Previous Page  8 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 68 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 29. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

- Stručni tim

Uprave za zaštitu kulturnih

dobara izveo je, na osnovu

više izvještaja, zaključak, da

se godinama i u kontinuitetu

namanastirskomkompleksu

Manastira Reževići kod Budve

izvode radovi koji narušavaju

njegov arhitektonski, umjet-

nički i ambijentalni značaj.

Zaključuje se da bi tomoglo

dovesti do potpune promjene

izgleda ovog kulturnog dobra

i njegovih kulturno-istorijskih

vrijednosti.

Kako je u dokumentu o deva-

staciji sakralne baštine navela

bivša direktorica Uprave za

zaštitu kulturnih dobara Ana-

stazija Miranović, konstatova-

no je da su radnje na mana-

stirskom kompleksu izvedene

bez konzervatorskog projekta,

bez konzervatorskog nadzora

i bez učešća nadležne institu-

cije, a time i bez saglasnosti

za radove. U svimnavodima

izvještaja, konstatovano je da

nije poštovana procedura i da

je sve urađeno bez saglasnosti

nadležnog organa – Uprave za

zaštitu kulturnih dobara (neza-

konito).

RADOVI

− Nove forme i materijali koji

nijesu karakteristični za ovaj

kompleks narušavaju istorijski

kontekst i ambijent najznačaj-

nijih građevina i njihovih ele-

menata. Sve navedene radnje

su okarakterisane kao devasta-

cija – oštećenje manastirskog

kompleksa, te je zaključeno da

su u velikoj mjeri degradirale

kulturno-istorijske i spomenič-

ke vrijednosti ovog izuzetno

značajnog kulturnog dobra.

− Nadležnomorganu Manasti-

ra, Uprava je rješenjemnaložila

da obustavi dalje radove na

navedenom kulturnomdobru,

do dobijanja saglasnosti za

konzervatorske radove, od

Uprave za zaštitu kulturnih

dobara.

− Zbog devastacije – oštećenja

Manastira, Uprava za zaštitu

kulturnih dobara je protiv pra-

voslavne Mitropolije crnogor-

sko-primorske i Rista Radovića

(Am ilohija), kao odgovornog

lica, podnijela krivičnu prijavu.

Daljom analizom konstatova-

no je da je Uprava za zaštitu

kulturnih dobara izdala kon-

zervatorske uslove za izradu

konzervatorskog projekta

sanacije manastirskog kom-

pleksa Reževići, kat.parc. br.

2742 KO Reževići I, Rješenje

broj UP/I 03 118/2013 13 od 2.

oktobra 2014. godine.

Dana 28. aprila 2015. godine

Uprava je poslala dopis Upra-

vi za inspekcijske poslove u

kojem se navodi da je ova

Uprava u saznanju da se vrše

nelegalni radovi kroz radnje

koji narušavaju arhitektonski,

umjetnički i ambijentalni zna-

čaj kulturnog dobra – manastir-

skog kompleksa Reževići, te se

moli za hitnost u preduzimanju

neophodnihmjera, a sve radi

DOSJE:

Ugroženo sakralno nasljeđe – devastacijamanastira Ostrog i Reževići

5

očuvanja i zaštite predmetnog

kompleksa.

Stručni timUprave za zaštitu kul-

turnih dobara 18. decembra 2015.

godine uradio je kontrolu i o

devastaciji zaštićenog nepokret-

nog kulturnog dobra Manastir

Reževići konstatovao sljedeće:

IZVJEŠTAJ

− Ulaz u portu čini neprikladna

kapija sa kupolom sazidana od

ino klesanog kamena, koja je

živopisana „al seco“ tehnikom, za

koju je u ranijemperiodu konsta-

tovano da neprimjerenommate-

rijalizacijomdevastira kulturno

dobro Manastir Reževići i da je

umanjoj mjeri živopisana, da

bi se kasnije evidentiralo njeno

konačno oslikavanje, što dodat-

no umanjuje kulturne vrijednosti

Manastira Reževići.

− Oko crkvene porte sprovedene

su nove građevinske interven-

cije, tj. popločavanja lomljenim

kamenimpločama nepravilnog

oblika i dimenzija mašinske

obrade koje vode do novosa-

građenog objekta, pokrivenog

kanalicom, a spolja natkriven

metalnomnadstrešnicom. Izve-

deni radovi na uređenju terena

sa pratećimobjektomuveliko

devalviraju kulturno-istorijske

vrijednosti manastirskog kom-

pleksa.

− Shodno navedenom, zaključuje

se da nije ispoštovana procedura

predviđena Zakonomo zaštiti

kulturnih dobara, u dijelu koji

se tiče izrade konzervatorskog

projekta, a u skladu sa izdatim

konzervatorskimuslovima od

strane ove Uprave, koji u potpu-

nosti nijesu ispoštovani.

Stučni timUprave za zaštitu

kulturnih dobara, 1. aprila 2016.

godine, po prijavi grupe građana

Reževića i Petrovca od istog

dana, obišao je kulturno dobro

Manastir Reževići, i na osnovu

uvida u zatečeno stanje i dostu-

pnu dokumentaciju sačinio

stručni izvještaj kojim konstatuje

sljedeće:

- Zakonski predviđena procedu-

ra, u dijelu koji se tiče izrade kon-

zervatorskog projekta, a u skladu

sa izdatim konzervatorskim

uslovima od strane ove Uprave

(Rješenje broj UP/I 03 118/2013 13

od 2. oktobra 2014. godine), nije

ispoštovana.

