Previous Page  12 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 68 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 29. jun 2018.

CrnomGorom

BUDVA

–Danas počinje ra-

ščišćavanjepješačke stazeu

PerazićaDolukodhotela

,,As“udužini odoko 150

metara –kazao jePobjedi

koordinator za investicijeu

Javnompreduzećuza

upravljanjemorskimdo-

bromRajkoRadulović.

On je prošle sedmice najavio

da će taj posao do kraja ove

sedmice biti gotov ali, kaže,

izvođačradova, firma ,,V-pro-

jekt“ iz Nikšića, nije dopre-

miomašine zbog najavljenog

nevremena. Međutim, pro-

gnoze se nijesuobistinile.

- Rok ćemomalo prolongirati

zbog odgađanja, ali dogovo-

Mojkovac:

Završnica kosidbe na bivšem jalovištu

SijenootišlouŠtitaricu

MOJKOVAC

–Nanajvećoj

mobi naBalkanuoko200

kosacaprošle subotena tra-

dicionalannačinpokošeno

je 18hektara livadenapro-

storubivšeg jalovištaneka-

dašnjeg rudnika „Brskovo“.

Sijeno sudobili stočari iz

mojkovačkog selaŠtitarica.

DirektorKomunalnogpredu-

zeća „Gradac“ koje je organi-

zovalokosidbu,PredragSmo-

lović, kaže da su ponudili

pokošenu travu, a radilo se o

30 tona, svim zainteresova-

nim, uz uslov da ga oni poku-

pe.

-Javila su se jedino stočari iz

Mjesane zajednica Štitarica.

Ljudiiztogselasudošlisame-

hanizacijom, poplastili, i bali-

rali sijeno i odnijeli. Njima je

dobro došlo a i nama, kao or-

SaMoSToČaRI IZŠTITaRIcEŽELESIjENo:

Jučenabivšemjalovištu

30

tona sijena sakupili su i

balirali stočari iz Štitarice

ganizatorima kosidbe - rekao

je Smolović.

On očekuje da se naredne go-

dine za sijeno sa nekadašnjeg

jalovišta ainteresuje više sto-

čara.

-Ove prilike su Štitaričani, i to

najjači poljoprivrednici u se-

lu, dobili sijenobesplatno. Bili

suspremnidadođupokupega

i baliraju. Siguransamdaćese

narednegodinezainteresova-

ti iostalimojkovačkipoljopri-

vrednici. I tadaćebiti besplat-

no - kazao je Smolović.

R.Ć.

Budva:

Zbog najavljenog

Danaspo

NIKŠIĆ

– Urbanističko-gra-

đevinska inspekcija stopira-

la je 15. juna radove na prvoj

fazi rekonstrukcijeDoma

revolucije, nakon što su

autori projekta obilaskom

gradilišta ustanovili brojna

odstupanja, kakounačinu

izvođenja tako i uobimu

radova za koje je izdata gra-

đevinska dozvola.

Revitalizacija Doma revolu-

cije, objekta koji decenijama

ruži sliku centra grada, zapo-

četa 25. marta. Radove izvodi

preduzeće ,,Stambeno“ iz

Nikšića a nadzor ,,Urbi pro“ iz

Podgorice.

Autori projekta, međutim,

tvrde da je izvođač, nezako-

nito odstupajući od projekta,

ne samo narušio ideju revita-

lizacije već je doveo u pitanje

i bezbjednost objekta.

