Previous Page  9 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 68 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 29. jun 2018.

Hronika

BAR

–Četrdesetpetogodiš-

nji VasoDelibašić izBara

ubijen je, naočigledgrađa-

na, jučeoko 12.50ucentru

grada, uMakedonskomna-

selju, ublizini košarkaških

terena. Nanjega su, dok je

bionamotoru, nepoznati

napadači izvozilaupokre-

tu ispalili višehitaca.

Delibašić je preminuo u bar-

skoj bolnici ubrzo nakon što

je dovezen sa teškim povre-

dama. Uprkos naporima, lje-

karinijesuuspjelidaseizbore

za njegov život.

- Delibašić je zadobio više ra-

na, a kobna je bila prostrelna

u predjelu grudnog koša koja

jepovrijedila srce i veliki krv-

ni sud i uzrokovala smrt – ka-

zao je za Pobjedu direktor

Opšte bolnice u Baru Drago-

slavTomanović.

Prema nezvaničnim sazna-

njima Pobjede, egzekutori su

izautomatskogoružja ispalili

pet hitaca u žrtvu, a nakon

okončanih vještačenja biće

poznato koji tip i kalibar

oružja je korišćen.

Delibašića su dva hica pogo-

dila u glavu a tri u tijelo.

Sat nakon zločina barski in-

spektori su na nepristupač-

nom terenu u blizini Poljopri-

vredneškolepronašlizapaljen

„audi“ koji sukoristileubice, a

u vozilu su pronađena dva pi-

štolja. Na vozilu subile tablice

ukradene prije nekoliko mje-

seci uPodgorici.

Ti detalji potvrđuju tezu

istražiteljada jeakcijabrižlji-

vo planirana, da su direktni

egzekutori imali logističare i

da je bilo pripremljeno auto

za bijeg.

Preliminarni rezultati istrage

ukazuju da su napadači Deli-

bašića pratili duže vrijeme,

znali njegove navike i iskori-

stili pogodan momenat da ga

uklone.

Hladnokrvnost koju su ispolji-

liogledaseučinjenicidanijesu

prezali da zločinpočinenaoči-

gledbrojnihgrađanaidjeceito

u samomcentru grada.

Barska policija je odmah na-

kon ubistva krenula u potra-

gu za napadačima i traženje

motiva zbog kojih je Deliba-

šić likvidiran.

Prema saznanjima Pobjede,

Delibašić je, premapodacima

bezbjednosnihslužbi, biobli-

zak klanu njegovog sugrađa-

nina Alana Kožara, a koji bli-

sko sarađuje sa škaljarskom

grupomizKotora.

Kožar je na čelu grupe pokoj-

nog Baranina Luke Đurovića

kojijepoginuousaobraćajnoj

nesreći prije pet godina.

Zbog tih konekcija policija će

potencijalne napadače tražiti

u redovima suprotstavljenih

kriminalnihgrupa.Bićesaslu-

šano više bezbjednosno inte-

resantnih osoba, a izjave ću

uzeti i od očevidaca brutalne

likvidacije,kakobieventualno

došli do tragakoji bi impomo-

gaou rješavanju zločina.

U surovim obračunima kla-

nova do sada ubijeno je više

od25 osoba od2014. godine.

Upravapolicije jučeseoglasi-

la zvaničnim saopštenjem u

kojemsenavodidabarskapo-

licija intenzivno radi na ra-

svjetljavanjuubistva.

- Za sada nepoznato lice, na

čijoj identifikaciji sepreduzi-

majuintenzivneaktivnosti,je

oko 12.50 časova uMakedon-

skom naselju u Baru upotre-

bom vatrenog oružja zadalo

povrede V. D. od kojih je ovo

lice kasnije preminulo u Op-

štoj bolnici uBaru.

Službenici CB Bar, od mo-

mentaprijavedogađaja, uko-

ordinaciji sa tužilaštvom

preduzimaju koordinirane

aktivnosti na njegovom ra-

svjetljavanju.

