Previous Page  4 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 68 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 29. jun 2018.

Ekonomija

Dužnici izbjegavaju da imse dostavi rješenje,

a najveći je problemkad odu u stečaj, koji

dugo traje, a svi povjerioci su u istoj ravni.

Zato treba koristiti založno pravo na imovinu

dužnika, koje povjeriocu omogućava izuzeće

imovine iz stečajnemase, rečeno je na

seminaru za Excellent SME kompanije

Naplata potraživanja i tekući odloženi porezi

PODGORICA

-Vođenje,

kontrola i naplatapotraži-

vanja sumeđunajvažnijim

pitanjimauposlovanju sva-

kogpreduzeća. Prodaja se

smatra realizovanomukoli-

ko jenaplaćena i to jepre-

duslovkontinuiranog ra-

zvojakakopreduzeća, tako

i kvalitetnihposlovnihod-

nosa.

Privredna komora Crne Go-

re, prepoznajući važnost ove

teme, u saradnji sa uspješ-

nomkućomKofejs,organizo-

vala je interaktivni seminar

na kom su obrađeni naplata

potraživanja i tekući odlože-

ni porezi sa aspekta izazovau

dnevnomposlovanju.

Predavač advokat Radoš Ka-

stratović istakao je da je uvo-

đenje instituta javnih izvrši-

telja znatno ubrzalo naplatu

potraživanja u izvršnim po-

stupcima, ali se i dalje javljaju

poteškoće. Dužnici izbjega-

vajuda imse dostavi rješenje,

mijenjaju adrese, a najveći je

problemkad pravna lica pro-

glase stanje insolventnosti.

Tada naplata ide na stečajni

sud, svi su povjerioci u istoj

ravni, teprolazekrozvrloslo-

žen postupak na koji se ovaj

zakonneodnosi, već leksspe-

cialis. Zato je pozvao povjeri-

oce da koriste mehanizme

koji proizilaze iz zakona, a

odnose se na evidenciju nji-

hovih založnih prava na ne-

pokretnu i pokretnu imovinu

dužnika. Na taj način ostva-

ruju prednost u naplati u od-

nosu na ostale povjerioce u

stečajnompostupku.Založna

prava mogu da se vežu i za

dužnikova prava u drugim

preduzećima, kao što suakci-

je, što može biti značajno za

lakšunaplatupotraživanja.

Kada je riječ o stečaju, advo-

kat je kazao da su postupci

naplate potraživanja dosta

dugi, imovina se prodaje po

znatno nižim cijenama nego

što su potraživanja povjerila-

ca. Ovaj zakon je jako strog i

ako povjerilac ne prijavi po-

traživanje može izgubiti pra-

voda ga ostvari.

Privrednici su ukazali da je

lošije uređena naplata potra-

živanja od fizičkih lica u od-

nosu na pravna. Dešava se,

kažu, da banka zbog nejasnih

odredbi zakona stoji na putu

izvšenjunaplatepotraživanja

sa računa dužnika, pa su po-

zvali na njegovu izmjenu u

tom dijelu. Takođe su istakli

probleme naplate potraživa-

nja od preduzeća koja su re-

organizovanakroz stečaj, kao

i da dužnici izbjegavaju oba-

veze tako što na tuđe ime

osnivaju nova preduzeća. In-

teresovalo ih je da li dužnik

koji je proglasio stečaj snosi

odgovornost u iznosu osni-

vačkog uloga, te kako je ure-

đena naplata potraživanja od

stranog lica koje je doboro-

voljnolikvidiralosvojufirmu.

Edukacija je bila jedna u nizu

namijenjenih nosiocima ser-

tifikata Excellent SME. Pot-

predsjednica PKCG Ljiljana

Filipovićkazala jeda taj serti-

fikat označava odlična -

excellent mala i srednja pre-

duzeća, čime ona postaju

vidljivija, a potencijalne par-

tnere to uvjerava da je riječ

pouzdanim kompanijama,

što doprinosi povećanju po-

vjerenja i lakšem donošenju

poslovnih odluka u uslovima

smanjenogrizika.Odpočetka

projektakojirealizujuKomo-

ra i Kofejs, odnosno od no-

vembra 2015. do danas je 280

nosilaca sertifikata, koji ima-

ju blizu 8.000 zaposlenih. U

narednom periodu će se na-

staviti širenjekrugasertifiko-

vanih uspješnihmalih i sred-

n j i h p r e d u z e ć a , a i

resertifikacija nosilaca. Na-

javljeno je da će za 35 odsto

biti niža cijena resertifikacije

i važiće od 1. jula.

