Previous Page  7 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 68 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 29. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

–Vlada jena

jučerašnoj sjednici usvojila

prijedlog strategije razvoja

integralnog zdravstvenog

informacionog sistema i e-

zdravlja zaperiod2018–

2023. saprijedlogomakcio-

nogplana zaperiodod2018.

do2021. godine.

Kako je nakon sjednice saop-

štio ministar zdravlja Kenan

Hrapović, neke od prioritet-

nih aktivnosti predviđene ak-

cionim planom u naredne tri

godineodnosesenarazvijanje

nacionalnog elektronskog

zdravstvenogkartona što ,,po-

drazumijeva formiranje i vo-

đenje centralizovanog elek-

t rons kog zdrav s t venog

kartona svihosigranika“.

Povezanost

- Radiće se i na razvoju infor-

macionog sistema u Klinič-

kom centru, koji se odnosi na

uspostavljanje jedinstvenog

sistema u kojemće svi procesi

biti međusobno povezani –

objasnio jeHrapović.

Prema njegovim riječima,

zdravstveni sistemnezamisliv

je bez raznih dijagnostičkih

aparata i sistema za pretage

koji su zasnovani na primjeni

informacionih tehnologija i

posebnih softverskih rješenja.

- Integralni zdravstveni infor-

macioni sistem obezbijediće

tačne, relevantne, blagovre-

mene informacije, a služe si-

stemu zdravstvene zaštite i

upravljačkim strukturama na

svim nivoima radi donošenja

odlukakoje subaziranenado-

kazima i koje će rezultirati bo-

ljimishodimazazdravlje–ka-

zao jeministarHrapović.

Primjenom strategije riješiće

se, kako dodaje, problemi koji

su prepoznati kroz ananalizu

postojećih informacionih si-

stema.

-Na taj način će se obezbijedi-

tiboljevođenjeevidencija,po-

boljšati kvalitet podataka i

omogućiti pravovremna i efi-

kasna razmjena informacija

za pružanje pomoći zdrav-

stvenim radnicima u uspo-

stavljanudijagnoza- istakaoje

Hrapović.

Boljakontrola

On je kazao da će uspostavlja-

njem integralnog zdravstve-

nog informacionog sistema

Crna Gora napraviti značajan

korak ka planiranju zdravstve-

nih programa i mjera koji bi

doprinio poboljšanju zdrav-

stvenogstanjapopulacije, una-

pređivanju zdravlja i ranom

otkrivanju bolesti, suzbijanju i

otkrivanju faktora rizika.

Unapređenje i dalji razvoj si-

stema, kako je dodao Hrapo-

vić, omogućiće i bolju kontro-

lu troškova, koji posljednjih

godina rastu brže od ekonom-

ske osnove društva.

Istakao je i da se nemože oče-

kivati da se troškovi za zdrav-

stvenu zaštitu smanjuju i da je

neophodno da se na svim no-

vioma u zdravstvenim siste-

mima uspostavi kontrola nad

troškovima i racionalizacija

rashoda.

sl.r.

PODGORICA

–Odlukao ra-

zješenjuAndrijaneKadije sa

mjesta generalnedirektori-

ceJavnog servisanezakoni-

ta je i neosnovana, jer pred-

stavljaprepisanu inicijativu

za razrješenjekaou slučaju

smjeneprethodnihgeneral-

nihdirektoraRadaVojvodi-

ća i BrankaVojičića– saop-

štili suPobjediKadijini

advokati GoranRodić i Sini-

šaGazivoda.

Oni suuKadijino imeuutorak

podnijelitužbuOsnovnomsu-

du u Podgorici protiv Radio

Televizije Crne Gore jer ona

smatra da je Savjet te kuće

smijenio nezakonito, zbog če-

ga traži od suda poništenje te

odluke.

Prema riječima Rodića i Gazi-

vode, njihova klijentkinja u

zakonskom roku podnijela je

tužbu protiv medijske kuće u

kojoj je zaposlena. Njih dvoji-

ca su kategorični da odluka o

Kadijinom razrješnjenju ne

sadrži obrazloženje.