- Mjesto događaja je obezbi-

jeđeno do dolaska državnog

tužioca u Višem državnom

tužilaštvuuPodgorici, koji će

izvršiti uviđaj zajedno sa

službenicimaCBBar i Foren-

zičkog centra – navodi se u

saopštenjupolicije.

Svi izuzeti tragovi biće upu-

ćeni u Forenzički centar radi

vještačenja.

V.K.V M.Ž

PODGORICA

–Odbrana

optuženihzapokušaj tero-

rizma juče jekomentarišući

podatkekoji suvještačeni iz

telefona svjedoka saradnika

AleksandraSašeSinđelića

naveladanijedandetalj nije

potvrdionjegov iskazdat

pred sudom.

Prema njihovoj ocjeni, izvje-

štaj koji je predstavljen u sud-

nici je „policijski dokument“ a

u prilog toj tezi naveli su da je

vještakMarko Lakić zaposlen

u Upravi policije. Iz tog razlo-

ga smatrajuda se nalazuLaki-

ća nemože vjerovati.

Sa druge strane, tužilac Saša

Čađenović ukazao je da je vje-

štak odgovorio na mnoštvo

pitanjaodbranekoja sene tiču

predmeta suđenja što ukazuje

na pokušaj advokata optuže-

nih da odugovlače postupak.

Čađenović je bio kategoričan

da je vještak detaljno i jasno

odgovriona sva pitanja

- Vještak je odgovarao i na pi-

tanjakojasene tičuovekrivič-

no pravne stvari kao na pri-

mjer kako telefon računa

vrijeme. To je bilo pitanje za

proizvođeča telefona – kazao

jeČađenović.

Onsmatradajeodbrananepo-

trebnim pitanjima nastojala

da optereti postupak.

Ipak, branioci su navela da u

Sinđelićevomtelefonunije bi-

lo detalja koje je on iznio pred

vijećem sutkinje Suzane Mu-

goše.

- Ni Crne Gore, ni planiranja

napada, ni njegovog prijatelja

Rusa, ničeg što je pričao Sin-

đelićnijebiloudokaznomma-

terijalu izuzetog iz njegovog

telefona – kazao je advokat

Miroje Jovanović.

Podsjetio je da je vještak na

pojedina pitanja odgovarao sa

,,ovo nije pitanje za vještaka

većzaproizvođača“zbogčega

jeodbranaostalauskraćenaza

mnoge odgovore.

Advokat Dražen Medojević

smatradaje„privatnostSinđe-

lića više zaštićena“ u odnosu

na ostale učesnike postupka.

- Tužilaštvo potenciralo pre-

zentaciju komunikacija koju

je optuženi Dikić imao sa srp-

skimministrima i predsjedni-

komAleksandromVučićem, a

koje nemaju vezu sa predme-

tomza koji se sudi. Interesan-

tno jebilo insistiranjeTužilaš-

tva na prezentaciji fotografije

Đorđevića da se vidi šta je no-

sio. Ne vidim svrhu da se po-

tenciraju takve stvari naročito

kod fotografija gdje se peklo i

jelo. Šta je tu bitno za ovaj po-

stupak – konstatovao je advo-

kat Medojević. On je ustvrdio

da je tokompotupka izvedeno

mnoštvo „apsurdnih i nepo-

trebnihdokaza“.

Među nepotrebnim dokazi-

ma, prema njegovoj ocjeni, bi-

le su i fotografije četničkog

pokreta uSrbiji.

Optuženi Dikić je prokomen-

tarisao da su predstavljene i

neke poruke koje on nije slao,

naglasivši da pristup njego-

vom fejsbuk profilu nije imao

samo on.

On je izjavio da mu je telefon

,,lenovo“ podmetnut kao i da

je jedan dio njegove prepiske

sa Sinđelićem iskonstruisan i

izmanipulisan.

- Da mi je Sinđelić pomenuo

da će biti nekih nereda, nekog

karambola, ja bih mu organi-

zovao hapšenje - rekao je Di-

kić.

Podsjetio je da su baterije do-

punjavane jer je nemoguće da

je poslije deset mjeseci aparat

imao 98 odstopunubateriju.

