Previous Page  6 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 68 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 29. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

-LGBTforum

„Progres“ saopštio je jučeda

uCrnoj Gori ni ove godine

nijeobilježenMjesecpono-

sa, teda je izostalapodrška

nadležnihovoj populaciji u,

kako su istakli, njimavaž-

nommjesecu.

-Štose tičeCrneGore iMjese-

caponosa,tišinajebilagromo-

glasna. Niti jedna državna in-

stitucija nije javno obilježila

ovajmjesecisticanjemzastave

duginih boja, održavanjem

neke manifestacije, sastaja-

njem sa predstavnicima

LGBTIQ zajednice - kazala je

izvršna direktorica ove orga-

nizacijeBojana Jokić.

Umjesto toga, kako kaže, evi-

dentiranajejasnazloupotreba

LGBTIQ zajednice od pojedi-

nih političkih subjekata, oštra

i burna rasprava o Nacrtu za-

kona o životnompartnerstvu,

nastavakširenjadiskriminaci-

je i govoramržnje po društve-

nim mrežama i brojni drugi

problem.

Jokić naglašava da ni ovog ju-

na u našoj zemlji nije bilo pa-

rade ponosa, iako su gotovo

svezemljeu regionukoje ima-

ju godišnje parade odlučile da

svoje organizuju upravo to-

kom ovog mjeseca i tako po-

štuju simboliku Mjeseca po-

nosa i pridruže se globalnom

talasu šarenog i veselog juna

širomsvijeta.

Kao pozitivne momente za

LGBTIQ zajednicu tokom

Mjeseca ponosa, ona je navela

toštojeobjavljenprvilezbijski

roman„Usvojačetirizida“,cr-

nogorske autorke Keti Rado-

šević, koji je promovisan 21.

juna uPodgorici.

JokićjeistaklaidajeAmeričku

ugao u Podgorici tokom juna

imao stalnu postavku literatu-

re i video sadržaja posvećenih

Mjesecuponosa.

Sl.R.

PODGORICA

–Kompanija

Dejli pres, koja je izdavačVi-

jesti i njen izvršni direktor

Željko Ivanović izgubili su

spor protivdržaveCrneGo-

repredEvropskimsudom

za ljudskaprava.

IzdavačVijesti i Ivanovićsudu

uStrazburu žalili su se na pre-

sude crnogorskih sudova koje

su donijete u korist aktuelnog

predsjednika naše državeMi-

la Đukanovića, kome je dosu-

đena naknada od 10.000 eura

po tužbi protiv Vijesti, koje su

ga u tekstovima objavljenim

nakomprebijanjaIvanovića,1.

septembra 2007. godine, do-

vodileudirektnuvezusaovim

teškimincidentom.

Evropski sud u presudi je na-

veo da su domaći sudovi do-

nijeli ispravnu odluku i da je

naknada koju su odredili pri-

mjerena.

ODLUKA

U saopštenju zastupnice naše

države pred Evropskim su-

dom za ljudska prava Valenti-

ne Pavličić navodi se da je

predstavkapodnijetazbogna-

vodne povrede člana 10 Kon-

vencije (sloboda izražavanja).

- Podnosioci predstavke su se

žalili da je građanskompresu-

dom koja je donijeta protiv

njih povrijeđena njihova slo-

boda izražavanja. Prvi podno-

silac predstavke (gdin. Željko

Ivanović) je novinar i izvršni

direktor dnevnih novina Vije-

sti, čiji je izdavačdrugipodno-

silac predstavke (DOO „Dejli

pres“). Dana 1. septembra

2007. godine, nakon proslave

10 godina od osnivanja dnev-

nih novina, prvi podnosilac

predstavke je napadnut i pre-

bijenodstrane trinapadača.U

sljedećih par dana (2. - 4. sep-

tembar 2007. godine), dnevne

novine Vijesti objavile su ne-

koliko članaka u vezi sa tim

napadom, od kojih su neki sa-

držali komentare prvog pod-

nosioca predstavke, u kojima

jetadašnjipremijerCrneGore

(gdin. Milo Đukanović) ozna-

čen, inter alia, kao nalogoda-

vac napada na prvog podnosi-

oca predstavke. Predmetni

novinski tekstovi su sadržali

niz raznih optužbi na račun

bivšegpremijera i njegovepo-

rodice, zbog čega je gdin. Đu-

kanović 6. septembra 2007.

godine podnio tužbu Osnov-

nom sudu tražeći naknadu

štete zbog takvih napisa - piše

uodluci.

