Previous Page  3 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 68 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 29. jun 2018.

Politika

PODGORICA

–OdlukaBoš-

njačkestrankedapregovara

sakoalicionimpartnerimana

državnomnivouoformiranju

vlastiuRožajamabila jeočeki-

vana–ocijenio jezaPobjedu

TarzanMilošević, političkidi-

rektorDPS-a.

-Mislimda je to bilo očekivano, s

obziromnatodasmo,kaokoalici-

ja na državnom nivou, zajedno

formirali vlast uvišeopstina–re-

kao jeMilošević. On je istakao da

kaokoalicioniparnerinesamoda

treba da obavljaju vlast, već i da

zajednopreuzmuodgovornost.

- Zajedno kao ozbiljni partneri

treba da obavljamo vlast i na lo-

kalnimnivoima, ali da nosimo i

odgovornost –poručio jeon.

PredsjedništvoBošnjačkestran-

ke ponudilo je u srijedu Demo-

kratskoj partiji socijalista i Soci-

jaldemokratama razgovore o

formiranju vlasti u Rožajama.

BS je u toj opštini osvojila apso-

lutnuvećinuimožesamaformi-

rati lokalnuvlast.

-PredsjedništvoBSsmatradaje,

zarad razvoja lokalnih sredina,

veoma važno politički savez sa

državnog nivoa prenijeti i na lo-

kalni. Bošnjačka stranka iskazu-

je demokratski kapacitet i poli-

tičku širinu nudeći razgovore o

ulasku u vlast i drugim politič-

kimsubjektimauRožajama-sa-

opšteno je izBS.

I.K.

Milošević:

Očekivana

odlukaBS

Krapović i Carevićće se

rotirati poSporazumu

Korupcijuupolitičkom

sistemuvidi čak60

odsto ispitanika

Politički direktor DPS-a zadovoljan stavom

Predsjedništva Bošnjačke stranke

Premijer DuškoMarković na proslavi povodom

dana nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država

ČlanstvouAlijansi

trajno jevezalo

CrnuGoru i SAD

PODGORICA

- Članstvo naše

zemlje u NATO savezu, u druš-

tvu najrazvijenijih država koje

baštine neprolazne demokrat-

ske standarde, trajno je vezalo

Crnu Goru sa Sjedinjenim

AmeričkimDržavama, ocijenio

je na sinoćnoj proslavi Dana

nezavisnosti SAD predsjednik

Vlade Duško Marković, koju je

priredila američka ambasador-

ka Margaret En Uehara.

- Više je razloga koji i ovu godi-

nu umeđusobnimodnosima

Crne Gore i SAD čini poseb-

nom. Pored značaja samog

jubileja koji slavi potpisivanje

Deklaracije o nezavisnosti

davne 1776. godine kao sim-

bola američke demokratije, mi

smo početkomovogmjeseca

proslavili i događaj koji nam je

obezbijediomjestomeđu naj-

razvijenijimdržavama i naro-

dima današnjice koje baštine

neprolazne demokratske stan-

darde i vrijednosti – dakle obi-

lježili smo prvi rođendan našeg

članstva u NATO-u. Isti principi,

vrijednosti i ideali za koje ćemo

se zajedno boriti i zalagati traj-

no nas, i na ovaj način, vezuju

sa SAD - rekao je premijer.

Marković je dodao da članstvo

u NATO-u predstavlja novi

potencijal i za državu i za gra-

đane, da je naša ekonomija u

porastu sa stabilnimpozitiv-

nim trendom, kao i da dugo-

ročni napredak podrazumijeva

i vladavinu prava, demokrat-

ske standarde i fundamentalne

slobode.

- Dvanaest godina od obnove

državnosti Crna Gora je u

reformama postigla puno, ali

mora i treba još više. Evropska

unija ostaje naš strateški prio-

ritet kojem smo punim kapa-

citetima posvećeni. Zahvalni

smo SjedinjenimAmeričkim

Državama, što nas podrža-

vaju na tomputu i razumiju

naše prioritete i potrebe. Put

ka Evropskoj uniji je komple-

mentaran sa našom vizijom

društva i vrijednosti. Iako je to

težak i zahtjevan put, mi nema-

mo dilema da ćemo ga preći

uspješno i bez kompromisa -

kazao je Marković.