Advokat Vaso Bečanović je

primijetio da je vijeće izvelo

dokaze iz maja 2015. godine

iako je tokom suđenja insisti-

ralo da se kao dokazi ne treti-

raju događaji iz perioda koji

nijesu obuhvaćeni optužni-

com.

B.R.

NaDelibašića

pucano iz

dvaoružja

Sat nakon zločina barski inspektori su na

nepristupačnom terenu u blizini Poljoprivredne

škole pronašli zapaljen „audi“ koji su koristile ubice, a

u vozilu su pronađena dva pištolja. Na vozilu su bile

tablice ukradene prije nekolikomjeseci u Podgorici

Začetirimjesecapet likvidacija

Uposljednja četiri mjeseca dogodilo se pet li-

kvidacija, a jedna osoba bila je kolateralna žr-

tvauobračunuškaljarske i kavačkegrupe.

21.maja

ubijen jeMiodragKruščić na Starom

aerodromudokjesjediosanovinarkomVijesti

JelenomJovanović.Napadačjeunjegaispalio

više hitaca i nakon toga pobjegao. Kruščić je

bioblizakosobama izškaljarskegrupacije

31.marta

ubijen je Marko Šaković i slučajna

žrtvaRadivojeJovanovićucentruPodgoriceu

lokalu „Forum“. Šaković je, prema policijskim

evidencijama, bio povezan sa kavačkomgru-

pom.

29. marta

Dražen Čađenović je stradao u

bombaškomnapadu, dok je bio u vozilu. Ek-

sploziv velike razornemoći ubice supostavile

ispodautomobila kao i GPS i daljinskimaktivi-

ralenapravudokjebioupodzemnojgaražina

Rimskomtrgu.

JučerašnjalikvidacijaDelibašićajepetaunizu.

NASTAVAKOBRAČUNAKRIMINALNIHKLANOVA:

Ubijen Baranin blizak grupi Alana Kožara

UVišemsudu nastavljeno suđenje za pokušaj terorizma

Za tužiocanesporannalazvještaka,

branioci iznijeli nizprimjedbi

PETHITACAISPALJENOUŽRTVU:

Sauviđaja

VasoDelibašić

„Svi sepripremajuzanerede“

Svjedok saradnik Saša Sinđelić u poruci koju je pod pseudo-

nimom ,,Srpski vikovi“ poslao kontaktu pod nazivom ,,ode-

ski partizan“ ističe da je spreman da se bori

protiv NATO-a ali da mu je za borbu neophodan novac jer

od nečaga mora da živi.

Ovo je samo jedna od poruka koju je na jučerašnjem suđe-

nju prevela tumač za ruski jezik Nada Lalić.

Sinđelić u jednoj od poruka obavještava ,,odeskog partiza-

na“ da za Njemačku iz Srbije ide mnogo oružja i da će tamo

vjerovatno biti problema.

- Traže 50 pištolja mjesečno i da to budu stalne isporuke –

kaže Sinđelić u jednoj poruci.

U poruci od 15. septembra 2016. godine navodi se da su

izvjesnog Hrvata ranije pripremali Amerikanci, u artiljerij-

skom centru. Spominje se takođe i da se ,,svi sad priprema-

ju za nerede na izborima“.

Govora je bilo i o tome kako je ,,narod u Srbiji ljut na vlast i

da se oni naoružavaju koliko je tomoguće“.

Dušića

brani

advokat

Klikovac

Optuženi Milan Dušić

juče je prihvatio da ga

umjesto dosadašnjeg

advokata Branka Anđeli-

ća u daljem toku postup-

ka zastupa advokat po

službenoj dužnosti Dejan

Klikovac.

Dušić je na prethodnom

suđenju kazao da je

nezadovoljan advokatom

Anđelićem zbog čega mu

je otkazao punomoćje.

Krpovićkažnjensa 1.000eura

Sutkinja Suzana Mugoša kaznila je juče advokata Jugoslava

Krpovića sa 1.000 eura, jer ni nakon više upozorenja nije

poštovao odluke krivičnog vijeća suda.

Nakon desetominutnog vijećanja sud je odbio zahtjev advo-

kata Krpovića za izuzeće sudskog vijeća.

Sa suđenja