-Nesadrži razlogeoodlučnim

činjenicama, niti uopšte utvr-

đenočinjeničnostanje,adoni-

jeta je s pozivom na navodno

kršenje Preporuke Savjeta

Evrope i odredbi Direktive

EU, koje odredbe čak ni u ze-

mljamačlanicamaEU,kaoniu

Crnoj Gori ne predstavljaju

neposredni izvor prava, odno-

sno nijesu sastavni dio unu-

trašnjegpravnogporetka – sa-

opštili su advokati Pobjedi.

Kadija juče nije željela da ko-

mentariše tužbu. Kako je ka-

zala Pobjedi, posao je prepu-

štila advokatima, ističući da je

tužba njena privatna stvar.

Andrijana Kadija smijenjena

je 7. juna tajnimglasanjemve-

ćine članova u Savjetu RTCG.

Zanjenusmjenuglasaloješest

članova, dok sudvabilaprotiv.

Vladimir Pavićević nije prisu-

stvovao sjednici.

Smjenu Kadije inicirao jeMi-

mo Drašković za šta je naveo

nekolikorazloga,posebnoisti-

čići sporni ugovor koji je me-

nadžment te kuće potpisao sa

nevladinom organizacijom

Centar za građansko obrazo-

vanje za koji je Savjet jedno-

glasno ocijenio da je ostavio

prostor za ugrožavanje neza-

visnosti temedijske kuće.

Kadija je tadaporučilaSavjetu

da ugovor sa CGO nije pravi

razlog, već samopovodzanje-

nusmjenu, kao i da senemože

odbraniti od „unaprijed doni-

jete presude“.

Na Kadijinu smjenu reagovali

suStejtdipartment,OEBS, Sa-

vjet Evrope...

Funkcijageneralnogdirektora

Javnog servisaposljednjihgo-

dina nije „talična“ njenim no-

siocima – Kadija je treća koju

je Savjet smijenio.

Prije nje unovembru 2016. ra-

zriješen je Rade Vojvodić, ko-

jeg je ona naslijedila prvo kao

v. d, a onda i kao izabrana di-

rektorka.SavjetRTCGrazrije-

šio je i Vojvodićevog prethod-

nika – Branka Vojičića, u junu

2011. godine.

Interesantno je i da su iVojičić

i Vojvodić tužili RTCG zbog

nezakonite smjene, a i jedan i

drugi, takođe su angažovali

GoranaRodića da ihzastupa.

Vojičić je pravosnažno dobio

spor, a izmeđuostalog jena ime

naknadeštetedobio80.000eu-

ra. Vojvodićev spor još je u to-

ku, a Rodić je ranije za Pobjedu

rekao da bi ovaj proces Javni

servis mogao da košta više od

200.000 eura.

k. jankovIĆ

Vlada usvojila strategiju razvoja informacionog zdravstvenog sistema

Uplanu je formiranje

nacionalnoge-kartona

Integralni zdravstveni informacioni sistemobezbijediće tačne, relevantne,

blagovremene informacije - kazao jeministar KenanHrapović

Kadija potvrdila Pobjedi da je podnijela tužbu protiv RTCG

Rodić: Razrješenje

nezakonito

AndrijanaKadija

RTCG

u

u dijelu kazne preinačena od

Višeg suda i navedena lica su

osuđena na po godinu zatvora

– navela je Pavličić u saopšte-

nju.

Analizirajući okolnosti sluča-

ja, Evropski sud ponovio je

svoje principe da pravo na slo-

bodu izražavanja nije apsolut-

no i njegovo ostvarivanje ne

smijekršitidrugapravakojasu

zaštićena Konvencijom, kao

što je na primjer pravo na po-

štovanje privatnog života iz

člana 8 Konvencije ili pretpo-

stavka nevinosti sadržana u

članu6 stav 2Konvencije.