− Ikonostas iz crkve Sv. Trojice,

rad akademskog slikara Marka K.

Gregovića, nije uklonjen i nalazi

se u relativno dobrom stanju, što

je i u prethodnim izvještajima

ustanovljeno.

− U razgovoru sa sveštenim

licemHrizostomomNešićem,

saznajemo da ima u planu ukla-

njanje ikonostasa iz crkve Sv.

Trojice, koji po njegovimnavo-

dima, nije adekvatan svojom

formom i materijalizacijom, jer

je oslikan uljemna platnu, a po

njegovommišljenju, treba da

bude na drugoj podlozi i vizuelno

uklopljen u živopis crkve, oslikan

u novijemperiodu.

− Takođe, obavljen je razgovor i

sa licem angažovanimna radovi-

ma oslikavanja crkava. Saopštio

je, da je lično ukazao arhimandri-

tu na neargumentovan stav po

pitanju ikonostasa, tj. da se radi

samo o privremenomuklanjanju

prilikom izvođenja radova, te

vraćanju na istomjesto nakon

izvedenih radova, a ne o postav-

ljanju novog ikonostasa, jer

izuzetno cijeni rad akademskog

slikara Marka K. Gregovića.

− U crkvi Sv. Stefana, a na osno-

vu uporedne analize stanja evi-

dentiranog 18. decembra 2015.

godine i inspekcijskog uvida 24.

februata 2016. godine (kada je,

takođe, konstatovano oslika-

vanje zidova apsidalnog dijela

crkve, što je i prouzrokovalo

donošenje rješenja o obustavi

radova u enterijeru Crkve Sv.

Stefana), konstatovano je da se i

dalje nastavilo sa radovima osli-

kavanja eneterijera crkve, bez

ikakvog kontaktiranja i konsulto-

vanja Uprave za zaštitu kultrnih

dobara, i to na svodu naosa, a

skela montirana za ove radove i

dalje je na istommjestu.

− Stručna lica Uprave za zaštitu

kulturnih dobara su ukazala na

nezakonito postupanje, te na

neophodnost poštovanja odred-

bi Zakona o zaštiti kulturnih

dobara, tj. podnošenja zahtjeva

za izdavanje konzervatorskih

uslova za sve intervencije na

kulturnomdobru, što u ovom

slučaju nije učinjeno, a sa čim

se svešteno lice složilo, sa obra-

zloženjemda će u najskorijem

vremenskomperiodu uputiti

zahtjev prema Upravi.

− Uz sve navedeno, ukazano

je i naloženo, da se zaustave

svi radovi, te da se ne vrši dalje

oslikavanje zidnih površina, niti

bilo kakve druge intervencije na

predmetnom kulturnomdobru,

bez prethodno dostavljenog

zahtjeva za izdavanje konzer-

vatorskih uslova i odgovora

ove Uprave po tom zahtjevu.

ZAKLJUČAK

Izvještajem je zaključeno slje-

deće:

„Stručni tim konstatuje, da se

godinama i u kontinuitetu na

manastirskom kompleksu izvo-

de radovi koji grubo narušavaju

njegov arhitektonski, umjet-

nički i ambijentalni značaj, što

dovodi do potpune promjene

izgleda ovog kulturnog dobra

i njegovih kulturno-istorijskih

vrijednosti. Sve intervencije na

manastirskom kompleksu izve-

dene su bez konzervatorskih

uslova izdatih od strane ove

Uprave, bez konzervatorskog

projekta na koji je ova Uprava

izdala saglasnost, kao i bez kon-

zervatorskog nadzora. U odno-

SPCukontinuitetuuništavala

kulturnu i istorijskuvrijednost

zaštićenebaštine

su na navedeno, konstatuje se

da su grubo narušene odredbe

Zakona o zaštiti kulturnih

dobara, što sa konzervatorskog

aspekta smatramo nedopusti-

vim“.

Miranović dokument završa-

va podatkomda se Uprava

za zaštitu kulturnih dobara

obratila aktombroj UP/I 03-

118/2014 23 od 4. aprila 2016.

godine, Upravi za inspekcijske

poslove, u kojem se navodi da

je ova Uprava u saznanju da

se vrše nelegalni radovi kroz

radnje koji narušavaju značaj

kulturnog dobra – manastir-

skog kompleksa Reževići, te se

moli za hitnost preduzimanja

neophodnihmjera, a sve u cilju

očuvanja i zaštite predmetnog

kompleksa.

Ne navodi se da li je inspekcija

izlazila na teren i kakvo je stanje

zatekla.

(KRAJ)

Priredila:

K. K.

Stručni tim je konstatovao da se godinama

i u kontinuitetu namanastirskom

kompleksu u Reževićima izvode radovi

koji grubo narušavaju njegov arhitektonski,

umjetnički i ambijentalni značaj, što

dovodi do potpune promjene izgleda

ovog kulturnog dobra i njegovih kulturno-

istorijskih vrijednosti

CrkvaSvetogStefana teškodevastirana