PRIMJEDBE

Na međunarodnom konkur-

su za rekonstrukciju Doma

revolucije koji je svojevre-

meno raspisalo Ministarstvo

održivog razvoja i turizma

pobijedio je projekat slove-

načko-švajcarsko-crnogor-

skog tima - Sadar+Vuga iz

Ljubljane, HHF iz Bazela i

Arhikon iz Podgorice - koji

podrazumijeva korišćenje

postojeće izgrađene struk-

ture, sa dogradnjomu vidu

minimalnih intervencija koje

će taj objekat oblikovati u

NIkŠIĆ:

Inspekcija stopirala radove na rekonstrukciji Doma revolucije nakon prijave autora projekta

Izvođačkrši zakon i ugroža

Uklonjena je čelična konstrukcija iako to nije predviđeno, a na više lokacija beton je premazan

farbom i netransparentnimnamazima. Izvođenjem radova za koje nije izdata građevinska

dozvola narušeni su i bezbjednost i estetika objekta – navode, pored ostalog, autori projekta. Oni

će prema informacijama Pobjede podnijeti krivične prijave protiv investitora i nadzornog organa

auToRI PRojEkTakaŽudajENaRuŠENaBEZBjEdNoST:

Lokacijenakojima je rađeno

novi tip urbanog prostora.

Uz velike napore opštine Nikšić,

kao i države Crne Gore trebalo

je da se nedovršena građevina

konačno revitalizuje, na zado-

voljstvo građana, kao i u intere-

su privrednika.

Međutim, autori projekta Boštaj

Vuga, Simon Hartman,Vlatko

Nikić, Tomaž Krištof i Dijana

Vučinić, u dopisu koji su nedav-

no uputili ministru održivog

razvoja i turizma Pavlu Radu-

loviću, čelniku Direkcije javnih

radova Almeru Kalaču i pred-

sjedniku opštine Nikšić Veselinu

Grboviću, navode da su nakon

obilaska gradilišta „iznenađeni

tempom izvođenja radova, ali

i zatečeni spoznajomda se ne

izvode u skladu sa projektnom

dokumentacijom, na koju je

izdata građevinska dozvola“.

- Nije nam jasno čijom idejom,

po čijemprojektu i nadležnosti

je došlo do neregularnosti, koje

- osim što predstavljaju kršenje

zakona i kodeksa struke - uka-

zuju na nepoštovanje prema

autoru, zatim i institucijama

države koje stoje iza projekta i,

na kraju, predstavljaju nelega-

lan i nelegitiman vid trošenja

sredstava predviđenih za adap-

taciju i rekonstrukciju, ističu

autori projekta – kažu autori.

Oni naglašavaju da su potpuno

isključeni iz realizacije projekta

obnove, iako je u smjernicama

jasno naznačena neophodnost

da budu konsultovani. To bi, po

njihovommišljenju, moglo biti

,,pogubno po cijeli projekat“.

-Radovi se ne izvode onako

kako je predviđeno, dok se

određeni djelovi Doma, iako

nepredviđeni našimprojektom,

realizuju u potpunoj suprot-

nosti sa načelima definisanim

glavnimprojektom. Sve to

u značajnoj mjeri utiče na

degradaciju Doma revolucije i

ugrožava dalju realizaciju pro-

jekta u skladu sa revidovanim

dokumentom, na koji je izdata

građevinska dozvola – navode

potpisnici.

Govoreći o konkretnimpro-

blemima koje su uočili, oni

naglašavaju da projektomnije

predviđeno da se čelična kon-

strukcija uklanja – a već je uklo-

njena, već isključivo da bude

sanirana u cjelini.

- Molimo objašnjenje zašto je

uklonjena i kada će čelična kon-

strukcija biti vraćena na obje-

kat? Takođe, nije jasno zašto je

uopšte došlo do saniranja kon-

strukcije u prvoj fazi? Čelična

konstrukcija u dijelu planiranog

kafe-bara ,,PG–07“ se sanira na

licumjesta, te stoga nije jasno

zašto se ostala konstrukcija

morala nositi sa gradilišta. Tu je

odstranjen veliki dio postojeće

čelične konstrukcije koja nije

vraćena - da li možemo znati

razlog odnosno dobiti uvid

u odgovarajući izvještaj nad-

zora? Želimo garancije da će

konstrukcija, nakon sanacije, u

potpunosti biti vraćena na prvo-

bitnu lokaciju – piše u dopisu u

koji je Pobjeda imala uvid.