Pavličić dalje podsjeća, da je u

građanskom postupku, prvo-

stepeni sud djelimično usvo-

jio tužbeni zahtjev, utvrdio da

je novinskim tekstovima po-

vrijeđena čast i reputacija tu-

žioca i dosudio naknadu ne-

materijalne štete u iznosu od

20.000 eura.

- U prvostepenoj presudi je

utvrđeno da „djelovi određe-

nih članaka“ nijesu predstav-

ljali vrijednosne sudove, već

činjenice (informacije) koje

su podložne dokazivanju, a

koje prethodno nijesu provje-

renenidokazane ikojesuima-

le cilj da diskredituju ne samo

tužioca, već i njegovu porodi-

cu. Objavljivanjem takvih tek-

stova koji su sadržali netačne i

nedokazane informacije, bez

prethodnog provjeravanja,

naknadnog ispravljanja, pri-

hvatanja greške ili javnog izvi-

njenja, prvi podnosilac pred-

stavke je bio istrajan u

vrijeđanju reputacije tužioca

- navedeno je u toj odluci.

NOVAC

Pavlićić podsjeća i da je u po-

stupku po žalbi, Viši sud u

Podgorici u svojoj presudi u

bitnom konstatovao da politi-

čarimorajudatrpevećistepen

kritike, ali je i ocijenio da su

navodi iz tekstova prekoračili

granicu slobode izražavanja i

obaveze prvog podnosioca

predstavke kao novinara u

tomdijelu.

- U konačnom je našao da je

dosuđena naknada štete pre-

visoka, zbog čega je preinačio

prvostepenu presudu i dosu-

dio tužiocu iznos od 10.000

eura.Kadajeupitanjukrivični

postupakpovodomnapada na

prvog podnosioca predstavke,

Osnovni državni tužilac je u

oktobru 2007. godine podigao

optužnicuprotiv dva lica, R. P.

i M. B, koji su u januaru 2015.

godine proglašeni krivim i

osuđeninapočetiri godineza-

tvora. Prvostepena presuda je

PODGORICA

-Mladi uCr-

noj Gori kaonajvećebe-

zbjednosne rizikevideor-

ganizovani kriminal i

korupciju, sajber terori-

zami vjerski radikalizam, a

smatrajuda se transparen-

tnost sektorabezbjednosti

možeunaprijediti većom

dostupnošćupodataka,

uključenošćumedija i dija-

logomsa civilnimdruš-

tvom.

To je, saopštenonapredstav-

ljanju rezultata projekta „U

susret savremenimbezbjed-

nosnim izazovima: obrazo-

vanje i participacijamladih“,

koji sprovodi Centar za de-

mokratiju i ljudska prava

(CEDEM), uz podršku Ko-

misije za raspodjelu dijela

prihoda od igara na sreću.

Projekt koordinator CE-

DEM-a OgnjenMarković ka-

zao je da su ciljne grupe pro-

jekta bili studenti prava,

političkihnauka,novinarstva,

pripravnici i mlađi službenici

uMinistarstvu odbrane, Voj-

sci Crne Gore, Skupštini, Mi-

nistarstvu unutrašnjih poslo-

va i Agenciji za zaštitu ličnih

podataka i slobodan pristup

informacijama.

Ovegodine je, kakoje istakao,

KOLAŠIN

- Profesionalnost

i stručnost, ali i obavezna so-

lidarnost umreženaunacio-

nalne i regionalne strategije

suuslovda senapravi načini

smanje rizici odprirodnih

katastrofakoje su sveprisut-

nije, poručeno je sakonfe-

rencijeo „Upravljanjurizici-

maodnepogodaodrizika i

otpornimgradovima“.

Konferencija seodržavauKo-

lašinu, a organizuju je FORS

Monetegro i Direktorat za

vanredne situacijeMUP-aCr-

neGore.

Državni sekretar u Ministar-

stvu unutrašnjih poslova Dra-

gan Pejanović kazao je da bor-

ba protiv katastrofa treba da

ima međunarodni, profesio-

nalni i solidarni odgovor.

- Svjedoci smo brojnih hazar-

da širom svijeta, a Crna Gora

ima kontinuitet u stvaranju i

realizaciji strategijeu smanje-

nju rizika. Naša sigurnost je

povećana i članstvomuNATO

savezu - istakao jePejanović.

Direktor Direktorata za van-

redne situacije Mirsad Mulić

naglasio je kao važno da „u

svimprirodnimnevoljamako-

je su se dešavale prethodnih

godina niko nije stradao“, što,

smatra on, potvrđuje stepen

pripremljenosti i adekvatnog

reagovanja nadležnih institu-

cija.

