Previous Page  5 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 68 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 29. jun 2018.

Ekonomija

štio očekivanja od svog kabineta

moda

pet odsto

Vlada je imenovala odbor direktora „Skijališta Crne Gore“ u

kom su Zoran Vujović, Slobodanka Burić, Radosav Rako Nik-

čević, Željko Vidaković i Dejan Luković. Skupštini akcionara

„Luštica development“ je predloženo da u OD izabere Nadu

Pavićević, i Ninu Vukotić, a Crnogorske plovidbe da obnove

mandate Borislavu Kašćelanu, Snežani Đurković i Mersiji

Purišić. U bord „Marine“ Bar predložen je Miladin Mitrović,

Instituta Igalo Rajko Komnenić, Kastela Montenegro Vesna

Bakrač, mr Irma Bojadžić, i Aldin Kordića, a Ulcinjske rivijere

predložena je Goranka Lazović.

Za v. d. generalne direktore u Ministarstvu inansija određeni

su Bojan Paunović i Marija Vukčević.

Imenovanodbordirektora

,,SkijalištaCrneGore“

vić je saopštilada sunastavlje-

ni pozitivni trendovi iz prošle

godine.

-Centralnabanka je revidirala

podatke o platnombilansu, pa

su revidirani prihodi od turiz-

maiznosili921,7miliona,štoje

rast od 10,3 odsto, rast građe-

vinskih radova je bio 51,5 od-

sto, prometa u maloprodaji u

tekućim cijenama od 5,2 od-

sto, dok je stopa nezaposleno-

sti bila na najnižem nivou u

posljednjih11godina i iznosila

je 16,1 odsto - saopštila je Vu-

ković.

USVOJENO

Usvojen je izvještaj o realiza-

ciji akcionog plana za sprovo-

đenje Strategije regionalnog

razvoja za 2017. godinu. Ulo-

ženo je ukupno 612,6 miliona

za realizaciju 597 razvojnih

projekta, programa i aktivno-

sti. Za sjeverni region utroše-

no je 330,6 miliona, ili 54 od-

sto, središnji 157,3 miliona ili

26 odsto, a za primorski peti-

na, odnosno 124,6miliona eu-

ra.

U informaciji o kreditnom

aranžmanu IRF-a i Evropske

investicione banke navodi se

da je obezbijeđeno 150 milio-

na eura za finansiranjemalih i

srednjihpreduzeća iprioritet-

nih projekata. Usvojene su in-

formacije o realizaciji priori-

tetnih projekata iz turizma,

poljoprivrede i preduzetniš-

tva, kao i prijedlog izmjenaza-

kona o vodama. Donesena je

uredba o obaveznom udjelu

biogoriva, kojom se utvrđuje

obaveza da minimalno deset

odsto finalne energije u sao-

braćaju bude iz obnovljivih

izvora. Usvojena je odluka o

izradi kapitalnog budžeta i

konsolidovaniizvještajosiste-

mu unutrašnjih finansijskih

kontrola u javnom sektoru za

2017. u kojem je konstatovan

napredak, jer je 48,9 odsto ko-

risnika sredstava budžeta

usvojilo registar rizika.

M.P.M.

CBCG proslijedila parlamentu izvještaj o radu i nansijskoj stabilnosti

U jednojmaloj banci

veliki skok lošihkredita

U tri banke se lani povećalo učešće kredita čija otplata kasni, ili je stala.

Jednamala banka drastično odstupa od ostatka bankarskog sektora,

naveli su iz CBCG ne pominjući imena banaka

PODGORICA

–Doknivo

loših, odnosnokreditako-

jeklijenti nevraćajukon-

stantnoopadau tri banke

jeporastao, odčegau jed-

noj drastično, navedeno je

u izvještajuo raduCBCG i

stabilnosti finansijskog si-

stemakoji jedostavljen

parlamentu.

O kojim bankama je riječ

može samo da se spekuliše

jer se ne pominju imena. I

MMFjeuizvještajuizdruge

polovine prošle godine na-

veo da su tri banke pod stro-

gimnadzoromCBCG.

SKOK

-Tri bankesuuprošloj godi-

ni zabilježile povećanje

učešća nekvalitetnih kredi-

ta, pri čemu jednamalaban-

ka drastično odstupa od os-

tatka sektora – navedeno je

u izvještaju.

Ukupni krediti po posljed-

njim zvaničnim podacima

sakrajaaprilabilisu2,7mili-

jardi eura, od čega 7,1 odsto

kasni sa otplatom.

U izvještaju se analiziraju

krediti čija otplata je stala ili

kasni, po kategorijama po

visini rizika odAdoE.