Potpisnici na konkursu navode

da im je dostavljen upitnik za

vrstu popločavanja budućeg

trga, što nije pravilan redoljed

poteza.

- U toku je tek prva faza rekon-

strukcije, a po faznosti realiza-

cije iz projektne dokumentacije

uređenje okolnih površina pred-

stavlja zadnji korak u izgradnji

Doma revolucije – objašnjavaju

autori projekta.

ESTETIKA

Arhitekte navode da je nepo-

štovanjemprojekta osim

bezbjednosti objekta narušena i

njegova estetika.

- Izvršena je zaštita (premaziva-

nje) velikog dijela čelične kon-

strukcije, bojom za koju se niko

od autora nije odlučio, je niko

od nas nije konsultovan tim

povodom. U projektu sanacije,

u dijelu tehničkog opisa je jasno

navedeno da se ta i većina dru-

gih odluka koje nijesu precizno

definisane projektom, donose

isključivo u dogovoru sa pro-

jektantima. Postojeće armirano-

betonske površine sa patinom i

pojedinimgrafitima predstavlja-

ju važan dio istorijata, identiteta

i nasljeđa objekta i planirano je

da nakon neophodnog čišćenja

budu zaštićene transparentnim

premazom. Ustanovili smo da

je na više lokacija beton prema-

zan farbom i netransparentnim

namazima, što umnogome

degradira kvalitet cjelokupnog

objekta. Po komprojektu je

to rađeno? Takođe, na više

mjesta, kao što je to slučaj

iznad ,,PG-07“, ispodmero kon-

strukcije, na dijelu koji našim

projektomnije predviđen da

bude dostupan i u upotrebi,

došlo je do oblaganja beton-

skih površina gips kartonskim

pločama i tvrdom izolacijom

(tzv. demit fasadom). Ista

stvar je učinjena na krajnjem

istočnomdijelu koji „izlazi“ na

raskrsnicu Njegoševe ulice i

Bulevara Nika Miljanića, čime je

znatno ugrožen vizuelni iden-

titet objekta. Osim što projek-

tom taj dio nije bio predviđen

za stavljanje u funkciju (obloge

sugerišu suprotno), metod

sanacije betona je predviđen

kao i u slučaju ostatka objekta

(transparentni zaštitni premaz),

što garantuje očuvanje arhitek-

tonske cjelovitosti i karaktera

po kom je Domprepoznatljiv.

Po komprojektu je to rađeno –

pitaju autori.

Isto je, ističu, urađeno u dijelu

stepeništa koje se nalazi u

neposrednoj blizini planiranog

Stav i mišljenje Direkcije javnih radova o problemima na koje

ukazuje autorski timprojekta rekonstrukcije nijesmo dobili.

Iz tog državnog organa kazali su da ovih dana ,,razmatraju

problematiku i da će početkomnaredne sedmice imati više

detalja za javnost“.

Direkcijajavnihradova

oglasićesenarednesedmice

Iz lokalne uprave su nam saopštili da projekat prve faze

rekonstrukcije Doma revolucije finansira Direkcija javnih

radova, te da je u njihovoj nadležnosti i nadzorni organ.

- Nadamo se da će uskoro, napokon, ljepši izgled imati makar

dio građevine čija je ukupna površina oko 22.000 kvadrata –

kazali su iz lokalne uprave.

Opština:Nijesmonadležni

Boštaj Vuga, Simon

Hartmann, Vlatko

Nikić, TomažKrištof

i DijanaVučinić na-

pominjuda je projekat

revitalizacijeDoma

revolucije ,,pažljivo

urađenuodnosuna

originalni projekat

Mušića, poštujući

autorovpristup i

arhitektonske vrijed-

nosti objekta, a što

današnje intervencije

na gradilištu znatno

ugrožavaju“