Projekat „Direkt – budimo ot-

porninanepogode“,kojijepo-

držan od Evropske komisije,

ima cilj da lokalne zajednice

pripremi za odgovor na pri-

rodne i druge nepogode. Pla-

nirani su treninzi za spasioce,

terenske vježbe spašavanja,

vježbe evakuacije, planovi za

evakuaciju, informisanje sta-

novništva, međunarodna sa-

radnja.

Dr. P.

Konferencija o upravljanju rizicima od nepogoda

Svi dabuduuslužbi

„otpornihgradova“

„Progres“ nezadovoljan obilježavanjemMjeseca ponosa

Jokić: Tišina je

bilagromoglasna

SaposljednjegMontenegroprajda

Pravona slob

izražavanjanij

apsolutno

Ivanović:

Ništami nebi značilo

i da jepresudabila suprotna

Željko Ivanović saopštio je da mu „bilo kakva

presudaSudauStrazburuništaneznači nakon

11godina“.

-Čakidajesuprotnaiuskladusaočekiva-

njima naših advokata, meni to ne bi

ništa značilo. Ono što mi je, među-

tim, zanimljivo jeste reakcija režim-

skeposluge–svisuodmahskočilida

proslavljaju „pobjedu države nad

Vijestima“!Alogičnobibilodatame-

dijska posluga ne bude baš tako sreć-

na,jerseiovompresudomotvara

pričaokoonogočemuoni 11

godina ćute, a što Sud u

Strazburu nije bio obave-

zan ni da zna, niti da uzi-

mauobzir. A to ječinjeni-

ca da napadači na

direktora Vijesti još nije-

su otkriveni, da nalogodavci napada još stoje

zaštićeni i da je šef pomenute propagande,

zbogkogaonaorganizujuovoveselje, umjesto

da tada, 2007, udari napomenuteorganizatore

i egzekutore napada, udario na žrtvu napa-

da. Dakle, umjesto da svi ćute i kriju tu sra-

motu, oni slave. Ali neka im je svima sa sre-

ćom - kazao je Ivanović, prenio je portal

Vijesti.

Ovajportaljeprenioidasu„advokatiVijesti

najavili žalbuVijeću Evropskog suda, navo-

deći da taj Sud nije cijenio sve

elementepritužbe“.

Saopštenjem se juče oglasila i

NVO Akcija za ljudska prava

odaklesu,takođeistakli,daje

„odlukakonačnainemamo-

gućnosti da je preispituje

Velikovijeće“.

Predstavljeni rezultati projekta o savremenimbezbjednosnim izazovima

Organizovani kriminal i

vjerski radikalizammladi

vide kao najveće rizike

Sakonferencije

Evropski sud je utvrdio da su domaći sudovi

u svojimpresudama prepoznali kon ikt

između prava na slobodu izražavanja i prava

na zaštitu prava i ugleda drugih, kao i da je

naročito Viši sud prihvatio da političari moraju

da trpe veći stepen kritike od drugih, ali da

su, ipak, određeni djelovi novinskih tekstova

sadržali naročito grubu kritiku, koja nije bila

potkrijepljena nikakvimdokazima – piše,

između ostalog, u odluci suda u Strazburu

Željko Ivanović

Vijesti u Strazburu izgubile spor protiv države

PODGORICA

- Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je

da ovogodišnju požarnu sezonu dočekuju spremnije, jer su u

odnosuna lani poboljšalimaterijalno-tehničke resurse.

To je ovaj resor naveo u informaciji o pripremi za predstojeću

požarnusezonukojujejučeusvojilaVlada.Utomdokumentusu

istakli da su sproveli proceduru nabavke trećeg aviona ,,er trak-

tor“, te da se dolazak aviona očekuje do kraja juna.

- Završene su, takođe, procedure nabavke djelova za protivpo-

žarne avione i helikoptere - naveli su iz ovog resora.

Kakosuprecizirali, zagašenjepožara izvazduhabićeraspoloži-

va tri aviona tipa ,,er traktor“ i šest pilota. U odnosu na prošlu

godinu broj vatrogasaca-spasilaca se nije mijenjao - i dalje ih je

oko600. Broj vatrogasno-spasilačkihvozila je između 180 i 190.

-Ukolikopožari dostignu razmjerudadržavanemože adekvat-

no odgovoriti na njih, postoji mogućnost angažovanjameđuna-

rodne pomoći kroz bilateralnu saradnju, putemMehanizma sa

civilnu zaštitu i NATO– istakli suudokumentu.

N.Đ.

MUP spreman za požarnu sezonu

Stiženovi ,,er traktor“