- Krediti koji kasne s otpla-

tompreko30danasunakra-

ju prošle godine bili 30,5

odstomanjiuodnosunakraj

2016. Krediti iz kategorije A

suporasli 16,9odsto, a izkat-

egorije B 9,5 odsto. S druge

strane, krediti iz kategorija

C,DiEbili sumanji za14, 6,5

i 26,7 odsto - kažu u CBCG i

isiču da zakon o sporazum-

nom restrukturiranju duga,

866

miliona eura loših kredita

datihuglavnomprivredi

do sada suprodale banke

čije važenje je ove sedmice

produženo za još godinu, daje

doprinos smanjivanju loših

kredita.

Na kraju prvog kvartala, što je

posljednji dostupni podatak,

najviše kredita odobrila je So-

sijete ženeral banka - 347mili-

ona, CKB 310, Erste 298 i NLB

276milionaeura,Hipotekarna

banka 224, Prva banka 209,

Adiko195,Lovćen113,Atlas80,

Komercijalna banka 65,5, Uni-

verzal kapital 62,2, Zirat 44,8,

Zapad39, IBM18,9 iNovaban-

ka 11,2miliona.

U dokumentu se takođe navo-

di da je zaduženost sta-

novništva lani dodatno

uvećana sa jedne na 1,1 mili-

jardu eura.

- Zaduženost stanovništva

timejeprviputprevazišlani-

vo iz pretkriznog perioda i

dostiglaistorijskinajvišuvri-

jednost - konstatovali su iz

CBCG.

ČIŠĆENJE

Navodi se da su banke za-

ključno s krajem 2017.

prodale 866miliona eura ak-

tive trećim licima, domi-

nantno loših potraživanja

prema privredi, što je domi-

nantno uticalo na pad loših

kredita.

- Pad je najvećim dijelom

nastupio nakon odluke Us-

tavnog suda da povjerioci ne

mogu direktno da podnose

mjenice na prinudnu na-

platu, pa su takvi zahtjevi

p o v u č e n i i z s i s t ema

prunudne naplate. U nared-

nomperiodumože se očeki-

vati povećanje iznosa blo-

kade ako se mjenice budu

realizovale preko javnih iz-

vršitelja - ocijenili su iz CB-

CG, koja od sredine prošle

godine posebno prati poka-

zatelje duga privrednih sub-

jekata u procesu prinudne

naplate nakon što je pre-

thodno inicirala i koordini-

rala brisanje transakcionih

računa neaktivnih kompani-

ja.

Podsjetimoda jeukupandug

blokiranih preduzeća i pre-

duzetnikapreko600miliona

eura.Nakrajumajaublokadi

je bilo 17 hiljada preduzeća

sa dugom od 622,7 miliona

eura. Koncentracija duga je i

visoka, a deset najvećih

dužnikaduguje92,9miliona,

a 50 duguje 224 miliona. U

neprekidnoj blokadi do go-

dinebilo je 2,4hiljadedužni-

ka čija je blokada iznosila

40,8miliona.

M.P.M.

Jugopetrol i ove godine nansiramaster studije u Grčkoj

Stipendijezadva studenta

PODGORICA

-Ove aka-

demske godine studenti iz

CrneGore imaćepriliku,

drugugodinuzaredom, da

započnumaster programu

Grčkoj.Mjesečne životne

troškove zamaster program

pokrivakompanija

Jugopetrol, kaodioHelenik

petroleumgrupe, saopšteno

je izdomaćenaftnekompa-

nije.

U saopštenju Jugopetrola se

navodi da je Helenik petro-

leum grupa potpisala ugovor

o trogodišnjoj saradnji sa dva

univerziteta za master pro-

gram iz energetske strategije,

p r av a i e ko n omi j e n a

UniverzitetuuPireju imaster

p r o g r a m i z n a f t n o g

inženjerstva na Tehničkom

univerzitetunaKritu.

- Doprinos Helenik petroleu-

ma ovim specijalizovanim

postdiplomskim programima

s a s t o j i s e u p o d r š c i i

opredjeljivanju značajnog

broja stipendija (ukupno 25),

od kojih će najmanje dvije biti

iz svake zemlje gde posluje

HELPE Grupa (Grčka, Kipar,

Crna Gora, Bugarska, Srbija i

BJRM) –kaže se u saopštenju.

Navodi se da je ovaj master

program kreiran za nove

generacijekojeće imati priliku

dauinostranstvunastavesvoju

karijeru u oblasti energetike,

pomorske industrije, domaćih

i međunarodnih naftnih i

gasnih kompanija, obnovljivih

izvora energije.

- Nadamo se da ćemo ovim

p r o g r a m o m p o d s t a ć i

studente iz Crne Gore da se

specijalizuju u ovoj oblasti i

steknu nova vrijedna iskustva

koja će moći da iskoriste u

budućnosti - rekao je izvršni

direktor Jugopetrola Antonis

Semelides.

S.P.

Korisnici stipendija izprotekle studijskegodine

USD

1.15830

JPY 127.63000

GBP 0.88520

CHF

1.15560

AUD

1.57780

CAD

1.53980

Kursna lista