Ambsadorka Sjedinjenih

Američkih Država Margaret En

Uehara, kazala je da je njena

zemlja duboko posvećena gra-

đenju odnosa sa saveznicima i

prijateljima u Crnoj Gori.

- Kada se osvrnemna tri godi-

ne koje samprovela u Crnoj

Gori, jako samponosna na sve

što smo postigli zajedno. Prije

samo nešto više od godinu

dana, Crna Gora se pridružila

NATO-u i time načinila istorijski

korak i procesu evroatlantskih

integracija. Sada zajednički

radimo na unapređenju kolek-

tivne bezbjednosti širom svije-

ta - istakla je Uehara.

Ambasadorka Uehara kazala

je da Crna Gora može računati

na kontinuiranu podršku SAD

na putu pristupanja EU i to u

oblasti jačanja vladavine prava,

promovisanju građanske

angažovanosti i obezbjeđiva-

nju slobode medija.

- Tačnije to su upravo vrijedno-

sti na kojima su osnovane SAD

prije 242 godine i to su vrijed-

nosti koje slavimo - zaključila je

Uehara.

J. ĐURIŠIĆ

BIJELOPOLJE

-AbazDizda-

rević iz Demokratske partije

socijalista izabran je juče za

novog predsjednika bjelopolj-

ske Skupštine.

Za akademskog slikara, magi-

stra Abaza Dizdarevića, na

konstitutivnoj sjednici lokal-

nog parlamenta glasala su 22

odbornika, sedam bilo je pro-

tiv,dokjeistotolikoodbornika

bilouzdržano.

Dizdarević je kazao da će u

predstojećem četvorogodiš-

njem periodu Skupština do-

nostiti najboljeodluke, koje će

doprinijeti opštem prospore-

ritetu i stvaranju uslova za

kviltetniji život u BijelomPo-

lju.

V.Šb

.

BUDVA

–Vladajućakoalicija

uBudvi uzajedničkomsaop-

štenjunavela je jučedapred-

sjednikopštineDraganKra-

povićnećebiti smijenjen, već

da ćepredsjednikubudvan-

skogDF-aMarkuCareviću

mjestoustupiti krajemgodi-

ne, kako je todogovorenoko-

alicionimsporazumom.

Smjenu Krapovića zatražio je

nezavisni odbornik Stevan

Džaković.

- Obavještavamo građane i od-

bornika StevanaDžakovića, da

se koalicioni sporazum koji

smosvi zajednopotpisali ucje-

losti poštuje i da će se prema

njegovim odredbama izvršiti

rotacija predsjednika opštine i

predsjednika Skupštine. Zbog

toga nema nikakve potrebe da

odbornik Džaković poziva na

hitnu smjenu aktuelnog pred-

sjednika opštine, već da i sam

poštuje ono što je potpisao i na

šta se time obavezao.

Ukoliko je odbornik Džaković

u međuvremenu promijenio

mišljenje ili političku prefe-

renciju, pozivamo ga da to ja-

sno i javno objavi i povuče svoj

potpissaSporazuma,navodise

usaopštenjustranakakojevrše

vlastuBudvi(SNP,Demokrate,

Demos, URA, SDP i LP).

Podsjećaju da je koalicionim

sporazumompredviđenodase

mandat aktuelnog predsjedni-

ka opštineDraganaKrapovića,

okonča 29. decembra 2018. go-

dine, nakon čega na to mjesto

stupa kandidat DF-a. Nekoliko

dana prije toga, predviđena je

rotacija na mjestu predsjedni-

ka SO.

Z.D.