- Kada je u pitanju konkretan

predmet, Evropski sud je nes-

porno našao da su predmetne

građanske presude predstav-

ljale„zakonompropisano“mi-

ješanje u slobodu izražavanja,

kao i da su imale legitiman cilj

zaštite prava i ugleda drugih

lica.Onošto je taj Sudposebno

ispitivaojesteda li jetomiješa-

nje bilo „neophodno u demo-

kratskom društvu“, odnosno

da li je sporna presuda bila

proporcionalna legitimnom

cilju kojem je težila. U razma-

tranju ovog pitanja, Evropski

sudjeutvrdiodasudomaći su-

dovi u svojimpresudama pre-

poznali konflikt između prava

na slobodu izražavanja i prava

na zaštitu prava i ugleda dru-

gih,kaoidajenaročitoVišisud

u svojoj presudi prihvatio da

političari moraju da trpe veći

stepenkritike oddrugih, ali da

su ipak određeni djelovi no-

vinskihtekstovasadržalinaro-

čitu grubu kritiku, koja nije

bila potkrijepljena nikakvim

dokazima – saopštila je Pavli-

čić.

oPtužBe

Evropski sud je, kako se navo-

di, utvrdiodasuoptužbeutek-

stovima bile naročito ozbiljne,

kao i da ništa u konkretnom

slučaju nije ukazivalo da su

podnosioci predstavke nasto-

jali da verifikuju istinu ili po-

uzdanost iznijetih navoda na

visokomnivou u tommomen-

tu.

- Podnosioci predstavke su

tvrdili da su sporni navodi bili

vrijednosni sudovi i da kao ta-

kvi nijesu iziskivali dokaziva-

nje, kao da je njihov cilj bio da

se naglasi politička odgovor-

nostbivšegpremijerazadruš-

tvenusituacijugdjenapadi na

novinareprolazenekažnjeno.

Evropski sud je utvrdio da se

mora napraviti razlika izme-

đukonstatacijadajebivšipre-

mijer politički odgovoran za

takvo stanje u društvu i nepo-

srednih optužbi da je on lično

poslao nekog da napadne pr-

vog podnosioca predstavke.

Činjenica da se pojedinac di-

rektno optužuje na način što

se navodi njegovo ime i pozi-

cija obavezuje podnosioca

predstavke da pruži dovoljan

činjenični osnov za svoje

tvrdnje - pojašnjeno je u do-

kumentu.

Evropskisudjekakosenavodi,

našao, da zaključak koji su do-

nijeli domaći sudovi u pred-

metnom slučaju prilikom raz-

matranja proporcionalnosti

miješanja u slobodu izražava-

nja nije bio nerazuman, kao i

da je dosuđena naknada štete

u skladu sa praksom Evrop-

skog suda.

- Ova odluka Evropskog suda

je pravosnažna danom dono-

šenja i podnosioci predstavke

nemajupravožalbe-pišeuod-

luci suda uStrazburu.

k. j.

stigao najveći broj prijava za

učešće u školi bezbjednosti

što, kakosmatra, pokazujeda

mladi školu prepoznaju kao

relevantnu i kao školu koja

možeda imdonesenovazna-

nja, iskustva i poznanstva.

DirektoricaCEDEM-aMile-

na Bešić istakla je da u ovoj

organizaciji smatraju da je

bezbjednost jedanodnajvaž-

nijih preduslova za ostvari-

vanje demokratije, vladavine

prava i ljudskihprava.

Ona je kazala da su prisustvo

nasilja u društvu, terorizam,

organizovani kriminal, po-

rast maloljetničke delin-

kvencije i govoramržnje, be-

zbjednost na internetu i

isključenost izprocesadono-

šenje odluka, samo neki od

izvora i oblika ugrožavanja

bezbjednosti mladih u lokal-

nimzajednicama.

sl.r.

MiloĐukanović

SuduStrazburu

KenanHrapović