-

ni kada je predlaganje pri-

tvora u pitanju. Niko nema

pravo odmene da traži da ja

učestvujem u sopstvenoj

moralnoj i profesionalnoj

likvidaciji – rekao jeKatnić.

Poslanik Demokratske par-

tijesocijalistaAndrijaNiko-

lić je nakon predočenih re-

zultata kazao da je rad

Tužilaštva poboljšan.

- Osuđujućomosudomrije-

šeno je više od 90 odsto op-

tuženja,oslobađajućomoko

četiri odsto, a odbijajućom

manje od dva odsto – kazao

jeNikolić.

On je ukazao da Tužilaštvo

istražuje pokušaj terorizma

i podsjetio da parlament ni-

je sudnica i da presudumo-

že da iznese samo sud.

- Nesumnjivo da je Rusija

pokušala uplitanje u crno-

gorske parlamentarme iz-

borekaoidasučlanoviDF-a

u tomperiodu često biravili

utojzemljikakobizaustavi-

li članstvoCGuNATO–ka-

zao jeNikolić.

B. ROBOVIĆ

Katnić je istakaoda

je uprošloj godini

Tužilaštvo podnijelo

optužnice u 20pred-

meta – sedamza organ-

izovani kriminal, pet za

visoku korupciju, jednu

za ratne zločine, bio je i

optužni akt za pokušaj

terorizma i za pranje

novca

Čelnici Tužilaštvauparlamentu

Poslanik Demokratskog

fronta Branko Radulović

juče se obratio glavnom

specijalnom tužiocu riječim:

„Katniću, ako ovako nastavi-

te nećete umirati kao ostali

narod to je najveće proklet-

stvo crnogorsko“.

- Čujete li što vam kažem

Katniću – upitao je Radulović

Katnića.

Nakon toga uslijedila je opo-

mena predsjednika Skupšti-

ne Ivana Brajovića.

Radulovićeveprijetnje