ĐorđeŽivanović je istakaoda

je Kofejs jedna je od vodećih

svetskih kompanija u osigu-

ranju potraživanja u posljed-

njih 70 godina. Oni kupcima

nude inovativne proizvode -

od zaštite od neplaćanja do

poslovnih informacija i na-

plate potraživanja. Imaju 67

kancelarija širom svijeta i

50.000 klijenata, a garantuju

za potraživanja kupaca vri-

jedna 513milijardi eura.

MilenaGolubović izUdruže-

nja sertifikovanih računovo-

đa naglasila je da Između ra-

čunovodstvene i oporezive

dobiti ne treba stavljati znak

jednakosti.Računovodstvena

dobit predstavlja polaznu

osnovuzautvrđivanjeopore-

zive dobiti u poreskombilan-

su. Računovodstvo teži da

svakom obračunskom perio-

du dodijeli one prihode i ras-

hode koji se odnose na taj

obračunski period.

R.E.

Dužnici sada

bježeustečaj

Sa seminarauPKCG

Vlada usvojila uredbu za reprogramnovog poreskog duga, premijer sao

Marković: Pokušać

imamo rast BDP-ao

Uredbom je

propisano da

se poreski dug

nastao nakon 15.

februara 2017.

može odložiti za

šest mjeseci ili

platiti u 24 rate

PODGORICA

– Premijer

DuškoMarkovićkazao jeda

rast ekonomijeuprvom

kvartaluove godineod4,5

odsto trebadabudevodilja

unaporimadapokušamoda

dokraja godinedostignemo

pet odsto.

- Rezultat od4,5 odstonije sti-

caj okolnosti nego posveće-

nost Vlade i ministarstava i

vaših timova - kazao je premi-

jernapočetkujučerašnjesjed-

niceVlade.

UREdba

Usvojena je uredba o odlaga-

nju naplate novih poreskih

potraživanja, nastalih od 15.

februaraprošle godine, kojom

je predviđeno odlaganje pla-

ćanjado šestmjeseci ili repro-

gramu24rate-kazaojenakon

sjedniceVlade direktor za po-

reski i carinski sistemuMini-

starstvu finansija Novo Rado-

vić i objasnio da ovo pravo

nemaju obveznici koji su već

ušli u reprogramduga.

- Nakon 18 mjeseci od stupa-

nja na snagu zakona o repro-

gramuporeskogdugapokaza-

- Vlada će uskoro saopštiti da li će usporiti akcizni kalandar

na cigarete - kazala je Iva Vuković.

Dodala je da Vlada i Ministarstvo finansija traže rješenje i da

će se uskoro oglasiti za sve mjere. Prodaja legalnih cigareta

i prihod od akciza znatno je opao od posljednjeg povećanja

u januaru ove godine.

Uskoroodlukao

akciznomkalendaru

lo se da postoji potreba za

odlaganjem obaveza obvezni-

ka koji su bili uredni do stupa-

nja na snagu zakona, ili su po-

čelidjelatnostnakonnjegovog

donošenja. Time se stvaraju

uslovi za odlaganje onima koji

imajutrenutneteškoćeuizmi-

rivanju obaveza - objasno je

Radović.

Odlaganje je uslovljeno dava-

njem zaloge na pokretnu i ne-

pokretnu imovinu dužnka,

neopozivebankarskegaranci-

je, jemstva drugog lica koje je

vlasnik imovine bez tereta,

trasirana mjenica sa dva ži-

ranta iz čijih se zarada potra-

živanjemoženaplatitiimjeni-

cavaliranaodposlovnebanke.

