Previous Page  2 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 68 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 29. jun 2018.

Politika

PODGORICA

-Dvodnevna

posjeta lideraDemokratske

CrneGore i Građanskogpo-

kretaUraAlekse Bečića i

DritanaAbazovićaBriselu

nijedalaočekivane rezulta-

te. Donajavljenogprekida

bojkotanijedošlo, aultima-

tumda seprijepovratkau

parlament utvrdi datum

parlamentarnih i lokalnih

izborau istomdanu, udaljio

jevlast i dioopozicijeod

konkretnogdogovorao iz-

bornimuslovima, odnosnoo

implementaciji izbornih

preporukaOEBS-a.

U ovom trenutku je još rano

govoriti i o formiranju parla-

mentarne ad hoc radne grupe

koju je prihvatio zamjenik

predsjednikaDPS-aipremijer

Duško Marković, jer je teško

očekivati da će DPS prihvatiti

ultimatum o utvrđivanju da-

tuma parlamentarnih i lokal-

nih izbora.

Nije mnogo pomoglo ni ,,po-

jašnjenje“ portparolke EU

Maje Kocijančić, koja je juče

zaPobjedu samoponovila stav

JohanesaHanadajenužnade-

bata u parlamentu i prepričala

stavoveBečićaiAbazovićakoji

su ostali na ultimativnom tra-

ženju zakazivanja izbora.

I sada je nejasno: da li suHan i

ekipaizEvropskekomisijepo-

grešnočuli lidereDemokrata i

Ure ili pak Bečić i Abazović

pokušavaju da se zaogrnupla-

štom bjanko podrške iz Evro-

pe i tako pokušaju da izbore

bolje pregovaračke pozicije u

CrnojGori? Ili sumožda iHan

i domaći opozicioni lideri po-

malo izgubljeni uprevodu?

Sredinom juna stvari nijesu

tako izgledale.

Početak

Nakon što je najavljeno da se

većina opozicionih poslanika

vraćauparlament, 13. junaBe-

čić i Abazović suna vanrednoj

konferenciji zamedije objelo-

danili plan za „prevazilaženje

složene političke i institucio-

nalne krize uCrnoj Gori“.

Istina, ni Bečićni Abazovićni-

jesu pojasnili o kakvoj je poli-

tičkoj i institucionalnoj krizi

riječ, budući da suumeđuvre-

menuredovnoodržani lokalni

i predsjednički izbori uz uče-

šće svihrelevantnihpolitičkih

faktora pa i njihove koalicije.

Kao i to da Vlada i parlament

funkcionišu u punom kapaci-

tetu jer je u bojkotu manje od

15 odsto ukupnog broja posla-

nika uSkupštini.

Nakon objave plana kojem su

u međuvremenu promijenili

ime i umjesto kriznog nazvali

ga ,,Plan izbornih reformi“,

tvitovima brzinom svjetlosti

su se oglasili evropski kome-

sarzaproširenjeJohanesHan,

američka ambasada i Delega-

cija EU u Podgorici. Najefek-

tnijijebioipaktvitHanakojije

proglasio Bečića i Abazovića

„liderima crnogorskeopozici-

je“.

– Pozdravljam što su lideri cr-

nogorskeopozicijeAleksaBe-

čić i Dritan Abazović najavili

postepeni povratak u parla-

ment. Svi politički akteri u de-

mokratskiminstitucijama tre-

badaseuključekonstruktivno

u debate i reforme. Radujem

sediskusijamasaAleksomBe-

čićemiDritanomAbazovićem

u Briselu početkom naredne

sedmice–naveojeHannaTvi-

teru samo par sati nakon kon-

ferencije za medije dvojice

opozicionara. Proglašenje Be-

čića i Abazovića za lidere do-

bro je zaparalo uši opoziciji u

Crnoj Gori.

NaivNost

Hannijepolitički naivandane

zna da Bečić i Abazović sa de-

set od 39 opozicionih poslani-

kanemogubiti apsolutni lide-

ri opozicije, ali intencija jebila

da se stavi do znanja javnosti,

zašto ne reći i vlastima, da je

konačnonakonmnogovreme-

na pronađena proevropska al-

ternativa uCrnoj Gori.

I sve je išlo kako treba. Bečić i

Abazović su sa medijskom

pompomotišli u Brisel. Čak je

u tu svrhu snimljen viso-

kobudžetni spotukomedvoji-

ca opozicionara iz prelijepih

briselskih četvrti, vodeći stro-

go računa da se u gotovo sva-

komkadruvidezgradeEvrop-

skog parlamenta i Evropske

komisije, nabrajaju prednosti

članstvauEUoptužujući vlast

za euroskepticizam.

I već prvog dana ih je primio

jedan od najvećih zvaničnika

EU - komesar za proširenje i

susjedsku politiku Johanes

Han. I kada se očekivao dogo-

vor o povratku u parlament -

javnost je naprosto bila zbu-

n j ena kon t rad i k t orn im

interpretacijama i zaključci-

ma sa sastanka.

Prvo su se oglasileDemokrate

saopštavajući da je Han „po-

zdravio implementaciju pla-

na“.