PODGORICA

–Višeod30od-

stocrnogorskihgrađanane-

mapovjerenjauradinstituci-

jazaduženihza izborni

proces, dok60odstonjihsma-

trada jekorupcijaprisutnau

političkomsistemu, pokazalo

je ispitivanjeCentrazamoni-

toring i istraživanje.

Istraživanje pod nazivom „Po-

vjerenje građana u izborni si-

stem“ realizovano je u periodu

od 10. do 31. marta na uzorku od

1.019 punoljetnih građana, a u

okviru projekta „Neka slobodni

izbori postanu navika – Izgrad-

njapovjerenjauintegritetizbor-

nog procesa u Crnoj Gori“, koji

je finansiralaEvropskaunija.

- Da nema povjerenja u izborne

institucije navelo je 30,7 odsto

ispitanika, dok je 27,5 odstonjih

reklo da ima i nema povjerenje

– kazala je koordinatorka istra-

živanja u CEMI-juMilena Ni-

kolić. Ona je dodala i kako 6,3

odstograđananeznailinemože

dadaodgovor topitanje.

Međugrađanimakojisučlanovi

nekepolitičkepartije49,9odsto

ima povjerenja u izborne insti-

tucije.Uizborneistitucijevjeru-

je i 31,5 odsto građna koji nijesu

članovi nijednepartije.

Đ.Ć.

PODGORICA

-CrnaGora

jeuspješnapričaupogledu

pripreme i usvajanja strate-

gijeodrživog razvoja, koja

predstavlja jednuodglav-

nihpolitika sistemaUjedi-

njenihnacija, ocijenila je

stalnakoordinatorka siste-

maUNuPodgorici Fiona

Mekluni tokomjučerašnjeg

sastanka sapredsjednikom

CrneGoreMilomĐukano-

vićem.

PredstavnicaUjedinjenihnacija

u Crnoj Gori je tokom tog sa-

stanka, kako je saopšteno izĐu-

kanovićevog kabineta, saopštila

da je zadovoljna saradnjom i

posvećenošću Crne Gore pro-

gramimaUN-a.Ocijenilajeika-

ko je Crna Gora među prvima

prepoznala značaj tih progra-

ma,odljudskihpravadoklimat-

skihpromjena.

-CrnaGoratrebadabudepono-

sna na Nacionalnu strategiju o

održivom razvoju koju je pozi-

cionirala na strateški nivo – na-

vel jeMekluni.

PredsjednikĐukanovićjerekao

da je zadovoljan partnerskim

odnosom sa agencijama UN i

UN sistemomu cjelini, iskazu-

jući spremnost za dalji posve-

ćen i odgovoran odnos prema

inicijativamateorganizacijeiza

radSavjetazaodrživi razvoj.

- Crna Gora ostaje dosljedno

opredijeljenazapuniangažman

na planu multilateralne sarad-

nje i poštovanje UNkonvencija

- rekao jeĐukanović.

Đ.Ć.

CEMI predstavio istraživanje o povjerenju

građana u izborni sistem

Koalicija na vlasti u Budvi neće glasati o

povjerenju predsjedniku opštine

Predsjednik države razgovarao sa stalnomkoordinatorkomsistema UN

Mekluni: CrnaGora

jeuspješnapriča

Dizdarević

predsjednik

parlamenta

Konstitutivna sjednica

Skupštine Bijelo Polje

FionaMekluni iMiloĐukanović

Da opozicione partije treba da prekinu bojkot parlamenta sma-

tra 58,5 odsto građana, dok 18,4 odsto njih ocjenjuje da treba

da nastave sa tompraksom, pokazalo je istraživanje CEMI-ja.

- Među ispitanicima koji se izjašnjavaju kao pripadnici neke

političke partije, 69,1 odsto ocjenjuje da opozicione partije ne

treba da nastave bojkot parlamenta, dok 56 odsto ispitanika

koji nijesu članovi neke političke partije navode da opozicione

partije ne treba da nastave bojkot - rekla je Nikolić.

Protivbojkota58,5odsto,

zanastavaksamo18,4

Margaret EnUehara i DuškoMarković