On nije mogao da kaže koliko

će dužnika biti obuhvaćeno

uredbomikoliki je iznosduga.

Kazao je da je do sada ukinuto

750rješenjaoreprogramudu-

ga.

Vlada je usvojila i prijedlog

proljećne analize makroeko-

nomskih kretanja i struktur-

nih reformi. Direktorica za

ekonomskupolitikuIvaVuko-

Premijer sa predstavnicima kompanijeMasdar

ŠireposloveuCrnoj Gori

PODGORICA

-KompanijaMasdar, jedanodglobalnih lide-

rauproizvodnji energije izobnovljivih izvora, zaintereso-

vana je zaulaganjauCrnuGoru, saopštili suglavni izvršni i

direktor za regionJugoistočneEvrope,MohamedDžamel

Al Ramahi i AhmedAl Avadi na sastanku sapremijerom

DuškomMarkovićem, saopšteno je izVlade.

Predstavnici Masdara su saopštili da su nakon preuzimanja

polovine vlasništva nad vjetroelektranomKrnovo od francusk-

og partnera Akio, stekli dobra iskustva u Crnoj Gori.

- Naše izvjesne investicije mogu otvoriti vrata i investitorima u

drugimoblastima - poručio jeAl Ramahi.

Na sastanku je, kako se navodi, bilo riječi i o izgradnji solarne

elektrane Briska gora u Ulcinju, kao i „zelenog grada“ koji je ta

kompanijarazvilauUjedinjenimArapskimEmiratimaugradn-

ji ekološki naprednog i energetski efikasnog naselja.

- Konsolidovali smo energetski sketor tako da EPCG može biti

dobar i pouzdan partner za investitore u tu oblast. Imamo sve

uslove za saradnju - povjerenje i razumijevanje i interes da razvi-

jamokonkretneprojekte. Zbogsvega togasmozainteresovani da i

vašakompanijapokažeintereszaenergetskeprojektepoputgrad-

nje elektrana naMorači i Komarnici - saopštio jeMarković.

S.P.

Sa sastanka

PODGORICA

- Predstavnici

vladaCrneGore iKosova

potpisali suprotokol i para-

firaliNacrt sporazumao

prevozuputnika i teretau

međunarodnomdrumskom

saobraćaju, kojimće se

urediti odnosi uprevozu,

olakšati protok robe i putni-

ka i ukloniti niz administra-

tivnihbarijera.

IzMinistarstva saobraćaja sa-

opšteno je da je na sastanku

Mješovite komisije u oblasti

međunarodnog drumskog

prevozauPrištini dogovoreno

da se sporazumomeđunarod-

nom drumskom prevozu put-

nika i tereta potpiše u julu.

- Crnogorskoj delegaciji su

kosovske kolege saopštile da

seradinarješavanjuproblema

naplate graničnog osiguranja

odautoodgovornosti i da sma-

trajuda će topitanjebiti rješe-

no tokomgodine, jerpovećava

troškove prevoza - navodi se u

saopštenju.

U Prištini je, u organizaciji

privrednihkomoradvijezem-

lje, održan forumprivrednika.

S. P.

Parafiran nacrt

sporazuma o prevozu

Olakšaće

protok robe

i putnika

PODGORICA - Mini-

starstvo finansija i

konzorcijum institucija

iz Evropske unije - Fede-

ralno Ministarstvo finan-

sija Njemačke, Hrvatska

narodna banka i Central-

na banka Holandije pot-

pisali su Tvining ugovor

vrijedan 1,41 milion eura

za podršku u regulaciji

finansijskih usluga u

Crnoj Gori.

Iz Ministarstva finansija

juče je saopšteno da je

cilj podrške usklađivanje

zakonodavstva u oblasti

finansijskih usluga sa

pravnom tekovinomEU,

uz jačanje regulatornih

i nadzornih kapaciteta

relevantnih institucija.

Korisnici ovog projekta

su CBCG, Agencija za

nadzor osiguranja i

Komisija za tržište kapi-

tala.

M.P.M.

Ugovor Ministarstva

finansija i konzorcijuma

institucija iz EU

Zaprimjenu

evropskih

standarda

1,4miliona