- Radujem se implementaciji

ovog plana, a obećavam vam

da jeEUspremnada vas podr-

ži u ovom procesu. Ovo je sa-

mopočetakputa, koji nijekra-

t ak , ko j i će zaht i j eva t i

vremena, ali ako postoji po-

svećenost i upornost, mnogo

stvari se može postići - naveo

je Han u saopštenju koje su

proslijedile Demokrate medi-

jima.

UsličnomtonujebilaiBečiće-

va izjava nakon susreta sa Ha-

nom.

- Prvo formiranje parlamen-

tarnog ad hoc tijela, zatim vi-

šemjesečni radsaglasnoplanu

koji je podržan, a nakon što se

dogovore sva rješenja i prije

nego se pošalju u skupštinsku

proceduru, potvrdiće se da-

tum parlamentarnih izbora i

dogovoritidatumopštihlokal-

nih izbora kao nove norme u

izbornom zakonodavstvu, sa-

opštio jeBečić.Uprvomsaop-

štenju, dakle, nije bilo ni riječi

odaljembojkotuparlamenta.

To je tako shvatio i komesar za

proširenje pa je tvitnuo „da

pozdravlja povratak Bečića i

Abazovića u parlament“. Da-

kle, ne postepeni već pravi po-

vratakuparlament.

- Primio samopozicione vođe

iz Crne Gore, Aleksu Bečića

(Demokrate) iDritanaAbazo-

vića (Ura) da razgovaramo o

njihovom dobrodošlom po-

vratku u parlament. Parla-

ment treba da bude mjesto za

konstruktivne političke ra-

sprave i odluke - saopštio je

Han.

vatra

Nakon prospavane noći ili

možda pod uticajem baražne

vatrenadruštvenimmrežama

od Demokratskog fronta, Be-

čić i Abazović sunaprasno na-

javili dalji bojkot parlamenta.

- Nema povratka u parlament

dok se ne ispune svi uslovi iz

plana, odnosno dobijemo da-

tumparlamentarnihilokalnih

izbora - sjutradan saopštili su

Bečić i Abazović na sastanku

sa nižerangiranim zvanični-

komEvropske komisije.

Što jemogući epilog?

Upadljivo ćutanje Johanesa

Hana da komentariše odbija-

nje lidera „Koalicije za 21. vi-

jek“ da prekinu bojkot znači

da je medeni mjesec Bečića i

Abazovića sa evropskom ad-

ministracijomgotov.

Pogotovo što je Han izgleda

shvatiodaneodlučniAbazovići

Bečić, plašeći se baražne paljbe

Fronta, ne žele povratak u par-

lament i da traženjemnemogu-

ćih i neustavnihuslova blokira-

jusvakidijalogotompitanju.To

se jasno vidi i po stavu DPS-a

koji je nakon početnog zelenog

svjetla, preko poslanika Mi-

odraga Vukovića odbacio dalja

uslovljavanja dvojice opozicio-

nara.

N.ZečeviĆ

OSVRT:

Nejasni rezultati posjete lidera koalicije Demokrate-Ura Briselu

Ko je izgubljenuprevodu?

Upadljivo ćutanje

Johanesa Hana

da komentariše

odbijanje lidera

,,Koalicije za 21.

vijek“ da prekinu

bojkot znači

da jemedeni

mjesec Bečića

i Abazovića

sa evropskom

administracijom

gotov

AleksaBečić, JohanesHan i DritanAbazović

PODGORICA

–Predsjednici

DemokratskeCrneGore i

GrađanskogpokretaUra,

AleksaBečić iDritanAbazo-

vić, pozvali sušefaparlamen-

taIvanaBrajovićadaprihvati

njihovuinicijativuidase„u

štohitnijemroku“ formiraad

hokradnagrupakojabi seba-

vila izbornimidrugimrefor-

mama, aucilju, kakosunaveli

uotvorenompismuBrajovi-

ću, pronalaženjarješenjaza

implementacijunjihovogPla-

na izbornihidrugihreformi.

OnisuBrajovićudostaviliiradnu

verzijuodlukeoobrazovanjupri-

vremenog odbora za pripremu

sveobuhvatne izborne i druge

reforme, kao i poslovnika o radu

togodbora, kao i tekstPlana.

Predložili su da odbor ima 14

članova,odkojihsešestimenuje

na prijedlog parlamentarne ve-

ćine, pet opozicije, a dva nevla-

dinihorganizacija.

i.k.

Tražehitno formiranje

adhok radnegrupe

Predsjednici Demokrata i Ure, Aleksa Bečić i

Dritan Abazović, pisali šefu parlamenta

Prijedlog Bečića i Abazovića

ću proslijediti ostalimposla-

nicima, pa ćemo na nekimod

narednih sjednica kolegijuma

razgovarati o tome, rekao je

predsjednik Skupštine Crne

Gore Ivan Brajović.

- Očekujemda se njih deset

priključe ostalimposlanicima

u svakodnevnom, posve-

ćenom i odgovornom radu

- dodao je Brajović. On je

ponovio da je Skupština Crne

Gore jedinomjesto za dijalog.

Brajović:Prijedlog

prosljeđujemposlanicima